ŠIRITEV DOBRE MEROSLOVNE PRAKSE MED MLADE Marko

ŠIRITEV DOBRE MEROSLOVNE PRAKSE MED MLADE
Marko Lotrič
direktor
LOTRIČ Meroslovje d.o.o. / LOTRIČ Metrology
Povzetek
V družinskem podjetju LOTRIČ Meroslovje že 24 let širimo dobro meroslovno prakso.
Prerasli smo v skupino LOTRIČ Metrology, ki izvaja dejavnosti v Sloveniji v Selcih, Kranju
in Otočah ter v tujini, v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Srbiji in Makedoniji.
V meroslovnem laboratoriju LOTRIČ Meroslovje verjamem v moč znanja in povezovanja.
Vzajemna in skupna dolgoročna sodelovanja s fakultetami, razvojnimi centri znanja, inštituti
in šolami nam zagotavlja medsebojno sinergijo in uresničevanje strategije.
Čas šolanja ni samo čas za pridobitev teoretičnega znanja, saj dijaki in študentje preko
praktičnih izobraževanj v podjetjih pridobijo izkušnje. Skozi izvedbo meroslovnih dni,
opravljanje praktičnega usposabljanja na delu in štipendiranja dajemo možnost mladim, da se
seznanijo z delovanjem našega meroslovnega laboratorija.
Na tak način so aktivno vključeni pri razvojnih projektih v gospodarstvu in uporabijo znanje,
ki so ga pridobili med šolanjem. Rezultat partnerskega odnosa z dijaki, študenti in profesorji
so seminarske in diplomske naloge. Pri tem je želja podjetja usmerjena v aktivnost, ki jo
potrebujemo. Tako je na primer nastala diplomska naloga na področju razvoja etalona za
centrirne stroje.
SPREADING GOOD METROLOGY PRACTICE TO YOUNG
Abstract
For 24 years in family business LOTRIČ Metrology we are spreading good metrology
practice. We have grown into LOTRIČ Metrology group, which is performing services in
Slovenia in Selca, Kranj and Otoče and also abroad in Bosnia and Hercegovina, Croatia,
Serbia and Macedonia.
In metrology laboratory LOTRIČ Metrology we believe in the power of knowledge and
networking. Long-term cooperation with faculties, R&D centres, institutes and schools
provides us mutual synergy and realization of our strategy.
Education period is not only time for theoretical knowledge, but also for practical training and
experiences, which are performed by companies. Through so called metrology days, practical
training at work and scholarships we give young people opportunity to familiarize themselves
with the operation of our metrology laboratory.
In this way they are actively involved in development projects and have the opportunity to use
gained knowledge from education. The result of the partnership between the students,
professors and our experts are term papers and theses, where is focus on a needed activity. For
example, our colleague developed the prototype of balancing machine for his thesis.
Predstavitev avtorja
Marko Lotrič je direktor družinskega podjetja LOTRIČ Metrology, ki ga uspešno vodi od leta
1991.Neizmerno verjame v moč znanja, spodbuja inovativnost in prisega na poštenost.
Vrednota, ki ji daje poseben pomen je zaupanje, tako med zaposlenimi kot pri delu z
odjemalci. Znanja in izkušnje, ki jih je pridobil na področju meroslovja z veseljem deli med
svoje sodelavke in sodelavce ter krepi kulturo odličnosti med zaposlenimi.
Marko Lotrič is general manager of family business company LOTRIČ Metrology, which is
successfully managed by him from 1991. He believes in the power of knowledge,
encouraging innovation and swears by honesty. Value, which gives it a special significance is
confidence, both among employees and at work with clients. He gladly shares his
huge knowledge and experience of metrology between co-workers and strengthens the
culture of excellence among employees.
˝Širjenje dobre
meroslovne prakse˝
Marko Lotrič,
Direktor
LOTRIČ Metrology
Družinsko podjetje
• Ustanovitev leta 1991
• Skupina ima 83 zaposlenih
• Akreditacija skladno s standardom
ISO 17025, ISO 17020
• 46.809 meroslovnih pregledov v letu
2014, s certifikati v 25. državah
LOTRIČ Metrology
LABORATORIJ
• 12 različnih veličin
• 160 akreditiranih postopkov
• skupno izvedba 300 različnih postopkov
• 14 partnerjev v sistemu kakovosti
LOTRIČ Meroslovje (meroslovje, Slovenija)
LOTRIČ Certificiranje (preskušanje, Slovenija)
ISKRA LOTRIČ (elektika, fotometrija, Slovenija)
LOTRIČ Mjeriteljstvo (Hrvaška)
LOTRIČ Control (Bosna in Hercegovina)
LOTRIČ Metrologija (Srbija)
LOTRIČ Metrologija (Makedonija)
Države, kjer potekajo aktivnosti za širitve,
so označene sivo.
Dejavnosti
Meroslovne rešitve
Meritve meril
in vzorcev
Meroslovni
forum
Programske
rešitve (IKT)
Prodaja
Servis in
vzdrževanje
M&Q Akademija
Načini sodelovanja
• Raziskovalne naloge v vrtcih in osnovnih šolah
Načini sodelovanja
• Praktično usposabljanje na delu - PUD
Načini sodelovanja
• Štipendiranje in zaposlovanje
Načini sodelovanja
• Meroslovni dnevi
Načini sodelovanja
• CROSS INNO
Načini sodelovanja
• Razpisi
˝Mladi raziskovalci z gospodarstva- generacija 2008˝
˝Razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih˝
˝Po kreativni poti do praktičnega znanja˝
MIC Škofja Loka
• Konzorcij podjetij za dvig
kakovosti tehničnega
izobraževanja
Kontaktne informacije
LOTRIČ Meroslovje d.o.o.
Selca 163, 4227 Selca
www.lotric.si
[email protected]
Telefon: 04 517 07 00
Faks: 04 517 07 07