Na podlagi 45 - Center za socialno delo Laško

Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS, štev. 12/91), je Svet Centra za
socialno delo Laško na seji dne, 5. 5. 1994 sprejel:
STATUT
CENTRA ZA SOCIALNO DELO LAŠKO
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem statutom se določa in ureja organizacija Centra za socialno delo Laško (v nadaljnjem
besedilu: Center), organi, njihove pristojnosti in način odločanja, splošne akte ter druga
vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti Centra za socialno delo v skladu z Zakonom o
zavodih, Zakonom o socialnem varstvu, Kolektivno pogodbo ter drugimi zakoni in predpisi.
2. člen
Posamezna vprašanja, ki jih določa ta statut ali neposredno zakon in drugi predpisi, se lahko
urejajo tudi z drugimi akti.
Akti iz prvega odstavka tega člena morajo biti v skladu z zakoni, aktom o ustanovitvi, drugimi
predpisi in tem statutom.
3. člen
Center ima po sklepu Vlade Republike Slovenije o preoblikovanju Centra za socialno delo
Laško, status javnega socialno varstvenega zavoda in je organiziran za opravljanje dejavnosti
socialnega varstva za območje občine Laško.
4. člen
Center za socialno delo Laško je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi dne, 24. 12. 1992.
Z uveljavitvijo zakona o zavodih in zakona o socialnem varstvu je s sklepom št. 022-03/93 z
dne, 20. maja 1993, ustanovitev prevzela Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in
obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije od 1. januarja 1993.
Center za socialno delo Laško je vpisan v sodni register pri Temeljnem sodišču v Celju, Enota
v Celju, pod registrskim vložkom 1-5293-00.
5. člen
Center uporablja pri svojem delu štampiljko okrogle oblike, ob robu katere je v krogu napis:
CENTER ZA SOCIALNO DELO, v sredini pa v vodoravni vrsti: LAŠKO.
1
Pri izvrševanju javnih pooblastil, uporablja Center pečat okrogle oblike. V zunanjem krogu
ima napis: REPUBLIKA SLOVENIJA, LAŠKO, v notranjem krogu pa: CENTER ZA
SOCIALNO DELO. V sredini pečata je grb Republike Slovenije.
Ime Centra je: CENTER ZA SOCIALNO DELO LAŠKO; skrajšano ime je CSD Laško.
Sedež Centra je v Laškem, Titova 3/1.
II. DEJAVNOST IN ORGANIZACIJA CENTRA
6. člen
Center opravlja socialno varstveno dejavnost, ki obsega:
 izvrševanje javnih pooblastil v skladu z zakonom,
 storitve socialne preventive,
 storitve prve socialne pomoči,
 storitve pomoči družini za dom,
 storitve osebne pomoči,
 storitve pomoči družini na domu,
 organiziranje skupnostnih akcij za socialno ogrožene skupine prebivalstva.
Center lahko s soglasjem ustanovitelja spremeni ali razširi dejavnost.
7. člen
Za zagotovitev uspešnega izvajanja dejavnosti Centra in za dosego čim večje učinkovitosti, je
opravljanje nalog v Centru organizirano po specialnosti in polivalentno.
8. člen
Z aktom o sistematizaciji delovnih mest se določi vsebina in obseg dela, vrsta in stopnja
strokovne izobrazbe ter dodatna in funkcionalna znanja in drugi posebni pogoji, potrebni za
opravljanje del na posameznem delovnem mestu.
Sistematizacijo delovnih mest sprejme Svet Centra.
III. ORGANI CENTRA
9. člen
Organi Centra so:
 svet Centra,
 direktor Centra,
 strokovni svet.
2
1. Svet Centra
10. člen
Svet Centra je organ upravljanja Centra. Svet Centra sestavlja pet članov in sicer: en
predstavnik ustanovitelja, dva predstavnika delavcev, ki opravljata dejavnost Centra in dva
predstavnika lokalne samouprave, ki ju imenuje skupščina občine Laško.
11. člen
Mandat članov Sveta Centra traja dve leti. Po preteku mandata je član Sveta lahko ponovno
imenovan, oziroma izvoljen največ še za eno mandatno dobo.
V Svet Centra ne more biti izvoljen direktor Centra, oziroma drugi delavec s posebnimi
pooblastili.
12. člen
Volitve v Svet Centra razpiše Svet s sklepom. Volitve morajo biti razpisane najkasneje 30 dni
pred potekom mandatne dobe. V sklepu o razpisu volitev se določi dan volitev. Volitve
članov Sveta se izvedejo najmanj sedem dni pred potekom mandatne dobe.
13. člen
Volitve članov Sveta iz med delavcev Centra se izvedejo na zboru delavcev s tajnim
glasovanjem.
14. člen
Pravico voliti in biti izvoljen v Svet Centra, imajo vsi delavci Centra, ki so sklenili delovno
razmerje in ki opravljajo dejavnosti v Centru.
15. člen
Svet Centra razpiše nadomestne volitve, če članom predčasno preneha funkcija člana. Članom
preneha funkcija člana pred potekom mandata, za katerega je bil izvoljen, če:
 mu preneha delovno razmerje,
 je odpoklican,
 je razrešen funkcije na lastno željo,
 postane direktor Centra oziroma delavec s posebnimi pooblastili,
 je sindikalni zaupnik.
16. člen
Za nadomestne volitve se uporabljajo določbe tega Statuta o izvolitvi članov Sveta.
3
17. člen
Na prvi seji novo izvoljenega Sveta se verificirajo mandati izvoljenih članov in izvolita
predsednik in njegov namestnik.
Prvo sejo Sveta skliče predsednik prejšnjega Sveta v petnajstih dneh po volitvah.
18. člen
Predsednika sveta izvolijo člani Sveta iz med predstavnikov delavcev Centra, namestnika pa
iz med ostalih članov.
Predsednik predstavlja Svet, sklicuje in vodi seje, predpisuje sklepe Sveta in opravlja druge
zadeve v skladu s predpisi.
19. člen
Svet lahko odpokliče predsednika pred potekom njegove mandatne dobe na lastno željo, ali če
ne opravlja svoje dolžnosti. V primeru, če predsednik ne opravlja svojih dolžnosti, Svet
glasuje o zaupnici predsedniku. Če ne dobi večine glasov vseh članov Sveta, mu preneha
funkcija predsednika. S prenehanjem funkcije predsednika, mu preneha mandat člana Sveta.
20. člen
Svet Centra veljavno razpravlja in odloča na sejah.
Seje sklicuje in vodi predsednik Sveta. Vabilo z gradivom za sejo Sveta morajo člani Sveta
praviloma prejeti najmanj tri dni pred sejo.
Seja je sklepčna, če je navzoča večina članov Sveta.
21. člen
Svet Centra sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Člani Sveta glasujejo javno, z
dviganjem rok, razen, če se odločijo, da o posameznem predlogu odločitve glasujejo tajno.
22. člen
Svet Centra ima naslednje pristojnosti:
 sprejema statut in druge splošne akte Centra iz 43. člena tega statuta,
 sprejema program dela in razvoja Centra in spremlja njegovo izvrševanje,
 določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
 odloča v skladu s finančnim načrtom o nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih sredstev,
 predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 daje ustanovitelju mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja še druge naloge v
skladu z zakoni in aktom o ustanovitvi,
 imenuje in razrešuje direktorja Centra ter sklepa z njim pogodbo o zaposlitvi,
 ocenjuje uspešnost direktorja in kontrolira njegovo delo,
 odloča o višini blagajniškega maksimuma,
 določa in ureja delovni čas,
4




sprejema pobude zbora delavcev,
odloča, kot pritožbeni organ, o zahtevi za varstvo pravic delavca,
odloča o presežkih delavcev, v primerih, ki jih določa zakon,
sprejema program razreševanja presežnih delavcev.
2. Direktor Centra
23. člen
Direktor opravlja poslovodno funkcijo in funkcijo strokovnega vodenja Centra.
24. člen
Direktorja imenuje Svet Centra na podlagi javnega razpisa in s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja štiri leta.
25. člen
Kandidat za direktorja Centra mora izpolnjevati, poleg splošnih pogojev, določenih po
zakonu, še posebne pogoje:
 da ima visoko ali višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in
njenih specialnih disciplin, pravne ali sociološke smeri,
 pet let delovnih izkušenj in
 strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.
26. člen
Direktor ima pristojnosti, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi, s tem statutom ter
drugimi akti Centra in sicer:
 zastopa in predstavlja Center,
 organizira in vodi strokovno delo in poslovanje Centra,
 odgovarja za zakonitost dela Centra,
 predlaga Svetu Centra sistematizacijo delovnih mest, poslovno politiko, delovni
program in razvojni plan ter sprejema ukrepe za njihovo izvajanje,
 odloča o izvrševanju javnih pooblastil,
 izvršuje sklepe Sveta Centra in ustanovitelja,
 ureja zadeve s področja delovnih razmerij,
 odloča o sklenitvi delovnega razmerja,
 odloča o razporeditvi delavcev,
 ugotavlja, katerim delavcem začasno ni mogoče zagotoviti dela in kateri ukrepi, ki jih
določa zakon, bodo uporabljeni,
 ugotavlja, kateri delavci predstavljajo trajni višek,
 izreka disciplinske ukrepe na prvi stopnji, v skladu s predpisi o delovnih razmerjih,
 odloča o razporeditvi delovnega časa, kadar to zahteva narava dejavnosti, o delu preko
polnega delovnega časa,
 ugotavlja znanja in zmožnosti delavcev Centra za opravljanje dela,
 opravlja druge zadeve, določene s tem statutom in splošnimi akti Centra,
 predlaga Svetu Centra imenovanje in razrešitev svojega namestnika,
5


posreduje delavcem predloge zaradi oblikovanja mnenj in stališč,
obvešča delavce o upoštevanju njihovih mnenj, stališč in predlogov.
27. člen
Direktorja med njegovo odsotnostjo nadomešča delavec Centra, ki ga je direktor pisno
pooblastil za nadomeščanje, v mejah pooblastil, določenih za direktorja, s pravicami in
dolžnostmi, v skladu s pooblastilom.
Za namestnika se lahko imenuje delavec, ki izpolnjuje pogoje za direktorja.
O izdanem pooblastilu in obsegu pooblastil obvesti direktor Svet Centra.
28. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega se imenuje, v primeru in po
postopku, kot določa zakon.
O razrešitvi direktorja odloča Svet Centra s soglasjem ustanovitelja.
Po preteku mandata, če direktor ni ponovno izbran, če se ne prijavi na razpis, ali če je
razrešen, ima pravico do razporeditve na delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni
izobrazbi, znanju in zmožnostim.
3. Strokovni svet
30. člen
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ Centra, ki ga sestavljajo direktor in vsi strokovni
delavci in strokovni sodelavci Centra.
Za posamezna vprašanja iz področja dela strokovnega sveta lahko direktor imenuje ožjo
sestavo strokovnega sveta.
Delo strokovnega sveta vodi direktor Centra.
31. člen
Strokovni svet:
 obravnava vprašanja s področja strokovnega socialnega dela Centra in odloča o
strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil,
 določa strokovne podlage za program dela in razvoj Centra,
 daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za
razvoj dejavnosti,
 predlaga program izobraževanja strokovnih delavcev,
 predlaga kriterije za nagrajevanje uspešnosti delavcev,
 seznanja širšo javnost o aktualni problematiki s področja socialnega dela,
 se opredeljuje do konceptualnih rešitev novih nalog, pristopov in metod dela,
 imenuje člane strokovnih komisij.
6
4. Disciplinska in materialna odgovornost
32. člen
Za ugotavljanje disciplinske in materialne odgovornosti je pooblaščen direktor.
33. člen
Postopek ugotavljanja disciplinske in materialne odgovornosti podrobneje določi Svet Centra,
s pravilnikom.
IV. ZBOR DELAVCEV
34. člen
Zbor delavcev predstavljajo vsi delavci Centra, ki so sklenili delovno razmerje za nedoločen
ali določen delovni čas, s polnim ali skrajšanim delovnim časom.
Zbor delavcev skliče predsednik Sveta Centra.
35. člen
Zbor delavcev vodi delovni predsednik, ki se izvoli na zboru. Na zboru se izvolita tudi
overovitelja zapisnika in tri-članski volilni odbor- predsednik in dva člana.
36. člen
Zbor delavcev je pristojen za oblikovanje mnenj delavcev po določbah panožne kolektivne
pogodbe.
Zbor delavcev ima še naslednje pristojnosti:
 izvedbo kandidacijskega in volilnega postopka za člane Sveta Centra iz med
strokovnih delavcev Centra,
 spremlja izvrševanje kolektivne pogodbe in splošnih aktov Centra, ki se nanašajo na
socialni in ekonomski položaj delavcev,
 organizira in izvede solidarnostne akcije za delavce Centra,
 daje pobude direktorju, Svetu Centra in sindikatom za izboljšanje delovnih pogojev
delavcev, discipline ter varstva pri delu,
 odloča o uporabi sredstev za neposredno skupno porabo.
37. člen
Delavci na zboru predlagajo kandidate za Svet Centra.
Glasovanje o predlaganih kandidatih se izvede tajno, z glasovnimi lističi.
7
38. člen
Volilni odbor, ki je istočasno tudi zadolžen za volilni imenik, sestavi glasovnico, izvede
volitve in ugotovi izid glasovanja.
39. člen
Za člana Sveta Centra je izvoljen kandidat, ki je dobil večino glasov vseh delavcev.
Če več kandidatov dobi isto število glasov, je izvoljen kandidat z daljšo delovno dobo v
Centru.
40. člen
Delovno predsedstvo razglasi izid volitev.
Če delovno predsedstvo ugotovi, da predlagani kandidat ni dobil večine glasov vseh delavcev,
ali da so bile pri volitvah nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na izid volitev, ali če je glasovalo
manj kot polovica delavcev, razveljavi glasovanje ter odredi ponovne volitve.
41. člen
Preko zbora delavcev delavci Centra uresničujejo tudi pravice v zvezi s sodelovanjem pri
upravljanju v Centru.
V. SINDIKAT
42. člen
Delavci Centra se prostovoljno združujejo v sindikat, da bi zavarovali in izboljšali svoj
družbeni, ekonomski in socialni položaj, pravice iz dela ter iz delovnega razmerja ter pogoje
dela.
Delovanje sindikata opredeljuje kolektivna pogodba.
VI. SPLOŠNI AKTI
43. člen
Center ima, poleg statuta, naslednje splošne akte:
 pravilnik o sistematizaciji delovnih mest in
 pravilnik o računovodstvu.
Delovna razmerja se urejajo neposredno z zakonom in panožno kolektivno pogodbo.
Posamezna specifična vprašanja se lahko uredijo s posamičnimi akti.
8
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Ta statut je sprejet, ko ga sprejme Svet Centra in k njemu da soglasje ustanovitelj.
Statut začne veljati osmi dan po objavi na oglasni deski Centra.
45. člen
Z uveljavitvijo tega statuta preneha veljati Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji
delovnih mest v upravnih organih in strokovnih službah IS občine Laško z dne, 1. 1. 1992.
Številka: 022-1/93
PREDSEDNICA SVETA
CENTRA ZA SOCIALNO DELO
LAŠKO
Laško, dne, 5. 5. 1994
TEA MUNIH
Soglasje ustanovitelja: SKLEP VLADE RS št. 022-03/93-12/9-8, z dne, 31. 5. 1994
Ta statut je objavljen na oglasni deski Centra za socialno delo Laško dne, 3. 6. 1994 in stopi v
veljavo dne, 11. 6. 1994.
9