Publikacija 2015/16 - Vzgojni zavod Slivnica

Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru
VODNIK PO ŠOLSKEM LETU 2015/16
IZJAVA O VIZIJI:
V NAŠEM DOMU SPOŠTUJEMO MLADOSTNICE,
MLADOSTNIKE IN VEMO, DA IMA VSAK LASTNE
SILE ZA POŠTENO IN SMISELNO ŽIVLJENJE.
1
VZGOJNI ZAVOD SLIVNICA PRI MARIBORU
Polanska 6, 2312 Orehova vas
Ravnateljica: mag. Edita Švarc
Svetovalna služba: Svetlana Šaponjić, univ. dipl.
psih., dok. MVO, psihologinja in Hermina Knuplež,
univ. dipl. soc. del., dok. MVO, socialna delavka
Zdravstvena služba:
Vzgojitelji v prvi vzgojni skupini: Boštjan Brglez,
prof. rač. in geog., dok. MVO, Mateja Cerar, univ.
dipl. soc. ped., Anja Ferlin, univ. dipl. soc. ped., Jure
Marušič, prof. šp. vzg., dok. MVO
Vzgojitelji v drugi vzgojni skupini: Milan Došen,
prof. zgod. in geog., dok. MVO, Alenka Posavec, dipl.
soc. del., dok. MVO, Zlatko Križanič, univ. dipl. soc.
ped.
Vzgojitelji v tretji vzgojni skupini: Janez
Domajnko, dipl. org., dok. MVO, Tatjana Puž, univ.
dipl. soc. del., dok. MVO, Rok Šoštarič, prof. šp. vzg.,
dok. MVO
Vzgojitelji v stanovanjski skupini:
Danica Dobaj, univ. dipl. soc. del., spec. dok. MVO,
Nada Krautberger, univ. dipl. soc. del., dok. MVO,
Nevenko Kopina, šport. ped., dok. MVO, Anica Mrak,
prof. raz. pouka, dok. MVO
2
Poslovna sekretarka in ekonomka: Marija Lah
Računovodja: Tinka Zelenik, univ.dipl.ekonom.
Šivilja, perica, čistilka: Majda Podlesnik
Hišnik: Gorazd Živko
Kuharica: Marija Hraš
Telefon:
 tajništvo:
02 60 40 291
Fax: 02 60 40 290
 ravnateljica:
02 60 40 295
Vzgojitelji vzgojne skupine:
02 60 40 292, GSM 051 234 393,
 stanovanjska skupina Velenje:
GSM: 051 207 520
STAC: 03 898 62 80
 FAX:
03 898 62 82
elektronska pošta:
[email protected]
[email protected]
spletna stran: http:// www.vzgojni-zavod-slivnica.si
Pod račun pri UJP Slovenska Bistrica:
01100-6030719147
Davčna številka: 10804765
Matična številka: 5050405000
3
Ustanovitelj Vzgojnega zavoda Slivnica pri Mariboru
je Vlada Republike Slovenije.
Organa zavoda sta: ravnateljica zavoda in svet
zavoda. Zavod upravljata ravnateljica zavoda in svet
zavoda, ki zagotavljata izvajanje vzgojnega programa
zavoda in uresničevanje pravic in obveznosti staršev
in mladostnikov.
Ravnateljica zavoda je Edita Švarc. Ravnateljica je
pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda ter
opravlja naloge v skladu z 49. čl. ZOFI
V svetu zavoda so:
predstavnici ustanovitelja:
Zdenka Gajzer in Stanka Vobič
predstavnik lokalne skupnosti:
Anton Obreht
predstavniki delavcev:
Hermina Knuplež – predsednica, Mateja Cerar, Milan
Došen, Jure Marušič, Rok Šoštarič – namestnik
predsednice
predstavniki staršev: Jasmina Toš, Lidija Žuman
predstavnika mladostnikov-dijakov: Rok Žuman,
Denis Kokol
Strokovni organi zavoda so: vzgojiteljski zbor,
oddelčni vzgojiteljski zbori, strokovni aktiv.
4
PREDSTAVITEV PROGRAMA DELA
Naša človeška in strokovna prizadevanja vodi misel:
V našem domu spoštujemo mladostnice in
mladostnike in vemo, da ima vsak lastne sile za
pošteno in smiselno življenje.
Vzgojni zavod je namenjen mladostnicam in
mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
ki imajo težave v socialni integraciji (primarno in
sekundarno pogojene motnje), ki so bili učno in /ali/
delovno neučinkoviti, niso zmogli v celoti upoštevati
družbeno pričakovanih norm in so v svoji lastni
družini (ali drugem primarnem okolju) imeli slabšo
življenjsko perspektivo. Zavod oblikuje posebne,
reprezentativne in strokovno utemeljene pogoje
oblike in metode dela, načrtno ustvarja ugodno
socialno klimo, načrtuje sistematično individualno
pomoč. Gre za človeško in strokovno razumevanje
mladostnikovih težav. Osrednja značilnost vzgojnega
delovanja
je
razbremenjevanje
mladostnikovih
občutkov neustreznosti. Vzporedno poteka novo
sistematično socialno učenje. Mladostnik naj bi se
osamosvojil do take mere, da bi znal skrbeti sam
zase in se ustvarjalno vključiti v socialno okolje.
Mladostnik se osebnostno ureja in formalno
izobražuje.
Sprejemamo mladostnike in mladostnice iz vse
Republike Slovenije, od 14 – tega do 18 – tega leta,
praviloma s končano osnovno šolsko obveznostjo.
Pričakujemo kognitivne sposobnosti v mejah normale
( izjemoma z mejnimi sposobnostmi, če osebnostne
lastnosti omogočajo šolanje). Za sprejem ne sme biti
5
zdravstvenih kontraindikacij, kot so pred psihotska in
psihotska stanja, odvisnost od psiho aktivnih snovi.
Vlogo za sprejem poda pristojni center za socialno
delo, na podlagi svojega sklepa ali sklepa sodišča,
kadar je le-to mladostniku izreklo vzgojni ukrep:
oddaja v vzgojni zavod. Vloga je popolna, kadar
vsebuje: socialno poročilo, pedagoško poročilo,
poročilo psihologa, obrazložen sklep sodišča (v
primeru izrečenega vzgojnega ukrepa). V najkrajšem
možnem času povabimo mladostnika, njegove starše
oz. svojce ter strokovne delavce centra za socialno
delo, na razgovor in obisk v zavod. Na podlagi
dokumentacije in razgovorov ob obisku odloči naš
strokovni tim v najkrajšem času (praviloma prvi
ponedeljek po obisku, kadar je namestitev nujna in
vloga popolna, pa takoj) o sprejemu. Sprejemi in
namestitve so skozi vse leto.
Starost, težave mladostnikov
Sprejemamo mladostnike in mladostnice praviloma v
starost od 14 – tega do 18- tega leta (v zavodu lahko
bivajo do 21- tega leta), na podlagi sklepa
pristojnega centa za socialno delo. Gre za pojavne
oblike motenj na področju medosebnih odnosov,
šolskega dela, lastnine, ki jih poimenujemo
mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
Prostorski in kadrovski pogoji
V Slivnici so tri vzgojne skupne, ki bivajo vsaka v
svoji atrijski hiši (povezane so s hodnikom).
Mladostniki imajo skupne prostore: dnevni prostor,
6
jedilnico, hoby prostor, kuhinjo, utilyti, atrij. V sobah
sta en ali dva mladostnika. Stanovanjska skupina v
Velenju biva v hiši v Ljubljanski 1. V Slivnici moramo
urediti še večnamenski prostor in igrišča, kar pa bo
odvisno od sredstev ministrstva.
Materialni pogoji za življenje in opremljenost so višji
kot v običajnih družinah
Zavod vodi ravnateljica. Vzgojitelji v skupinah so
socialni pedagogi. V svetovalni službi sta psihologinja
in socialna delavka. Imamo tudi medicinsko sestro.
Kapaciteta
V vzgojnih skupinah imamo prostora za 30
mladostnikov (od 8 do 10 v skupini). V stanovanjski
skupini lahko biva 8 mladostnic in mladostnikov.
Izobraževalne možnosti
V zavodu nimamo internega izobraževanja, vsi
mladostniki so vključeni v
redne srednje šole v
Mariboru, Slovenski Bistrici, Rušah, na Ptuju oz. v
Velenju in Celju. Imajo se možnost izobraževati v
vseh programih nižjega in srednjega poklicnega
izobraževanja, srednjega poklicnega in poklicnotehniškega izobraževanja ter splošnega srednjega
izobraževanja, pa tudi v osnovni šoli za odrasle.
Izjemoma lahko zaključijo osnovno šolo v Slivnici.
Šolsko situacijo stalno spremljamo, sodelujemo s
šolskimi
svetovalnimi
službami,
razredniki,
posameznimi profesorji, ravnatelji.
7
Značilnosti življenja v domu
Mladostniki so integrirani v življenje kraja, socialno
okolje ima zaradi naše prisotnosti večjo kvaliteto.
Vključeni so v pomembne in velike prireditve v kraju.
Vsak dan so v stiku s sošolci in vrstniki – so krajani.
Organizirane so številne, za mladostnike privlačne
dejavnosti, da bi mladostnike tudi na ta način
preusmerili iz pasivnosti in mirovanja v aktivno,
razgibano življenje in jim omogočili ugodne
življenjske izkušnje. Gre za vrsto interesnih in prosto
časnih dejavnosti s področja športa (šola nogometa,
mladinska nogometna liga, smučanje, zimski športi),
umetnosti, tehnike, računalništva. Za novembrske in
zimske počitnice vedno organiziramo bivanja izven
zavoda po načelih doživljajske pedagogike.
Sodelovanje s starši oz. svojci
Vzgojitelji in ravnateljica stalno komunicirajo s starši
oz. s svojci. Pogosto preko telefonov, gredo na
obiske domov. Strokovni tim neposredno kontaktira s
starši, vsebina je izmenjava informacij in svetovalno
delo. Ravnateljica sklicuje roditeljske sestanke. Starši
vedno sodelujejo pri izdelavi individualiziranih
vzgojno izobraževalnih programov in na timskih
sestankih.
9. 10. 2015 bomo imeli skupaj z mladostniki,
njihovimi straši in svojci »kostanjev piknik«.
Na delovanje zavoda vplivajo starši preko članov
sveta zavoda.
Dobro sodelovanje s starši oz. svojci, štejemo za
bistveni pogoj uspešnega vzgojnega delovanja.
8
Oblike bivanja
V Slivnici so tri vzgojne skupine.
V Velenju imamo stanovanjsko skupino. Posebnost
pedagoškega vodenja te skupine je v tem, da ima
podporo strokovnega tima, to je psihologinje,
socialne delavke
in
ravnateljice.
Možnost
prehajanja mladostnikov med stanovanjsko skupino
in vzgojno skupino omogoča tudi posebne pedagoške
metode in višjo toleranco do nekaterih pojavnih oblik
motenj.
Vodimo tudi aktivnosti za pridobitev mladinskega
stanovanja.
Sodelovanje
in
povezovanje
institucijami in organizacijami
z
zunanjimi
Povezani smo in sodelujemo s : centri za socialno
delo, sodišči, policijo, Zavodom za šolstvo, srednjimi
šolami, Pedagoško fakulteto v Ljubljani in v Mariboru,
Fakulteto za socialno delo, zdravstvenimi domovi,
zavodi za zaposlovanje, podjetji, društvi. Naše
sodelovanje
temelji
na
spoštovanju
in
interdisciplinarnosti.
Strokovne
delavce
drugih
institucij seznanjamo z našimi teoretičnimi spoznanji
in izkušnjami ter velikokrat skupaj z njimi oblikujemo
posebne učinkovite postopke.
9
Odpust
bivanja
in
možnosti
nadaljevanja
šolanja,
Mladostnike največkrat odpustimo » v samostojno
življenje«, pri nas odrastejo, se izšolajo. Vzgojni
ukrep sodišča: oddaja v vzgojni zavod traja od šest
mesecev do treh let, glede na zastavljeni
individualizirani vzgojno izobraževalni program,
uspeh mladostnika in odločitev sodišča. Po sklepu
centra za socialno delo je lahko mladostnik pri nas
nameščen največ tri leta. Malo naših mladostnikov se
lahko kam vrne, nimajo svojih, ki bi jim bili v oporo v
prvem obdobju po odpustu iz zavoda. Centri za
socialno delo nimajo veliko možnosti za stvarno
pomoč. Kljub odpustu iz zavoda jih strokovni delavci
zavoda
spremljamo vsaj še pol leta v smislu
svetovanja in urejanja dokumentov, prijav ipd.. V
dogovoru s centri za socialno delo jim omogočimo
tudi nadaljevanje šolanja v zahtevnejšem programu.
Prednosti, posebnosti, močna področja
Pri nas vlada klima sproščenosti, odprtih in
preglednih odnosov ter spoštovanja med mladostniki
in odraslimi.
Razvijamo in vzpodbujamo potenciale mladostnikov
in zaupamo v njihove lastne sile.
Mladostniki pri nas ne izgubijo stika z realnim
življenjem, so vsak dan z vrstniki, sošolci v rednih
šolah. Imajo možnost šolanja v vseh programih. So
integrirani na področju izobraževanja.
10
Družijo se z dijaki II. Gimnazije Maribor, študenti
pedagoških fakultet , Fakultete za socialno delo,
filozofske fakultete Maribor
Vzpodbujamo urejanje odnosov s starši oz. svojci in
pogoste obiske doma.
Naši mladostniki so v kraju zelo dobro sprejeti. So
integrirani na področju lokalne skupnosti.
Projektov po načelih doživljajske pedagogike
udeležujejo najtežavnejši mladostniki.
Strokovni
delavci
hitro
prepoznavamo
mladostnikov in se takoj odzovemo.
se
stiske
Imamo veliko teoretičnega znanja in izkušenj v zvezi
z urejanjem zlorabe psiho aktivnih snovi.
Imamo možnost hitrega prilagajanja individualiziranega vzgojno izobraževanega programa potrebam in
situaciji mladostnika.
Smo dobro materialno opremljeni.
Oskrba mladostnikov je na visokem nivoju.
11
HIŠNI RED
Veliko nas je, ki živimo skupaj, zato moramo
upoštevati pravila in dogovore, ki omogočajo, da
bivamo urejeno, prijazno, strpno, kulturno in varno.
V naš bivalni prostor v Slivnici sodijo tri povezane
atrijske hiše, poslovna zgradba, veliko nogometno
igrišče in zelene površine do nogometnega igrišča, na
severu do potoka in na zahodu do konca vrta. Za
uporabo, nadzor, ukrepe za zagotavljanje varnosti,
vzdrževane reda in čistoče prostora in površin so
zadolženi in odgovorni vzgojitelji oziroma strokovni
delavci, ki so v službi.
Zavod posluje 24 ur vse dni v letu. Uradne ure
tajništva so vsak delovnik dopoldne od 8-me do 15-te
ure.
Potek dneva:
5 do 7
vstajanje, jutranja higiena, zajtrk,
odhod v šolo
7 do 8
ureditev skupin, zavoda in okolice
zavoda
8 do 12
delo v delovno terapevtski skupini
9 do 10.30
učne ure
11.30
kosilo /šolarji-pouk popoldne/
12
malica /delovno terapevtska
skupina/
12.30 do 14.30
prihodi šolarjev
14.30
kosilo
15 do 15.30
ureditev skupnih prostorov,
pogovori o preživetju
dopoldanskega časa
12
15.30 do 17
17 do 18.30
18.30
do 21.30
21.30 do 22
22
interesne, prostočasne dejavnosti,
krožki, športne aktivnosti v
ponedeljek skupinski sestanek
učne ure, branje, tihe zaposlitve
večerja
interesne,
prostočasne
dejavnosti, krožki, aktivnosti v
telovadnici, pogovori v vzgojni
skupini, razbremenilne dejavnosti,
dogovori za naslednji dan
priprave na nočni počitek
nočni počitek
13
PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV
Starši morajo v primeru, da ne gre za sklep sodišča:
oddaja v vzgojni zavod, soglašati z namestitvijo
mladostnika v vzgojni zavod.
Sodelujejo pri izdelavi individualnega vzgojno
izobraževalnega programa.
So v stalnem stiku z vzgojitelji, svetovalno službo in
ravnateljico in od njih dobijo pravočasno vse
informacije o udejanjanju individualiziranega vzgojno
izobraževalnega programa in vzgojnih dejavnostih
zavoda.
Vabljeni so na roditeljske sestanke, prireditve zavoda,
oblikujejo svet staršev in imajo svoje predstavnike v
svetu zavoda.
Obveznost staršev je, da po svojih najboljših močeh
sodelujejo
v
individualiziranem
vzgojno
izobraževalnem programu in da za svojega otroka
zagotovijo primerno garderobo.
PRAVICE IN OBVEZNOSTI MLADOSTNIKOV
Mladostniki imajo pravico da sooblikujejo svoj
individualizirani vzgojno izobraževalni program, da se
udeležujejo
interesnih, prostočasnih dejavnosti in
krožkov, da sooblikujejo hišni red, da sooblikujejo
jedilnike. Imajo pravico po privatnem času in počitku.
Obveznost mladostnikov je, da po svojih najboljših
močeh, udejanjajo svoj individualizirani vzgojno
izobraževalni program.
14
NAŠ KOLEDAR
Naš koledar je usklajen s šolskim koledarjem za srednje šole.
1. Pedagoška konferenca: 31.8.2015
2. Pedagoška konferenca 9.2.2016
3. Pedagoška konferenca 20.6.2016
1. Roditeljski sestanek. 25.9.2015
2. Roditeljski sestanek: 12.2.2016
3. Roditeljski sestanek: 24.6.2016
Počitnice:
Jesenske počitnice: 26.10.2015 do 30.10.2015
Novoletne počitnice: 28.12. 2015 do 1.1.2016
Zimske počitnice: 22. 2.2016 do 26.2.2016
Majske počitnice: 28.4.2016 do 29.4. 2016
24.6.2016 Zaključek šolskega leta, proslava ob dnevu
državnosti.
15
INTERESNE, PROSTOČASNE DEJAVNOSTI IN
KROŽKI TER PROJEKTI
V ŠOLSKEM LETU 2015/2016
Interesne, prosto časne dejavnosti in
krožke bodo vodili:
Vzgojne skupine:
računalniški krožek: Brglez,Križanič
likovno-modelarski krožek: Puž
športi z izbranimi vsebinami: Marušič, Šoštarič
zgodovinski, geografski krožek: Došen
eko ustvarjalnica: Cerar
glasbeni krožek: Ferlin
spletna stran: Brglez
16
Projekti:
Vzgojne skupine:
Novembrske počitnice:
Etiološko terapevtski tabor: Vrtiče 2015,
priprave in izvedba: Knuplež, Šaponjić
Zimovanje: zimske počitnice Dom CŠOD
Planica, priprave in izvedba Marušič, Šoštarič
Stanovanjska skupina:
Novembrske počitnice:Breženka, Krautberger,
Mrak
Zimovanje: Kopina in prostovoljka
Vse aktivnosti so vezane na finančno stanje zavoda.
17