Alen Mitrović - Slovensko združenje za kakovost in odličnost

Alen Mitrovič
Na Lokvi 13,
6230 Postojna
9.6.2015
Slovensko združenje za kakovost in odličnost
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Zadeva: Kandidatura za člana UO SZKO za področje javnega sektorja
Spoštovani,
Poslovno sem se s pomenom in vlogo kakovosti in odličnosti v poslovanju prvič srečal pred dobrimi štirinajstimi
leti. Članom združenja pa sem pridružil v l. 2001. Od leta 2013 sem tudi član Strokovnega sveta SZKO, kjer sem v
okviru konference ustanoviti in izpeljati predstavitve modula finančne panoge, predvsem bančništva.
V današnjem času, ko so posledice ekonomskih razmer celotno družbo dodobra streznile in v ospredje postavile
nekatera nova izhodišča v poslovnem okolju, postaja pomen kakovosti in odličnosti poslovanja pri zagotavljanju
konkurenčnosti in ustvarjanja dodane vrednosti, ki nam bo omogočila gospodarsko rast in konec koncev tudi
preživetje, vedno večji.
Vsaka organizacija, ki želi učinkovito izvajati svoje poslanstvo in biti pri tem uspešna v zaostrenih poslovnih
razmerah, ki so posledica globalne finančne krize katere konca še ni, se mora predvsem zavedati pomena
izboljševanja svojih notranjih procesov, upravljanja in vodenja ter osredotočenja na odjemalce ter finančne
kazalnike poslovanja. Vsaka še tako majhna prenova dela poslovanja narekuje osnovno vprašanje: ali delamo
prave, za dosego strateških ciljev, potrebne stvari, na pravi, za organizacijo najbolj ustrezen način? Prepogosto
pozabljamo na lastne kadrovske potenciale – notranje odjemalce. Ali tudi sami delamo prave stvari na pravo
način. Ali si lahko privoščimo "potovanje na začetek poti"? Kaj se lahko naučimo od drugih in kako nam lahko
pomagajo že v svetu in pri nas preizkušeni modeli, orodja in metodologije? Ocena uspešnosti in učinkovitosti
poslovanja je povezana z načinom izrabe vseh razpoložljivih resursov, le-ta pa s kakovostjo in odličnostjo
vodenja in upravljanja. Prav znanje in samoocena vsake perspektivne organizacije, ki ji bo podala odgovor kje se
nahaja na zemljevidu konkurenčnosti in koliko je »kakovostna in vredna«.
Kje se danes nahaja SZKO na tem zemljevidu? Tako kot druga združenja, tudi SZKO prehaja skozi različne faze
svojega delovanja. Celostni pristop k vodenju in upravljanju in uporaba dobrih praks in kazalnikov, so vodila, ki
jih lahko uporabimo tudi za izboljšanje svojega delovanja. Raznolikost članov združenja, fizičnih in pravnih oseb,
je tisto kar nas bogati, a od nas obenem zahteva tudi transparentnost in usklajevanje veliko različnih, legitimnih
in največkrat preprosto dobronamernih interesov.
Za kandidaturo sem se odločil po posvetu z nekaterimi člani SZKO, sodelavci in prijatelji, z vodilom osebnega in
strokovnega izziva. Boljše rezultate in priklic ter prepoznavanje kakovosti in odličnosti lahko dosežemo le s
širokim interdisciplinarnim delovanjem v vseh branžah, regijah, javnem in realnem sektorju. Prvi potrebni
koraki na tej poti pa so vključitev vseh razpoložljivih potencialov, ki jih združenje ima. Tistih, ki že vrsto let,
prostovoljno in z ekstremno zavzetostjo sodelujejo v združenju in tistih, ki bi ob spremenjenih pogojih
zaznavanja njihovega možnega prispevka, želeli sodelovati in dati doprinos.
S svojimi izkušnjami na področju vodenja, revizije, poslovne informatike in organizacije poslovanja si bom kot
član UO SZKO prizadeval za izboljšanje razumevanja paradigme kakovosti in odličnosti predvsem v javnem in v
finančnem sektorju. Področja na katerih želim sodelovati so strokovne vsebine in organizacija povezovalnih
dogodkov ter promocija dobrih praks.
V prilogah k tej kandidaturi Vam dostavljam življenjepis z opisom delovnih izkušenj ter nekatere druge priloge.
Lep pozdrav!
Alen Mitrovič
Telefon: 041 379 636
E-mail: [email protected]
Priloge:
Europass
življenjepis
Osebni podatki
Priimek / Ime
Mitrović Alen
Naslov
Stalni naslov: Ul. za gradom 25, 6000 Koper
Kontaktni naslov: Na Lokvi 13, 6230 Postojna.
Telefon
+386 41 379636
E-pošta
[email protected]
Državljanstvo
slovensko
Datum rojstva
17. 7. 1969
Spol
moški
Delovne izkušnje
Obdobje
2009-
Zaposlitev ali delovno mesto
Namestnik direktorja
Glavne naloge in pristojnosti
Odgovoren za vodenje Organizacije poslovanja, upravljanje poslovnih procesov, proces upravljanja
operativnega tveganja in neprekinjenega poslovanja, poročanje o izvajanju projektnega dela, storitve
glavne pisarne, informatizacija poslovanja, pomoč direktorju pri vodenju oddelka - nadomeščanje.
Vodenje večjih projektov na ravni banke. Aktivno sodelovanje v delovni skupini Evropske centralne
banke za Organzacijo in analize. Izvedba revizij poslovanja. Opravljenje notranje revizije posolavanja
banke.
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
Obdobje
Banka Slovenije, Slovenska c. 35, Ljubljana
Finančni sektor, centralno bančništvo,
2007-2009
Zaposlitev ali delovno mesto
Član uprave, direktor informatike
Glavne naloge in pristojnosti
Odgovoren za strateški razvoj in delovanje področij notranjih kontrol in poslovne informatike, za
organizacijo in razvoj poslovnih procesov ter upravljavske sisteme vodenja in uvedbo novih e-tržnih
poti. Ter splošne zadeve. Implementacija v poslovni praksi ZPPDFT, spremembe zakonodaje.
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
ILIRIKA Družba za Upravljanje, Slovenska c. 54a, Ljubljana
Finančni sektor, upravljanje finančnih skladov
Zaposlitev ali delovno mesto
Pomočnik generalnega direktorja
Glavne naloge in pristojnosti
Priprava strateškega in letnega plana, oblikovanje strateških usmeritev ter nabavne in prodajne
funkcije. Odgovoren za usmerjanje razvoja funkcionalnosti produktov ter analiziranje in preučevanje
potencialnih naložb.
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
Obdobje
Perftech d.o.o., Skupina ACH, Baragova 5, Ljubljana
Proizvodnja in uvajanje informacijskih tehnologij, Računalniško programiranje, svetovanje in druge s
tem povezane dejavnosti.
2005-2006
Zaposlitev ali delovno mesto
Namestnik direktorja področja za poslovno koordinacijo
Glavne naloge in pristojnosti
Kot član vodstva projekta EVRO NLB d.d. odgovoren za koordinacijo aktivnosti med
poslovnimi in IT uporabniki, definicijo in implementacijo poslovnih zahtev. Zadolžen za
vzpostavitev sistema za spremljanje projektnih tveganj, strategijo in metodologijo celovitega
testiranja celotnega korpusa programske opreme banke in skupine NLB.
Naziv in naslov delodajalca
Stran1/4- Življenjepis
Alen Mitrović
NLB d.d., TR2, Ljubljana
Europass
Vrsta dejavnosti ali sektor
Obdobje
Finančni sektor, bančništvo
2003-2005
Zaposlitev ali delovno mesto
Direktor informatike
Glavne naloge in pristojnosti
Odgovoren za postavitev in implementacijo strategije informatike v skupini ter za izvedbo prenove in
informatizacije poslovanja. Zadolžen za upravljanje razvoja in vzdrževanja integriranega ERP sistema
ter za uvedbo celovitega sistema poslovnega obveščanja in implementacijo elektronskega poslovanja z
dobavitelji in kupci.
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
Obdobje
Droga d.d., Industrijska c. 21, Izola
Proizvodnja živil
1998-2003
Zaposlitev ali delovno mesto
Vodja sistema kakovosti , projektni vodja, vodja tima, programski inženir
Glavne naloge in pristojnosti
Kot Vodja sistema kakovosti odgovoren za nadzor nad doseganjem kakovosti in zagotavljanja
delovanja sistema vodenja poslovnega področja. Kot projektni vodja odgovoren za pogajanja z
naročnikom, načrtovanje in izvedbo projekta v partnerstvu s HP USA, Ft Collins, Colorado. Odgovoren
za vodenje testne ekipe poslovne enote SDM v Sloveniji in BiH in rezultate dela tima na različnih
projektih razvoja programske opreme ter za vodenje tima za upravljanje s konfiguracijo. Zadolžen za
postavitev dislocirane enote družbe v BiH.
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
Obdobje
Zaposlitev ali delovno mesto
Naziv in naslov delodajalca
Obdobje
Zaposlitev ali delovno mesto
Naziv in naslov delodajalca
Hermes Softlab d.d., Litijska c. 51, Ljubljana
Proizvodnja in uvajanje informacijskih tehnologij, Računalniško programiranje, svetovanje in druge s
tem povezane dejavnosti.
1997-1998
Študentsko delo (full time), Programski inženir v razvoju produkta HP OmniBack različice 2.5, 3.0
Hermes Softlab d.d., Litijska c. 51, Ljubljana
1995-1997
Študentsko delo (full time), Delo na projektu postavitve elektronskega katastra RS: elektronski zajem
podatkov, vektorizacija katasterskih map Slovenije.
IGEA d.o.o, Koprska 94, Ljubljana
Izobraževanje in usposabljanje
Obdobje
Naziv izobrazbe
Naziv in status ustanove, ki je podelila
diplomo
Stopnja izobrazbe
Obdobje
Naziv izobrazbe
Naziv in status ustanove, ki je podelila
diplomo
Stopnja izobrazbe
Obdobje
Naziv izobrazbe
Naziv in status ustanove, ki je podelila
diplomo
Stopnja izobrazbe
Obdobje
Naziv izobrazbe
Naziv in status ustanove, ki je podelila
diplomo
Stopnja izobrazbe
Stran2/4- Življenjepis
Alen Mitrović
doktorska naloga po starem znanstvenem programu je oddana, rok za zagovor: do konca septembra
2015.
Informacijsko upravljavske vede, znanstveni doktorski študij po starem programu
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
IX
1994-2003
Univerzitetno diplomirani inženir elektrotehnike
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
VII
1989-1993
Inženir elektrotehnike
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
VI
1984-1988
Naravoslovno matematični tehnik
Srednja tehniška in naravoslovna šola Postojna, Cesta v staro vas 3, Postojna
V. stopnja
Europass
Obdobje
Naziv izobraževanja/usposabljanja
Naziv in status ustanove, ki je podelila
certifikat
Obdobje
Junij 2006
Opravljen izpit in pridobljena mednarodna licenca revizorja informacijskih sistemov – CISA – Certified
Information System Auditor. ISACA, Junij 2006, certificate number: 0752661
ISACA Information system audit and control association, Rolling Meadows, Illinois, USA
Junij 2001
Naziv izobraževanja/usposabljanja Certificate in Advanced English – CAE, ref. certificate number: 016SI035025
Naziv in status ustanove, ki je podelila
certifikat
Obdobje
Naziv licence/dovoljenja
Naziv ustanove, ki je podelila
dovoljenje
University of Cambridge, UK
Januar 2008
Dovoljenje Agencije za Trg vrednostnih papirjev za opravljanje poslov člana Uprave DZU, ATVP,
Agencija za trg vrednostnih papirjev
Znanja in kompetence
Materni jezik(i)
Drug(i) jezik(i)
Hrvaščina, Slovenščina
Samovrednotenje
Evropska raven (*)
Razumevanje
Slušno razumevanje
Govorjenje
Bralno razumevanje
Govorno
sporazumevanje
Pisanje
Govorno sporočanje
Angleščina
C2
Usposobljeni
uporabnik
C2
Usposobljeni
uporabnik
C2
Usposobljeni
uporabnik
C2
Usposobljeni
uporabnik
C2
Usposobljeni
uporabnik
Hrvaščina, Srbščina
C2
Usposobljeni
uporabnik
C2
Usposobljeni
uporabnik
C2
Usposobljeni
uporabnik
C2
Usposobljeni
uporabnik
C2
Usposobljeni
uporabnik
(*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike
Socialna znanja in kompetence
Organizacijska znanja in
kompetence
Računalniška znanja in kompetence
Umetniška znanja in kompetence
Koordinacija in vodenje timov in posameznikov, komunikativnost, upravljanje s spremembami
(izvajanje letnih osebnih pogovorov, sistem ocenjevanja in spremljanja zaposlenih 360st, motiviranje
sodelavcev, uspešna vpeljava koncepta modela poslovnih procesov v funkcijsko organizirano
centralno banko).
Smisel za (poslo)vodenje, postavljanje in delegiranje ciljev, strateško poslovno načrtovanje, uporaba
sistemov vodenja v praksi, obvladovanje operativnih in projektnih tveganj, upravljanje poslovnih
procesov, elektronsko poslovanje, varovanje in zaščita informacij, prenova poslovnih procesov (BPR),
revizija informacijskih sistemov, IT governance, timsko delo, razvoj kadrov. Poznavanje metodologij
projektnega vodenja, vodenje večjih in manjših projektov. Izvajanje prenove in informatizacije
poslovanja, poznavanje sistemov vodenja, uspešno uvajanje sistemov vodenja ISO 9001, ISO 27001 –
usmerjenost k strankam (zunanjim in notranjim).
Poznavanje operacijskih sistemov: HP-UX, AIX, SGI Irix, NCR, Dynix, Windows based: NT 4.0,
Win2000, XP, .NET, Win7. Poznavanje delovanja podatkovnih baz na OS Unix, Linux, Windows
platformah: Oracle, SAP, Informix, Sybase, SQL, Exchange. Uporaba Outlook, Lotus Notes,
programski jeziki: Pascal, C, Perl, HTML. Razvoj in upravljanje informacijskih sistemov,
Skladanje in produkcija avtorske glasbe in pisanje besedil – izdana glasbena zgoščenka Na križišču
cest, 2011, igranje inštrumenta.
Druga znanja in kompetence
Vozniško dovoljenje
Stran3/4- Življenjepis
Alen Mitrović
Vozniško dovoljenje kategorije B in C.
Europass
Dodatni podatki
Članstvo v organih upravljanja Ilirika DZU Sarajevo – Član Nadzornega Odbora družbe od ustanovitve družbe 2008 do 2009.
ISACA. SI – Član nadzornega odbora slovenskega združenja revizorjev in kontrolorjev informacijskih
sistemov od septembra 2011
ISACA. SI – Član upravnega odbora slovenskega združenja revizorjev in kontrolorjev informacijskih
sistemov od septembra 2009-2011
Članstvo v združenjih in strokovnih
organizacijah
Slovensko združenje za kakovost in poslovno odličnost – član strokovnega sveta združenja, DSI –
Društvo slovenskih informatikov – aktivni član
Slovensko inštitut za revizijo – odsek za revizijo informacijskih sistemov –član Nadzornega odbora
Združenje Manager – član
ISACA – Information System Audit and Control Association – član
Druge izkušnje
Fakulteta za Upravo v Lj.
Predavanje rednim študentom drugega letnika: Izkušnje pri vzpostavitvi koncepta modela
poslovnih procesov, marec 2015
Federal Reserve Bank of New York
Specialized course: Operation Risk managament and Internal Audit, NYC, maj 2013
Slovensko združenje za kakovost in poslovno odličnost:
Član strokovnega sveta združenja
Vodja prve sekcije za bančništvo na konferenci 2012, predavanje: Izkušnje pri
implementaciji modela poslovnih procesov – temelji razvoja kakovosti poslovanja,
november 2012
Vodja sekcije za bančništvo 2013
Slovenski inštituta za revizijo, sekcija revizorjev informacijskih sistemov ISACA
Predavanje: Vpeljava koncepta modela poslovnih procesov in njen vpliv na upravljanje
organizacijske strukture ter na transparentnost vzpostavljenih notranjih kontrol
Ljubljana, Maj 2012.
Dnevi slovenske informatike
Predavanje: Izzivi organizacija poslovanja. Vzpostavitev koncepta modela poslovnih procesov,
Portorož, April 2012.
19. mednarodna konferenca o reviziji in kontroli informacijskih sistemov:
Predavanje: Zaznavanje vloge in pomena informatike v letnih poročilih organizacije, Ptuj,
September 2011.
Dnevi slovenske informatike
Predavanje: Informiranost širšega kroga deležnikov o vlogi in pomenu informatike v
organizaciji, Portorož, April 2010.
MPP 2008 – International Business Conference on Business Process managament: How to achive
competitive advantage?
Lecture: Web access to mutual funds in a managament company: Achive competitive
advantage through transparent and comprehensive business procesess, Ljubljana, October
2008.
Slovenska Asociacia Podnikovych Finančnikov - Združenje poslovnih finančnikov republike Slovaške
Predavanje: Projekt zavedenia Euro v podnikoch
Bratislava, Slovaška, februar 2008
Gea College – Visoka šola za podjetništvo
Izvajanje predavanj predmeta Poslovna Informatika in Internet za managerje, redni študij,
študenti prvega letnika, 2005, 2006.
Poslovna akademija časnika Finance
Soizvedba seminarja: Vpliv uvedbe Evra na davke, knjiženje in informacijske sisteme,
Ljubljana, sept-dec 2006.
1. CIO Konferenca HR
Predavanje: Zunanje izvajanje storitev – Šiba božja ali rešitev, Zagreb, november 2006.
Posvet Združenja poslovnih finančnikov ZPFS
Predavanje:Upravljanje s projektnimi tveganji, GZS junij 2006.
2. CIO Konferenca SLO
Predavanje: Zunanje izvajanje storitev – Šiba božja ali rešitev, Ljubljana, marec 2005.
Stran4/4- Življenjepis
Alen Mitrović
Europass