koledar_odvoza_odpad..

KOLEDAR ODVOZA ODPADKOV ZA LETO 2015
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
P
T
S
P
S
N
P
T
S
P
S
N
P
T
S
P
S
N
P
T
S
P
S
N
P
T
S
P
S
N
P
T
1 NOVO LETO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8 KULTURNI PRAZNIK
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
MAJ
14
VELIKA NOČ
VELIKONOČNI
PONEDELJEK
15
16
17
DAN UPORA PROTI
OKUPATORJU
18
JUNIJ
1
2 PRAZNIK DELA
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
PRAZNIK DELA
18
19
20
21
1
2
3
4
5 DAN OKOLJA
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 DAN DRŽAVNOSTI
26
27
28
29
30
JULIJ
P
T
S
23
P
S
N
P
T
S
24
P
S
N
P
T
S
25
P
S
N
P
T
S
26
27
22
P
S
N
P
14
LEGENDA
P
S
N
P
T
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AVGUST
SEPTEMBER
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 MARIJINO
VNEBOVZETJE
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
31
32
33
34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
OKTOBER
36
37
38
39
40
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 DAN REFORMACIJE
36
LOKACIJE ODVOZA PO DNEVIH
NOVEMBER
40
41
42
43
44
SPOMINA
1 DAN
NA MRTVE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DNEVI ODVOZA
vsak neparni teden v letu
ob»ina Sodražica: Sodražica, Podklanec, Globel, Žimarice, Zamostec, Vinice, Male Vinice, Zapotok, Ravni Dol, LipovšËica, Gora, Nova Štifta.
P ob»ina Ribnica: GoriËa vas, HrovaËa, Bukovica, Dane, Sajevec, Jurjevica, Kot, Breže, Sušje, Dolenji Lazi, Zapuže, Breg, GriË.
ni odvoza
Ëet., 01.01.2015
ob»ina Ribnica: sre., 31.12.2014
PREOSTANEK ODPADKOV
vsak parni teden v letu
T ob»ina Ribnica: Ribnica, LepovËe, Gornje LepovËe, Mala HrovaËa, GoriËa vas (ob glavni cesti), Ugar, Zadolje; mesto Ribnica: podjetja.
Ëet., 01.01.2015
ob»ina LOŠKI POTOK: pet., 02.01.2015 Ëet., 25.06.2015
BIOLOŠKI ODPADKI
44
45
46
47
48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 BOŽIČ
26 DAN SAMOSTOJNOSTI
27
28
29
30
31
ob»ina Ribnica: Knafljev trg, Prijateljev trg, Trubarjeva, Prešernova-bloki, ŽlebiË, Slatnik, Gorenji Lazi, Ortnek, vasi Slemen,
S vasi Velikih Poljan; ob»ina Sodražica: Preska, Sinovica.
ob»ina Ribnica: GrËarice, GrËarske Ravne, Rakitnica, Blate, Kot pri Rakitnici, Dolenja vas, Lipovec, Makoše, Prigorica, Nemška vas, Otavice.
» ob»ina LOŠKI POTOK: Hrib-Loški Potok, Srednja vas, Retje, Mali Log, Travnik, Šegova vas, Lazec, Podpreska, Draga, Srednja vas pri Dragi,
Trava, Novi Kot, Stari Kot.
dan odvoza
ni odvoza
pet., 01.05.2015
ob»ina RIBNICA: sre., 24.06.2015
Ëet., 25.06.2015
ob»ina LOŠKI POTOK: pet., 26.06.2015
pon., 06.04.2015 ob»ina RIBNICA: sre., 08.04.2015
pet., 01.01.2016
vse ob»ine: sre., 30.12.2015
pon., 27.04.2015 ob»ina SODRAŽICA: tor., 28.04.2015
pon., 27.04.2015 ob»ina RIBNICA: sre., 29.04.2015
Dejavnosti Komunale Ribnica
Košnja trave, rezanje žive meje, žaganje vej
Urejanje grobov
Urejanje zelenic
Asfaltiranje in manjša gradbena dela
Ogrevanje
DELOVNI »AS ZBIRNEGA CENTRA V GORI»I VASI
ZIMSKI DELOVNI »AS
od 1.11.do 31.3.
LETNI DELOVNI »AS
od 1.4. do 31.10.
pon., sre., Ëet., pet.
07:00 - 15:00
pon., sre., Ëet., pet.
07:00 - 15:00
torek
09:00 - 17:00
torek
11:00 - 19:00
sobota
08:00 - 12:00
sobota
08:00 - 12:00
odmor od 10.00 do 10.30 (vsak delovni dan)
DELOVNI »AS UPRAVE
pon., tor., sre., Ëet., pet.
07:00 - 15:00
odmor od 10.30 do 11.00
IZDAJATELJ: KOMUNALA RIBNICA D.O.O., OBLIKOVANJE: B. HITI, TISK: KAMITEX d.o.o., TISKANO NA OKOLJU PRIJAZNEM PAPIRJU
Zasaditev cvetlic in grmovnic
Cestna služba
53
pon., 06.04.2015 ob»ina SODRAŽICA: tor., 07.04.2015
UPRAVA: 01 8359 080
OBRA»UN STORITEV: 01 8359 082
TEHNI»NI SEKTOR: 01 8359 086, 051 682 405
OPERATIVNI SEKTOR: 01 8359 085, 041 513 329
CESTNI SEKTOR: 01 8359 087, 041 725 958
Pluženje dvorišË
52
dan odvoza
POMEMBNE telefonske številke
Pogrebne in pokopališke dejavnosti
51
vse ob»ine: Ëet., 30.04.2015
KOMUNALA RIBNICA D.O.O., GoriËa vas 11a, 1310 Ribnica, www.komunala-ribnica.si
»išËenje in odvajanje odpadnih voda
50
49
P ob»ina Ribnica, Sodražica in Loški potok: Biološki odpadki
Zbiranje in odvoz odpadkov
49
Spremenjeni termini odvoza ob praznikih
VRSTA ODPADKOV
EMBALAŽA
1.1.-31.3. in 1.11.-31.12.2015
vsak drugi petek v mesecu
1.4.-31.10.2015 vsak petek
DECEMBER
Drage krajanke in krajani obËin
Ribnica, Sodražica in Loški Potok,
naj vam v 2015 priteËe veliko dobrega, prijaznega, zanimivega in lepega.
OdteËe pa naj Ëim veË skrbi in težav. Da bodo pritoki in odtoki v vašem
gospodinjstvu delovali brezhibno, pa bomo poskrbeli mi.
Želimo vam prijetne praznike in vse lepo v novem.
Ekipa Komunale Ribnica
Odpadne vode
Voda priteËe k nam in odteËe v naravo
Z
jutraj gremo na stranišËe, umijemo
si zobe in se stuširamo. Operemo
sadje, pomijemo posodo. Peremo
perilo. ZlošËimo jeklenega konjiËka. Voda je
vedno z nami in brez vodovoda si sploh ne
predstavljamo veË življenja. Po uporabi za
naše najrazliËnejše potrebe ta voda, strokovno
jo imenujemo odpadna voda, odteËe v odtok.
U
mazana voda od nas skozi odtok
seveda ne odteËe kar nazaj v reko, saj
bi detergenti in druge kemiËne snovi
naravi zelo škodovale. Zato steËejo odpadne
vode od našega doma najprej v komunalno
Ëistilno napravo, ki vodo pred vrnitvijo nazaj
v okolje ustrezno preËisti. Ustrezni Ëistilni
procesi poskrbijo, da gre uporabljena voda
nazaj v naravo oËišËena v skladu s predpisi in
da kar najmanj obremenjuje okolje.
Nemoteno delovanje
kanalizacije
Na obmoËju obËin Ribnica, Sodražica in Loški Potok
skrbi za odvajanje in ËišËenje komunalne odpadne
in padavinske vode Komunala Ribnica.
Pomembni pridobitvi na tem podroËju sta v letu
2014 zgrajena obsežena kanalizacijska sistema v
Sodražici in Malem Logu.
Med naše naloge v sklopu odvajanja in ËišËenja
odpadnih vod sodijo predvsem:
• nadzor in upravljanje s centralno Ëistilno napravo
Ribnica in z malimi Ëistilnimi napravami v Hrastju,
Sodražici, Žimaricah, Novem Potu in Malemu Logu,
• nadzor in upravljanje kanalizacijskih sistemov
• zagotavljanje nemotenega delovanja, vzdrževanje
in ËišËenje Ëistilnih naprav in kanalizacijskih
sistemov
• praznjenje greznic in malih komunalnih Ëistilnih
naprav.
SKRBIMO ZA OKOLJE!
Ni vseeno, kaj spušËamo v kanalizacijo, saj voda iz
našega gospodinjstva odteËe v komunalno Ëistilno
napravo in nato nazaj v naravo.
PREPOVEDANO!
POMEMBNO!
Nemoteno delovanje kanalizacije je odgovornost
vsakega uporabnika. »e v kanalizacijo odvržete
trde predmete ali druge neprimerne snovi,
lahko Ëistilni napravi ali kanalizacijskem sistemu
povzroËite veliko težav. V najhujšem primeru lahko
celo zamašite cev in tako onemogoËite pretok vode
ali pa povzroËite spremembo sestave odpadne
vode ali zastoj ËrpališË.
NA POMO»!
V odtok in kanalizacijski sistem je strogo prepovedano odvajati:
• ostanke izdelkov za osebno higieno (higienski vložki, britvice, palËke za ušesa, plenice, vlažilni robËki)
• gospodinjske odpadke in ostanke hrane
• uporabljen sanitetni material
• strupene snovi in snovi, ki razvijajo strupene pline ali eksplozijske mešanice
• jedke snovi (kisline, alkalije in soli)
• barve, lake, naftne derivate, topila, kisline, zdravila, radioaktivne snovi
• mašËobe in odpadna olja
• sveže ali pregnito blato iz greznic
»e pride do zamašitve greznice ali hišnega kanalizacijskega prikljuËka nas pokliËite
01 8359 080 ali na [email protected]
in v najkrajšem Ëasu bomo težavo razrešili.
• pepel, kosti, gnoj, gnojevko, odpadne vode iz kmetijskih objektov, škropiva, rastlinske ostanke, trupla
poginulih živali, ostanke kolin, pokošeno travo in listje, tekstil, perje, dlako, steklo, žagovino, plastiko
in druge predmete
• gradbene in druge trde odpadke (malta, mavec, cement, dešËice, beton, pesek, les).
ODPADKI
ODPADKI
NaËini zbiranja odpadkov
Redni odvoz
Zabojnike za biološke odpadke, mešano
embalažo in preostanek odpadkov (PO) izpred
vaših vrat odvažamo izmeniËno tedensko.
(ToËen razpored odvozov je naveden v
Koledarju na drugi strani.)
Ekološki otoki
Revije in Ëasopise, kartonsko embalažo in druge
vrste papirja odvrzite v moder zabojnik na
ekološkem otoku. Steklenicam in drugim vrstam
embalažnega stekla pa je namenjen zelen zabojnik.
Zbirni center
Na sedežu Komunale Ribnica lahko v Zbirni
center brezplaËno oddate kosovne in druge
odpadke. PlaËati je potrebno le oddajo
gradbenega materiala in azbestno cementnih
izdelkov. Zbirni center je odprt celo leto.
Ponedeljek, sreda, Ëetrtek, petek: 7.00 – 15.00
Torek: 9.00 – 17.00 (od 1.11. do 15.3.) oz.
11.00 do 19.00 (od 16.3. do 31.10.)
Sobota: 8.00 – 12.00
Odvoz kosovnih odpadkov
Enkrat na leto lahko naroËite brezplaËen odvoz
kosovnih odpadkov v skupni koliËini 3m3.
Odvoz naroËite na 01 8359 080,
ali na [email protected]
Odvoz nevarnih odpadkov
Dvakrat na leto (maja in oktobra)
organiziramo brezplaËen odvoz nevarnih
odpadkov s premiËno zbiralnico. Kadarkoli v
letu pa lahko nevarne odpadke brezplaËno
oddate v naš Zbirni center.
Novost!
Obleka, tekstil, obutev in torbice ne sodijo veË
v zabojnik z mešanimi odpadki. Po novem jih
zbiramo loËeno v zbirnem centru.
Kako prepreËiti, da hrana pristane
v smeteh?
S
te vedeli, da v Sloveniji vsako leto
zavržemo 170.000 ton hrane? »e
povemo drugaËe: to je tako, kot
da bi vsak Slovenec na leto zavrgel 82
kilogramov hrane. Ob dejstvu, da je v
Sloveniji veliko takih, ki si hrane ne morejo
privošËiti, je to prav grozljiv podatek. Ne
le za laËne, ampak tudi za naše okolje in
denarnice.
Zakaj zavržemo toliko hrane?
• Ker naenkrat kupimo preveË hitro pokvarljivih živil (npr.
sadja in zelenjave).
• Ker ne znamo naËrtovati obrokov glede na to, katera
živila je treba porabiti prej.
• Ker kupujemo prevelike koliËine hrane, še posebej v
okviru posebnih ponudb.
• Ker na mnoga živila pozabimo in jih Ëez Ëas neužitna
najdemo v hladilniku, zamrzovalni omari …
• Ker smo zelo obËutljivi na higieno živil in datume na
oznaËenih živilih.
• Ker pripravimo prevelike koliËine hrane.
• Ker ostankov jedi ne znamo ponovno uporabiti.
• Zaradi splošnega, kulturno pogojenega odnosa do
hrane.
Kako zmanjšati koliËino
zavržene hrane?
1-5° C
Poskrbite za ustrezno
vzdrževanje hladilnika.
Preverite tesnila in temperaturo hladilnika. Da bi
hrana dolgo ostala sveža, jo je treba shranjevati na
temperaturi od 1 do 5 °C.
Poskrbite za red v hladilniku.
Novo kupljene izdelke postavite zadaj, izdelke, ki
so že v hladilniku, pa premestite naprej. S pravilnim
zlaganjem hrane vam hrane s preteËenim rokom
uporabe ne bo treba metati proË.
Uporabite ostanke hrane.
Ostanke hrane lahko uporabimo za malico ali
veËerjo naslednji dan ali jih zamrznemo. Iz sadja
lahko naredimo sok ali sladico, iz manj sveže
zelenjave pa lahko pripravimo juho. Tudi kulinariËni
portali in forumi ponujajo obilo idej, kako porabiti
kuhane testenine, krompir ipd.
Hrano zamrznite.
NaËrtujte svoje nakupe.
OdveËne obroke lahko zamrznemo in jih uporabimo
takrat, ko nimamo Ëasa, da bi pripravili cel obrok, ali
smo preveË utrujeni, da bi kaj skuhali. Enako lahko
storimo z veËjo koliËino kruha, mesa ali zelenjave.
Preverite, katere sestavine že imate doma, nato
napišite seznam živil, ki jih še potrebujete. Kupujte
nepakirano sadje in zelenjavo, saj tako lahko kupite
ravno toliko, kolikor potrebujete. Preverite datume.
»e živila ne potrebujete takoj, izberite raje živilo z
daljšim datumom uporabe ali pa ga kupite, ko ga
boste res potrebovali. Živilski izdelki so varni za
uporabo tudi po datumu, navedenem ob oznaki
"uporabno najmanj do".
Tretjina vse kupljene oziroma
pripravljene hrane pristane v
smeteh. PovpreËno evropsko
gospodinjstvo vrže stran za
250 evrov hrane na leto.
(vir: raziskava Evropske komisije)