Skupščina junij 2015 prezentacija

Skupščina
delničarjev Žita
19. junij 2015
1
Gospodarske razmere v letu
2014 in napovedi 2015
Znaki stabilizacije so pozitivno vplivali na poslovanje Skupine
Žito v 2014, kljub temu potrošnja še vedno stagnira.
• V letu 2014 se je trend gibanja gospodarske klime po dveh letih
občutnega padca sicer nekoliko umiril, postopoma je čutiti okrevanje.
• Šibek optimizem v 2014 ni privedel do večje rasti zasebne potrošnje,
rast le-te je napovedana za 2015.
• Prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil v zadnjem četrtletju
2014 za 1,5 % nižji kot v preteklem letu.
• Potrošniki še naprej ostajajo najbolj previdni predvsem pri nakupih
trajnih dobrin, a manj kot v predhodnih dveh letih, kar nakazujejo tudi
kazalniki potrošnje teh dobrin (prihodek v trgovini s trajnimi dobrinami,
prve registracije vozil).
• Leto 2014 se je tako v trgovini na drobno končalo z za 0,1 % nižjim
realnim prihodkom od prodaje kot leto 2013.
Vir:Žito, Letno poročilo 2014, SURS, Trženjski monitor 2014/2015, Nielsen
3
V Sloveniji smo v letu 2014 beležili za 2,4-odstotno rast BDP-ja,
stopnja brezposelnosti rahlo pada. V EU območju zaznano rahlo
naraščanje BDP.
Vir: European Economic Forecast, Spring 2015
4
Zasebna poraba naj bi v letu 2015 bolj rasla glede na javno
porabo pa tudi glede na predhodna leta.
Vir: European Economic Forecast, Spring 2015
5
Cene naših strateških surovin ostajajo na visoki ravni, kar je
prav tako pomembno vpliva na naše poslovanje






Pšenica: cene ostajajo na nivoju prejšnjih let
Sladkor: cena sladkorja je sicer v zadnjem letu nekoliko padala, vendar trenutne napovedi
za letos napovedujejo trend rasti cen
Kakavove surovine: trend rasti cen kakavovih surovin beležimo že od leta 2012, tudi v letu
2014 so bile v konstantnem porastu. Cene se ne umirjajo, prav tako tudi ni nobenih napovedi
o umiritvi.
Riž : Žito kupuje izključno italijanski riž – pričakujemo dvig cene riža z novo letino – kot
primer: cena glavne sorte riža Tondo je narasla že za več kot 30%.Vzrok: delno špekulacije,
delno povečano povpraševanje oziroma nakupi riža EU porekla.
Durum: je naša glavna surovina v proizvodnji testenin – z novo letino je pričakovati dvig
cen za več kot 40%.
Orehi in lešniki: zaradi slabe letine (vremenske razmere – deževje, spomladanska zmrzal)
cene višje – lešniki za cca 100%, orehi – cca 30%.
Vir: Svetovna borza in Žito d.d.
6
Trženjski monitor DMS (pomlad 2015) priča, da gospodarska
kriza, kljub majhnemu izboljšanju, še vedno močno vpliva na
obnašanje potrošnikov v Sloveniji, saj jih skoraj 80% še
vedno ne občuti rasti.
Vir: Trženjski monitor DMS, pomlad 2015
7
Še vedno velja, da so potrošniki bolj preudarni pri
nakupovanju: več posegajo po ugodnejših izdelkih, TBZ, več
nakupujejo v diskontnih prodajalnah.
Vir: Trženjski monitor DMS, pomlad 2015
8
Naše poslovanje v letu 2014
Čisti dobiček je bil v letu 2014 za 37 % višji kot leto prej.
+18%
+3%
3.691
3.128
8.799
9.097
2013
2014
7.606
2.078
EBITDA *
Podatki v tisoč €
EBIT
2012
2013
2012
2014
+37%
111.173
110.861
3.020
113.747
2.200
Čisti dobiček
Čisti prihodki od prodaje
+3%
2012
2013
2014
EBITDA * - izločen vpliv prevrednotenja nepremičnin
Vir: Žito, junij 2015
389
2012
2013
2014
Trend nižanja finančnega dolga in neto dolga ter gibanja
obratnega kapitala se nadaljuje, gibanje kapitala se rahlo
zvišuje. 27.252
-17%
25.933
22.115
Podatki v tisoč €
2013
13.831
2012
2014
-47%
16.744
Neto dolg
Finančni dolg
18.401
2012
-17%
-32%
2013
2014
+1%
69.152 70.281
70.223 71.278
70.857 73.323
2012
2013
2014
Gibanje kapitala
Vir: Žito, junij 2015
Brez izplačila dividend
Gibanje obratnega kapitala
+3%
-6%
29.336
25.446
2012
2013
-19%
23.860
2014
Ključni kazalniki poslovanja so se v primerjavi z letom 2013
izboljšali, med njimi tudi čisti prihodki iz prodaje donosnost
prihodkov, kapitala ter EBITDA marža.
 Skupina Žito je v letu 2014 ustvarila 113,7 mio evrov čistih prihodkov od
prodaje, 3,7 mio evrov dobička iz poslovanja in 3,0 mio evrov čistega dobička.
 Čisti prihodki iz prodaje so v primerjavi z letom 2013 višji za 2,6 %, dobiček iz
poslovanja se je povišal za 18,0 %, čisti dobiček pa za 37,3 %.
 Ključni kazalniki poslovanja so se v primerjavi z letom 2013 izboljšali, med njimi
donosnost prihodkov, kapitala in sredstev, EBIT in EBITDA ter dodana vrednost
na zaposlenega.
 Prodajni postopek ob sodelovanju finančnega svetovalca, ki se je pričel
v letu
2013 s podpisom sporazuma o skupni prodaji delnic Skupine Žito s strani
prodajnega konzorcija, se je nadaljeval skozi celotno poslovno leto 2014 in še
vedno poteka.
 Kljub temu, da se je zaradi tega vzporedno izvajala kopica aktivnosti vezanih na
prodajni postopek, ki so jim sledili tudi stroški, smo uspeli realizirati dobre
poslovne rezultate.
Vir: Žito, letno poročilo 2014
12
Skupina Žito je v letu 2014 prodala za 113,7 mio EUR
izdelkov, kar je 2,9% več kot v letu 2013. Rast
prodaje je v letu 2014 dosežena v izvozu in sicer na trgu EU.
 Skupina Žito je v letu 2014 prodala za


113,7 mio evrov izdelkov, kar je za 2,9 %
več kot v letu 2013. Rast prodaje je
Skupina Žito v letu 2014 dosegla v
izvozu.
Na domačem trgu je prodala za 92,2 mio
evrov izdelkov, kar je za 0,1 mio EUR
manj kot v letu 2013. S tem je vrednostna
prodaja na domačem trgu ostala na ravni
leta 2013.
Skupina Žito je v letu 2014 s prodajo na
domačem trgu ustvarila 81 % vseh
prihodkov od prodaje, s prodajo na tujih
trgih pa preostalih 19 %. V celotni
prodaji je delež izvoza glede na leto
2013 porastel za 20% oziroma za nekaj
več kot 3 mio EUR. V izvozu predstavlja
največji delež prodaja na trg JV Evrope,
nato sledi trg centralne Evrope s 6odstotnim deležem v prodaji in Hitschler s
5-odstotnim deležem.
Vir: Žito, letno poročilo 2014
Delež prihodkov od
prodaje po trgih
21.520 tisoč eurov
13
Največjo rast prodaje smo dosegli v stebrih Kruh in
Konditorstvo (glede na leto 2013)
Vir: Žito, LP, 2014
14
Pri sedmih blagovnih skupinah smo naše tržne pozicije izboljšali, pri petih smo ostali
na enakem nivoju, le pri dveh kategorijah je tržna pozicija rahlo padla
V letu 2014 smo nadaljevali svojo osredotočenost na krepitev lastnih blagovnih znamk
skladno s strategijami po posameznih blagovnih znamkah.
Kategorija
Kruh in pek.izdelki
Tržni
delež
Blagovna
znamka
Tržna
pozicija
22%*ocena
1
33%
1
Zamrznjena hrana
22,5%
2
TPI
Toast
Mlevski izdelki
22%
17,7%
45%
1
2
1
Rice
39%
1
Žita za zajtrk
5,4%
6
Testenine
16%
2
Čaj
49%
1
Začimbe
24%
2
Bonboni
12,5%
2
Čokoladne tablice
11%
3
Biskvitno pecivo
16%
2
Moka
Vir: AC Nielsen, panelni podatki, perioda ON 2014
Legenda: TD= tržni delež; LY = last year (preteklo leto); PP = predzadnja perioda
14
Imeli smo za 34% več investicij, kar je pomembno
vplivalo na dober poslovni rezultat
•
V letu 2014 smo v Skupini Žito realizirali investicije v vrednosti 5,0 mio evrov, kar je za 34
% več kot v letu 2013. Del investicij se nanaša na nakup zemljišč in nepremičnin, del pa na
nakup tehnološke opreme.
•
V PC Intes (Meljska cesta, Maribor) širitev mlevskega programa, modernizacija in
posodobitve določenih programov ter odkup zemljišča
•
Na lokaciji Šmartinska smo z namenom zaokrožitve parcele na tej lokaciji kupili parcele v
skupni velikosti 1200 m2.
•
Za potrebe standardov IFS in HACCP, ki ju vsako leto uspešno obnavljamo, smo uredili
proizvodne prostore in skladišča ter tako še izboljšali pogoje za delo, proizvodnjo in
skladiščenje. Vsi naši obrati s temi standardi omogočajo tudi razvoj našim izvozno
usmerjenim sumeritvam.
•
Drug del investicij smo namenili tehnološki opremi z namenom povečanja konkurenčnosti
naših izdelkov tako na domačem kot na tujih trgih.
•
•
V pekarni Vrhnika smo postavili zamrzovalni tunel (kapaciteta 800 kg/h) z avtomatskim
pakiranjem zamrznjenega kruha in avtomatskim zlaganjem v kartone ter tako povečali
zamrzovalne kapacitete in produktivnost, zagotovili visoko kakovost končnih izdelkov ter
na račun avtomatizacije zmanjšali proizvodne stroške.
V obratih, kjer se proizvajajo testenine, bonboni in riž, smo avtomatizirali proces pakiranja in
zlaganja kartonov s pomočjo robotizacije procesa in tako zmanjšali fizično delo (ročno
dviganje in odlaganje kartonov) ter povečali učinkovitost procesa.
Vir: Žito, letno poročilo 2014
16
Ključni mejniki v 2014
Korporativni mejniki (1)
Preimenovanje družbe Žito nepremičnine, d. o. o., v Žito storitve, d. o. o.
 14. 3. 2014 je Okrožno sodišče v Ljubljani sprejelo sklep, na podlagi katerega smo
preimenovali družbo Žito nepremičnine, d. o. o., v Žito storitve, d. o. o.
Podpis Pogodbe o medsebojnih razmerjih v postopku prodaje delnic Žita
 Žito, d. d., in konzorcij prodajalcev, katerih lastniški deleži so predstavljali 49,45 %
osnovnega kapitala družbe Žito, d. d. (Slovenska odškodninska družba, Modra
zavarovalnica, d. d., KD Kapital, finančna družba, d. o. o., KD Skladi, družba za
upravljanje, d. o. o., in Adriatic Slovenica, d. d., so 3. marca 2014 podpisali
pogodbo o medsebojnih razmerjih v postopku prodaje delnic izdajatelja Žito, d. d.
Pogodba opredeljuje predvidene faze v postopku prodaje, organizacijo postopka
ter medsebojna razmerja med družbo Žito in prodajalci.

Dne 11. 3. 2014 so se z aneksom k omenjeni pogodbi konzorciju prodajalcev
pridružili še NLB skladi, tako da je konzorcij razpolagal z 51,13 % osnovnega
kapitala.
Vir: Žito, letno poročilo 2014
18
Korporativni mejniki (2)
Potrditev poslovnega načrta za leto 2015

Nadzorni svet družbe Žito, d. d., je dne 11. 12. 2014 potrdil poslovni načrt Skupine
Žito in družbe Žito, d. d., za leto 2015.
Sprememba pravne oblike iz Žito maloprodaja, d. d., v Žito maloprodaja, d. o.
o., in iztisnitev malih delničarjev

20. 5. 2014 je prišlo do spremembe pravne oblike družbe Žito maloprodaja, ki se
je preoblikovala v delniško družbo. Na skupščini delničarjev družbe Žito
maloprodaja, d. d., 29. 12. 2014 je bil sprejet sklep o iztisnitvi manjšinskih
delničarjev, tako da je od konca leta 2014 družba v 99,89-odstotni lasti Žita, d. d.,
0,11 % pa predstavlja lastni delež. Od 3. 3. 2015 ima Žito maloprodaja ponovno
status družbe z omejeno odgovornostjo.
Podpis aneksa h Kolektivni pogodbi

V novembru 2014 smo skupaj s socialnimi partnerji (Konferenca sindikatov KŽI
Skupine Žito) uspešno zaključili dolgotrajnejša pogajanja in podpisali Aneks h
Kolektivni pogodbi Skupine ŽITO za obdobje nadaljnjih 5 let.
Vir: Žito, letno poročilo 2014
19
Drugi pomembni dogodki


Podaljšanje mandatov članom uprave Žita, d. d. do 14. julija 2017

Lani smo pričeli tudi z začetkom postopka likvidacije v družbah v tujini: v
družbah Žito Beograd, Žito Skopje, v letu 2015 začetek postopka likvidacije LD
Žito Zagreb.

Družba Žito, d. d., je v začetku leta 2015 vključila tudi v prodajni postopek
Pekarne Grosuplje in podala zavezujočo ponudbo za nakup tega
proizvodnega obrata, ki je v lasti družbe Mercator, d. d.
Skozi celo leto 2014 se je nadaljeval prodajni postopek konzorcija večinskih
lastnikov družbe Žito, d. d., ki se še ni zaključil
Vir: Žito, letno poročilo 2014
20
Za nami je bilo še eno uspešno leto nagrad.






Nagrade za kakovost: med 78 prijavami kar 23 Žitovih
izdelkov nagrajenih z odličji kakovosti:
Ajdov kruh z orehi, Stoletni kruh, Zlati hlebec beli, Hribovc,
Jelenov kruh, Jelenov polnozrnati kruh, Jelen s semeni,
Italijanski kruh, Koruzni kruh, Bela štruca, Kruh s semeni,
Martinov kruh, Gorenjc polbeli, Pastirski črni kruh, Domači črni
kruh
Pekovsko pecivo: Stoletna štručka, Pizza štručka
Fino pekovsko pecivo: Sirov burek, Špinačni burek, Orehova
potička,
Keksi: Emini rogljički
Testenine: Valjani rezanci Zlato polje.

Priznanja Best buy Award za najboljše razmerje med
kakovostjo in ceno so prejeli: riži Zlato Polje, žita oz. müsliji za
zajtrk Zlato Polje, začimbe Maestro, prepečenec in grisini Žito
ter sveži pekarski izdelki znamke Žito

Priznanji Produkt leta 2014: sta prejela Žitova izdelka v
kategoriji »Bonboni« linija gumi funkcionalnih bonbonov
HERBA in v kategoriji »Zmrznjena in hlajena živila«
polnozrnati svaljki Žito.

iTQi Superior Taste Award - 3 zvezdice odličnosti okusa:
Ajdovemu kruhu z orehi ter Stoletnemu kruhu
Vir: Žito, letno poročilo 2014
21
Leto 2015
Leto 2015 je še vedno v znamenju postopka prodaje
Skupine Žito hrvaškemu podjetju Podravka.
 Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je dne 21.4.2015 v svojem imenu
in skupaj s preostalimi člani konzorcija prodajalcev sklenil pogodbo o
prodaji 183.386 (51,55%) delnic družbe Žito, d. d.
 Poleg SDH so pogodbo o prodaji delnic družbe Žito, d. d. podpisali še
ostali člani konzorcija, in sicer: Modra zavarovalnica, d. d., KD Kapital,
d. o. o., KD Skladi, d. o. o., Adriatic Slovenica, d. d. in NLB Skladi, d. o.
o.
 Na podlagi konkurenčnega prodajnega postopka je bila za končnega
kupca izbrana družba Podravka, d. d., ki je 51,5-odstotni delež družbe
Žito, d. d. kupila po ceni 180,10 EUR za delnico, kar pomeni, da celota
kupnina za ta delež znaša 33.027.818,60 EUR.
 Podravka
trenutno pridobiva soglasje regulatorja, nato pričakujemo
plačilo kupnine na račun in closing.
 Po zaključenem prenosu delnic namerava družba Podravka objaviti
ponudbo za prevzem preostalih delnic v skladu z Zakonom o
prevzemih.
Vir: Žito, junij 2015
23
V letu 2015 smo v Skupini Žito intenzivno usmerjeni v
izvoz, imamo optimistične načrte in hkrati načrtujemo
krepitev kazalcev uspešnosti
 Nadzorni svet družbe Žito, d. d., je 11. 12. 2014 potrdil Poslovni načrt Skupine
Žito in družbe Žito, d. d., za leto 2015, v katerem načrtujemo rast prodaje in
dobička.
 V letu 2015 Skupina načrtuje za 116, 6 mio EUR prihodkov, kar pomeni 2,5 %
rast glede na leto 2014
 Čisti dobiček je planiran v višini 3,5 mio evrov. Dobiček iz poslovanja pred
amortizacijo (EBITDA) bo predvidoma znašal 9,9 mio evrov, delež EBITDA v
prihodkih pa bo znašal 8,5 %.
 Največjo rast prodaje pričakujemo v stebrih Kruh in Konditorstvo, medtem ko bo
prodaja v drugih stebrih primerljiva z letom 2014.
Vir: Žito, junij 2015
24
Glavnina načrtovanih investicij za leto 2015 namenjena
povečevanju proizvodnih in skladiščnih zmogljivosti.
Primarna naloga rast prodaje.
 Za
investicije bomo v letu 2015 namenili 5 mio evrov. Večji del
investicij bo namenjen povečanju proizvodnih in skladiščnih kapacitet v
dejavnosti pekarstvo.
 Zaradi
visoke stopnje rasti programa kruha dopeka in pekovskega
peciva nameravamo povečati naše hladilne zmogljivosti.
 V letu 2015 ostaja primarna naloga rast prodaje in utrjevanje moči
lastnih blagovnih znamk, ki bosta ob nadaljnji konsolidaciji proizvodnje
in racionalizaciji sredstev pokazali pomembne učinke tudi na večji
dobičkonosnosti.
 Negotove razmere na surovinskem trgu bomo v Skupini Žito uravnavali
s številnimi ukrepi, med drugim z novimi nabavnimi potmi in
optimiziranjem naročil dobaviteljem.
Vir: Žito, junij 2015
25
Skupina Žito v prvih treh mesecih 2015 dosega 50% rast
čistega dobička glede na enako lansko obdobje
+8%
628
2.051
578
534
1.916
1.872
1- 3 2014
1- 3 2015
EBITDA *
EBIT
Podatki v tisoč €
-2%
1-3 2013
1- 3 2014
1-3 2013
1- 3 2015
+50%
27.958
27.144
489
27.951
371
326
Čisti dobiček
Čisti prihodki od prodaje
+3%
1-3 2013
1- 3 2014
1- 3 2015
1-3 2013
1- 3 2014
1- 3 2015
Vir: Žito, medletno poročilo 2015 Q1, junij 2015
V letošnjem letu praznujemo 90.letnico testenin Zlato polje
 Ob praznovanju slavnostnega
prisotni z 90 cm dolgi špageti
Vir: Žito, junij 2015
jubileja smo na prodajnih policah že
Delovanje nadzornega sveta
Žita d.d. v letu 2014
Rajko Stanković, namestnik predsednika NS
Poročilo o delu NS v letu 2014 - glavni poudarki
 Tekoče spremljanje poslovanja Skupine Žito in družb v okviru Skupine
•
NS je imel v letu 2014 8 sej: 6 rednih, 1 izredno in 1 korespondenčno sejo.
Revizijska komisija se je v l. 2014 sestala 4-krat, 5 sej je bilo
korespondenčnih.
 Seznanitev s potekom prodajnega postopka družbe Žito d.d. ter
sodelovanje v usklajevalnem organu (Steering Commitee)
 Seznanitev s potekom prodajnega postopka družbe Pekarna Grosuplje in
oddajo zavezujoče ponudbe za nakup s strani Žita
 Aktivna vloga revizijske komisije; še posebej pri pregledu letnega poročila,
njen posvet z revizorjem in predlog NS za potrditev letnega poročila
 Sprejem letnega poročila ter oblikovanje predloga za izbor revizorja in
uporaba dobička
 Potrditev Poslovnega načrta 2015
 NS predlaga, da se upravi in NS poda razrešnica za poslovno leto 2014
29