PasIS

Navodila za uporabo
pastoralno informacijskega sistema
Cerkve na Slovenskem – PasIS
Prijava Župnija
Župnija ima v PasIS pravico urejanja podatkov o osebah in župniji.
O osebah vodi osnovne osebne podatke (ime, priimek, datum rojstva, kraj rojstva ter trenutno
bivališče) in, če so na razpolago, tudi razširjene podatke (o starših, podatki o zakramentih, …). Na
voljo je modul za koledar in opomnik, modul za statistiko in vodenje skupin ter naslovnik in
šematizem.
V nadaljevanju je predstavljeno delovanje sistema PasIS.
1
1 Splošno
1.1 O uporabi PasIS
Za uporabo in dostop do PasIS je potrebno upoštevati Pravilnik o PasIS in tehnična navodila za
delovno postajo PasIS.
1.2 Povezava na strežnik PasIS
Povezava na strežnik PasIS se izvede preko VPN (navidezno privatno omrežje) in je zato zaščitena
pred vpogledi tretjih oseb.
Nastavitve bodo izvedli odgovorni za informatiko v škofiji in vam posredovali tudi enostavna
navodila za vzpostavitev povezave.
1.3 Namestitev
Namestitev programskega vmesnika za sistem PasIS vam bodo izvedli škofijski informatiki. Lahko pa
jo izvedete tudi sami. Postopek je naslednji.
V mapi PasIS_Install zaženete program Install.exe
V pogovornem oknu izberete
1. produkcija (je običajno že prednastavljeno izbrana)
2. kliknete na gumb »namesti«
Počakate nekaj trenutkov in program vas obvesti, da je postopek uspešno zaključen.
Programski vmesnik se je namestil na C disk, v mapo Vizapplw (C:\Vizapplw). Na namizju se pojavi
nova ikona »Pasis«
1.4 Zagon vmesnika in prijava
PasIS poženemo z dvojnim klikom na ikono »Pasis« na namizju, ali preko menuja (Start-Vsi programiNova vizija-Pasis-Pasis).
Odpre se pogovorno okno za prijavo uporabnika.
Vnesemo podatke:
1. Uporabnik (uporabniško ime)
2. Geslo
Med polji se premikamo s tipko »TAB« ali s pomočjo miške.
Po vnosu gesla je nujno potrebno pritisniti tipko »TAB«.
Program samodejno preveri, za koliko različnih oblik prijav ima uporabnik pooblastilo za delo.
2
Odpre se razširjeno polje za prijavo, kjer izberemo župnijo/dekanijo/škofijo, v katero se prijavljamo.
Uporabnik se običajno prijavlja v eno od teh vlog, ki mu je določena v sistemu.
Če ima uporabnik pravico prijave v samo eno župnijo ... potem se izbira samodejno napolni.
Sicer pa s klikom na lupico
ali tipko »PAGE DOWN« izberemo župnijo, v katero se prijavljamo
Če poznamo kodo župnijo, lahko to vnesemo kar ročno preko tipkovnice (rumeno pobarvano polje)
Prijavo potrdimo s pritiskom na gumb »PRIJAVI«.
1.5 Predstavitev vmesnika PasIS
Zgradba ekrana za PasIS je naslednja:
1. v na vrhu je ti. ribbon menu (zavihki), ki omogoča hitro in enostavno navigacijo po vseh opravilih,
ki so vsebovana v PasIS,
2. v takoj pod njim se nahaja ti. orodjarna, preko katere uporabnik izvaja vse (najpogostejše) akcije
nad podatki,
3. v na dnu ekrana je statusna vrstica, ki je namenjena obveščanju uporabnika.
3
1.5.1 Ribbon menu
vsebuje devet osnovnih fiksnih zavihkov. Znotraj njih se dinamično pojavlja vsebina, ki je odvisna od
pravic uporabnika. Vsebina zavihkov je naslednja:
1. Osebe
Opravila, ki jih lahko izvajamo znotraj tega zavihka so:
- iskanje oseb
- dodajanje družinskega lista
- pregledovanje družin
- pregled neavtoriziranih oseb
- pregledovanje zakramentov – napovedanih, potrjenih, neavtoriziranih
- pregledovanje matičnih in pastoralnih knjig
Podrobnosti so opisane v nadaljevanju.
2. Dejavnosti
Opravila, ki jih lahko izvajamo znotraj tega zavihka so:
- pregled in vnos skupin
- pregled in vnos dogodkov
- pregled in vnos veroučnih razredov
- pregledovanje veroučnih kartonov veroučencev
- napovedovanje zakramentov prvega obhajila in birme za veroučne razrede (skupine)
3. Statistika
4
Opravila, ki jih lahko izvajamo znotraj tega zavihka so:
- pregled podatkov o župnijah
- vnos in urejanje podatkov za lastno župnijo
- pregled naslovnika oseb in župnij (Naslovnik Cerkve na Slovenskem)
- vnos in pregled statistike
4. Šifranti 1
Opravila, ki jih lahko izvajamo znotraj tega zavihka so:
- urejanje šifranta katehistov
5. Sistem
Opravila, ki jih lahko izvajamo znotraj tega zavihka so:
- upravljanje okolja programa (odpiranje, zapiranje oken)
- spreminjanje gesla za dostop do sistema
- pomoč o vmesniku in informacije o programu
1.5.2 Orodna vrstica
V orodni vrstici so razporejeni gumbi v več skupin. S pritiskom na gumb prožimo določene akcije.
Na razpolago so naslednje možnosti, določne imajo tudi bližnjice preko tipkovnice (hitre tipke):
urejanje teksta (izreži, kopiraj, prilepi)
- prvi zapis
- prejšnji zapis
- naslednji zapis
- zadnji zapis
- uredi
- dodaj
- briši
- osveži
- shrani
- potrdi
- prekliči
(Ctrl + Home)
(puščica gor)
(puščica dol)
(Ctrl + End)
(Alt + U)
(Alt + D)
(Alt + B)
(Alt + O)
(Enter)
(Enter)
(Esc)
5
- izvoz v Word
- izvoz v Excel
- nastavitev tiskalnika
- predogled tiskanja
- tiskanje (Alt + T)
- nastavitev grida (mrežnega pogleda)
- informacije o zapisu
1.5.3 Statusna vrstica
Na levi strani se izpisujejo obvestila o našem uspešnem delu, kot npr:
ali neuspešnem delu, kot npr:
Na desni strani so izpisane inofrmacije o:
- načinu povezave s centralo (povezava OK, ni povezave)
- vklopljenih velikih črkah na tipkovnici (cap, CAP)
- načinu tipkanja s prekrivanjem (OVR) ali vrivanjem (INS) črk
- trenutnem datumu in času
1.5.4 Uporaba šifranta
Na ekranih za vnos, pregled in izpis dostopamo do šifrantov vedno na enak način in sicer:
- preko tipkovnice s tipko PgDn
- z miško klik na lupico
Ko vstopimo v šifrant, se vedno prikaže njegova celotna vsebina, običajno urejena po nazivu.
Urejamo (sortiramo) in iščemo lahko po vseh stolpcih, ki so v pregledu (s klikom na naslov kolone).
Iskanje po bolj zapletenih šifrantih (šifrant naslovov) poenostavimo z znakom % v polje »išči«. Primer:
iščemo naslov za župnijo Železniki. Pravi naslov je Trnje 34, 4228 Železniki.
V »išči« vnesemo %trnje, iskalnik nam vrne naslednji rezultat:
6
Želeni zapis izberemo s klikom ali s pozicioniranjem s smernimi tipkami (gor, dol, PgDn, PgUp).
Želeni zapis prenesemo v osnovni ekran s tipko Enter ali pritiskom na gumb Izberi.
1.5.5 Tipi polj na ekranu
Na ekranih se lahko pojavljajo polja naslednjih tipov:
- Identifikacija zapisa /ključ (ident osebe,...), ki se vedno določa samodejno, ko zapis prvič shranimo
- polje z obvezno vsebino
- polje z neobvezno vsebino
- polje tipa velja / ne velja
- polje s kontrolirano vsebino (fiksni šifrant)
- polje s kontrolirano vsebino (odprti šifrant)
- polje s kontrolirano vsebino (datum)
7
1.5.6 Pripomočki
Pri delu s PasIS si lahko pomagate z nekaterimi pripomočki, ki vam bodo olajšali vsakdanja opravila.
To so:
1. elektronski namizni koledar
2. "tečnoba", ki vas kar naprej opozarja, da ne pozabite pomembnih stvari in
3. priročni katalog prejetih in izpisanih / odposlanih dokumentov.
8
2 Vsebinska navodila
2.1 Osnovni princip dela z osebami
Zasnova PasIs temelji na principu družine, ki je sestavni del neke župnijske skupnosti. Osebe so
vključene v družine. Oseba je seveda še vedno samostojni subjekt, ki se vključuje v razne dejavnosti
v Cerkvi. V prijavi na nivoju župnije imamo dostop do vseh podatkov neke družine, ki pripada naši
župniji in znotraj družine do vseh oseb, ki so člani te družine.
Do oseb imamo dostop tudi preko raznih dejavnosti, kjer pa imamo dostop samo do določenih
podatkov, ki jih potrebujemo in za katere imamo pristojnosti. V tem primeru osebe lahko bivajo tudi
na področju druge župnije.
Vpis podeljenih zakramentov je možen samo za osebe, ki pripadajo lastni župniji. Za osebe iz druge
župnije mora pristojni župnik podeliti dovoljenje, ki se izvrši v elektronski obliki. Če prejmemo tako
dovoljenje, lahko osebi podelimo zakrament, za katerega smo prejeli dovoljenje.
V župniji lahko pregledujemo in urejamo lastne matične knjige. V matične knjige posamezne župnije
ima samo vpogled tudi dekanija in škofija. Vpisi v matične knjige se izvršijo preko osebnega lista,
zavihek zakramenti. Vsi zakramenti podeljeni v lastni ali drugi župniji se avtomatsko polnijo v matično
knjigo pod zaporedno številko ali kot ničelni vpisi (podeljeni v drugi župniji).
PasIS deluje po principu družinske kartoteke in »statusa animarum«. Zato se ohranjajo vse rodovne
povezave med osebami. Ko bo v sistem vnešeno veliko oseb, bo možno izdelovati tudi rodoslovna
drevesa. Hkrati pa vedno lahko sledimo, katerim družinam je pripadala neka oseba (torej vidimo
osebno zgodovino).
2.2 Vnos nove osebe
Vnos nove osebe v sistem izvršimo preko menuja »Osebe«.
2.2.1 Vnos nove družine
Vsaka oseba mora pripadati neki družini, zato najprej s klikom na »Družinski list« odpremo možnost
vnosa nove družine.
V orodni vrstici kliknemo na ikono
ali s tipkovnico ALT+D.
Obvezno moramo vnesti HIŠNO IME (lahko je priimek družine, lahko tudi »staro« hišno ime, ali
smiselno poimenovanje skupnosti).
9
Vnesemo tudi ostale podatke, med njimi obvezno naslov, pošto in status družine.
Naslov izbiramo iz šifranta ulic in krajev (glej 1.5.4 Uporaba šifranta).
V naslednjem polju vnesemo še hišno števiko, lahko tudi številko stanovanja in hišni telefon.
Poštna številka se običajno napolni že ob izbiri naslova, v nekaterih primerih pa je potrebno poštno
številko ročno popraviti (napaka je v državnem šifrantu). Poštno številko lahko izberemo iz šifranta.
Izbere še obvezen podatek o statusu družine.
Na koncu dodajanja zapisa kliknemo na ikono shrani, ali »Enter« v katerem koli polju.
Na družinskem listu imamo še nekaj gumbov.
Gumb
besedilo.
odpre dodatno polje za vnos opomb. Opombe lahko vnašamo kot prosto
Gumbi
nam omogočijo vnos obstoječih ali novih oseb. Osebe,
ki že obstajajo v sistemu lahko na ta način povežemo v nove družine, v primeru, da osebe ne
obstajajo, pa jih dodamo preko posebnega vmesnika za vnos nove osebe.
Gumb
omogoča hitro ustvarjanje nove družine iz obstoječih članov družine (v
primeru, da se nekateri člani družine preselijo na nov naslov).
2.2.2 Dodajanje očeta, matere ali člana
Klik na katerega koli od treh gumbov odpre možnost iskanja oseb v bazi lastne župnije ali
neopredeljenih (prenos iz stari programov za župnijsko pisarno). Če oseba v bazi že obstaja, jo z izbiro
v seznamu iskalnika potrdimo. Iskanje lahko omejimo z dodatnimi iskalnimi pogoji (ime, priimek, kraj
rojstva, datum rojstva). Pri vpisovanju iskalnih pogojev si lahko pomagamo tudi z znakom %. (glej
1.5.4 Uporaba šifranta)
10
V seznamu rezultata iskanja dobimo naslednje podatke: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov,
kraj ter župnijo bivanja. Naveden je tudi podatek, če je oseba že v družini.
Če željene osebe ni na seznamu, lahko vnesemo novo osebo s klikom na gumb
(opomba: če dodajamo očeta, je na gumbu napis »Vnesi očeta«, za dodajanje matere pa »Vnesi
mater«).
2.2.3 Dodaj novo osebo
Odpre se obrazec Osebni list – Osnovni podatki osebe
Samodejno se iz družine vedno napolni naslov trenutnega bivališča. Tudi župnija je samodejno
izbrana lastna župnija.
POZOR! Če zamenjamo župnijo bivališča, po vnosu podatkov osebe ne bomo imeli več možnosti
popravljati vnosa, kajti oseba bo pripadala drugi župniji, ki bo lahko urejala njene podatke. Dokler
11
nismo vnesli vseh podatkov osebe, torej ne spreminjamo župnije bivanja, tudi če oseba trenutno biva
drugod.
Prav tako se samodejno napolnijo podatki bivališča ob rojstvu iz podatkov trenutne družine. Te
podatke lahko odstranimo, če niso ustrezni in/ali jih kadarkoli kasneje popravimo z ustreznimi
podatki.
Najmanj je potrebno vnesti:
- Ime
- Priimek
- Datum rojstva
- Kraj rojstva
- Spol
- Stan osebe (izbira iz šifranta).
Ostale podatke lahko vnesemo takoj, ali kadarkoli kasneje.
Izbira poklica je iz šifranta Statističnega urada RS, prav tako izbira izobrazbe.
POZOR! Podatek o smrti: vnesemo šele, ko so izpolnjeni vsi podatki o osebi, tudi podrobnosti o
zakramentih, ker potem, ko vnesemo datum smrti ni več možno spreminjati osebnega lista.
Ob zaključku vnosa shranimo osebni list in ga, če želimo, zapremo.
Postopek nadaljujemo za vse ostale osebe v družini.
Na družinskem listu lahko za člane družine izberemo vlogo iz vnaprej definiranega šifranta. (Vlogo
posvečena oseba uporabljajo samo škofije pri vnosu posvečenih oseb.)
2.3 Pregled in iskanje družin in oseb
Zavihek »Osebe« vsebuje tudi možnost iskanja družin in oseb ter
pregledovanje družin glede na določene pogoje. Iskalnik išče samo v
lastni župniji! V drugih župnijah nimamo pravice splošenga iskanja, niti
pregledovanja družin in oseb. Če želimo imeti dostop do osebe v drugi
župniji, mora biti naprej »preseljena« k nam. To stori župnik osebe s
posebnim dovoljenjem. Lahko pa uporabimo osebe iz drugih župnij v raznih dejavnostih (verouk,
skupine) v lastni župniji. To delamo preko zavihka dejavnosti.
12
2.3.1 Iskanje
Splošni iskalnik se nam pokaže v naslednji obliki:
Iščemo lahko po različnih kriterijih. Pri tem lahko vnesemo tudi samo del iskalnega niza (recimo del
znakov: primer za iskanje vseh oseb z imenom Peter lahko vnesemo tudi samo et). Za bolj točne
rezultate moramo vnesti več znakov.
Prav tako lahko išče samo osebe, samo družine ali pa vse. Izbiramo s pomočjo ustreznih gumbov.
Rezultat iskanja se nam prikaže v seznamu, ki vsebuje podatke: ime, priimek in naslov bivališča.
Rezultat iskanja lahko sortiramo po splošnih navodilih.
Dvojni klik na družino ali osebo v rezultatu iskanja odpre družinski list, v katerem lahko urejamo
podatke o družini ali pa vstopimo v osebni list osebe in pregledujemo ali urejamo podrobnejše
podatke osebe (glej 1.5.2 Orodna vrstica).
2.3.2 Družinski list
Klik na Družinski list odpre prazen družinski list. Preko orodne vrstice lahko dodamo novo družino, s
klikom na lupico pa lahko listamo po vseh družinah, ki so na naši župniji.
13
2.3.3 Pregled družin
Klik na Pregled družin odpre poseben iskalnik preko katerega lahko iščemo družine po določenih
kriterijih. Iskanje lahko omejimo tudi na družine »z aktivnimi« ali »brez aktivnih članov«. Aktivni člani
pomeni, da družini trenutno pripadajo osebe, ki v njej živijo.
Potrdimo z Enter ali ikono v orodni vrstici.
Če ne vnesemo nobenega iskalnega iskalnega kriterija dobimo v seznamu vse družine v župniji.
2.4 Družinski list
Na družinskem listu lahko spremljamo zgodovino neke družine in tudi osebe.
V tej družini je bil nekaj časa navzoč Član 2. Sedaj je poleg njegovega imena rdeča pika, ki označuje,
da je trenutno član neke druge družine. V okviru župnije lahko osebe po potrebi prestavljamo iz
družine v družino.
Izberem enega od gumbov Dodaj, iz seznama iskanja izberem osebo in če že pripada neki družini, me
pogovorno okno vpraša, če osebo res želim prestaviti v drugo družino.
Vsaka sprememba članstva v družini se vodi v osebnih podatkih osebe in zato »zgodovino« osebe
vedno tudi sledimo. Več o tem v poglavju o osebnem listu.
Prav tako lahko iz trenutnega družinskega lista skočimo na družinski list osebe, ki v tej družini ni več
aktivna. V zgornjem primeru na klik na gumb »Družinski list« odpre družino, v kateri se ta oseba
trenutno nahaja.
14
Ponovno poudarjamo, da je »sprehajanje« med družinami možno samo za družine znotraj lastne
župnije.
Če je oseba preseljena v drugo župnijo, nimamo več dostopa do podatkov družine. Imamo tudi samo
omejen dostop do osnovnih podatkov osebe (če je recimo pri nas prejela zakrament krsta, lahko
izpišemo krstni list, če jo vključimo v kakšno skupino dejavnosti imamo dostop do naslova in
kontaktnih podatkov, ...).
Klik na gumb Osebni list pri Članu 1 nam odpre osebni list.
2.5 Osebni list
Na osebnem listu je več zavihkov, ki nam omogočajo dostop do vseh podatkov osebe.
2.5.1 Osnovni podatki
Najprej se nam odpre zavihek z osnovnimi podatki. Podatke lahko urejamo in dopolnjujemo s
pomočjo 1.5.2 Orodna vrstica.
V polje »Predpona« vpišemo lahko akademski ali podoben naziv (npr.: dr., msgr.,...), v »Pripona« pa
častni naziv ali služba (npr.: kanonik, ekonom, ...). Ti dve polji se uporabljata pri izpisu na kuverte ali
nalepke.
15
Očeta in mater lahko izbiramo iz šifranta. Če osebe, ki jo iščemo, ni v sistemu, potem lahko preko
gumba
skočimo v iskalnik po družinah znotraj župnije.
1. Če družina, v kateri naj bi živela oče/mati že obstaja, potem jo izberemo in znotraj te družine
dodamo osebo.
2. Če pa družina v kateri naj bi živela oče/mati ne obstaja, potem lahko ustvarimo novo družino z
odpiranjem novega družinskega lista (glej 2.2.1 Vnos nove družine)
Ko smo preko družinskega lista vnesli ustrezno osebo, se lahko zopet vrnemo na osebni list, ki smo ga
urejali in preko iskalnika poiščemo na novo dodano osebo kot očeta ali mater.
Pozor!
Oče in mati na osebnem listu ni enako vlogi očeta/matere na družinskem listu.
Oče/mati na osebnem listu omogočita ustvarjanje rodoslovnih vezi.
Oče/mati na družinskem listu omogočita pregled stanja v družinah (ki niso nujno v »krvnem
sorodstvu).
2.5.2 Zakramenti
V zavihku zakramenti lahko pregledujemo ali urejamo podatke o zakramentih.
Za urejanje podatkov o zakramentih si pomagamo s pripomočki v 1.5.2 Orodna vrstica.
2.5.2.1 Vnos krsta, prvega obhajila, birme
V orodni vrstici kliknemo na ikono
ali s tipkovnico ALT+D, da dodamo zakrament.
16
Z ikono
v orodni vrstici lahko zakrament vedno tudi pobrišemo. Brisanje ni mogoče, ko je vpisan v
matično knjigo.
Odpre se pogovorno okno za vnos podatkov o zakramentu (predstavljen je primer krsta, enaka
funkcionalnost velja za prvo obhajilo in birmo).
Kadar je status zakramenta 1. Napovedan ali 2. Potrjen, imamo možnost pregleda seznama teh
zakramentov v Osebe – Zakramenti – Seznam zakramentov
Seznam lahko omejimo pod določenimi pogoji (časovno obdobje, status, vrsta zakramenta).
V seznamu zakramentov, ki ga dobimo lahko z dvojnim klikom na osebo ali datum hitro skočimo na
zavihek zakramenta v osebnem listu osebe in urejamo podatke.
1. Napovej zakrament
Osnovni princip dela je vedno, da napovedujemo zakrament, ki bo podeljen v prihodnosti.
V polje željeni datum vpišemo datum (mora biti večji od trenutnega datuma), ko bo zakrament
podeljen. Vnesemo lahko toliko podatkov, kolikor jih imamo na razpolago.
17
Vpišemo lahko tudi podatke o zakramentu krsta, ki je že bil podeljen v neki drugi župniji. V polju
župnija (zgoraj levo) iz šifranta izberemo župnijo. Status zakramenta se spremeni iz Napovej v Potrdi.
Vnesemo lahko toliko podatkov, kolikor jih imamo na razpolago (primer: prejeli smo Krstni list ob
pripravi na poroko, ...). To je uporabno v vseh primerih, ko druga župnija še ne uporablja PasIS.
Župnija, v kateri je bil zakrament podeljen mora preveriti podatke, ki smo jih vnesli in potrditi vpis v
matično knjigo. V tistem trenutku so podatki na razpolago za uporabo tudi nam.
2. Potrdi zakrament
Če je bil zakrament že podeljen, uporabimo gumb 2 (Potrdi). Vnesti moramo najmanj datum krsta,
status krščenca in krstitelja. Krstitelja lahko izberemo iz šifranta posvečenih oseb, ali pa ga vnesemo
kot prosti vnos.
3. Vpis v matično knjigo
Pri vpisu v matično knjigo imamo podobne pogoje glede obveznega vnosa kot pri potrditvi: datum
krsta, status in krstitelj.
PasIS avtomatsko generira zapis v matično knjigo: leto, zaporedno številko in stran. Za sprotne nove
vnose ne priporočamo popravkov, za vnose za nazaj pa je potrebno natančno preveriti podatek v
matični knjigi.
Oblika novih matičnih knjig je drugačna od obstoječih, tudi izpis je prilagojen računalniški obliki, zato
se številka strani v stari knjigi in novi ne bosta ujemali. Pomembno je, da pri prepisu starih matičnih
knjig pravilno zapišemo zaporedno številko (lahko tudi stran, ni nujno).
Potrditev zapisa (Enter ali ikona shrani) nam prikažeta predogled zapisa v matični knjigi.
Če ugotovimo, da manjkajo pomembni podatki, potem prekličemo vpis v matično knjigo in na
ustreznih mestih popravimo/dopolnimo podatke. Morda je potrebno dodati še podatke o starših, to
storimo preko šifranta oseb, če osebe že obstajajo, oziroma dodamo nove osebe preko družinskega
lista (glej 2.2 Vnos nove osebe)
2.5.2.2 Pooblastilo za podelitev zakramenta v drugi župniji
Pri vsakem zakramentu imamo na razpolago Izdajo pooblastila za podelitev zakramenta v drugi
župniji.
18
Gumb 1 odpre novo pogovorno okno, v katerem iz šifranta (2) izberemo župnijo, kateri želimo izdati
dovoljenje za podelitev zakramenta.
Ko izdamo pooblastilo, ga ni več mogoče preklicati. Na to nas opozori dodatno pogovorno okno.
Pri zakramentu se pojavi zapis podatka o pooblastilu.
Lahko pa župnija, ki je pooblastilo prejela, to spet vrne nazaj.
Če je pooblastilo zavrnjeno, imamo spet pravico do podeljevanja zakramenta v lastni župniji, ali pa
predati pooblastilo neki drugi župniji.
Ko župnija podeli zakrament in ga vpiše v matično knjigo, se na osebnem listu pri podeljenem
zakramentu takoj pojavi zapis o župniji podelitve zakramenta in vpisu v matično knjigo.
V župniji, ki je podelila zakrament, pa je ob zakramentu tudi zapis o prejetem pooblastilu za podelitev
zakramenta.
19
Ko je zakrament v drugi župniji vpisan v matično knjigo, se v matični knjigi župnije, ki je izdala
pooblastilo za podelitev zakramenta, avtomatsko vpiše zakrament kot ničelni vpis.
2.5.2.3 Zakrament poroke
Za zakrament poroke imamo poseben zavihek, ki vsebuje še dva dodatna zavihka.
V zavihek Priprava na poroko vnesemo vse, kar potrebujemo pri pripravi poročnega zapisnika. Ob
koncu postopka izpišemo poročni zapisnik 1.
Podrobneje o postopku:
2.5.2.3.1
Priprava na poroko
V orodni vrstici kliknemo na ikono
ali s tipkovnico ALT+D, da dodamo zapis.
1
POJASNILO O NOVI OBLIKI POROČNEGA ZAPISNIKA
Poročni zapisnik je iz oblike, kot smo jo poznali, prepognjen A3 list (4 strani) razdeljen v tri sklope.
I. sklop vsebuje tri strani:
1. stran: osnovni podatki o ženinu in nevesti
2. stran: a) dokumentacija, ki potrjuje samski stan, b) razdiralni zadržki, 3) spraševanje
zaročencev o privolitvi
3. stran: izjava ženina in neveste
Ta sklop lahko natisnemo iz menija, ko shranimo Pripravo na poroko.
II. sklop:
1. stran: prejeti spregledi, podeljena pooblastila, (odpustnica) in zapisnik o poroki.
20
V pogovornem oknu vnesemo podatke.
Kot za vse zakramente je
tudi tukaj na voljo
napoved ali potrditev
zakramenta.
1. Napovedan pomeni, da
se bo zgodil enkrat v
prihodnosti, zato mora biti
datum poroke (I.) večji od
trenutnega datuma, hkrati
pa datum oklica (II.) ne
sme biti večji od datuma
poroke.
Ko zaključimo vnos podatkov lahko zapre pogovorno okno. Program nas vpraša, če želimo shrani
podatke. Potrdimo.
V osnovnem vmesniku vidimo aktivirano ikono za predogled tiskanja in za tiskanje.
Klik na eno ali drugo ikono nam odpre dodatno pogovorno okno, iz katerega lahko izbere obrazec za
tisk:
Na voljo nam je obrazec za oklic in obrazec za spregled zadržkov.
Če izberemo Obrazec za spregled zadržkov, se odpre novo pogovorno okno, ki nam omogoči vnos
razlogov za spregled zadržkov.
Vnesemo prosto besedilo in pritisnemo izpiši.
Odpre se dokument v Wordu, v katerem lahko še kaj popravimo, dopolnimo in nato natisnemo.
Spomnimo, da se spremembe, narejene v Wordovem dokumentu ne shranijo v PasIS. Če odkrijemo
napako, ponovimo postopek v PasIS in šele nato spet tiskamo.
21
OKLICEV NE BO
V nekaterih primerih zaročenca prosita za spregled oklicev. Če želimo natisniti obrazec za spregled
oklicev, potem na »pripravi na poroko« pustimo prazen prostor za oklice, zapremo okno za vnos
podatkov, kliknemo na tiskalnik in izbremo obrazec za spregled oklicev.
Ko smo končali postopek izpisov prošenj in oklicnih listov, lahko spremenimo status poroke v POTRDI.
POZOR! Ko spremenimo status v POTRDI, NE MOREMO VEČ SPREMINJATI PODATKOV! Niti ne
moremo pobrisati Priprave na poroko.
Torej pritisnemo Potrdi šele, ko smo prepričani, da smo vnesli in naredili vse, kar potrebujemo za
pripravo zapisnika pred poroko (natisnjene prošnje za spreglede, natisnjeni oklicni listi).
2.5.2.3.2 Poroka
Pred predvidenim datumom poroko naj bi prejeli vse potrebne dokumente: spregledi, pooblastila, ...
Pravočasno pripravimo dokumente za poroko.
V orodni vrstici kliknemo na ikono
ali s tipkovnico ALT+D, da dodamo zapis.
Zopet imamo možnost izbire statusa zakramenta.
22
Kazalo
1
Splošno .......................................................................................................................................2
1.1
O uporabi PasIS ...................................................................................................................2
1.2
Povezava na strežnik PasIS...................................................................................................2
1.3
Namestitev ..........................................................................................................................2
1.4
Zagon vmesnika in prijava....................................................................................................2
1.5
Predstavitev vmesnika PasIS ................................................................................................3
1.5.1
Ribbon menu ...............................................................................................................4
1.5.2
Orodna vrstica .............................................................................................................5
1.5.3
Statusna vrstica............................................................................................................6
1.5.4
Uporaba šifranta ..........................................................................................................6
1.5.5
Tipi polj na ekranu .......................................................................................................7
1.5.6
Pripomočki...................................................................................................................8
2 Vsebinska navodila ......................................................................................................................9
2.1
Osnovni princip dela z osebami............................................................................................9
2.2
Vnos nove osebe .................................................................................................................9
2.2.1
Vnos nove družine .......................................................................................................9
2.2.2
Dodajanje očeta, matere ali člana ..............................................................................10
2.2.3
Dodaj novo osebo ......................................................................................................11
2.3
Pregled in iskanje družin in oseb ........................................................................................12
2.3.1
Iskanje .......................................................................................................................13
2.3.2
Družinski list ..............................................................................................................13
2.3.3
Pregled družin............................................................................................................14
2.4
Družinski list ......................................................................................................................14
2.5
Osebni list..........................................................................................................................15
2.5.1
Osnovni podatki .........................................................................................................15
2.5.2
Zakramenti ................................................................................................................16
2.5.2.1 Vnos krsta, prvega obhajila, birme .........................................................................16
2.5.2.2 Pooblastilo za podelitev zakramenta v drugi župniji................................................18
2.5.2.3 Zakrament poroke.................................................................................................. 20
23
1 PASIS – NAVODILA ZA VNOS VEROUČNIH SKUPIN
1
PASIS – NAVODILA ZA VNOS VEROUČNIH SKUPIN .................................................................................................................................. 1
1.1
VNOS DRUŽIN IN OSEB ................................................................................................................................................................. 1
1.2
OBLIKOVANJE SEZNAMA – ŠIFRANTA KATEHISTOV ...................................................................................................................... 1
1.3
DODAJANJE KATEHISTA ................................................................................................................................................................ 1
1.4
ISKANJE OSEBE ............................................................................................................................................................................. 2
1.5
DODATNE OPOMBE O KATEHISTU................................................................................................................................................ 2
1.6
ZAPIRANJE ŠIFRANTA ................................................................................................................................................................... 3
1.7
DODAJANJE KATEHISTA K VEROUČNI SKUPINI ............................................................................................................................. 3
1.8
DODAJANJE UČENCEV V VEROUČNO SKUPINO ............................................................................................................................ 4
1.9
PREGLED RAZREDOV IN UČENCEV................................................................................................................................................ 6
1.10
IZPIS IN IZVOZ PODATKOV ............................................................................................................................................................ 6
1.1 VNOS DRUŽIN IN OSEB
Za vnos veroučnih skupin velja splošno pravilo za vse dejavnosti, da je potrebno najprej vse osebe
(veroučence, starše in katehiste) preko družinskega lista vnesti v PasIS.
1.2 OBLIKOVANJE SEZNAMA – ŠIFRANTA KATEHISTOV
Odpremo zavihek ŠIFRANT 1 in kliknemo na KATEHISTI
1.3 DODAJANJE KATEHISTA
Če v seznamu katehistov določene osebe še ni, jo dodamo preko DODAJ
1.4 ISKANJE OSEBE
Če je oseba vpisana v naši župniji, v iskalniku dodamo pogoje za iskanje, oziroma izberemo osebe
izmed prikazanih.
Pod gumbom IŠČI OSEBE lahko izberemo, kje v sistemu iščemo osebo. Za iskanje povsod je potrebno
vnesti vsaj tri pogoje (ime, priimek ter datum ali kraj rojstva). Če ne vemo kraja rojstva lahko
vnesemo %% in išče med vsemi kraji rojstva.
Ko najdemo željeno osebo, jo izberemo z dvojnim klikom, ali potrditvijo gumba IZBERI.
1.5 DODATNE OPOMBE O KATEHISTU
V polje opombe lahko vnesem opis katehista
V primeru, da enkrat v prihodnje ta katehist ni aktiven, ga lahko izklopimo iz aktivnega seznama.
Shranimo.
Z istim postopkom vnesemo vse ostale katehiste.
1.6 ZAPIRANJE ŠIFRANTA
Ob koncu postopka okence s šifrantom lahko zapremo.
1.7 DODAJANJE KATEHISTA K VEROUČNI SKUPINI
Vnesemo nov veroučni razred ali pa kopiramo obstoječi razred v višji letnik.
V maski za vnos razreda izpolni potrebna polja
Katehista izberemo sedaj iz šifranta, ki smo ga predhodno oblikovali.
1.8 DODAJANJE UČENCEV V VEROUČNO SKUPINO
V razred dodamo tudi UČENCE.
IZBEREMO iz sistema. Dodatne učence dodajamo preko gumba DODAJ (+). Iz razreda učence
odstanimo z BRIŠI (-).
Pri učencu lahko sedaj ali kasneje dodamo podatke o šoli in opombo, prav tako dodamo ocene za
spričevalo
1.9 PREGLED RAZREDOV IN UČENCEV
Do tega pogleda lahko vedno pridemo preko
1.10 IZPIS IN IZVOZ PODATKOV
Če želimo natisniti ali izvoziti pregled vseh razredov se postavimo v tabelo, kjer so razredi
nato kliknemo na željeni ukaz v orodni vrstici (lahko izvažamo v word, excel ali neposredno
natisnemo
Če želimo izvoziti seznam učencev, kliknemo v tabeli učencev na enega učenca
in potem zopet v orodni vstici izberemo ustrezni ukaz.
Primer izvoženih podatkov v word in excel
ZA RAZREDE
za učence
Oznanila
Oblikovanje predloge
Predloge se nahajajo v vašem računalniku v mapi: C:\Vizapplw\PasIS_skof\Predloge, ime
datoteke:OZNANILNI_list.dot (slika). Predlogo lahko prilagodite po svojih željah in jo nato
uporabljate za redno oz. ponavljajočo izdelavo oznanil. Seveda lahko predlogo spreminjate
kadarkoli, vendar je najbolj smiselno na začetku koledarskega leta. Lahko si izdelate več
predlog, pazite le, da so shranjene z enakim začetnim imenom kot primarna predloga, npr.:
OZNANILNI_list_najlepsi1.dot, OZNANILNI_list_medletom.dot...
Opozorilo: pred urejanjem predloge priporočamo kopiranje predloge OZNANILNI_list.dot.
Predlogo lahko urejate v urejevalniku besedila Word 2003 ali novejšem. Pozorni bodite na
podatkovna polja, ki jih ne smete popravljati. Lahko jih premikate, jim spreminjate velikost,
barvo, dodate sliko…
Podatkovna polja
Po urejanju predlogo shranite kot: Predloga programov Word 97-2003 s končnico .dot
Vpisovanje dogodkov oznanilnega lista
Dogodke za oznanilni list vnašamo v koledar, ki je vgrajen v PasIS. Pri vpisovanju dogodka
določimo (sledi korakom na sliki):
-
-
Kategorijo, ki je lahko Mašni nameni ali Dejavnosti oznanila (dogodki ostalih
kategorij se ne izpisujejo v oznanilni list).
Trajanje dogodka, ki ga lahko določimo z začetnim in končnim časom. Pri
celodnevnih dogodkih označimo Traja cel dan. V primeru da je dogodek ponavljajoč,
obkljukamo Dogodek ponovi, izberemo dnevno, tedensko ali mesečno ponavljanje in
število ponovitev.
Opis dogodka, kjer vpišemo besedilo, ki se bo prikazalo na oznanilnem listu.
Prejemnik dogodka je lahko Moj osebni koledar ali župnijski koledar.
Shrani. S klikom na ikono Shrani, dogodek shranimo in zapremo.
Priprava in tiskanje oznanilnega lista
Za pripravo oznanilnega lista morate imeti predhodno oblikovano predlogo in vnesene
dogodke v koledar, ki je v PasIS-u. Pri pripravi se oznanilni list napolni s podatki iz PasIS-a
in vaših vnosov dogodkov v koledarju. Oblika je seveda določena v predlogi. Dokument v
Wordu lahko pred tiskanjem po potrebi še urejate kot klasičen dokument.
Gumba Predogled tikanja in Tiskaj sta aktivna le pri tedenskem prikazu koledarja. Za tisk
oznanilnega lista izberite tedenski pregled koledarja, nato izberite Predogled tiskanja ali pa
Tiskaj. Pri izbiri Predogled se napolnjena predloga odpre v urejevalniku besedila (Word ali
Write), kjer lahko oznanilni list pred tiskom še dodatno dopolnjujete.
V primeru, da imate več predlog, se odpre izborno okno, kjer izberete želeno predlogo.
Pripravljen oznanilni list lahko natisnete ali shranite kot običajni dokument. Lahko ga
uporabite na oglasni deski, objavite na župnijski spletni strani…
Navodila za izpolnjevanje obrazca Statistika bogoslužnega dela
1. Statistika bogoslužnega dela
Ikona Statistika bogoslužnega dela se nahaja v meniju Statistika (sledi korakom na sliki).
Vpišite leto za katero želite izdelati statistiko.
Ob prvem izdelovanju statistike bogoslužnega dela je obrazec prazen.
Delo pričnemo Podatke iz PasIS-a napolnimo s klikom na ikono z zeleno kljukico.
Če smo za tekoče leto podatke (npr. krst, poroko,…) vnesli v program PasIS z vpisovanjem pri
osebah v družinah, nam program sam napolni polja s podatki, ki smo jih vnesli. Podatke kot
so npr. Nedeljska maša – štetje, Bolniško maziljenje,… moramo vpisati ročno.
Če pa teh podatkov še nismo vpisali, pa izpolnjujemo prazna polja v obrazcu in upoštevamo
vsebinska navodila pod točko 2. teh navodil.
V primeru da je statistika za vneseno leto že bila narejena, nas program na to opozori. Če
želimo popravljati podatke izberemo DA, v nasprotnem primeru izberemo NE.
2. Vpisovanje podatkov
S premikanjem po posameznih zavihkih, se v glavnem oknu odpirajo vnosna polja, ki jih je
potrebno izpolniti. Za lažje delo, nekatera polja v tabeli vsebujejo formule, ki samodejno
izračunajo vrednosti.
Po končanem vnašanju statistiko shranite s tipko Enter ali s klikom na ikono Shrani.
VSEBINSKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA STATISTIKA BOGOSLUŽNEGA DELA
SPLOŠNO
Če natančnega števila prebivalcev in katoličanov ne veste, navedite vsaj približno število, ali
pa povprašajte na matičnem uradu. V nobenem primeru pa ne pišite »ne vem«, ali »od ~
do«. To velja tudi za vse ostale rubrike. Prosimo, da vsako rubriko izpolnite v celoti!
A. ZAKRAMENTI IN ZAKRAMENTALI
1. Pri starostnih razredih krščenih, zamejenih »od ~ do«, upoštevajte začeto in končano leto.
Tako npr. starostna omejitev »od 2. do 6. leta« pomeni, da so krščenci že začeli drugo leto,
sedmega pa še ne. Če je le mogoče, navedite posebej krste otrok iz zunajzakonske skupnosti
(starši živijo skupaj neporočeni).
2. Prvo obhajilo se v prvem razredu v smislu določbe v Sklepnem dokumentu plenarnega
zbora Cerkve na Slovenskem (člen 214) praviloma ne obhaja več, ampak praviloma v tretjem
razredu devetletke, dopuščena pa je tudi možnost v drugem razredu.
3. Evidenco razdeljenih obhajil v cerkvi, na domu in v bolnišnicah boste najlažje vodili, če jih
boste občasno prešteli in vpisovali, npr. v Bogoslužni koledar. Pri številu obhajil na nedelje,
delavnike in prve petke navedite le tedensko povprečje! V drugem stolpcu te rubrike ne
pišite števila vseh razdeljenih obhajil ob božiču in veliki noči, ampak samo tiste, ki ste jih
razdelili na domovih starih in bolnih, kot to zahteva obrazec. Rubriko v bolnišnicah, v
domovih za starejše in v redovnih hišah izpolnijo samo tiste župnije, v katerih te ustanove so.
4. Pri birmi vpišite število birmanih, kot je vpisano v birmansko knjigo.
5. Za spokorno opravilo se šteje bogoslužje Božje besede s spokorno vsebino po vzorcih, ki so
v obredniku Sveta pokora (vsaj kar zadeva zgradbo), pri čemer pa je razumljivo, da jih lahko
prilagodite za svoje razmere.
6. Vpišite število podeljenih bolniških maziljenj. Tu upoštevajte tudi tista maziljenja, ki ste jih
podelili v okviru previdevanj (glej pogrebi). Prav je, da štejete tudi bolniška maziljenja, ki ste
jih podelili zunaj župnije, sicer jih nihče ne bo vpisal. Tamkajšnjega župnika na primeren
način obvestite, zlasti ko gre za previdenje.
7. Pri porokah upoštevajte samo tiste primere, ki jih imate navedene v poročni knjigi pod
zaporedno številko.
8. Pri pogrebih zapišite število glede na stanje v mrliški knjigi.
9. Rubriko nedeljska maša v soboto zvečer izpolnijo le tiste župnije, v katerih je tudi v soboto
zvečer nedeljska maša. Za nedeljsko mašo v soboto zvečer se šteje tista maša, ki je kot taka
oznanjena in se berejo nedeljska berila ter je tudi pridiga, saj to spada k pojmu nedeljska
maša. Teh oseb potem ne prištevate k naslednji rubriki o nedeljski maši.
10. V rubriki nedeljska maša pri prvem in drugem štetju natančno seštejte stolpce, nato pa še
vrstice (moške, ženske in otroke). Skupna seštevka vrstic in stolpcev se morata ujemati, in ta
seštevek zapišite v skrajno desni spodnji kot tabele.
V rubriki »povprečje obeh vsot v nedeljo« najprej seštejte vsoto prvega in drugega štetja,
nato pa dobljeno število delite z 2. Če ne dobite celega števila, ampak npr. 65,5, vpišite kar
navzgor zaokroženo celo število 66. Če pa se tak primer v nadaljevanju ponovi, pri
naslednjem zaokrožite navzdol. Če pa se zaokroženo število ponovi kar v vseh treh primerih
(moški, ženske in otroci), tretjega zaokrožite navzgor. V zadnji stolpec pa zapišete seštevek
prvih treh stolpcev. Če je izračunano povprečje pravilno, lahko tudi sami preverite. V čisto
zadnjo vrstico »NEDELJNIKI: Seštevek obeh povprečij, t. j. povprečje v soboto in v nedeljo«, ki
je tudi obarvana, zapišite seštevek Povprečje obeh števil v soboto (zadnja vrstica pod točko
9) in Povprečje obeh vsot v nedeljo (predzadnja vrstica pod točko 10).
11. Navedite število nedeljskih bogoslužij Božje Besede, ki jih vodi diakon…
12. Pri katehumenih navedite število oseb, ki so v vaši prejele zakramente uvajanja.
13. Navedite število izstopov iz Katoliške Cerkve, kot je zapisano v knjigi izstopov v tem
koledarskem letu.
B. BOGOSLUŽNI SODELAVCI
Pri bogoslužnih sodelavcih navedite celotno število vsake skupine sodelavcev, čeprav gre
včasih (ali večkrat) tudi za iste osebe. Pri pevcih vpišite skupno število pevcev pri posameznih
vrstah zborov, tudi če imate več (npr. otroških) zborov.
Pri navajanju pogostnosti srečanj oziroma vaj upoštevajte le organizirane oblike, ne pa
bežnih pogovorov npr. z bralcem. Označite s križcem ustrezno polje, ali se je to dogajalo
tedensko, mesečno, včasih (nekajkrat na leto) ali nikoli.
C. POBOŽNOSTI
Kako pogosto imate določeno pobožnost, označite s križcem v ustrezno polje, tako da bo v
vsaki vrstici le en križec. Ne prezrite tudi zadnjega stolpca, v katerega zapišite pri vsaki
pobožnosti, ali jo običajno vodi duhovnik ali laik, v nobenem primeru pa ne zapišite obeh
skupaj.
Upoštevajte zadnji rok za oddajo obrazca, to je najkasneje do 15. januarja.
3. Tiskanje statistične pole
Za tisk statistike izberite ikono Predogled tiskanja ali pa Tiskaj. Pri izbiri Predogled se
dokument odpre v PDF zapisu. Pri izbiri Tiskaj, se dokument prične tiskati brez možnosti
spreminjanja.
ŠKOFIJA: _________________________
DEKANIJA: _______________________
ŽUPNIJA: ________________________
STATISTIKA BOGOSLUŽNEGA DELA
za leto _______________
Prebivalci: _________
Katoličani: _________
A. Zakramenti in zakramentali
1.
Krsti
v 1. letu življenja
iz cerkvenega zakona
od 2. do 6. leta
iz samo civilnega zakona
od 7. do 18. leta
iz zunajzakonske skupnosti (starši živijo skupaj)
nad 18. letom
nezakonski
SKUPAJ
SKUPAJ
2.
Prvo obhajilo
K prvemu obhajilu je pristopilo:
iz 2. razreda
iz 3. razreda
od 4. do 9. razreda
po obveznem šolanju do 18. leta
SKUPAJ
3.
Obhajila
Število vseh podeljenih obhajil v župniji (nakup hostij): ________________
Povprečno je v cerkvi prejelo obhajilo:
na nedelje
na delavnike
na prve petke
Povprečno število obhajil na domu:
mesečno (prvi petki,…)
ob božiču
ob veliki noči
Skupno število razdeljenih obhajil:
v bolnišnicah ____________, v domovih za starejše _____________, v redovnih hišah __________.
1
4.
Birma
Letos je bilo v župniji podeljenih ____________ birm (glede na birmansko knjigo!)
Od teh je bilo _____________ birmanih po 18. letu starosti.
5.
a)
Spokorna opravila (spoved)
Število spokornih opravil s posamično spovedjo:
za otroke
za mlade
za odrasle
b) Število spokornih opravil brez spovedi
za otroke
za mlade
za odrasle
6.
Bolniško maziljenje
v župniji (v cerkvi in na domu)
v domu ostarelih
v bolnišnici
SKUPAJ
7.
Poroke
med katoličanoma
med katoličanom in nekatoliškim kristjanom
med katoličanom in nekrščenim
SKUPAJ
Od teh se je poročilo eno ali več let po civilni poroki _______ par(-a; -ov).
8.
Pogrebi
V župniji je bilo cerkveno pokopanih: ____________, od tega je bilo previdenih _____________.
2
9.
Nedeljska maša v soboto zvečer
kraj maševanja
ura
moški
ženske
otroci (do 15 let)
VSI
ura
moški
ženske
otroci (do 15 let)
VSI
ura
moški
ženske
otroci (do 15 let)
VSI
1. štetje
2. štetje
SKUPAJ
Povprečje obeh števil v soboto
10. Nedeljska maša
1. Štetje smo opravili dne: _________________
kraj maševanja
VSOTA
2. Štetje smo opravili dne: _________________
kraj maševanja
VSOTA
Povprečje obeh vsot v nedeljo
NEDELJNIKI: Seštevek obeh povprečij, t. j.
povprečje v soboto in v nedeljo
11. Bogoslužje Božje Besede
Število nedeljskih bogoslužij Božje Besede v župniji (letno): __________.
12. Odrasli katehumeni
Skupno število katehumenov, ki so prejeli zakramente uvajanja v naši župniji: ___________.
13. Izstopi iz Katoliške Cerkve
Število uradnih izstopov:__________.
3
B. Bogoslužni sodelavci
Število
sodelavcev
Pogostnost srečanj (označite samo s križcem)
tedensko
mesečno
včasih
nikoli
Bralci Božje besede
Cerkovniki – zakristani
Izredni delivci sv. obhajila
Ministranti
Voditelji bogoslužja Božje besede
Instrumentalna skupina
Mešani pevski zbor
Mladinski pevski zbor
Moški pevski zbor
Otroški pevski zbor
Ženski pevski zbor
Kantor
Organisti – zborovodje
Zborovodja (če ni organist)
C. Pobožnosti
Pogostnost (označite samo s križcem)
Običajno vodi:
vsak dan
tedensko
mesečno
letno
včasih
nikoli
posv. os.
laik
Adoracija
Križev pot (v postu)
Litanije
Molitveni shodi
Molitveno bogoslužje:
hvalnice ali večernice
Nedeljska popoldanska pobožnost
Romanja
Rožni venec
Šmarnice (v maju)
Ure molitve
Številka opravilnika: _____________
V (na, pri) ______________ , dne _______________
pečat
4
____________________
župnik
DRUŽINSKA KARTOTEKA
stanovanje
BIVALIŠČE
(blok-nadst./št.;
hiša…)
(Ulica, h.št., pošta, kraj)
telefon
Priimek družine
OČE:
ime
priimek
datum roj.
kraj rojstva
ime in priimek ob
roj.
naslov ob rojstvu
stan
poklic
telefon
e-pošta
veroizpoved
KRST:
datum
župnija
OBHAJILO:
datum
župnija
BIRMA:
datum
župnija
MATI:
ime
priimek
datum roj.
kraj rojstva
ime in priimek ob
roj.
naslov ob rojstvu
stan
poklic
telefon
e-pošta
veroizpoved
KRST:
datum
župnija
OBHAJILO:
datum
župnija
BIRMA:
datum
župnija
POROKA
• cerkvena - datum
župnija
• samo civilna - datum
kraj
OPOMBE
OTROCI (vpišite tudi otroke, ki še ne hodijo k verouku ali pa so ga že končali)
Prvi otrok
1.
ime
ime in priimek
ob roj.
priimek
kraj rojstva
datum roj.
datum
KRST:
naslov ob roj.
župnija
e-pošta
telefon
opombe
poklic
krstni boter 1:
ime
naslov in župnija
krstni boter 2: ime
priimek
poklic
priimek
poklic
naslov in župnija
Vpišite biološke starše, če so različni kot zgoraj.
mati
ime
oče
ime
priimek
priimek
datum roj.
datum roj.
kraj rojstva
kraj rojstva
poklic
poklic
Drugi otrok
2.
ime
ime in priimek
ob roj.
priimek
kraj rojstva
datum roj.
datum
KRST:
naslov ob roj.
župnija
telefon
e-pošta
poklic
opombe
krstni boter 1:
ime
priimek
poklic
naslov in župnija
krstni boter 2: ime
priimek
poklic
naslov in župnija
Vpišite biološke starše, če so različni kot zgoraj.
oče
ime
mati
ime
priimek
priimek
datum roj.
datum roj.
kraj rojstva
kraj rojstva
poklic
poklic
Tretji otrok
3.
ime
ime in priimek
ob roj.
priimek
kraj rojstva
datum roj.
datum
KRST:
naslov ob roj.
župnija
telefon
e-pošta
poklic
opombe
krstni boter 1:
ime
priimek
poklic
naslov in župnija
krstni boter 2: ime
priimek
poklic
naslov in župnija
Vpišite biološke starše, če so različni kot zgoraj.
oče
ime
mati
ime
priimek
priimek
datum roj.
datum roj.
kraj rojstva
kraj rojstva
poklic
poklic
DRUGI ČLANI NA DOMU (ne otroci):
priimek
1. ime
ime ob roj.
priimek ob roj.
družinska vez (stari oče/mati, stric, teta, nečak(inja), drugo…)
poklic
stan
2.
ime
ime ob roj.
priimek
priimek ob roj.
družinska vez (stari oče/mati, stric, teta, nečak(inja), drugo…)
poklic
stan
datum roj.
kraj rojstva
naslov ob roj.
veroizpoved
datum roj.
kraj rojstva
naslov ob roj.
veroizpoved
OPOMBE PRI SREČANJU
(preselili iz, dogovor o poroki, priprava na krst, skupina verouka, dodatne dejavnosti, v župniji bi želeli sodelovati …)
Starši se strinjamo s prijavo za krst oz. vpisom k verouku. Dovoljujemo da se osebni podatki s te prijavnice lahko
uporabljajo za pastoralno dejavnost v župnijah in elektronskih evidencah župnije.
Kraj in datum ______________________________
Podpis staršev: _______________________