seje občinskega sveta – pdf

MANDAT 2015 -2018
OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 3. 12. 2014
Številka: 2-os
Z A P I S N I K
2. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor,
z dne 26. 11. 2014 s pričetkom ob 17.00 uri
Prisotni člani OS:
Opravičeno odsotni:
Ostali prisotni:
Rok Roblek, Ciril Zorman, Darja Delavec, Frančiška Rozman, Primož Bergant, Primož
Gregorc, Mirjam Pavlič, Aleš Drekonja, Janez Brolih, Metod Jagodic
Miran Perko
župan Miran Zadnikar, direktor Občinske uprave Marko Bohinec, Simona Markič,
Miha Vovnik (OU), Danica Zavrl Žlebir in Saša Pivk Avsec (novinarki)
Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 1. (redne) seje ter realizacije sklepov;
določitev dnevnega reda 2. (redne) seje;
odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2015 – prva obravnava;
odlok o predkupni pravici Občine Preddvor – prva obravnava;
predlog kandidatov za imenovanje v delovna telesa občinskega sveta;
prerazporeditev sredstev
vprašanja in pobude.
Ad/1
Ugotovitev sklepčnosti (tč. 1).
Župan ugotovi, da je število članov Občinskega sveta sklepčno (odsoten: Miran Perko), pozdravi goste in
prične s sejo.
Ad/2
Pregled in potrditev zapisnika 1. (redne) seje ter realizacija sklepov (tč. 2).
Na zapisnik ni pripomb.
5. SKLEP
Potrdi se zapisnik 1. (redne) seje ter realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih deset (10) članov.)
Ad/3
Določitev dnevnega reda 2. (redne) seje (tč. 3).
Župan povpraša po pripombah glede predlaganega dnevnega reda.
Prisotni pripomb na dnevni red nimajo in se strinjajo s predlogom ter sprejemajo naslednji sklep:
6. SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red 2. redne seje Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih deset (10) članov.)
1
Ad/4
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2015 – prva obravnava (tč. 4).
Simona Markič (OU – finance) pozdravi goste in kot prvo opozori na dve napaki v pripravljenem dokumentu,
ki bosta v drugem branju odpravljeni. Pove, da so zadnji časi v znamenju ''zategovanja pasu''; znesek
povprečnine se je tako napram lanskemu letu znižal. Upoštevan je bil znesek dohodnine enak kot lansko leto,
vendar izračuna z Ministrstva za finance letos občina še ni prejela. Po vsej verjetnosti bo znesek nižji kot leto
poprej. Glede odhodkov proračuna pove, da največji del predstavljajo investicije in preda besedo Marku
Bohincu.
Marko Bohinec v nadaljevanju natančno opiše posamezne postavke osnutka proračuna Občine Preddvor za
leto 2015 in obenem sproti razjasni posamezna vprašanja svetnikov, ki v zaključku podajo tudi svoja mnenja
in predloge.
Sledi odprta razprava. Primož Bergant pove, da bodo morali prebivalci Kokre zgraditi in financirati male
čistilne naprave, katerih izgradnja jih bo stala cca. tri do pet tisoč evrov, kar je precej dražje od priklopa na
kanalizacijo. Župan na tem mestu pove, da bo poskrbljeno za sofinanciranje malih čistilnih naprav v Kokri.
Župan zaključi odprto razpravo in predlaga sprejetje naslednjega sklepa.
7. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2015 (odl. 209/2014) v
prvi obravnavi v predlaganem besedilu s prilogami.
Sklep je bil sprejet z devetimi (9) glasovi za in enemu (1) proti (Primož Bergant).
(Ob glasovanju je bilo prisotnih deset (10) članov.)
Primož Bergant je glasoval proti pri čemer je izpostavil predvsem veliko število fiksnih izdatkov in
neenakomerno porazdelitev sredstev v investicije po posameznih predelih občine (večina investicij zadeva
Preddvor , Kokra npr. samo cca. 20.000,00 EUR).
Ad/5
Odlok o predkupni pravici Občine Preddvor – prva obravnava (tč. 5).
Marko Bohinec pojasni, da predmetni odlok omogoča občini, da uveljavlja predkupno pravico predvsem pri
prodaji stavbnih zemljišč, saj se pri prodaji kmetijskih zemljišč predkupna pravica uveljavlja že po samem
zakonu.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa.
8. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o predkupni pravici Občine Preddvor v prvi obravnavi.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih deset (10) članov.)
Ad/6
Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (tč. 6).
Janez Brolih, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, kratko predstavi postopek
priprave predloga kandidatov za imenovanje v delovna telesa občinskega sveta. Predloženi predlog se nanaša
na sestave vseh delovnih teles občine, razen krajevnih odborov, glede katerih se bo o predlogih in izboru
kandidatov odločalo na zborih krajanov.
Primož Bergant predlaga, dve zamenjavi kandidatov in sicer v Odboru za premoženjsko pravne zadeve bi
namesto Jožeta Krča stopila Maja Arnež. Svetniki so glede predloga nesoglasni, zato župan predlaga, da se o
predlogu glasuje. S predlagano zamenjavo so se strinjali trije svetniki zato predlog ni uspel.
9. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme predlagano zamenjavo kandidata Jožeta Krča z Majo Arnež za
imenovanje v Odboru za premoženjsko pravne zadeve.
Sklep ni bil sprejet – trije (3) glasovi za in sedem (7) proti.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih deset (10) članov.)
2
Primož Bergant predlaga še zamenjavo kandidata Matica Štefana s sedaj predlaganim Dušanom Bobnarjem v
Odboru za malo gospodarstvo in turizem. S predlagano zamenjavo se strinjajo vsi svetniki.
10. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme predlagano zamenjavo kandidata Dušana Bobnarja z Maticem
Štefanom za imenovanje v Odboru za malo gospodarstvo in turizem.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih deset (10) članov.)
Janez Brolih pojasni še, da je Komisija za mandatna vprašanja sestavila predlog kandidatov po strokovnosti
kandidatov na kar kaže tudi dejstvo, da ima PLS skupaj 19 kandidatov, SDS 18, ZZP 14, 7 pa je zunanjih.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa.
11. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor potrdi imenovanje članov v delovnih telesih (odbori in komisije) Občine
Preddvor kot sledi:
 Statutarna komisija: predsednik Metod Jagodic, člana Darja Delavec in Aleš Drekonja;
 Nadzorni odbor: predsednik Mile Špehar, člana Jure Volčjak in Tanja Perko;
 Odbor za premoženjsko pravne zadeve: Predsednik Janez Brolih, člani Primož Bergant, Ciril
Zorman, Janez Polajnar, Jože Cuderman in Jože Krč;
 Odbor za delo, zdravstvo in otroško varstvo: predsednik Darja Delavec, člani Janez Brolih, Metod
Jagodic, Marjana Podpeskar, Miro Roblek in Lidija Kos;
 Odbor za urejanje prostora in gospodarsko infrastrukturo: predsednik Ciril Zorman, člani Janez
Brolih, Primož Gregorc, Primož Bergant, Franc Roblek in Florijan Bulovec;
 Odbor za malo gospodarstvo in turizem: predsednik Rok Roblek, člani Mirjam Pavlič, Miran
Perko, Ciril Zupin, Natalija Jambriško in Matic Štefan;
 Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo: predsednik Primož Bergant, člani Rok Roblek, Francka
Rozman, Marjan Markun, Jožef Kokl in Janez Aleš;
 Odbor za šolstvo, šport in kulturo: predsednik Darja Delavec, člani Primož Gregorc, Miran Perko,
Roman Rogelj, Polona Tavčar in Petra Lombar-Premru,
 Svet za javno varnost: predsednik Aleš Drekonja, člani Metod Jagodic, Primož Bergant, Blaž
Pfajfar in Gabrijela Cuderman;
 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: predsednik Primož Bergant, člana Gabrijela
Cuderman in Slavko Smolej;
 Svet uporabnikov javnih dobrin: predsednik Aleksandra Zibelnik Badii, člana Rok Jekovec in
Nataša Markun;
 Komisija za občinska priznanja: predsednik Mirjam Pavlič, člani Francka Rozman, Tina Krč,
Franc Gašperlin st. in Eva Serpan Sitar.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih deset (10) članov.)
Ad/7
Prerazporeditev sredstev (tč. 7).
Simona Markič pove, da mora projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, predhodno potrditi
občinski svet in objasni zadevo.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa.
12. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor potrjuje predlagane spremembe vrednosti projektov (razporeditve št. 00092014 in 0011-2014).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih deset (10) članov.)
3
Ad/8
Vprašanja in pobude (tč. 8).
Sledi splošna debata v zvezi s priklopom na kanalizacijo.
Primoža Berganta zanima ali ima Občina Preddvor status obmejne ogrožene občine po kriterijih navedenih v
uredbi o ogroženosti. Simona Markič pojasni, da ima Občina Preddvor v skladu z uredbo status obmejne
ogrožene občine in je v uredbi tudi poimensko navedena.
Predsedujoči se prisotnim zahvali za udeležbo in zaključi sejo.
Seja je bila zaključena ob 20.50 uri.
Zapisal:
M. Vovnik
OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran Zadnikar
župan
4