Pokličimo svojega angela

Angeli so na{i pomo~niki, ki se vedno odzovejo, ~e jih pokli~emo
Pokli~imo svojega angela
A
moramo dvomov in strahov.
Prav tako tudi meglenih, cincarskih ‘elja. Angelom ne
moremo prepustiti odlo~anja, saj odlo~amo mi
sami, oni so le na{i pomo~niki, ki nam ‘elijo
pomagati. In seveda nikoli ne postavljajmo pogojev. Prepustimo se in
angel nam bo izpolnil
‘eljo.
INVOKACIJA
Invokacija je ‘elja, da
bi s srcem zaznali angele,
je sr~no povabilo angelom,
naj poskrbijo za nas. In katerega angela naj povabimo?
Invokacija je ‘elja,
da bi s srcem zaznali
angele, je sr~no
povabilo angelom, naj
poskrbijo
za nas.
n Ka{e
Po knjigi Angeli povzemamo seznam
angelov, ki jih najpogosteje invociramo. Ob
angelih so napisani mesec, astrolo{ko znamenje in lastnosti, ki jih dolo~en angel
pooseblja.
Advahiel: november, Strelec; Ambriel:
maj, Dvoj~ka, varovanje, komunikacija,
jasnost; Anael: zrak, zdravljenje med~love{kih odnosov, romanti~na ljubezen,
strast, spolnost, molitev; Asmodel:
april, Bik; Barakiel: igre, uspeh, sre~a,
bogastvo, zabava, smeh; Barbiel: oktober, [korpijon; Barhiel: februar, Ribi;
Gabriel: januar, Vodnar, pooseblja
go
Foto E
ngeli nam pomagajo, ~e jih pokli~emo. Da to la‘je
storimo, da bi lahko imeli predstavo, koga kli~emo, si lahko omislimo
iz brazilske kamene
strele oziroma gorskega kristala ro~no izdelanega angel~ka, velikega kake tri centimetre. Lahko nas spremlja
no~ in dan, saj ga lahko nosimo s seboj, tudi
v ‘epu srajce ali pi‘ame
in ga lahko, kadar koli
‘elimo, vzamemo v roke
in si z njim, kot s kristalom, pomagamo pri zdravljenju. Seveda pa ga moramo pred tem sprogramirati po svoje. Da bi nam osebni kvar~ni angel ~im bolj pomagal, tokrat razlagamo, kako si v ‘ivljenje prikli~emo angela, prihodnji~ pa vam bomo
napisali, kako se z njim tudi
zdravimo.
^eprav nam angeli ves ~as stojijo
ob strani, jih moramo, ~e ho~emo njihovo pomo~, povabiti v svoje ‘ivljenje in jih za pomo~ prositi. [ele
tedaj nam kot pomo~niki pomagajo, da dose‘emo tisto, kar si ‘elimo.
Na klicanje angelov pa se moramo pripraviti. Najprej si ustvarimo natan~no podobo tega,
kar si ‘elimo. ^e sami ne vemo, kaj si zares ‘elimo, tega
ne moremo sporo~iti na{im
pomo~nikom, ki ~akajo na
na{ »poziv«. Otresti se
-
AVGUST
06 -
Misteriji 25
P OKLI ~IMO
SVOJEGA ANGELA
^I[^ENJE KRISTALNEGA ANGELA
Preden kristalnega angel~ka vzamemo v roke, da bi postal na{
za{~itnik, ga moramo, kot vsak kristal, o~istiti. To storimo tako,
da ga preko no~i potopimo v slano vodo ali pa vsaj kako
minuto podr‘imo pod curkom hladne vodovodne vode. Da bi
ga napolnili z vseprisotno vesoljno energijo, ga ob polni luni
izpostavimo njenemu siju.
resnico, o~i{~evanje in jasnost. Ta nadangel je povezan z zanositvijo. Pravijo mu
tudi Razlagalec sanj in Veliki oznanjevalec; Hamaliel: avgust, Devica; Hanael:
december, Kozorog; Haniel: zmaga,
Venera; Kamael: pooseblja mo~ in bo‘ansko pravi~nost; Kamuel: iskanje izvira; Kerubin: izra‘a lastnosti modrosti, znanja in zavedanja, je mojster razbijanja miselnih in ~ustvenih vzorcev,
povezan je z glasbo, poezijo in slikarstvom. Kli~emo ga ko ‘elimo nekaj jasno
in pravilno povedati ali napisati; Mahidiel: marec, Oven; Metatron: angel angelov, osvoboditelj; Mihael: se trudi, da
bi v nas prebudil Kristusovo zavest, oja~al na{e duhovne odlo~itve in dvignil
raven zavedanja resnice; Muriel: junij,
Rak; Pedael: odre{itev; Rafael: pooseblja strast, ljubezen in zdravljenje, je angel znanosti in znanja, varuh ustvarjalnih talentov; Raziel: modrost, sveti misteriji; Sandalfon: slava, molitev, denar
in vera, da bo vsem potrebam zado{~eno; Serafin: izra‘a lastnosti ~iste ljubezni, topline in lastnosti vi{jega uma, glasbeni navdih, ustvarjalnost; Uriel: september, Tehtnica, navdihuje pisatelje in u~itelje, akcija, odlo~nost, mo~ misli; Verhiel: julij, Lev; Zakiel: razumevanje.
Seveda je angelov {e ve~, lahko si zamislimo tudi angela brez imena ali pa
ga poimenujemo po svoje. Mnogi menijo, da jih kot angeli varujejo pokojni
o~etje, matere …
pravimo odslovitev; iz sebe odslovimo
vse dvome, predvsem dvom o samem
sebi, dvom o smislu trenutnega po~etja,
nezaupanje … Kajti vse to ovira komunikacijo z angeli.
Potrebujemo potrpe‘ljivost. Stik z
angeli motijo strahovi in ‘elje iz na{ega
~ustvenega sveta, pa tudi mo~na osredoto~enost na dolo~en izid, kadar vodstva no~emo izpustiti iz svojih rok. Komuniciranje z angeli je lahko moteno tudi
kadar se resnice bojimo ali je no~emo
sli{ati. Spoznati pa moramo tudi pravi
motiv na{e pro{nje, saj ta ne more biti
zunaj delovanja zakonov vesolja.
Kipec angel~ka vzamemo v levo roko, lahko pa si ga, ~e le‘imo, polo‘imo
na ~elo, na tretje oko. Udobno se namestimo, zapremo o~i in se za~nemo spro{~ati. Globoko se spro{~amo in zavedamo mo~ne svetlobe v predelu srca, ki
Vibracija angelskega sveta je finej{a
od vibracij, ki smo jih vajeni v vsakdanjem ‘ivljenju, zato moramo na{e vibracije pribli‘ati angelskim. To storimo tako, da se osvobodimo strahov. Temu
26 - AVGUST 06 -
Foto Egon Ka{e
KLICANJE
po~asi prehaja v na{ega angela. Pokli~emo angelsko bitje, ki smo ga izbrali in
pri~akujemo njegov prihod. Po~asi zaznamo, da nismo sami. Ogledamo si
angela, ki stoji pred nami. Za~nemo ustvarjati podobo, hkrati pa angela prosimo, naj nam pomaga, da ga bomo videli s svojo naj~istej{o domi{ljijo. Zapomnimo si ta ob~utek, da bomo vedeli, kdaj
je angel z nami. Na glas recimo:
»Moj ljubljeni angel varuh s prestola
milosti, odpiram se ti!« Z angelom govorimo kot s prijateljem in ga vpra{ajmo
karkoli. Ni omejitev. In tedaj postavimo
vpra{anje, izrazimo ‘eljo. Prisluhnemo
tihemu glasu varuha, morda zaznamo
ob~utek ljubezni, morda zaznamo kako
barvo ali vonj, morda zasli{imo zvenenje podobno zvenenju glasbenih vilic …
Lahko ga prosimo, da je z nami vso no~
ali ves dan … Po vsaki izra‘eni pro{nji
ali vpra{anju se mu zahvalimo.
To je le en na~in klicanja angelov.
S~asoma razvijemo svoj lasten na~in in
spoznamo, kako se energija dobrote prenese v kristalnega angel~ka, ki nas spremlja dan in no~ in z vibracijami, ki so
pre{le v kristal, pomaga ustvarjati na{e
‘elje.
Kristalnega angel~ka imejmo vedno
pri sebi. Ne le ko smo pred ve~jimi preizku{njami, med izpiti, pogovori za novo
slu‘bo, na dalj{ih potovanjih … Pri sebi
ga imejmo stalno, da nam bo pomagal z
vibracijami, ki smo jih vnesli vanj, in nas
opominjal, da za nas skrbi angel, ki smo
si ga izbrali.
V~asih je odziv na klic na pomo~ takoj{en. Te‘ava, ki je nismo mogli razre{iti, se razblini in ni ve~ te‘ava, re{itev
se jasno prika‘e v trenutku. V~asih se
takoj ne zgodi ni~, toda iz sosledja dogodkov spoznamo, da nam je ob strani
stal angel.
Angel ne more v trenutku spremeniti
na{ega ‘ivljenja. Kako hitro se bo pojavila sprememba, je {e najbolj odvisno od
nas samih; angel deluje tako hitro, kot
mu dovolimo.
R. M.
Prihodnji~: Angel~ek za zdravljenje
D