Slovenija v transnacionalnih programih 2014–2020

Slovenija v transnacionalnih
programih Interreg 2007-2020
Nacionalni informativni dan
programa Mediteran
ob prvem razpisu
Ljubljana, 9. september 2015
mag. Nadja Kobe
Služba Vlade RS za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko
www.eu-skladi.si
Analiza 2007-2013: SVRK in UL-FF;
kartografija: FF, program Srednja Evropa
Transnacionalno sodelovanje je bilo doslej za Slovenijo
prava zgodba o uspehu, tudi glede na druge države.
Transnacionalni programi
2007-2013:
Srednja Evropa
Jugovzhodna Evropa
Mediteran
Območje Alp
Po intenzivnosti sodelovanja
imajo nekateri Slovenijo za
„vročo točko“ v Evropi.
Uspešnost Slovenije v štirih transnacionalnih
programih 2007-2013 , kot se odraža v partnerstvih
• Izjemna uspešnost v vseh
štirih programih.
• Od skupaj 461 sodelovali
v kar 62 % odobrenih
projektov.
• 417 slovenskih
partnerjev je sodelovalo
v skupaj 287 projektih.
• Sodelovanje in
povezovanje s preko
4000 inštitucijami.
Regionalna uspešnost slovenskih partnerjev v
transnacionalnih projektih iz obdobja 2007-2013:
velik pomen nacionalne ravni!
V vse štiri programe so se vključevali partnerji iz šestih statističnih
regij. 194 partnerjev iz Osrednje-slovenske regije.
Slovenija je uspešno pokrivala prioritete 2007-2013.
•
•
•
•
P1
P2
P3
P4
Inovacijski okvir
Spodbujanje inovacij
Varovanje okolja
Izboljšanje dostopnosti
Regionalni in urbani razvoj
Dostopnost
Regionalni razvoj
Okolje
Glede na število partnerstev je bilo v ospredju sodelovanje v okviru prioritete
Varovanje okolja (129 partnerstev), 106 v okviru Regionalnega in urbanega
razvoja ter 100 v okviru prioritete Spodbujanje inovacij.
Zasavska
Savinjska
Pomurska
Podravska
Osrednjeslovenska
Obalno-kraška
Notranjsko-kraška
Jugovzhodna Slovenija
Goriška
Gorenjska
0
Spodbujanje inovacij
50
Varovanje okolja
100
150
Izboljšanje dostopnosti
200
Regionalni in urbani razvoj
250
Uspešni tudi v finančnem pogledu.
• Iz ESRR pridobili 62 mio €,
vložili dobrih 10 mio €.
• Pretvorjeno v delovna mesta:
750 tri-letnih zaposlitev!
Sredstva ESRR (mio €)
Srednja
Evropa, 20.5,
33%
Območje Alp,
8.6, 14%
Jugovzhodna Slovenija
1%
Zasavska
1%
Notranjsko-kraška
1%
Pomurska
4%
Jugovzhodna
Evropa, 20.6,
34%
Mediteran,
11.9, 19%
Savinjska
5%
Goriška
7%
Gorenjska
7%
Osrednjeslovenska
48%
Podravska
17%
Obalno-kraška
9%
Povprečna vrednost na PP:
176.695 € (ESRR+nacionalno)
Povprečna vrednost na SVP:
411.816 € (ESRR+nacionalno)
Slovenija je v obdobju 2007-2013 sodelovala v štirih,
v obdobju 2014-2020 pa v petih transnacionalnih
programih.
Čezmejni
Transnacionalni programi
2014-2020
Medregionalni
Slovenija - Italija
Srednja Evropa
INTERREG EUROPE
Slovenija - Avstrija
Območje Alp
URBACT
Slovenija - Madžarska
Mediteran
ESPON
Slovenija - Hrvaška
Adrion
(Jadransko-jonski program)
INTERACT
Podonavje
Nadaljujejo se trije programi:
Območje Alp, Mediteran, Srednja Evropa
.
..
• Območje Alp: ostaja enako
• Mediteran: 3 nove regije
(PT, FR, IT)
• Srednja Evropa: nova
država članica - Hrvaška
Novo:
Jugovzhodna Evropa je razdeljena v skladu z makroregionalnima strategijama na Adrion in Podonavje.
..
Povečanje sredstev ESRR za transnacionalne programe
za 17%: s 744 na 873 milijonov evrov.
Program
Sredstva ESRR v
milijonih evrov
Novo: stopnja
sofinanciranja
projektov iz ESRR v %
Območje Alp
116
85 (vse države)
Mediteran
224
85 (vse države)
50 (GBER-podjetja)
Srednja Evropa
246
85 (SI…)
80 (DE, AT, IT)
83
85 (vse države)
202
85 (vse države)
Adrion
Podonavje
Projektni partnerji zagotavljajo predfinanciranje in sofinanciranje sami.
Transnacionalni programi so izbirali štiri od enajstih
tematskih ciljev iz evropskih uredb.
Tematska osredotočenost
petih transnacionalnih programov s finančnega vidika
Okolje 300 - Inovativnost 251 - Promet in energija 208 - Upravljanje / MRS 62
Projekti so konceptualne narave.
Cilj je dobro upravljanje za skladen regionalni razvoj.
Ne gre za znanost.
Ne gre za investicije.
Ne gre za tehnologijo.
Vedno pa gre za krepitev institucionalnih zmogljivosti javnega sektorja v
povezavi s ciljnimi skupinami, za medsektorske in večnivojske skupne
rešitve na širšem transnacionalnem območju.
Skupne strategije in akcijski načrti območja
Usklajene metodologije in upravljalska orodja
Skupne strukture in sistemi upravljanja
Priprava transnacionalnih investicij (a ne izvedba!)
Pilotne - testne ali demo aktivnosti s transnacionalnim ciljem
Celostni pristop
Transnacionalni programi
oziroma projekti so idealni za
usklajevanje interesov,
pristopov, rešitev, izvajanja:
-
med sektorji
tveganja
Medsektorsko
usklajevanje
promet
Medsektorske
razvojne
strategije
.
narava
med akterji
-
med ravnmi upravljanja
-
med območji in tipi območij
-
med regijami v različnih državah
gospodar
stvo
energija
.
Prizmo znanja gradimo na vseh tematskih področjih.
• Javna
uprava
• Institucije
znanja
FROM
TRIPLE
Obsegajo štiri vrste akterjev:
uprava, znanje, izvajanje, raba
to
QUADRUPLE
HELIX
• Izvajalci
V projektu sodelujejo relevantni
akterji, ki imajo pristojnost za
razvojne politike na:
- vsebinskem področju.
- teritorialnem oz. upravnem
območju.
APPROACH
• Uporabniki
V projektu morajo sodelovati
raznorodni, ne istovrstni
partnerji (omrežja istovrstnih
institucij niso sprejemljiva).
Zaveza: usmerjenost k rezultatom
Kdo bo uporabil outpute in kako?
Prenos v
regije in
občine
Projektni
partnerji:
relevantni
akterji
Prenos k
nosilcem
razvojnih
politik
Prenos k
investicijskim
programom
V letu 2015 je razpisanih 360 milijonov € iz ESRR.
Razpisi v teku
(zaprti za nove prijave):
Območje Alp
(poteka II. faza)
Srednja Evropa (I. faza v presoji)
Interreg Europe (v ocenjevanju)
Odprt za prijave:
Mediteran - modularni projekti
(do 2.11.2015)
Mediteran-horizontalni projekti
(10.11.2015 – 11.1. 2016)
Podonavje (23. 9.- 3. 11. 2015)
Novi razpisi
jeseni 2015:
Še ni razpisov:
Adrion
(v letu 2016)
Podrobnejši pregled razpisov v letu 2015 po programih
Program
Programski
dokument-CP
Razpis
Vrsta razpisa
Srednja
Evropa
Odobren
I.
II.
faza: 12.2. - 13. 4. 2015
faza: 28.9. - 27.11.2015
Dvostopenjski
Območje Alp
Odobren
I.
II.
faza: 25.2. - 10.4.2015
faza: 7.7. – 25.9.2015
Dvostopenjski
Mediteran
Odobren
Predfaza: 23.6.- 31.8.2015
Prijave: 1.9. - 2.11.2015
Enostopenjski modularni
I.
II.
faza: 10.11.15-11.1.2016
faza: (april 2016)
Dvostopenjski horizontalni
faza: 23.9. – 3.11.2015
faza: (1.4.- sreda maja 2016)
Dvostopenjski
Podonavje
Odobren
I.
II.
Adrion
V usklajevanju
Predvidoma v začetku 2016
Interreg
Europe
Odobren
23.6. - 31.7.2015
Enostopenjski
Enostopenjski
Naslovi
Nacionalni organ: Služba Vlade RS za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko (SVRK)
Nova spletna stran:
www.eu-skladi.si
Nove prijave na
e-Novice!
Spletne strani programov:
interreg-central.eu
alpine-space.eu
interreg-med.eu
southeast-europe.net
(Danube, Adrion – v delu)
Kontaktni osebi na SVRK:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Naslednji informativni dan:
MED horizontalni projekti,
Marseilles, 22.9.2015
Podonavje, 7.10. 2015, LJ