Uvod v znanstveno raziskovalno delo

Raziskovanje na področju kakovosti
Janko Kersnik
VREDNOTENJE KAKOVOSTI DELA, ORGANIZACIJE
DELA IN OBREMENJENOSTI V ZDRAVSTVU
VSEBINA PREDAVANJA
•
•
•
•
•
•
Kaj je vsebina raziskav o kakovosti?
Oblika seminarske naloge
Poenostavljen opis raziskovanja
Načini študija literature
Kako oblikovati predlog naloge
Primarni dokument in njegova sestava
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
2
KAJ RAZISKUJEMO NA
PODROČJU KAKOVOSTI?
•
•
•
•
•
Skladnost s standardi
Primerjavo z drugimi
Zadovoljstvo
Ocena lastnega dela
Uspešnost projektov kakovosti
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
3
FAZE RAZISKOVALNEGA DELA
•
•
•
•
•
•
•
Poznavanje področja
Ideja
Študij literature
Predlog raziskave
Analiza
Pisanje
Objava in predstavitev
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
4
IZDELAVA SEMINARSKE
NALOGE
• Vrsta naloge je lahko: sistematični pregled
literature, ocena lastnega dela, raziskava ali
predlog standarda
• Izdelava predloga (do februarja)
• Izdelava naloge (zagovor predvidoma do
konca junija)
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
5
Navodila
• Opravljena seminarska naloga mora biti
končana pred koncem 2. letnika
• Seminarska naloga naj bo dolga okoli od 10
do 25 strani in
• naj bi bila izdelana po vseh pravilih, ki
veljajo za seminarske naloge na Ekonomski
fakulteti.
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
6
Literatura
• Spletne vire že obvladate
• O kakovosti v zdravstvu
http://www.drmed.org/projekt_kakovost/
• Posamezni članki, ki se nanašajo na to temo
http://www.drmed.org/novica.php?id=14836
• Kar vas žuli, [email protected]
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
7
Poznavanje področja
• Kaj znamo bolje kot drugi?
• V čem se razlikujemo?
• Kaj so problemi?
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
8
Kje najti primere?
•
•
•
•
•
•
•
•
V bolnišnicah
V zdravstvenih domovih
V lekarnah
V zasebnih ambulantah
Na ZZZS
Na MZ
Na Zdravniški zbornici Slovenije
Med ljudmi
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
9
Ideja
• Opazovanje
• Prebiranje
literature
• Neformalni stiki
• Kvalitativne
raziskave
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
10
Potek izdelave naloge
• Delo v skupinah (danes)
• Predlog naslova in kratka idejna zasnova cca. 150
besed (do 10. 1.)
• Odobritev (do 15. 1.)
• Delo na terenu (do 28. 2.)
• Prvi osnutek naloge (do 15. 3.)
• Popravki na podlagi recenzije (do 31. 3.)
• Končni izdelek (15. 4.)
• Predstavitev seminarjev v maju.
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
11
KROG KAKOVOSTI
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
12
Delo v skupinah
• Po 3 do 5 v skupini razpravljajte o idejah
• Pretehtajte izvedljivost glede na čas,
stroške, dostopnost podatkov...
• Izberite poročevalca in pripravite 2-minutno
poročilo
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
13
PREDLOG
• Preštudirajte literaturo s tega področja
• Pripravite predlog
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
14
Predlog naloge
• Pregled znanega
• Namen raziskave
• Cilj(i) raziskave
• Hipoteza(e)
• Metodologija
– vzorčenje
– metode
– viri
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
15
Študij literature
• Terciarni dokument
– učbenik
– Priročnik
• Sekundarni
dokument
– pregledni članek
– meta-analiza
– seminarska naloga
– priporočila za delo
December 08
• Primarni
dokument
– primarni
(raziskovalni)
članek
– diplomska,
magistrska,
doktorska naloga
Raziskovanje na področju kakovosti
16
KAJ BRATI?
•
•
•
•
•
•
•
Obzronik
Zdravniški vestnik
Zdravstveno varstvo
Lancet
BMJ
JAMA
New England Journal of Medicine
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
17
Rangiranje revij
Recenzirane revije
Indeksiranje revije
Medline
SCI: science citation
index, SSCI: social
science citation index
IF: impact factor
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
18
Ocena meta-analize
 Protokol
meta-analize
 Opisano sistematično iskanje literature
 Merila za vključitev ali izključitev raziskav,
navedene vse raziskave in navedeni razlogi, zakaj so
bile določene raziskave izključene
 Homogenost rezultatov prikazana s testi
 Uporabljene ustrezne statistične analize in izpeljana
senzitivnostna analiza
 V primeru statistično pomembnih razlik razložena
možnost pristranosti različnih objav
 Prikazani sklepi glede zdravljenja (koristno, enako,
škodljivo) in predlogi nadaljnjih raziskav
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
19
Ocena meril v priporočilu
• OBVEZNO: Mnenje podpira več
kakovostnih študij.
• PRIPOROČLJIVO: Mnenje
podpira ena pomembna študija ali
več šibkejših ali nepopolnih študij.
• ZAŽELENO: Mnenje podpira
nekaj študij, ki pa niso vedno
kakovostne.
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
20
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
21
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
22
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
23
ZBIRANJE PODATKOV
• namensko zbrani podatki/ že obstoječi
podatki
• reprezentativnost
• število
• zanesljivost
• pristranosti pri vzorčenju
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
24
ANALIZA PODATKOV
• 1. ANALIZA: preveri zanesljivost
• 2. ANALIZA: preproste analize
• 3. ANALIZA: usmerjene analize
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
25
KONČNI IZDELEK
• Po navodilih EF
• Ima lahko obliko članka, pripravljenega za
objavo
• Cca 10-25 strani teksta
• Pripravite v sodelovanju z mentorjem
• Pridobite mnenje etične komisije
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
26
ZGRADBA PRIMARNEGA
DOKUMENTA
• Naslov
• Kazalo
• Uvod
• Rezultati
– “V čem je problem?” “Zakaj je
ta problem za bralca zanimiv?”
• Namen, cilji, hipoteza
• Metode in preiskovanci
–
–
–
–
Metode
Preiskovanci
Potek raziskovanja
Analiza podatkov
December 08
– Opis vzorca
– Osnovni rezultati
– Dodatne analize
• Razprava
– O metodah
– O rezultatih
•
•
•
•
Sklepi in predlogi
Zahvala
Literatura
Priloge
Raziskovanje na področju kakovosti
27
UVOD
•
•
•
•
opišemo problem, ki smo ga raziskovali,
kaj je o tem znanega
katera so še odprta vprašanja
kako smo izbirali literaturo, koliko relevantnih
člankov smo našli, katere smo vključili in
zakaj, in katere smo izključili in zakaj
• v odprtih vprašanjih najdemo razloge za našo
odločitev, ZAKAJ SMO SE ODLOČILI
RAZISKOVATI PRAV TO.
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
28
NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE
• Namen naloge je iz naše raziskave nekaj ugotoviti
(npr. zadovoljstvo bolnikov, čas čakanja na
pregled, kakovost vodenja hipertonikov, urejenost
krvnega tlaka...).
• Cilj naloge je na podlagi rezultatov raziskave
predlagati ukrepe za izboljšave in predlagati
raziskave, ki bi odgovorile na še vedno odprta
vprašanja.
• Hipoteza je naša domneva, ki jo z raziskavo
preverjamo.
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
29
METODE IN PREISKOVANCI
• Metode: Opišemo raziskovalno metodologijo, npr.
vprašalnik, meritvene postopke, protokole dela ipd.
• Preiskovanci: Opišemo vzorčenje, kako smo izbrali
osebe ipd.
• Potek raziskovanja: Napišemo, kdaj je potekala
raziskava, kje je potekala raziskava, kdo je sodeloval v
raziskavi…
• Analiza podatkov: Opišemo, kaj smo počeli s podatki,
vnos, obdelavo, uporabo statističnih metod…
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
30
REZULTATI
• Opis vzorca:
– Opišemo, koliko vključenih v raziskavo je na koncu v njej
sodelovalo, ali so med prvotno in končno skupino kakšne
razlike…
– Opišemo starost, spol, druge merjene lastnosti vzorca.
– Kadar imamo več kot dve skupini, lahko že razmišljamo
o tabeli..
• Prikaz osnovnih rezultatov
– Prikažemo frekvenčno razporeditev osnovnih rezultatov,
t-teste in hi-kvadrat testiranje.
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
31
REZULTATI
• Prikaz dodatnih analiz
– Včasih so potrebne dodatne analize v obliki analize
zanesljivosti, multivariatne analize ipd.
• Podatkov v besedilu, tabeli ali na sliki ne podvajamo.
Pri tabelah naredimo napis nad tabelo. Slike delamo v
primeru, da bolj nazorno pokažejo odnose, ki jih
prikazujemo. Pri tem mora bralec z lahkoto izluščiti
bistvo.
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
32
RAZPRAVA
• Razprava o metodah
– Na kratko komentiramo dobre in slabe strani vzorčenja,
metodologije in možnosti posploševanja dobljenih
rezultatov.
• Razprava o rezultatih
– Dobljene rezultate komentiramo (ne prepisujemo ali
ponavljamo) v luči naših pričakovanj in izsledkov v
literaturi.
– Razpravo morate razpresti tako, da pokažete na kakšen
način in ali so bili doseženi namen in cilji ter ali so bile
potrjene hipoteze. Hipotezo lahko potrdite ali ne – ne pa
tudi zavrniti.
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
33
SKLEPI
• V sklepih v kratkih točkah poudarite bistvene
ugotovitve raziskave in na osnovi teh predlagate
rešitve za izboljšanje dela ter eventualne dodatne
raziskave, ki bi bile potrebne za dokončno
razjasnitev zastavljenih vprašanj.
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
34
ZA KONEC
• Medicina je aplikativna znanost in dosežki na
področju kakovosti so pomembni predvsem zato,
ker pripomorejo k boljši zdravstveni oskrbi.
• Zato je osnovno merilo dobrega prispevka –
seminarske/magistrske naloge v tem, koliko je
izboljšal(o) zdravnikovo delo in oskrbo vaših
bolnikov.
• Izmed vseh informacij morate znati izluščiti tisto,
ki je pomembna zanje.
December 08
Raziskovanje na področju kakovosti
35