נספח ז` מעודכן - 14.5.15

‫יחידת מכרזים ולוגיסטיקה‬
‫ה ט כ נ י ו ן ‪ -‬מכון טכנולוגי לישראל‬
‫‪TENDERS & LOGISTICS UNIT‬‬
‫‪TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY‬‬
‫ נספח ז' מעודכן (‪- )14.5.15‬‬‫הצעה כספית‬
‫נספח זה יש להגיש במעטפה נפרדת עליה יצוין "הצעת מחיר"‬
‫יש למלא את טופס ההצעה אך ורק בעט ‪ /‬בדפוס‪ .‬אין לבצע מחיקות בטיפקס‪.‬‬
‫הסכומים הנגזרים מנספח זה מהווים תמורה מלאה וסופית בגין כל השירותים שעל המציע שהצעתו תיבחר‬
‫לספק לטכניון‪ ,‬ובגין קיום כל הצהרותיו והתחייבויותיו‪ ,‬הכל כמפורט במסמכי המכרז‪.‬‬
‫המחיר המוצע על ידי המציע במכרז חייב לכלול את התמורה הכוללת המלאה והסופית בגין כל הנדרש‬
‫במסמכי המכרז‪.‬‬
‫במקרה שתתגלה סתירה בין עמודת סה"כ מחיר לבין המחיר בש"ח ליחידה כפול הכמות‪ ,‬תחושב הצעת‬
‫המחיר לפי המחיר בש"ח ליחידה‪.‬‬
‫ניתן להגיש הצעה לקטגוריה א' בלבד או לקטגוריה ב' בלבד או לשתיהן‪.‬‬
‫האמור בנספח זה כפוף להוראות מסמכי המכרז לרבות מסמך תשובות מיום ‪.14.5.2015‬‬
‫אחוז הנחה מוצע על מחירון המציע‪:‬‬
‫__________________‪.‬‬
‫יש לצרף את מחירון המציע‬
‫לכל השירותים הנלווים לאספקת ‪ CO2‬וחנקן נוזלי‪.‬‬
‫קטגוריה א'‪CO2 :‬‬
‫פריט‬
‫מחיר בש"ח‬
‫ליחידה (לא כולל‬
‫מע"מ)‬
‫כמות שנתית‬
‫משוערת‬
‫‪ 15,000‬ק"ג‬
‫‪ 1‬ק"ג ‪CO2‬‬
‫בגלילים‬
‫(רמת ניקיון‬
‫‪)99.5%‬‬
‫סה"כ מחיר כפול‬
‫כמות (בש"ח ללא‬
‫מע"מ)‬
‫הערות‬
‫שם יצרן הגז ‪ /‬ניתן לצרף רשימת‬
‫יצרנים‪:‬‬
‫______________________‬
‫המחיר כולל עלויות הובלה‬
‫ברז חדש‬
‫למיכל ‪CO2‬‬
‫מחיר מחירון לאחר‬
‫הנחה‪:‬‬
‫____________‬
‫‪5‬‬
‫קרית הטכניון‪ ,‬חיפה ‪32000‬‬
‫‪TEL. 972-4-8295865‬‬
‫המחיר כולל החלפת הברז‬
‫‪TECHNION CITY, HAIFA 32000‬‬
‫‪TEL. 972-4-8295095‬‬
‫צביעת גליל‬
‫‪CO2‬‬
‫בדיקה‬
‫תקופתית‬
‫לגליל‬
‫יחידת מכרזים ולוגיסטיקה‬
‫ה ט כ נ י ו ן ‪ -‬מכון טכנולוגי לישראל‬
‫‪TENDERS & LOGISTICS UNIT‬‬
‫‪TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY‬‬
‫מחיר מחירון לאחר‬
‫הנחה‪:‬‬
‫____________‬
‫מחיר מחירון לאחר‬
‫הנחה‪:‬‬
‫‪5‬‬
‫‪40‬‬
‫____________‬
‫תוספת מחיר‬
‫להובלה‬
‫מיוחדת‬
‫גליל חדש‬
‫הובלה מיוחדת – הובלת גלילים‬
‫בכמות נמוכה מהמינימום להובלה‬
‫(כולל הובלה של גליל בודד) ‪/‬‬
‫הובלה דחופה שלא בהתאם ללוח‬
‫הזמנים החוזי‬
‫גליל חדש בלחץ ‪ 200‬אטמוספירות‬
‫‪ 27‬ק"ג‬
‫‪10‬‬
‫סה"כ‬
‫קטגוריה ב'‪ :‬חנקן נוזלי‬
‫פריט‬
‫מחיר בש"ח‬
‫(לא כולל‬
‫מע"מ)‬
‫‪ 1‬מ"ק חנקן‬
‫נוזלי‬
‫(רמת ניקיון‬
‫‪)99.995%‬‬
‫הובלה‬
‫למיכל גדול‬
‫הובלה למיכל‬
‫קטן (דיואר)‬
‫מחיר שכירות‬
‫חודשי למיכל‬
‫‪ 4‬טון‬
‫כמות‬
‫שנתית‬
‫משוערת‬
‫‪230,000‬‬
‫ליטר‬
‫סה"כ מחיר כפול‬
‫כמות (בש"ח ללא‬
‫מע"מ)‬
‫הערות‬
‫שם יצרן הגז‪:‬‬
‫______________________‬
‫‪ 70‬הובלות‬
‫‪ 70‬הובלות‬
‫‪ 12‬חודשים‬
‫המחיר כולל הובלת המיכל‬
‫והצבתו בטכניון‪ ,‬כולל תחזוקה‪.‬‬
‫השכרת המיכל הינה אופציה של‬
‫הטכניון ותמומש לפי שיקול דעתו‬
‫הבלעדי של הטכניון‬
‫סה"כ‬
‫לכל המחירים יתווסף מע"מ כדין‪.‬‬
‫יובהר כי הכמויות המפורטות בנספח לעיל אינן מדויקות ומשמשות לצורך השוואת ההצעות בלבד‪ .‬המזמין‬
‫לא מתחייב לרכוש את הכמויות המפורטות בנספח‪ ,‬כולן או מקצתן‪ .‬ההתחשבנות עם הספק תהיה לפי‬
‫הכמויות שסופקו בפועל על פי הזמנת רכש‪.‬‬
‫קרית הטכניון‪ ,‬חיפה ‪32000‬‬
‫‪TEL. 972-4-8295865‬‬
‫‪TECHNION CITY, HAIFA 32000‬‬
‫‪TEL. 972-4-8295095‬‬
‫יחידת מכרזים ולוגיסטיקה‬
‫ה ט כ נ י ו ן ‪ -‬מכון טכנולוגי לישראל‬
‫‪TENDERS & LOGISTICS UNIT‬‬
‫‪TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY‬‬
‫המחירים הנקובים בהצעת המציע כוללים את כל העלויות הנדרשות מהמציע לצורך ביצוע הפעילות נשוא‬
‫ההתקשרות בכללותה לרבות עלויות הפעלת עובדים‪ ,‬הכשרה‪ ,‬ביטוחים‪ ,‬הפקה‪ ,‬אחסון ושינוע‪ ,‬וכן הובלה‬
‫לכל אתר מאתרי הטכניון (למעט הובלות חנקן נוזלי ‪ /‬הובלות מיוחדות‪ ,‬המתומחרת בנפרד) וכל הוצאה אחרת‬
‫הנדרשת לצורך ביצוע הפעילות‪.‬‬
‫קרית הטכניון‪ ,‬חיפה ‪32000‬‬
‫‪TEL. 972-4-8295865‬‬
‫‪TECHNION CITY, HAIFA 32000‬‬
‫‪TEL. 972-4-8295095‬‬