é÷ñøòååè íåçð íçðî ïåéöðá êåøá íéåáìèééè á÷òé àôéì

#11-209
4:12
þì¾í ³îñ¼
5:24
íôìí ±ò
8:34 ¾"þš öôï ¹î½
9:10 ê"þè
10:01 íñõ³ öôï ¹î½
10:25 ê"þè
12:57
³î®ì
Fax: 718-384-4631  Email: [email protected]
1:41
íñîðè íìòô
6:03
íò¬š
íìòô
ìàåé úéø÷

øåáéöä ìå÷ - éñðàî

øåáéöä çåì - ô"á
8:29
í¼−š¾
845-662-3137
845-425-1313
718-303-4300
9:42
³"þ
718-384-4190 :ñìé÷ñèò÷ -âøåáñîàéìéåå
ïîô³ ì"þ - ìþš μêîî¬−ô
Jun. 17
’½ôñ
öî−½ ’ñ
 íéëåãéù 
á"ñîåå é"ð íéåáìèééè á÷òé ä"åî
é"÷ é"ð ñàâøéà ìàøùé ïøäà ä"åî
é"÷ é"ð ùèéååà÷øàî äîìù ÷çöé ä"åî
ùäàè é"ð øò÷à á÷òé ä"åî
ïåéöðá êåøá
é"ð ìàåîù
é"ð éìúôð
é"ð íééç ìàåé
é"ð
ô"á à"èéìù é÷ñøòååè íåçð íçðî áøä
á"ñîåå é"ð ïàî÷éìâ àôéì ä"åî
éñðàî é"ð ùèééã íééç ä"åî
é"÷ é"ð ïäà÷ ìùøòä ä"åî
 èëàð êàåå 
101 Division 4th fl é"ð
õèøàååù éëãøî êìîéìà ä"åî ç"åî úéáá é"ð ïàîøò÷à óñåé ø"á ãåã ìàåîù ä"åî
8:00 úéøçù áåçìàá ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
125 Gerry é"ð ïàîðééì÷ ÷éæééà ä"åî ç"åî úéáá
é"ð øòèëéì àãåé ø"á ììéä ä"åî
8:15 úéøçù ô"á - áìä úðååë ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
148 Rodney é"ð âøòáðòîåìá éëãøî àâøù ä"åî ç"åî úéáá
é"ð øòâøòáãìàâ øòá óìàåå ø"á àãåé êåøá ä"åî
8:30 úéøçù ãùàéååé÷ ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
29 Heyward #6-L î"à úéáá ,é"ð õòðøòô ìàôø íééç ä"åî ïúç
é"ð ùèéååà÷øàî ïøäà ø"á òùåé íäøáà ä"åî
8:00 úéøçù áåùàøá ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
22 Rutledge éúéáá ,é"ð øòöèéôù 'éìà ïøäà ä"åî ïúç
é"ð ñàøâ ìàåé éëãøî ø"á ïîìæ äîìù ä"åî
718-596-7371 - ‫ספק‬
8:00 úéøçù áìä úðååë ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå

é"ð ìòæòåå éëãøî íééç ä"åî
é"ð êéìîééä ìãðòî ä"åî
é"ð øòöèéðù áééì ïîìæ ä"åî
é"ð òèò÷òô á"øá ìùøòä ä"åî
é"ð øòôéåì ìà÷æçé ä"åî
é"ð øòìöéðù íéøôà ä"åî
ééøéëîå ééãéãé ìë úà ïéîæäì óøèöî éðà íâ
øòìöéðù øéàî - 'éçúù éúãëð úàåùéð úçîùì
é"ð øò÷øòååøòééô äùî óñåé ä"åî
é"ð ïééèùðéáåø ÷çöé ìàøùé ä"åî
é"÷ - é"ð ïééèùøòééô äîìù óñåé ä"åî
ïðòô/ãøàôãòá 7:30 & 4:45 ïòøàô ïìòåå ñòñàá
äðåúç éã êàð ïåà - 11:00 ÷éøåö
úåðåúç 
é"ð äùî
é"ð õðàâ ìàåé ø"á àãåé êåøá ä"åî
ìòéøòôîéà íìåàá
é"ð ÷çöé
é"ð ìòâàô øéàî 'éîøé ä"åî
ìçø úéá íìåàá
é"ð íåìù
é"ð ùèéååà÷ùøòä àãåé ä"åî
äùî ìàåéå íìåàá
é"ð ìùéô íéøôà ìàøùé
é"ð ïàîãòéøô ïàîñåæ ìàåé äùî ä"åî
àâéô ñãøô íìåàá
é"ð äùî éìúôð
é"ð âéãðéà ìëéî ìàéçé ä"åî
éáö ñãøô íìåàá
é"ð 'éòùé
é"ð ïéáåø ìùøòä ä"åî
ìàèðòðéèðà÷ íìåàá
é"ð øéàî íäøáà
é"ð øòâðéëåá øæòéìà íéøôà ä"åî
ô"á - àãìàâ úøèò íìåàá
é"ð éùé íøîò
é"ð ùèéååà÷ðàé óñåé ìàéøúë ä"åî
ô"á - éëãøî úøàôú íìåàá
é"ð íäøáà
é"ð øòæééåå éìðî íçðî ä"åî
é"÷ - ïééèù÷ò íìåàá
 íéìéáà íåçéð 
49 Penn St. ‫ בביתו‬- ,‫אצל משפחת ר' משה ישראל ב"ר ברוך יהודה נוטוביץ ע"ה‬
'‫ אחותו מרת וואלדמאן תחי‬- '‫ אשתו האלמנה תחי‬:‫יושבים‬
8:00 ‫ שחרית‬- ‫ עד יום ה' בבוקר‬- ,‫ ר' שמואל זאב‬,‫ ר' דוד‬,‫ ר' אהרן‬,‫ ר' פרץ טוביה‬:‫בניו‬
~ ‫~ מודעה חשובה‬
‫ קעכערס‬/ ‫זומער אסיפה פון משגיחים‬-‫מארגן נאכט )דאנערשטאג( קומט אי"ה פאר די יערליכע פאר‬
‫ עס‬- .‫ צו הערן דברי הדרכה און חיזוק אין זהירות בכשרות‬,‫פון די זומער קעמפס און מוסדות התורה‬
.‫וועט אויפטרעטן הרה"ג שמואל טייטלבוים שליט"א יו"ר וועד הכשרות בד"ץ מנחת חינוך טארטיקוב‬
‫מעריב נאכן שיעור‬- ‫ בערב‬9:15 ‫ בשעה‬,249 Marcy (Hooper/Keap) ‫עס וועט פארקומען אין ביהמ"ד שארית ישראל‬
‫וועד המוסדות לעניני כשרות וויליאמסבורג‬
‫ אין די פארגאנגענע יארן האט זיך ארויסגעוויזן די נחוצות אין די תועלת פון די אסיפה בפרט צו באקומען וויכטיגע ידיעות אין‬.‫ב‬.‫נ‬
.‫ דערפאר איז זייער וויכטיג אז יעדער זאל זיך משתתף זיין‬,‫כשרות וואס ווערט נתחדש פון יאר צו יאר‬
.‫ לאזט קלארע מעס‬347-835-9077 ‫ווי אויך אלע קעמפס און מוסדות וואס ווילן מען זאל זיי אראנדזירען א משגיח פארן זומער רופט‬
‫היות שאנו מתכוננים להוציא לאור השיעורים שנלמד "בספר תומר דבורה" ע"י אבינו מוה"ר יעקב פנחס גורלניק זצ"ל‬
‫ על כן מי שיש לו ידיעה או שיש לו איזה טעיפס או כתבים על‬,‫ וחסר לנו השיעורים שנלמד בפרק ראשון‬,‫בישיבת נייטרא‬
917-603-4104 ‫ מנחם יצחק גורלניק‬845-659-9168 ‫פרק הנ"ל נא להודיע לנו במוקדם האפשר משה יוסף גורלניק‬
‫÷‪ñãééôéñàì‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã‬‬
‫טוגליכער יונגערמאן געזוכט ארויסצוהעלפן א חשובער רב מיט א כולל פאר בעלי בתים‪ ,‬דארף זיין‬
‫אוועליבעל ‪ 2‬שעה בייטאג אין בערך ‪ 2‬שעה ביינאכט‪ 718-307-6262 .‬עקס‪304 .‬‬
‫למהדרין ביותר סופר מומחה מאה"ק כאן ‪ -‬מען קען באשטעלן ספרי תורה צוגענגליכע פרייזן ‪917-809-4805‬‬
‫געזוכט א משגיח זאל קומען צו פארן פאר ‪ ½ 1‬שעה טאג צו שפילן מיט קינדער אין א חסידישע קעמפ אין סוואן לעיק‪347-203-5005 ,‬‬
‫אייער כשרונות קען וואקסן פיל פאכיגער ווען מ'אינוועסטירט‪ .‬זעהט היינטיגע פראדאקטיוו אינטראדאקשען אין חרדים ‪ 143‬ראדני ‪9:30‬‬
‫א עמוד געווארן עוועיל‪ .‬פאר בעל תפלה קבוע‪ ,‬אין ביהמ"ד לי‪/‬פענן געיגנט‪ ,‬שחרית ‪ 8:15‬און ‪ ,9:15‬רופט‪646-493-2070 :‬‬
‫א ת"ת אין וומס"ב זוכט א נורסערי מלמד פאר קומענדיגע שנת הלימודים תשע"ו‪ ,‬רופט‪347-620-3330 :‬‬
‫באס קיין טאהש אויף שב"ק * לסדר האיש אשר יבחר ה' * צוריק אי"ה מוצש"ק נאכן געזעגענען‪718-782-3138 ,‬‬
‫צו פארקויפן א כמעט נייע מפ )‪ (MP‬ש"ס‪ ,‬און א ברענד ניי מפ שולחן ערוך‪ ,‬רופט‪/‬טעקסט‪347-697-3726 :‬‬
‫כתה ח' מלמד געזוכט אין א חסידי'שע תלמוד תורה אין בארא פארק‪ ,‬גוטע און צייטליכע באצאלונג‪ .‬ביטע פעקסט‪718-504-3526 :‬‬
‫געזוכט א דרייווער מיט א ‪ 15‬פעס‪ .‬ווען צו נעמען קינדער יעדן צופרי פון לאק שעלדריק קיין מאנטיסעלאו און צוריק נאכמיטאג‪718-663-5855 ,‬‬
‫פארט נישט ארויס אין קאנטרי אן מהודרדיגע מזוזות פון היימישע סופרים‪ ,‬מיר דעליווערן אויך אין קאנטרי‪' .‬דוב זיידה' בית הבתים ‪718-855-6900-‬‬
‫שמשים‪/‬בעלי שמחות ‪ -‬מודעה פון ‪ - Schwartz Appetizing B.P.‬מיר האבן ‪ free Delivery‬קיין וומס"ב‪718-851-1011 ,‬‬
‫מלמד איז וויליג צו לערנען מיט אייער זוהן און בחורים קעמפ דערילענד‪ ,‬רופט‪347-546-8301 :‬‬
‫רובינפעלד'ס ‪ - 279 Marcy‬דער אויספארקויף פון די ספרים גייט נאך אן‬
‫א ת"ת און וומס"ב זוכט א נורסערי מלמד פעקס רעזמעי ‪718-228-3631‬‬
‫באס דרייווער געזוכט פאר א מוסד אין וומס"ב פארן זומער‪ 2 ,‬טריפט א טאג‪718-444-4900 ,‬‬
‫‪Looking for warehouse space 700-800 SF. (shared space ok) call 201-264-9314‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬שיינע נייע אפיסעס )עטליכע סייזעס( צו פארדינגען‪) ,134 Broadway ,‬פון ‪ $675‬ביז ‪ ($2600‬רופט‪718-302-8650 :‬‬
‫‪Office space on Broadway / Berry, 3500 s"f. Call 718-878-3805 x 109 - ë"½ôîî‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬א ברענד ניי ‪ 1‬בעדרום פורנישד בעיסמענט דירה צו פארדינגען‪917-805-4624 / 718-782-9727 ,‬‬
‫‪2 Bedroom Furnished apt. Southside area to rent for 1 year. Call 845-707-3033 - ë"½ôîî‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬א נייע שיינע אויפגעפיקסטע שטוב צו פארדינגען פאר א אפיס‪ ,‬לי‪/‬לינטש‪ ,‬רופט‪917-548-4212 :‬‬
‫‪Beautiful brand new 4 bed. Apt. for rent, Dumsey, ready to move in, 917-635-2414 - ë"½ôîî‬‬
‫‪ - ë"½ôîî −−ò‬הערליכע אפיסעס צו פארדינגען ‪ Spencer St 146‬רופט‪917-642-1401 :‬‬
‫‪ - Irvington NJ‬ווערהויז ‪ 4200‬ס‪.‬פ‪ .‬און ‪ 11,000‬ס‪.‬פ‪ .‬צו פארדינגען‪ 20 ,‬פוס דאך‪ loading dock 2 ,‬רופט‪917-642-6761/718-715-6703 :‬‬
‫‪Beautiful, brand new 3 bedroom apartments for rent, Route 59 (next to Ridge Ave.) call: 845-517-4732 - −½òêô‬‬
‫‪ - −½òêô‬צו פארדינגען א נייע איבערגעבויעטע ‪ 7‬רומיגע דירה‪ ,‬רופט‪845-263-0259 :‬‬
‫‪For sale: top location Albert Dr. 5 bedroom central a/c 4,050 s.f. Pls call and lv message 347-875-0512 - −½òêô‬‬
‫‪ - Airmont/−½òêô‬פריוואטע ‪ 6‬בעדרום הויז צו פארדינגען פאר די וואך שבת פר' קרח הערליכע בעקיארד‪ ,‬מיט סווימינג פול‪845-538-7583 ,‬‬
‫‪ - −"š‬א שיינע גרויסע ‪ 7‬רומיגע דירה צו פארדינגען פאר שבתים‪/‬וואך‪ ,‬רופט‪845-537-1196 :‬‬
‫‪ - èþîëèò−ôîñë‬א ‪ 3‬רומיגע הויז צו פארדינגען פארן זומער‪ ,‬רופט‪845-537-1487 :‬‬
‫½‪ - š−¼ñ öêîî‬כמעט נייע הערליכע ‪ 1 family house 3 acre 2 garages‬צו פארקויפן א שפאן אוועק פון היימישע קאנטרי‪/‬קעמפ ‪347-236-4999‬‬
‫‪ - š−¼ñ ¬−−îî‬געווארן עוועיליבעל א הערליכע גרויסע באנגעלאו פאר גאנץ‪/‬האלב זומער‪347-864-7711 ,‬‬
‫½‪ - š−¼ñ öêîî‬הערליכע גרויסע ‪ 3‬בעד‪ .‬באנגעלאו צו פארדינגען פאר ‪'1‬טע האלב ‪ ½ 1-‬בעדרום פאר גאנץ זומער )אן א פאל( גאר גוטע פרייז‪718-782-7513 ,‬‬
‫‪ - ¾ïð−þðêîî‬א ‪ 9‬רומיגע פריוואטע זומער הויז צו פארדינגען פאר די ערשטע העלפט זומער‪347-746-5173 ,‬‬
‫‪ - ½ñ−š½¬¼š‬צו פארדינגען ‪ 2‬בעד‪ .‬באנגעלאו ‪ Laurel Ave.‬פאר שבתים‪/‬וואך ווי אויך פאר לענגער צוגעשטעלט ‪ linen‬מיט א ‪ option‬פאר עסן ‪347-374-1695‬‬
‫‪ - öþîëðêîî í¾ô μþë‬הערליכע ‪ 2‬בעדרום באנגעלאו‪ 2 ,‬טוילעט‪ ,‬צו פארדינגען פאר די לעצטע ‪ 4‬וואכן‪718-854-9545 ,‬‬
‫‪ 2 - êñ¼½−¬òêô‬בעדרום באנגעלאו צו פארדינגען פאר ‪'2‬טע האלב‪ ,‬היימישע סביבה‪347-461-6518 ,‬‬
‫‪ 1 - −¬þ¼ë−ñ‬און ‪ 2‬בעדרום באנגעלאוס אין היימישע קאלעני‪ ,‬נאנט צו געשעפטן‪ ,‬שיינע גראונדס‪ ,‬פול‪ ,‬דעי קעמפ גוטע פרייז ‪347-723-9202‬‬
‫‪ - îêñ¼½−¬òêô‬א גרויסע שיינע ‪ 7‬בעדרום הויז )‪ 22‬בעטן( צו פארדינגען פאר די וואך שבת‪ ,‬גרויסע דיינונג רום‪347-263-4653 ,‬‬
‫‪Monticello Cottages - near Rosewood Old Liberty Rd.: beautiful grounds, new fixed up 1-2-3 bed. New pool, reasonable, 718-237-1292/718-781-9267‬‬
‫‪ - Tri State Sewer‬מיר שטאפען אויף טוילעטס ‪-‬סינקס ‪ -‬וואנעס‪ ,sewer mains -‬א‪.‬ד‪.‬ג‪718-783-1000 .‬‬
‫יארן איז אזא זאך נאכנישט געווען‪ ...‬סיינט אייך אויף פאר ביליגע לעקטריק פרייזן‪ ,‬בלויז ‪ 5.5‬פער ‪ KW‬פאר די ‪6‬‬
‫זומער חדשים‪ ,‬דערנאך גייט עס צו ‪ ,11.2‬כאפט אריין ווילאנג די ביליגע פרייזן זענען דא‪ ,‬רופט שוין ‪347-243-1233‬‬
‫א גראסערי אין וומס"ב זוכט טויגליכע יונגערמאן צו מענעדזשן די סטאר‪] ,‬פון ‪ 12:00‬ביז ‪ [9:00‬רופט‪917-662-5117 :‬‬
‫‪Online Business for Sale - 15 year successful business, $1MM+ Annual Gross with owner benefit (net) $250-300K. Huge growth potential. 212-498-9532‬‬
‫היימישע דרייווער מיט א ‪ 15‬פעס‪ .‬ווען גרייט ארויסצוטראגן צו די מאונטעס‪ ,‬רופט‪845-662-1416 :‬‬
‫‪Excellent children’s clothing store for sale, on 13th Ave. Call: 718-858-3252‬‬
‫א מוסד אין ווס"ב זוכט א באס דרייווער אויף די זומער וואכן‪),‬מעגליך פאר א גאנץ יאר( רופט ‪917-681-8445‬‬
‫אומגלויבליך! איר קענט יצעט ‪ lock'n‬אייער לעקטריק פאר גאנץ זומער פאר ‪ 5.5¢‬פער ‪ ,KW‬רופט‪845-535-1140 Best Energy :‬‬
‫‪2002 KIA Sedona minivan, 73K mi. $2300, leather seats, 347-458-7671‬‬
‫‪Metziah Car Rental - Last minute 2 months summer special: Full size - $1550, (25yr. +), Call: 402-787-1113‬‬
‫געזוכט איבערצונעמען א קאר אדער א מיני ווען פאר די קומענדיגע חדשים‪ ,‬רופט‪718-541-9474 :‬‬
‫‪$MARKETING$ we will market your website or product etc. to twenty million people each month. 718-436-2217‬‬
‫‪New on the market! Delicious gluten free Kipelech, brownie bars, rainbow cake and more, call 347-793-4057‬‬
‫געזוכט א מאן לייף גארד ‪ 3‬שעה א טאג אין סט‪ .‬פאלסבורג געגענט‪ ,‬שיין באצאלט‪ ,‬רופט ‪917-482-2549‬‬
‫‪Looking for full time female secretary in a very busy office, graduate or experience, ready to start now, willing to train, please call 347-432-7957‬‬
‫‪Applex Appliances Repair - Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C Same day - late hours, 718-404-1107‬‬
‫‪718-213-3005 - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer‬‬
‫‪Tiles - Tile installation, commercial/residential, very reasonable prices. Call: 845-237-2985‬‬
‫‪Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800, Call For Free Consultation 800-209-8530‬‬
‫פארט איר אין קאנטרי? מאכט זיכער אז אייער טיר איז גוט פארשלאסן‪ ,‬מיר אינסטאלירן און פארעכטן אלע ערליי שלעסער‪ ,‬נ‪ .‬סאנדעל ‪Locksmith - 347-520-5608‬‬
‫‪Attention Real Estate Developers, Owners & Contractors - You are invited to attend the ABB Welcome‬‬
‫‪Video Intercom Event - Monday June 22, 2015 2:00pm – 6:00pm. Register www.tristateU.com‬‬