26.2.2015 לכבוד : מציעים פוטנציאליים 233 / 15 מס` רגיל למכרז

‫‪26.2.2015‬‬
‫לכבוד ‪ :‬מציעים פוטנציאליים‬
‫הנדון‪ :‬שאלות הבהרה (‪ )1‬למכרז פומבי רגיל מס' ‪233/15‬‬
‫לקבלת שירותי פיקוח צמוד על ביצוע עבודות מים וביוב‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫‪.1‬‬
‫מס'‬
‫‪.1‬‬
‫במשרדי החברה התקבלה שאלה מאחד המציעים הפוטנציאליים למכרז‪.‬‬
‫להלן השאלה ולצידה התשובות שניתנו על ידי החברה‪:‬‬
‫פרק‪/‬נספח‬
‫נספח ג'‬
‫המלצות‬
‫פירוט השאלה‬
‫לגבי המלצות ע"ג נספח ‪ -‬הגשנו לאחרונה‬
‫הצעה למכרז ‪ 233/2015‬למתן שירות של פיקוח‬
‫צמוד ובו הצגנו מס' המלצות ע"ג נספח‬
‫ההמלצות‪.‬‬
‫האם ניתן להשתמש באותן ההמלצות שקיבלנו‬
‫והגשנו גם במכרז זה?‬
‫מענה החברה‬
‫לאחר בדיקת החברה‪ ,‬ניתן לקבל מכתבי המלצה‬
‫בנוסח המצורף כנספח ג' למסמכי המכרז‪ ,‬אשר‬
‫מולאו ע"י ממליצים עבור המציע שהגיש הצעתו‬
‫למכרז ‪ 233/15‬בנושא פיקוח צמוד על עבודות מים‬
‫וביוב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אין באמור במכתבינו זה כדי לגרוע ו‪/‬או לפגוע בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫נשמח להשתתפותכם‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫ליאור לנצ'יצקי‬
‫מנהל רכש והתקשרויות‬
‫מי אביבים ‪ 2010‬בע"מ‬
‫העתק ‪ :‬תיק מכרז‬
‫‪1‬‬