מודעה בעברית

‫ה ט כ נ י ו ן ‪ -‬מכון טכנולוגי לישראל‬
‫יחידת מכרזים ולוגיסטיקה‬
‫‪TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY‬‬
‫‪TENDERS & LOGISTICS UNIT‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪201520033‬‬
‫הזמנה להגיש הצעות לאספקת שירותי כוח אדם‬
‫‪ .1‬תיאור השירותים נשוא המכרז‪:‬‬
‫‪ .1.1‬הטכניון מעוניין בקבלת הצעות למתן שירותי אספקת כוח אדם במגוון של תפקידים‪ ,‬בהתאם‬
‫לצרכים המשתנים‪.‬‬
‫‪ .1.2‬ב‪ 3-‬השנים האחרונות שולמו לספק הנוכחי‪ ,‬בממוצע‪ ,‬כחצי מיליון ‪ ₪‬לשנה עבור כוח האדם‬
‫שסופק לטכניון‪ .‬נתון זה נמסר לצורך ידיעה כללית ואין בו כדי לחייב את הטכניון להזמין מן‬
‫הזוכה במכרז שירותים בסכום הנ"ל‪.‬‬
‫‪ .2‬תקופת השירותים‪:‬‬
‫‪ 12‬חודשים עם אופציה של הטכניון להארכת התקופה ב‪ 2-‬תקופות נוספות בנות ‪ 24‬חודשים כ"א‪.‬‬
‫‪ .3‬תנאי סף ‪:‬‬
‫‪ .3.1‬ניסיון קודם באספקת שירותי כח אדם לשלושה מוסדות לפחות בהיקף של לפחות ‪ 5,000‬שעות‬
‫עבודה שנתיות בכל אחד מהמוסדות הנ"ל‪ ,‬ב‪ 3-‬שנים לפחות מתוך השנים ‪.2010-2014‬‬
‫‪ .3.2‬מחזור כספי של לפחות ‪ ₪ 600,000‬משירותי אספקת כוח אדם בכל אחת מן השנים ‪ 2013 ,2012‬ו‪-‬‬
‫‪.2014‬‬
‫‪ .3.3‬אחזקת רישיון לשמש כ"קבלן כוח‪-‬אדם" כהגדרת המונח בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח‬
‫אדם‪ ,‬התשנ"ו‪.1996-‬‬
‫‪ .3.4‬צירוף תצהיר לפי סעיף ‪(2‬ב)ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪ 1976-‬בדבר העסקת עובדים‬
‫זרים ותשלום שכר מינימום‪.‬‬
‫‪ .3.5‬רישום כדין כתאגיד או כעוסק מורשה‪ ,‬בישראל‪.‬‬
‫‪ .3.6‬אי הימצאות בהליכי פירוק או פשיטת רגל‪.‬‬
‫‪ .3.7‬החזקת אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום‬
‫חובות מס) התשל"ו ‪( 1976 -‬אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות)‪.‬‬
‫‪ .3‬אמות המידה לבחירה בהצעה הזוכה‪:‬‬
‫‪ 30%‬איכות ו‪ 70%-‬מחיר לפי הפירוט הבא‪:‬‬
‫ניקוד מקס'‬
‫אמת מידה‬
‫פירוט‬
‫התרשמות כללית‬
‫ניקוד על סמך ראיון עם מנהל הסניף החיפאי ורכז כוח האדם‬
‫(במידה ואין למציע סניף בחיפה הראיון ייערך עם המנהל ורכז‬
‫‪ 10‬נק'‬
‫כוח האדם בסניף הקרוב ביותר לטכניון)‬
‫המלצות‬
‫שיחות עם ‪ 2‬ממליצים לפחות לכל מציע‪ ,‬כולל ממליצים‬
‫טכניוניים‬
‫‪1‬‬
‫‪ 10‬נק'‬
‫יחידת מכרזים ולוגיסטיקה‬
‫‪TENDERS & LOGISTICS UNIT‬‬
‫מס'‬
‫ה ט כ נ י ו ן ‪ -‬מכון טכנולוגי לישראל‬
‫‪TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY‬‬
‫עובדים ‪ 3‬המציעים בעל מס' העובדים המושמים הגדול ביותר‪ ,‬במועד‬
‫מושמים‬
‫הגשת ההצעה‪ ,‬יזכו ל‪ 8 ,10-‬ו‪ 6-‬נק' בהתאמה ויתר המציעים ל‪4-‬‬
‫נק'‪.‬‬
‫‪ 10‬נק'‬
‫ציון איכות מינימלי למעבר לשלב הצעת המחיר – ‪ 21‬נק'‬
‫הצעת מחיר‬
‫שיעור עמלה‪ ,‬באחוזים‪ ,‬על השכר השעתי לעובד‪.‬‬
‫הזכויות סוציאליות לעובד ישולמו לספק במלואן‪ ,‬ללא עמלה‪.‬‬
‫‪ 70‬נק'‬
‫‪ .4‬תשלומים ושונות‪:‬‬
‫‪ .4.1‬דמי השתתפות במכרז – ‪.₪ 800‬‬
‫‪ .4.2‬הגשת ערבות קיום הצעה‪/‬שיק בנקאי – ‪.₪ 10,000‬‬
‫‪ .4.3‬ערבות ביצוע‪.₪ 10,000 :‬‬
‫‪ .5‬אופן עיון וקבלת מסמכי המכרז‪ ,‬טל' לבירורים‬
‫בכתובת‪:‬‬
‫הטכניון‬
‫של‬
‫האינטרנט‬
‫באתר‬
‫המכרז‪,‬‬
‫במסמכי‬
‫לעיין‬
‫ניתן‬
‫‪ www.admin.technion.ac.il/michrazim‬שאלות הבהרה ניתן לפנות לאיש הקשר במכרז‪ ,‬עו"ד אלון‬
‫דמסקר טל' ‪ 04-8295129‬דוא"ל‪ ,[email protected] :‬עד ליום ‪ 6.7.15‬בשעה ‪.15:00‬‬
‫‪ .6‬המועד האחרון להגשת הצעות‬
‫את ההצעות ניתן להגיש לתיבת המכרזים בבניין צ'רצ'יל‪ ,‬קומה ‪ -1‬ביום ד'‪ 5.8.15 ,‬בין השעות ‪9:00-‬‬
‫‪ 13:00‬וביום ‪ 6.8.15‬בין השעות ‪.13:00-:9:00‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫הטכניון ‪ -‬מכון טכנולוגי לישראל‬
‫יחידת מכרזים ולוגיסטיקה‬
‫‪2‬‬