מודעה

‫מספר המכרז‬
‫מכרז דו שלבי מס' ‪20/15‬‬
‫שם המכרז‬
‫אספקה והתקנת מעלון נכים בבניין משפטים‬
‫מועד פרסום המכרז‬
‫לוחות‬
‫זמנים‬
‫למכרז‬
‫‪5/8/2015‬‬
‫מועד אחרון להגשת שאלות‬
‫הבהרה‬
‫מועד אחרון לתשלום ולהגשת‬
‫הצעות לתיבת המכרזים‬
‫תוקף ההצעה והערבות בגין‬
‫הגשת ההצעה‬
‫‪12/8/2015‬‬
‫‪ 26/8/2015‬בשעה ‪12:00‬‬
‫‪30/11/2015‬‬
‫‪ .1‬במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת‬
‫ההצעה על כל התנאים המפורטים בפרק זה להלן‪ .‬מציע או‬
‫הצעה שאינם עומדים בכל התנאים המפורטים– יפסלו‪.‬‬
‫תנאי סף כלליים‬
‫‪ .2‬תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו‪.‬‬
‫קיום תנאי סף בתאגיד קשור בארגון של המציע‪ ,‬בבעל מניות או‬
‫בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף‪.‬‬
‫‪ .3‬אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף‪.‬‬
‫מעמדו המשפטי של המציע‬
‫על המציע להיות יחיד או תאגיד רשום בישראל על פי דין‪.‬‬
‫המציע השלים ביצועם ("השלמת ביצוע" בסעיף זה משמעותה‪,‬‬
‫מסירת המתקן למזמין הפרויקט לאחר בדיקות קבלה סופיות‬
‫ואישור המזמין) של לפחות ‪( 3‬שלושה) פרויקטים‪ ,‬במסגרתם‬
‫סיפק והתקין במהלך ‪( 3‬שלוש) השנים הקלנדריות ‪ 2013 ,2012‬ו‪-‬‬
‫‪ 2014‬ל ‪( 3 -‬שלושה) לקוחות שונים מעלון‪/‬ני נכים‪ ,‬כמוגדר במכרז‪,‬‬
‫בהתאם לתנאים המצטברים הבאים‪:‬‬
‫תנאי‬
‫סף‬
‫ניסיון המציע‬
‫‪.1‬‬
‫היקף הפרויקט המינימאלי לכל לקוח‪ ,‬הינו ‪ ₪ 50,000‬לפני‬
‫מע"מ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לפחות ‪ 2‬מתוך ‪ 3‬הפרויקטים‪ ,‬כללו גם שירותי אחזקה לאחר‬
‫תקופת האחריות שסיפק‪ /‬מספק המציע למעלון הנכים‬
‫שהותקן וסופק על ידיו‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כל מעלון נכים שסופק והותקן קיבל את אישור מכון התקנים‬
‫בסיום התקנתו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫תנאי‬
‫סף‬
‫ערבות מכרז‬
‫על המציע לצרף להצעתו כתב ערבות הממלא אחר כל התנאים‬
‫המפורטים בסעיף ‪ 8.1‬בתנאי הסף‪.‬‬
‫אישורים על פי חוק עסקאות‬
‫גופים ציבוריים תשל"ו‪ 1976-‬על‬
‫ניהול ספרים כדין‬
‫על המציע להחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות‬
‫גופים ציבוריים‪ ,‬תשל"ו‪.1976-‬‬
‫תשלום עבור מסמכי המכרז‬
‫על המציע לשלם דמי השתתפות בהפקת המכרז בסך של ‪.₪ 500‬‬
‫תשלום זה לא יוחזר לרוכשים בשום מקרה‪.‬‬
‫לתאום תשלום דמי השתתפות יש לפנות לעורך המכרז בטלפון‬
‫‪ 03-5318552‬או בדוא"ל ‪[email protected]‬‬
‫עיון במסמכי המכרז‬
‫למציע יתאפשר לעיין במסמכי המכרז הן באתר האינטרנט של אגף‬
‫תכנון ארגון ולוגיסטיקה‪ ,‬והן במשרדי מדור מכרזים‪ ,‬בבניין ‪,408‬‬
‫חדר ‪ 208‬בתיאום מראש‪.‬‬
‫אופן הגשת ההצעות‬
‫את ההצעה יש להגיש בשתי מעטפות סגורות וחתומות‪ ,‬ללא זיהוי‬
‫חיצוני‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 17‬במכרז‪ ,‬לאחר סיום הליך ההבהרות ולא‬
‫יאוחר מיום ‪ 26/8/2015‬בשעה ‪ 12:00‬ולהניחה בתיבת המכרזים‬
‫בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן‪ ,‬בבניין מס' ‪ ,408‬חדר מס' ‪.209‬‬
‫‪2‬‬