טיוטת הנחיית המנהל 1.2015. קביעת דרגת איכות של מערכת צילום למיפוי

‫הנחיית המנהל לקביעת דרגת איכות של מערכת צילום למיפוי‬
‫מספר הנחיה‪1/2015 :‬‬
‫פרק בתקנות‪ :‬ה' ‪ -‬מיפוי וגאואינפורמציה‬
‫תאריך פרסום‪ 10 :‬מאי ‪2015‬‬
‫מהדורה‪01 :‬‬
‫מכוח סמכותי לפי תקנות ‪ 66 ,65‬ו‪ 76 -‬בתקנות המודדים (מדידות ומיפוי) התשע"ה ‪ ,2015‬להלן הנחיות לקביעת דרגת‬
‫איכות של מערכת צילום למיפוי‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪.3‬‬
‫מבוא‬
‫מערכות צילום למיפוי מכילות מספר רב של רכיבי מדידה (מערכת ניווט לוויני ‪ ,GNSS -‬מערכת ניווט‬
‫אינרציאלי ‪ ,INS -‬סורק קרקעי וחיישן צילום)‪ ,‬הרכיבים מתואמים ביניהם באמצעות תוכנה‪ .‬דיוק המדידה‬
‫הפוטוגרמטרית הוא תוצאה של שילוב רכיבי המערכת‪.‬‬
‫תקנות המודדים (מדידות ומיפוי) ‪ 2015‬קובעות שמדידה ומיפוי פוטוגרמטריים יוכנו באמצעות תצלומים‬
‫שצולמו במערכת צילום למיפוי שאושרה ע"י המנהל‪.‬‬
‫סעיפים ‪ 57 ,56‬בתקנות אלו קובעים את דרגות האיכות למיפוי – בהתייחס אליהן תדורג מערכת הצילום‬
‫למיפוי‪.‬‬
‫מטרות ההנחיה‬
‫להגדיר את אופן הגשת בקשה לקביעת דרגת האיכות של מערכת צילום למיפוי עבור מדידה ומיפוי בשיטה‬
‫פוטוגרמטרית ועבור הכנת אורתופוטו‪.‬‬
‫להגדיר את תכולת נתוני המדידה והמידע אשר יימסר לצורך ביצוע הבדיקה‪.‬‬
‫להגדיר את תהליך הבדיקה לקביעת דרגת האיכות של מערכת צילום למיפוי‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫נקודת בקרה‬
‫נקודת בקרה אופקית‬
‫סימן שנקבע ונמדד‪ ,‬ומהווה חלק מרשת בקרה גאודטית;‬
‫נקודת בקרה שחושבו עבורה קואורדינטות ברשת ישראל התקפה;‬
‫נקודת בקרה אנכית‬
‫נקודת בקרה שחושב עבורה גובה אליפסואידלי ו\או אורתומטרי על פי תקנות אלו‪.‬‬
‫נקודת בקרה מרחבית‬
‫מערכת ניווט‬
‫אינרציאלית‬
‫נקודת בקרה אופקית ואנכית;‬
‫מערכת ניווט לוויינית‬
‫עולמית‬
‫מערכת צילום למיפוי‬
‫טריאנגולציה‬
‫(‪)Intertial Navigation System - INS‬‬
‫עזר ניווט המשתמש בחיישני תנועה ומחשב‪ ,‬שבאמצעותו ניתן לקבוע מיקום ושלוש‬
‫זוויות הרכנה מרחביות;‬
‫(‪)Global Navigation Satellite System - GNSS‬‬
‫מערכות לוויינים עולמיות המשמשות לקביעת מיקום ומשמשות לצרכי ניווט‬
‫ולמדידות גאודטיות;‬
‫מערכת צילום‪ ,‬אווירית או קרקעית‪ ,‬שנבדקה ונקבעה לה דרגת איכות על פי תקנות‬
‫אלה ואושרה על ידי המנהל לביצוע מדידה ו‪/‬או מיפוי פוטוגרמטריים;‬
‫שיטה לפתרון האוריינטציה החיצונית של כל אחד מהתצלומים ברצף או רצפי‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪7‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪4.2‬‬
‫כיול‬
‫התצלומים לביסוס המיפוי באמצעים פוטוגרמטריים ;‬
‫קביעת דיוקם וכיוונם של מכשירי מדידה‪ ,‬שיטות מדידה‪ ,‬מערכות צילום למיפוי ‪,‬‬
‫סורקים וכיו"ב על ידי השוואת ערכי מדידות שלהם עם גדלים שנקבעו באופן מדויק‬
‫יותר ;‬
‫רזולוציה קרקעית‬
‫)‪(Ground Resolution‬‬
‫תצלום אוויר‬
‫תקנות המודדים‬
‫האורך על הקרקע במטרים‪ ,‬של הפיקסל בתצלום ספרתי;‬
‫תמונה של פני השטח שצולמה באמצעות מערכת צילום למיפוי;‬
‫תקנות המודדים (מיפוי ומדידה) התקפות‪.‬‬
‫תהליך קביעת דרגת האיכות של מערכות צילום למיפוי‬
‫תהליך הדרוג של מערכת צילום למיפוי דיגיטלית מפורט בפרקים ‪ 5‬עד ‪ ,8‬ושל מערכת אנלוגית בפרק ‪.9‬‬
‫להלן תרשים המסביר את התהליך ואת תחומי האחריות של כל גורם במסגרת אישור מערכת צילום‬
‫דיגיטלית‪:‬‬
‫מודד‬
‫בקשה לבדיקת‬
‫המערכת‬
‫המרכז למיפוי ישראל ‪ -‬מפ"י‬
‫בדיקת נתוני‬
‫המערכת‬
‫בדיקת המערכת‬
‫מפ"י‬
‫דו"ח המלצות‬
‫דרוג המערכת‬
‫תרשים ‪ :1‬תהליך בדיקה של מערכת צילום למיפוי דיגיטלית‬
‫‪4.2‬‬
‫בפרקים הבאים יפורט כל אחד מהשלבים שמופיעים בתרשים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪5.1‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪5.3‬‬
‫בקשה לבדיקת מערכת צילום למיפוי דיגיטלית‬
‫המודד יבצע פנייה אל המרכז למיפוי ישראל לבדיקת מערכת צילום למיפוי‪.‬‬
‫המודד יצרף לפנייתו את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫נספח א' ‪ -‬טופס נתוני מערכת צילום למיפוי ‪ ,‬כולל מסמכים נלווים כמפורט בטופס‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫נספח ב' ‪ -‬טופס נתונים לבדיקת מערכת צילום למיפוי‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫מפת תכנון גיחת הצילום שכוללת את אזור הבדיקה‪ ,‬הרצפים המתוכננים ותצורת פיזור נקודות‬
‫(‪)3‬‬
‫הבקרה‪ ,‬כמתואר בתרשים הבא‪:‬‬
‫תרשים ‪ :2‬מפת תכנון גיחת צילום‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪7‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪6.1‬‬
‫תהליך בדיקת מערכת צילום למיפוי דיגיטלי‬
‫התהליך יבוצע כמפורט בטבלה שלהלן‪:‬‬
‫משימה‬
‫באחריות‬
‫(‪)1‬‬
‫מעבר על מפרטי המערכת ונוהלי הפעלתה‪.‬‬
‫מפ"י‬
‫(‪)2‬‬
‫ניתוח תיאורטי של רכיבי המערכת והשילוב ביניהם לפי חוק התפשטות השגיאה‪ ,‬זיהוי‬
‫הרכיב החלש וקביעה תיאורטית של דיוק המערכת ומגבלותיה‪.‬‬
‫אישור אזור הבדיקה ונתוני התכנון של גיחת הצילום האווירי‪.‬‬
‫מפ"י‬
‫מפ"י‬
‫(‪)4‬‬
‫ביצוע הצילום האווירי באמצעות המערכת הנבדקת ומסירת התצלומים למפ"י‪.‬‬
‫המודד‬
‫(‪)5‬‬
‫מדידה וחישוב של נקודות בקרה ונקודות ביקורת באזור הבדיקה המתוכנן‪.‬‬
‫מפ"י‬
‫(‪)6‬‬
‫הגשת נקודות הבקרה לאישור אגף חישובים במפ"י‪.‬‬
‫מפ"י‬
‫(‪)7‬‬
‫קביעת מערכת ייחוס מקומית לצורך ביצוע הבדיקות‪.‬‬
‫מפ"י‬
‫(‪)8‬‬
‫קביעת ערכי נקודות הבקרה ונקודות הביקורת במערכת הייחוס המקומית‪.‬‬
‫מפ"י‬
‫(‪)9‬‬
‫העברת תיאורי נקודות הבקרה וערכיהן ברשת הייחוס המקומית למודד‪.‬‬
‫מפ"י‬
‫(‪)10‬‬
‫חישוב הטריאנגולציה במערכת הייחוס המקומית והעברת פתרון הטריאנגולציה ודוחות‬
‫טיב הפתרון מתוך מערכת העיבוד למפ"י‪.‬‬
‫בדיקת פתרון הטריאנגולציה‪.‬‬
‫המודד‬
‫מפ"י‬
‫(‪)12‬‬
‫העברת תיאורי נקודות הביקורת למודד‪.‬‬
‫מפ"י‬
‫(‪)13‬‬
‫מדידת נקודות הביקורת תוך שימוש בפתרון הטריאנגולציה והעברת ערכיהם למפ"י‪.‬‬
‫המודד‬
‫(‪)14‬‬
‫ביצוע בדיקות גיאומטריות וחישוב דיוק המדידה במערכת‪.‬‬
‫מפ"י‬
‫(‪)15‬‬
‫בדיקה של פגמים נראים לעין בתצלומים‪ ,‬לרבות פסים‪ ,‬אי התאמה של שכבות הצבעים‬
‫ופיקסלים חסרים‪.‬‬
‫בדיקה של היסטוגרמת הצבעים בתצלומים‪.‬‬
‫מפ"י‬
‫מפ"י‬
‫(‪)17‬‬
‫בדיקה של הרזולוציה הקרקעית על גבי התצלומים‪.‬‬
‫מפ"י‬
‫(‪)18‬‬
‫חישוב של ‪ ,Relative edge response‬כלומר מספר הפיקסלים במעבר בין צבע שחור ללבן‪.‬‬
‫תעוד תהליך הביקורת‪.‬‬
‫מפ"י‬
‫מפ"י‬
‫(‪)20‬‬
‫הכנת דו"ח המלצה לדרוג בהתאם לנספח ג'‪.‬‬
‫מפ"י‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)11‬‬
‫(‪)16‬‬
‫(‪)19‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪7.4‬‬
‫‪7.5‬‬
‫אישור דרגת האיכות של מערכת צילום למיפוי דיגיטלית‬
‫המנהל יבדוק את ממצאי דו"ח הבדיקה ויקבע את דרגת האיכות של מערכת הצילום‪.‬‬
‫המנהל יחתום על נספח ג' ויעבירו למודד‪.‬‬
‫תוקף הדרוג יהיה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫כל שינוי בתצורת מערכת הצילום והעיבוד יחייב דיווח למנהל‪ ,‬אשר יחליט אם נדרש כיול נוסף‪.‬‬
‫המנהל יהיה רשאי לבטל אישור דירוג איכות למצלמה ולדרוש בדיקה חוזרת‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪8.1‬‬
‫אישור דרגת האיכות של מערכת צילום למיפוי אנלוגית‬
‫דירוג מערכות צילום למיפוי אנלוגיות שבוצע בעבר על ידי המרכז למיפוי ישראל על פי סעיף ‪ 25‬בתקנות‬
‫המודדים (מדידות ומיפוי) התשנ"ח – ‪ 1998‬יהיה תקף גם לאחר כניסתן לתוקף של תקנות ‪.2015‬‬
‫מערכת צילום למיפוי אנלוגית תכויל אחת לחמש שנים‪ ,‬והמודד יעביר למרכז למיפוי ישראל את תוצאות‬
‫הבדיקה ודו"ח הכיול‪.‬‬
‫‪8.2‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪7‬‬
‫נספח א' – טופס נתוני מערכת צילום למיפוי‬
‫א‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫(‪)5‬‬
‫(‪)6‬‬
‫(‪)7‬‬
‫(‪)8‬‬
‫(‪)9‬‬
‫(‪)10‬‬
‫(‪)11‬‬
‫מאפייני אופטיקה וחיישן הצילום‬
‫תחום רמות אפור‬
‫זמן הקלטה לשורת סריקה‪/‬תמונה‬
‫אורך מוקד‬
‫סוג חיישן הצילום‬
‫מספר ראשים של המצלמה‬
‫גודל פיקסל‬
‫בכוון הטיסה‬
‫גודל חיישן הצילום‬
‫בניצב לכוון הטיסה‬
‫בכוון הטיסה‬
‫זווית המבט (‪)FOV‬‬
‫בניצב לכוון הטיסה‬
‫גודל תמונה‬
‫צמצם העדשה‬
‫מהירות התריס‬
‫ביט (‪)bit‬‬
‫מילי שניה‬
‫מילי שניה‬
‫☐ ‪Frame‬‬
‫☐ ‪Line‬‬
‫מיקרון‪-‬מטר‬
‫פיקסלים‬
‫פיקסלים‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫‪° PAN‬‬
‫‪° PAN‬‬
‫מגה בייט‬
‫‪1:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪)12‬‬
‫(‪)13‬‬
‫(‪)14‬‬
‫תחום ספקטרלי ומסננים‬
‫תחום ספקטרלי‬
‫יחס חידוד בין ערוצי הצבע לערוץ הפנוכרמטי‬
‫אורכי גל לכל ערוץ (ננו‪-‬מטר)‬
‫(א)‬
‫(ב)‬
‫(ג)‬
‫(ד)‬
‫(ה)‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪)15‬‬
‫(‪)16‬‬
‫(‪)17‬‬
‫(‪)18‬‬
‫ממשק מכני‬
‫סוג מערכת ניווט אינרציאלית (‪)IMU‬‬
‫סוג מערכת לקביעת מיקום מרחבי (‪)GNSS‬‬
‫התקן קיבוע למטוס (‪)gyro-stabilizied mount‬‬
‫פיצוי מקסימלי על תנועה קדימה )‪(FMC‬‬
‫פיקסלים‬
‫ד‪.‬‬
‫(‪)19‬‬
‫(‪)20‬‬
‫מאפייני תפעול‬
‫גודל דיסק קשיח‬
‫רזולוציה מרחבית ברום טיסה ‪ 500‬מ' מעל פני השטח‬
‫ג'יגה בייט‬
‫פיקסל למטר‬
‫☐ ‪PAN‬‬
‫‪° RGB, NIR‬‬
‫‪° RGB, NIR‬‬
‫☐ ‪NIR‬‬
‫☐ ‪RGB‬‬
‫‪1:‬‬
‫☐‬
‫☐‬
‫☐‬
‫☐‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫פנכרומטי‬
‫אדום‬
‫ירוק‬
‫כחול‬
‫☐ ‪NIR‬‬
‫☐ לא‬
‫☐ כן‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪7‬‬
‫ה‪.‬‬
‫(‪)21‬‬
‫(‪)22‬‬
‫(‪)23‬‬
‫מגבלות תפעול‬
‫גובה מרבי לתפעול המערכת ללא השפעת לחץ האוויר‬
‫לחות‬
‫טווח טמפרטורת תפעול המערכת‬
‫ו‪.‬‬
‫(‪)24‬‬
‫(‪)25‬‬
‫(‪)26‬‬
‫תוכנות‬
‫תוכנה לתכנון טיסת צילום‬
‫תוכנה לעיבוד התצלומים‬
‫תוכנה לפתרון מודל\טריאנגולציה‬
‫ז‪.‬‬
‫(‪)27‬‬
‫(‪)28‬‬
‫(‪)29‬‬
‫(‪)30‬‬
‫(‪)31‬‬
‫מסמכים נלווים נדרשים‬
‫☐‬
‫גרף התגובה הספקטרלית (‪)Spectral response‬‬
‫גרף רגישות רדיומטרית‬
‫מדיניות (תדירות ואופן) כיול המערכת ורכיביה‬
‫דו"ח כיול עדכני של המצלמה‬
‫דו"ח כיול עדכני של רכיבי המערכת‬
‫☐‬
‫מטר‬
‫‪%‬‬
‫‪°C‬‬
‫☐‬
‫☐‬
‫☐‬
‫☐‬
‫‪-‬‬
‫‪°C‬‬
‫מצורף‬
‫מצורף‬
‫מצורף‬
‫מצורף‬
‫מצורף‬
‫מצורף‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪7‬‬
‫נספח ב' ‪ -‬נתונים לבדיקת מערכת צילום למיפוי‬
‫א‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫(‪)5‬‬
‫(‪)6‬‬
‫(‪)7‬‬
‫פרטי המודד‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה‬
‫מספר רישיון‬
‫כתובת דוא"ל‬
‫כתובת המשרד‬
‫טלפון במשרד‬
‫טלפון נייד‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪)8‬‬
‫( ‪)9‬‬
‫דרגות דיוק מבוקשות לבדיקה‬
‫דרגת דיוק אופקי‬
‫דרגת דיוק אנכי‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪)10‬‬
‫(‪)11‬‬
‫(‪)12‬‬
‫(‪)13‬‬
‫(‪)14‬‬
‫נתוני תכנון טיסת הצילום של שטח המיפוי הנבדק‬
‫מקום אזור הבדיקה‬
‫אורך‬
‫גודל השטח הנבדק‬
‫רוחב‬
‫גובה‬
‫רום טיסה מעל פני השטח‬
‫‪1:‬‬
‫קנה מידה של התצלום‬
‫(‪)15‬‬
‫(‪)16‬‬
‫(‪)17‬‬
‫(‪)18‬‬
‫(‪)19‬‬
‫(‪)20‬‬
‫מספר נקודות הבקרה‬
‫מספר רצפים‬
‫מספר תמונות בכל רצף‬
‫חפיפה קדמית‬
‫חפיפה צידית‬
‫יחס בסיס לגובה צילום‬
‫ק"מ‬
‫ק"מ‬
‫ק"מ‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪7‬‬
‫נספח ג' ‪ -‬דרוג מערכת צילום למיפוי‬
‫א‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫פרטי מערכת הצילום למיפוי הנבדקת‪:‬‬
‫שם המערכת‬
‫דגם המערכת‬
‫מספר סידורי‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪)5‬‬
‫(‪)6‬‬
‫דרגת האיכות של מערכת הצילום למיפוי שנבדקה‪:‬‬
‫דרגת הדיוק האופקית המרבית לביצוע מדידה ומיפוי והכנת אורתופוטו‬
‫דרגת הדיוק האנכית המרבית של המערכת‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪)7‬‬
‫(‪)8‬‬
‫שימושים מותרים של מערכת הצילום למיפוי‪:‬‬
‫☐ מדידה ומיפוי בשיטה פוטוגרמטרית בדרגה שנקבעה בפרק ב'‬
‫☐ הכנת אורתופוטו בדרגה שנקבעה בפרק ב'‬
‫ד‪.‬‬
‫מאפייני תהליך המיפוי באמצעות מערכת הצילום למיפוי‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫דרגה‬
‫(‪)1:250‬‬
‫(קנ"מ)‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫(‪)1:500‬‬
‫(‪)1:1,000‬‬
‫(‪)1:1,250‬‬
‫(‪)1:2,500‬‬
‫(‪)9‬‬
‫(‪)10‬‬
‫(‪)11‬‬
‫(‪)12‬‬
‫(‪)13‬‬
‫(‪)14‬‬
‫(‪)15‬‬
‫(‪)16‬‬
‫יחס בסיס לגובה צילום‬
‫ה‪.‬‬
‫(‪)17‬‬
‫(‪)19‬‬
‫(‪)20‬‬
‫מהות ותוקף האישור שניתן למערכת הצילום למיפוי‬
‫אני מאשר את מערכת הצילום למיפוי בתנאים המפורטים לעיל‪.‬‬
‫השימוש במערכת זו יתבצע תוך הקפדה על כל הפרטים המופיעים בסעיף ד' לעיל‪.‬‬
‫תוקף האישור יהיה עד ליום‬
‫גודל התצלום בקרקע‬
‫(א) לאורך‬
‫(ב) לרוחב‬
‫קנה מידה של התצלום‬
‫צפיפות נקודות הבקרה לק"מ‬
‫(רצוי לצרף תרשים)‬
‫חפיפה קדמית‬
‫חפיפה צידית‬
‫שם פרטי ומשפחה‬
‫(א) לאורך‬
‫(ב) לרוחב‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫תפקיד‬
‫תאריך‬
‫חתימה וחותמת‬
‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪7‬‬