מ לשנת " המלצות אנטרופי שירותי מחקר בע 2014

‫המלצות אנטרופי שירותי מחקר בע"מ לשנת ‪2014‬‬
‫שם החברה‬
‫דירקט קפיטל אינווסטמנטס בע"מ‬
‫‪111013‬‬
‫חברת פלסטופיל הזורע בע"מ‬
‫‪1092840‬‬
‫זנלכל בע"מ ‪130013‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪10,237‬‬
‫‪81,509‬‬
‫‪124,822‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 01.01.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 01.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 01.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול למתן שירותי ניהול כמנכ"ל על ידי בעד)א(‬
‫מר פנחס גורביץ באמצעות חברת ניהול‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל ‪-‬‬
‫אנרגיה בע"מ ‪1121474‬‬
‫‪26,187‬‬
‫‪ 01.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינוים מחדש של ה"ה אדיר פרידור ואהרון )רוני( עפר כדירקטורים בעד)א(‬
‫חיצוניים בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד‬
‫קסטרו מודל בע"מ ‪280016‬‬
‫‪609,205‬‬
‫מעין ונצ'ורס בע"מ ‪1105477‬‬
‫‪ .1‬אישור איחוד הון מניות הרשום ואת ההון המניות המונפק והנפרע של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון והתייעצות בהצעות להשקעה בחברה ככל שיפורסמו עד למועד‬
‫האסיפה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪24,250‬‬
‫‪ 01.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 01.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 01.01.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫דנאל )אדיר יהושע( בע"מ ‪314013‬‬
‫‪376,458‬‬
‫נתנאל גרופ בע"מ ‪421016‬‬
‫‪69,921‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫אמיליה פיתוח )מ‪.‬עו‪.‬פ( בע"מ‬
‫‪589010‬‬
‫אימקו תעשיות בע"מ ‪282012‬‬
‫‪179,744‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול של החברה בהתאם לסעיף ‪ 267‬א' לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אינטרקולוני השקעות בע"מ‬
‫‪1104363‬‬
‫‪28,704‬‬
‫‪ 02.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 02.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 02.01.2014‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 02.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 02.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 02.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 02.01.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעה פרטית של אופציות למר אילן ישראל‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר רמי אנטין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ירון ייני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ניר נצר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מוטי מנשה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אינטרקולוני השקעות בע"מ‬
‫‪1104363‬‬
‫‪28,704‬‬
‫‪ 02.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫אלקו החזקות בע"מ ‪694034‬‬
‫‪1,207,734‬‬
‫איסתא ליינס בע"מ ‪1081074‬‬
‫‪402,800‬‬
‫תראפיקס ביוסיינסס בע"מ ‪10,571 1095140‬‬
‫קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ‬
‫‪1102532‬‬
‫מרתון השקעות בע"מ ‪486027‬‬
‫‪97,736‬‬
‫‪46,800‬‬
‫‪74,543‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪02.01.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪ 02.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של משרד הורוביץ‪ ,‬עידן‪ ,‬סבו‪ ,‬טבת & כהן טבח )‪Baker‬‬
‫‪ (Tilly‬כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור חידוש הארכת הפוליסה ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה בעד)א(‬
‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' שריטל לנדסמן כדירקטורית חיצונית בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫אין‬
‫החזקה‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬אישור מדיניות התגמול בחברה לפי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫ארד בע"מ ‪1091651‬‬
‫‪658,579‬‬
‫אורד בע"מ ‪1104496‬‬
‫‪33,318‬‬
‫‪ 02.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 02.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫צאם מוצרי מזון )ישראל( בע"מ‬
‫‪342014‬‬
‫כן פייט ביופרמה בע"מ ‪1094473‬‬
‫‪57,412‬‬
‫‪175,852‬‬
‫צור שמיר אחזקות בע"מ ‪730010‬‬
‫‪418,818‬‬
‫‪ 02.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 05.01.2014‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 05.01.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫ביטוח ישיר ‪ -‬השקעות פיננסיות‬
‫בע"מ ‪1083682‬‬
‫‪1,152,595‬‬
‫‪ 05.01.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫גטר גרופ בע"מ ‪1080845‬‬
‫‪155,835‬‬
‫‪ 05.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫טיב טעם הולדינגס ‪ 1‬בע"מ ‪247,218 103010‬‬
‫‪ 05.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫תיא חברה להשקעות בע"מ ‪114,469 796011‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪05.01.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אחישי גל‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪,‬‬
‫כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר שחר בוצר‪ ,‬לתפקיד יו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה )סדרה ‪ (7‬של החברה‬
‫עד ליום ‪ 31‬במרץ ‪.2014‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור עדכון הסכם הניהול עם מר יוסי קוצ'ק‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מתן מענק בסך של ‪ 600‬אלף ש"ח למר יוסי קוצ'ק‪ ,‬יו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור עדכון הסכם הניהול עם מר משה )מוקי( שנידמן מבעלי השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי קוצ'ק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אבינועם שנידמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר דורון שנדימן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של ד"ר דני בן שחר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' נירה דרור כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬
‫החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬המרת חלק מהלוואת בעלים שהעניקו בעלי השליטה לחברה ל‪-‬‬
‫‪ 1,033,057‬מניות של חברה‪ ,‬בתמורה ל‪ 2 -‬מ' ש"ח מתוך הלוואות הבעלים‬
‫כאמור‪ ,‬והמרת מחצית מסכום ההלוואה‪ ,‬קרי ‪ 2‬מיליון ש"ח‪ ,‬ל‪1,033,057 -‬‬
‫מניות לטובת פלנוס‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול מחדש עם מר משה )מוקי(‬
‫שנידמן מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬וזאת בהתאם‬
‫למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול מחדש עם מר דורון שנידמן‬
‫מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬מנכ"ל החברה‪ ,‬וזאת בהתאם למדיניות התגמול של‬
‫החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם הארגז השקעות בע"מ‪,‬‬
‫בעל השליטה בחברה‪ ,‬בכפוף לאישור מדיניות התגמול‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר עמירם גניגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של דר' אריה גניגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד שלכט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ‬
‫‪720011‬‬
‫אשלד בע"מ ‪305011‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪270,982‬‬
‫‪ 05.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 05.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 05.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪27,221‬‬
‫‪ 05.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 05.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 05.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 05.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 05.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪227,515‬‬
‫פי‪.‬סי‪.‬בי‪ .‬טכנולוגיות בע"מ ‪241,486 1091685‬‬
‫אי‪.‬ג'י‪.‬אר‪.‬אי בע"מ ‪365015‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות ‪48,820‬‬
‫בע"מ ‪531012‬‬
‫‪9,421‬‬
‫מלרג ‪ 2011‬הנדסה וקבלנות בע"מ‬
‫‪1094622‬‬
‫מקסימה המרכז להפרדת אויר בע"מ ‪179,177‬‬
‫‪134015‬‬
‫טיב תשלובת טכסטיל )‪ (1969‬בע"מ ‪59,113‬‬
‫‪300012‬‬
‫קרן מידאס השקעות בע"מ ‪544015‬‬
‫‪29,791‬‬
‫‪ 05.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫ב‪.‬יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה‬
‫‪ 1988‬בע"מ ‪1097229‬‬
‫‪167,524‬‬
‫‪ 05.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫יצוא‪-‬חברה להשקעות בע"מ ‪239,699 704015‬‬
‫‪ 05.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול של החברה בהתאם לסעיף ‪ 267‬א' לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר יותם שטרן הנמנה על בעלי‬
‫השליטה בחברה כמנכ"ל החברה‬
‫‪ .2‬אישור מדיניות תגמול בהתאם לתיקון ‪.20‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' קרן בן סימון‪ ,‬בתפקיד‬
‫עובדת פיתוח עסקי במחלקת הכספים של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאה בעד)א(‬
‫של מר אסף גוטרייך בנו של מר יוסף גוטרייך הנמנה עם בעלי השליטה‬
‫בחברה כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי בחברה‬
‫‪ .1‬אישור חידוש תנאי העסקה של מר אבישי אברהם‪ ,‬בתוקף תפקידו‬
‫‪.‬כמנכ"ל משותף בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור חידוש תנאי העסקה של מר רן שטיינמן‪ ,‬בתוקף תפקידו כמנכ"ל‬
‫משותף בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מדיניות תגמול‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יאיר ביטון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף ביטון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יורם ביטון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' מרים בונפיל כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' רות דוד כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .7‬דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .8‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה‬
‫ביום ‪31.12.2012.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר זלמן שובל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון שובל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר משה באואר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עובד בן עוזר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר פנחס וולובלסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' תמר צ'חנובר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אפרים טורוגובניק כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1105535 .‬‬
‫‪601,842‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1113034 .‬‬
‫‪910,046‬‬
‫אלווריון בע"מ ‪1084458‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 05.01.2014‬אג"ח א‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 05.01.2014‬אג"ח ב‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 05.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 06.01.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪546,969‬‬
‫‪ 06.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫אמנת ניהול ומערכות בע"מ ‪109,166 654012‬‬
‫‪ 06.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪175,852‬‬
‫‪ 06.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫די מדיקל אינדסטריס בע"מ ‪15,346 1080720‬‬
‫קליל תעשיות בע"מ ‪797035‬‬
‫כן פייט ביופרמה בע"מ ‪1094473‬‬
‫אלון חיפושי גז טבעי בע"מ ‪1,036,009 1117688‬‬
‫ת‪.‬א‪.‬ת‪ .‬תעשיות בע"מ ‪802033‬‬
‫‪32,206‬‬
‫‪ 06.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 06.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .9‬אישור מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואה חשבון‬
‫מבקר לחברה לשנת ‪ 2013‬הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת‬
‫‪ 2013‬וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון לשנת ‪.2012‬‬
‫‪.10‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי נציג מטעם הנאמנים למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי נציג מטעם הנאמן למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב בר לב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר שמעון כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יובל מור‪-‬מוסלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תיקון סעיפים ‪ 61 1,‬ו‪ 62-‬בתקנון החברה‪ ,‬העוסקים בביטוח והשיפוי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬תיקון סעיפים נוספים בתקנון החברה‪ ,‬למעט הסעיפים העוסקים בביטוח‬
‫ושיפוי‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתב שיפוי לנושאי המשרה ולדירקטורים בחברה‪ ,‬למעט‬
‫בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הענקת כתב שיפוי למר צור דבוש בעל השליטה בחברה‪ ,‬המכהן‬
‫כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .5‬מתן פטור למר צור דבוש בעל השליטה בחברה משרה בחברה‪ ,‬המכהן‬
‫כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם מר אברהם אסף‪,‬‬
‫מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬למתן שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה ו‪/‬או‬
‫חברות מוחזקות של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם מר שמואל בר אור‪,‬‬
‫מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬למתן שירותי מנכ"ל של החברה ו‪/‬או חברות‬
‫מוחזקות של החברה‬
‫‪ .4‬אישור מינויה של גב' נגה יציב כדירקטורית בלתי תלויה בחברה‪.‬‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אמרי טוב כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬תשלום מענק חד פעמי בסך ‪ 180‬אלף ש"ח למר קובי לוי‪ ,‬המכהן‬
‫כדירקטור חברה‪ ,‬בגין תרומתו הייחודית להרחבת פעילותה העסקית של‬
‫החברה בין השנים ‪.2013-2011‬‬
‫‪ .8‬התקשרות בהסכם למתן שירותי ייעוץ עם מר קובי לוי המכהן כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫‪ .1‬אישור מעבר החברה ממתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות ערך אמריקאים‪ .‬נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מתן מענק חד פעמי למר אליהו משגב‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון המבקר בעד)א(‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אא אישור מינויו מחדש של מר דוד שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫תדביק בע"מ ‪443010‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫שלא"ג תעשיות בע"מ ‪1090547‬‬
‫‪343,105‬‬
‫‪ 06.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫ורדינון נדל"ן והשקעות בע"מ ‪28,660 114017‬‬
‫בוימלגרין קפיטל בע"מ ‪4020103‬‬
‫‪17,894‬‬
‫איי‪.‬אי‪.‬אס החזקות בע"מ ‪431015‬‬
‫‪585,430‬‬
‫‪06.01.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ 06.01.2014‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ 07.01.2014‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר זאב בירנבוים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר דודי מנביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר אריה אלטר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של מר עמוס הראלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור תגמול המוצע למר זאב בירנבאום‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬בכפוף‬
‫לאישור מינויו כדירקטור ומנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור הסמכתו של מר זאב בירנבוים למלא את תפקיד המנכ"ל במקביל‬
‫לכהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור הכללת הדירקטורים המכהנים והמועמדים לכהן כדירקטורים‬
‫בחברה כמוטבים בפוליסות הביטוח‪.‬‬
‫‪.12‬אישור למתן התחייבות לשיפוי הדירקטורים המועמדים לכהן כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪.13‬אישור חלופת תגמול למר זאב בירנבאום במקרה והאסיפה לא מאשרת‬
‫את מינויו הכפול כיו"ר ומנכ"ל‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר גבריאל רובין כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מתן כתבי פטור ושיפוי למר גבריאל רובין‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ישי יעקובי כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר זאב מרקמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עוזי צור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' אפרת כהן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דגן אבישי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר רמי בן זאבי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר שלום בלייר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬בכפוף לאישור סעיף ‪ 3‬לעיל‪ ,‬אישור תנאי כהונתו מחדש של מר זאב‬
‫מרקמן‪ ,‬יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר מאיר בראון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור הארכת תוקפו של הסכם הניהול ומתן השירותים בין החברה לבין‬
‫קיבוץ שמיר‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.13‬אישור הארכת תוקפו של הסכם כח האדם בין החברה לבין קיבוץ שמיר‪,‬‬
‫בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה בהתאם להוראות תיקון‬
‫‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם דו"ש אחזקות וניהול )‪(2000‬‬
‫בע"מ‪ ,‬חברה בבעלות דן ושולה ורדינון‪ ,‬בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור כי בוצע פירעון סופי ומלא של חוב החברה למחזיקי אגרות החוב‬
‫וסיום פעולת הנאמן‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2012‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר חיים גייר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' דלית שרגא כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ליאור קדרון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מבני תעשיה בע"מ ‪226019‬‬
‫‪1,824,508‬‬
‫‪ 07.01.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫ח‪.‬מר תעשיות בע"מ ‪338012‬‬
‫‪438,226‬‬
‫‪ 07.01.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫אלביט מערכות בע"מ ‪1081124‬‬
‫‪8,282,452‬‬
‫מדיקל קומפרישין סיסטם )די‪.‬בי‪.‬אן‪(.‬‬
‫בע"מ ‪1096890‬‬
‫ביוקנסל בע"מ ‪1126788‬‬
‫‪234,691‬‬
‫‪ 07.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 07.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 07.01.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪39,196‬‬
‫מטרת מיזוג חברות בע"מ ‪4,139 1083856‬‬
‫שניב תעשיות נייר בע"מ ‪1080837‬‬
‫‪141,662‬‬
‫אביב ארלון בע"מ ‪106013‬‬
‫‪102,738‬‬
‫ישראל קנדה )ט‪.‬ר( בע"מ ‪434019‬‬
‫‪209,086‬‬
‫‪ 07.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 07.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 07.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 07.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫המלצה‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' מירי קדרון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר שגב‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם כלכלית ירושלים בע"מ ודרבן השקעות‬
‫בע"מ בהסכם להקמת מטה הנהלה משותף‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תשלום דמי ניהול לתקופה של שלושה חודשים ומענק פרישה‬
‫למנכ"ל החברה היוצא‪ ,‬מר משה מורג‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ד"ר אהרון שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של פרופ' אברהם הוכברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עופר גולדברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של פרופ' בנעד גולדווסר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר גיל מילנר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1 .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר ישי גרנית כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתב פטור ושיפוי למר ישי גרנות‪ ,‬דירקטור חיצוני בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬התקשרות מחדש בהסכם הניהול המתוקן עם קנדה ישראל‪ ,‬השתתפות‬
‫בהוצאות ישראל קנדה‪ ,‬בחינה מעת לעת של השתתפות בהוצאות‪.‬‬
‫‪ .2‬לאור העובדה שהסכם הניהול הקודם הסתיים באפריל ‪ 2013,‬מובא‬
‫לאישור תשלום עבור שירותי ניהול וכן עבור השתתפות בהוצאות קנדה‬
‫ישראל בין החודשים אפריל ‪ 2013‬עד דצמבר ‪.2013‬‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2012‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מר עדי ברוק‪ ,‬מנכ"ל החברה‪,‬‬
‫בהתאם למדיניות התגמול‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על‪ -‬פי תיקון ‪ 20‬לחוק‬
‫החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אסף טוכמאייר‪ ,‬ברק רוזן‪ ,‬גיל זלצר וגב'‬
‫מירב סיגל כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫רוזבאד נדל"ן בע"מ ‪1920123‬‬
‫‪72,243‬‬
‫‪ 07.01.2014‬אג"ח ג‬
‫‪11:00‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה אגח ח' ‪1170141‬‬
‫‪0‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170166‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.01.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 07.01.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170190‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.01.2014‬אג"ח ט‬
‫חש‬
‫‪11:00‬‬
‫‪12/12‬‬
‫מזרחי ובניו א' ‪1102391‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.01.2014‬אג"ח‬
‫‪13:30‬‬
‫מועדון ‪ 365‬בע"מ ‪1121318‬‬
‫‪40,513‬‬
‫‪ 07.01.2014‬אג"ח‬
‫‪14:30‬‬
‫מנופים פיננסים לישראל )מפל( בע"מ ‪83,627‬‬
‫‪366013‬‬
‫‪ 08.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ‬
‫‪1087824‬‬
‫‪249,842‬‬
‫‪ 08.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫בנק דקסיה ישראל בע"מ ‪711010‬‬
‫‪494,083‬‬
‫‪ 08.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .7‬תנאי כהונה והעסקה של מר עופר פלדמן סמנכ"ל פיתוח עסקי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬הקצאה פרטית מהותית למר פלדמן‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקיה בשים לב לדוח המיידי‬
‫שפרסמה החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬דיון בנושא יכולת החברה לעמוד בהתחיבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת המחזיקים בקשר עם הבקשה שהוגשה על ידי בעלי התפקיד אין חוו"ד)א(‬
‫לבית המשפט‪.‬‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת המחזיקים בקשר עם הבקשה שהוגשה על ידי בעלי התפקיד אין חוו"ד)א(‬
‫לבית המשפט‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬העמדה לפירעון מיידי‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת המחזיקים בקשר עם הבקשה על ידי בעלי התפקיד לבית‬
‫המשפט‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬העמדה לפירעון מיידי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬לקבל את הצעת החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬לא לקבל את הצעת החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .1‬לא להתנגד למיזוג החברה עם המשביר ‪ 365‬החזקות בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .2‬להתנגד למיזוג והסמכת שלוחי הנאמן לנקיטת פעולות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מוצע לאשר תגמול והחזר הוצאות לדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי ביגניץ כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של מר מרכוס וובר‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬עדכון הסכם שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר עמיקם כהן‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תוכנית המענקים לנושאי משרה בבנק לשנים ‪2013,-2015‬‬
‫בהתייחס למר משה קלצ'ין המכהן כסגן ומ"מ יו"ר דירקטוריון בבנק‪ ,‬בהתאם‬
‫למדיניות התגמול של הבנק‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תוכנית המענקים לנושאי משרה בבנק לשנים ‪2013,-2015‬‬
‫בהתייחס למר דוד קאפח המכהן כמנכ"ל ומנהל העסקים הראשי בבנק‪,‬‬
‫בהתאם למדיניות התגמול של הבנק‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מענק שנתי למר משה קלצ'ין סגן ומ"מ יו"ר הדירקטוריון בבנק‪,‬‬
‫בסך של ‪ 100‬אלף ש"ח בגין שנת ‪.2012‬‬
‫‪ .5‬אישור מענק שנתי למר דוד קאפח מנכ"ל ומנהל העסקים הראשי בבנק‬
‫בסך של ‪ 400‬אלף ש"ח בגין שנת ‪.2012‬‬
‫‪ .6‬אישור עדכון גובה השכר של מר משה קלצ'ין‪ ,‬סגן ומ"מ יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר דוד קאפח מנכ"ל ומנהל‬
‫העסקים הראשי בבנק‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫רוטשטיין נדל"ן בע"מ ‪539015‬‬
‫‪105,865‬‬
‫פולאר תקשורת בע"מ ‪1083633‬‬
‫‪17,673‬‬
‫‪ 08.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 08.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫כלנית כרמון שרותי תוכנה בע"מ‬
‫‪355016‬‬
‫א‪.‬דורי בניה בע"מ ‪1118322‬‬
‫‪47,124‬‬
‫‪158,847‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪719013‬‬
‫‪12,729‬‬
‫‪ 08.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 08.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 08.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫קפיטל פוינט בע"מ ‪1097146‬‬
‫‪31,687‬‬
‫‪ 08.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד רואה החשבון משרד קוסט פורר גבאי את‬
‫קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את‬
‫שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג )יו"ר הדירקטוריון( כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי זיתוני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של מר אבי שחר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' נעמי שטיינפלד כדירקטורית חיצונית בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור חידוש התקשרותה של החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫צד קשור‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תנאי הכהונה והעסקה של גב' מיכל גור‪ ,‬משנה למנכ"ל ומזכירת‬
‫החברה‪ ,‬ללא שינוי ביחס לתנאי הכהונה הנוכחיים‪ ,‬החל ממועד אישור‬
‫האסיפה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מדיניות תגמול בהתאם לתיקון ‪.20‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של ד"ר יהושע גליטמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של פרופ' יהודה כהנא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שי זהר דוד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מנוי מחדש של משרד רו"ח עמית חלפון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של‬
‫החברה לשנת ‪ 2013‬ולתקופה שעד האסיפה השנתית השלישית של בעלי‬
‫המניות של החברה שלאחר אסיפה זו‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‪.‬‬
‫‪ .5‬הצגת הדוחות הכספיים ודו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה‬
‫ביום ‪ 31‬לדצמבר ‪.2012‬‬
‫‪ .6‬אישור ואישרור התקשרות החברה עם ‪Axis Specialty Europe Ltd‬‬
‫)להלן‪ :‬המבטח( בפוליסת ביטוח אחראיות דירקטורים ונושאי משרה לרבות‬
‫יועמ"ש ומבקר פנים‪ ,‬כפי שיהיו מעת לעת‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור הגדלת ההון הרשום של החברה‪ ,‬כך שיעמוד על סך של‬
‫‪ 7,000,000‬ש מחולק ל‪ 700,000,000-‬מניות רגילות בנות ‪ 0.01‬ש ע‪.‬נ‪ ,‬כ"א‬
‫של החברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור מינויו לראשונה של מר אריה וובר כדירקטור בחברה וכן אישור‬
‫שכרו ותנאי כהונתו‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי בנוסח המקובל בחברה‪ ,‬כפי שאושר‬
‫באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה וכפי שעודכן מעת לעת‪ ,‬לה"ה‬
‫יוסי תמר ושי יצחק ליאור )המנכ"לים המשותפים( בתוקף החל ממועד תחילת‬
‫כהונתם כמנכ"לים משותפים בחברה )יום ‪.(16/10/2011‬‬
‫‪.10‬אישור מתן כתב פטור מאחריות בנוסח ובתנאים כמקובל בחברה ממאי‬
‫‪ 2006‬וכפי שיעודכן מעת לעת לה"ה יוסי תמר ושי יצחק ליאור )המנכ"לים‬
‫המשותפים(‪ ,‬בתוקף החל ממועד תחילת כהונתם כמנכ"לים משותפים‬
‫בחברה )יום ‪.(16/10/2011‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫נגד)א(‬
‫‪.11‬אשרור הענקת כתבי אופציה לרכישת מניות חברת דרמיפסור בע"מ‬
‫)להלן‪" :‬דרמיפסור"( לה"ה יוסי תמר ושי יצחק ליאור )המנכ"לים המשותפים(‬
‫של קפיטל‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪.12‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪.13‬אישור שינויים בהסכמי ההעסקה של המנכ"לים המשותפים‬
‫מצלאוי חברה לבניה בע"מ ‪65,493 1106749‬‬
‫‪ 08.01.2014‬מבוטלת‬
‫‪13:00‬‬
‫סולומון אחזקות בע"מ‪102012 .‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 08.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫פולאר השקעות בע"מ ‪6980247‬‬
‫‪99,988‬‬
‫‪ 08.01.2014‬מבוטלת‬
‫‪12:30‬‬
‫מוצרי מעברות בע"מ ‪528018‬‬
‫‪397,161‬‬
‫‪ 08.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 08.01.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 08.01.2014‬אג"ח ד‬
‫חש‬
‫‪11:00‬‬
‫‪10/12‬‬
‫‪ 08.01.2014‬אג"ח ה‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 08.01.2014‬אג"ח ו‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 08.01.2014‬אג"ח ג‬
‫‪9:00‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪13,184 7190077‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪0 7190184‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪39,760 7190168‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪66,198 7190150‬‬
‫אס‪.‬די‪.‬אס )סטאר מערכות בטחוניות( ‪11,089‬‬
‫בע"מ ‪2960110‬‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ‪391,622‬‬
‫‪612010‬‬
‫‪ 09.01.2014‬נדחית‬
‫‪15:00‬‬
‫‪762,545‬‬
‫‪ 09.01.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫אדגר השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪1820083‬‬
‫טאואר סמיקונדקטור בע"מ ‪665,830 1082379‬‬
‫רבל אי‪.‬סי‪.‬אס‪ .‬בע"מ ‪1103878‬‬
‫‪427,418‬‬
‫‪ 09.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ 09.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור הגמול המוצע למר רענן כהן בתפקיד יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬וכן אישור‬
‫תנאי הכהונה המוצעים למר מצלאוי בתפקיד מנכ"ל )חלף תפקידו כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה(‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫אימוץ מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתם והעסקתם של הדירקטורים ה"ה יצחק עידן‪ ,‬משה‬
‫ראובני‪ ,‬ד"ר ירון ארבל וגב' טובה לנל‪ .‬מוצע להעניק כתבי פטור ושיפוי וכן‬
‫הכללתם בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪ ,‬בתנאים כמקובל‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור תשלום גמול שנתי למר יצחק עידן‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיווח והסבר ע"י החברה בדבר הנושאים שעל סדר היום‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬תיקון שטר הנאמנות עם יצירת שעבוד קבוע לטובת תאגיד בנקאי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .3‬תיקון שטר הנאמנות בקשר עם יצירת שעבוד קבוע לטובת בנק לאומי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .4‬אישור להמרת הלוואת בעלים לשטר הון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר אייל שלמון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור שימוש בכספים שבחשבון הייעודי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬שימוש בכספים שבחשבון הייעודי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור שימוש בכספים שבחשבון הייעודי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור שימוש בכספים שבחשבון הייעודי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון ודיוווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר מנשה ארנון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬עדכון תנאי ההתקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול עם יו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪ ,‬מר דורון שנידמן מבעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור עדכון תנאי ההתקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול עם מנכ"ל‬
‫החברה‪ ,‬מר רועי גדיש‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מתן מענק בסך של ‪ 346‬אלף ש"ח למר רועי גדיש‪ ,‬מנכ"ל החברה‪ ,‬בעד)א(‬
‫בגין שנת ‪.2012‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הענקת אופציות ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר אמיר אלשטיין‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אינטרקיור בע"מ ‪1106376‬‬
‫‪5,051‬‬
‫‪ 09.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אלרן)ד‪.‬ד‪ (.‬נדל"ן בע"מ ‪1100080‬‬
‫‪0‬‬
‫איילון אחזקות בע"מ ‪209015‬‬
‫‪441,285‬‬
‫‪ 09.01.2014‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 09.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪17:00‬‬
‫אי‪-‬אונליין קפיטל )אי‪.‬או‪.‬סי( בע"מ‬
‫‪1084789‬‬
‫טכנופלס ונצ'רס בע"מ ‪1083419‬‬
‫‪22,658‬‬
‫‪ 09.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 09.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪9:30‬‬
‫‪132,269‬‬
‫‪ 09.01.2014‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 09.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪9:30‬‬
‫‪ 09.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫קו מנחה שרותי מידע ותקשורת‬
‫בע"מ ‪271015‬‬
‫קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות‬
‫בע"מ ‪1118470‬‬
‫אברות תעשיות בע"מ ‪297010‬‬
‫‪8,265‬‬
‫‪33,018‬‬
‫‪10,008‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בעסקת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה לתקופה של ‪ 5‬שנים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מתן כתבי שיפוי לה"ה דוד בסה‪ ,‬מרק אלוש ומיכל בריקמן‬
‫והכללתם בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מתן כתבי התחייבויות לשיפוי לנושאי משרה המכהנים ו‪/‬או אשר‬
‫יכהנו בחברה מעת לעת‪.‬‬
‫‪ .1 .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יניר פרבר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אייל רוזנטל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רון שטרייכמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני‬
‫החברה‪ ,‬לשנה שהסתיימה ביום ‪31.12.2012.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רואי חשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואי‬
‫החשבון מבקרים ודיווח על שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של מר אורי עינן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מתן מענק מותנה אירוע למר חן כץ‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מתן מענק מותנה אירוע למר יניר פרבר‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מתן מענק מותנה אירוע למר אייל רוזנטל‪ ,‬סגן יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח דירקטוריון החברה לתקופה שנסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012,‬אשר אושרו על ידי דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬הארכת כהונתו של משרד רואי חשבון סומך‪ ,‬חייקין ושות' כרואי החשבון‬
‫המבקרים של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת‬
‫החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬הארכת כהונתם של ה"ה אבנר גפני‪ ,‬יעקב מגנזי‪ ,‬רמי גבאי‪ ,‬יחיאל לביא‪,‬‬
‫יוסי אקב‪ ,‬שלמה פורשר ושמואל ברוכי כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬עדכון תנאי ההתקשרות עם יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר אבנר גפני‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬עדכון תנאי ההתקשרות עם סמנכ"ל הכספים‪ ,‬רו''ח שוקי סולומון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו של מר ציון הדר לתפקיד דירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬הענקת כתבי פטור ושיפוי למר ציון הדר‪ ,‬וכן הכללתו של מר ציון הדר‪,‬‬
‫בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬התקשרות החברה עם גב' אורנה בן חיים )קרובת משפחתו של בעל‬
‫השליטה( בהסכם למתן שירותים בתחום יחסי ציבור‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬הארכת התקשרות החברה בהסכם מסגרת בין החברה לבין מר גבי‬
‫מגנזי‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬ו‪/‬או חברה בבעלותו המלאה של מר מגנזי‪,‬‬
‫למכירת מוצרי החברה למגנזי‪ ,‬בתנאי שוק‪.‬‬
‫‪.10‬הארכת התקשרות החברה עם מגנזי בהסכם למתן שירותי שיווק‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪.11‬השליטה בחברה‪ .‬של החברה‪ ,‬לרבות עבור אלו אשר ייחשבו מעת לעת‬
‫מקרב בעלי החלטת מסגרת בעניין פוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫‪.12‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הסכם למתן שירותי ניהול בין החברה לבין לידר החזקות והשקעות בעד)א(‬
‫בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול לפי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תיקון תנאי האגח שהונפק לקרנות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב וינטר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אורי הרשקוביץ כדירקטור בחברה‪ .‬הרוב‬
‫הנדרש הינו רוב רגיל‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מדיניות התגמול לפי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה בעקבות הוראות תיקון ‪20‬‬
‫לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אריה קרמן לתקופה‬
‫של ‪ 3‬שנים החל מיום ‪01.01.2014.‬‬
‫‪ .3‬אישור תשלום בדיעבד של כ‪ 743 -‬אלפי ש"ח למנכ"ל החברה‪ ,‬מר אריה‬
‫קרמן‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור גמול שנתי למר גל תורן בגין השתתתפותו מטעם החברה‬
‫בדירקטוריון החברה הכלולה ‪ -‬מספנות ישראל בע"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר לנאמן להסיר את השעבודים הקיימים הרשומים‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫לידר שוקי הון בע"מ ‪1096106‬‬
‫‪351,452‬‬
‫‪ 09.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫קבוצת סקופ מתכות בע"מ ‪288019‬‬
‫‪467,172‬‬
‫סאנפלאואר השקעות מתחדשות‬
‫בע"מ ‪1098755‬‬
‫‪317,851‬‬
‫‪ 09.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 09.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫מרדכי אביב תעשיות בניה )‪(1973‬‬
‫בע"מ ‪444018‬‬
‫‪62,437‬‬
‫‪ 09.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת מניות מרדכי אביב מפעלי‬
‫בניה בע"מ )" אביב בניה"(‬
‫‪ .2‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫אשדר חברה לבניה בע"מ ‪362,070 1104314‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪ .‬אדוונסד לוגיסטיקס‬
‫דוולופמנטס בע"מ ‪1084003‬‬
‫‪6,717‬‬
‫‪ 09.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 09.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫קרדן ישראל בע"מ ‪1210079‬‬
‫‪209,006‬‬
‫‪ 09.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 09.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 09.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .2‬אישור רכישת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ועסקת מסגרת‬
‫לצורך ביטוח דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה‪ ,‬כמשמעותה בסעיף ‪267‬א לחוק‬
‫החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה‪ ,‬כמשמעותה בסעיף ‪267‬א לחוק‬
‫החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה‬
‫ב‪31.12.2012.-‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד רואה החשבון המבקר ארנסט אנד יאנג ‪ -‬קוסט‪,‬‬
‫פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה במקומו‬
‫של משרד רואה החשבון‪ ,‬זיו האפט ‪BDO.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל מקוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' סוזנה נחום זילברברג כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫קבוצת גולד בונד בע"מ ‪149013‬‬
‫‪385,099‬‬
‫‪ 09.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אפיק הירדן אחזקות )‪ (2006‬בע"מ‬
‫‪1098813‬‬
‫אורן השקעות סדרה ג'‪5920061 .‬‬
‫‪20,749‬‬
‫‪ 09.01.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 09.01.2014‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ‬
‫‪1118447‬‬
‫מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ ‪34,410 433011‬‬
‫‪256,807‬‬
‫‪0‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬הארכת המועד האחרון להשלמתו ולכניסתו לתוקף של הסדר הנושים‬
‫שאושר כפי שדווח‪.‬‬
‫‪ .2‬כתב הצבעה שני ‪ -‬הסמכת הנציגות להאריך את המועד להשלמת ההסדר‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬
‫‪235,192‬‬
‫‪ 09.01.2014‬אג"ח א‬
‫‪10:30‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬
‫‪491,613‬‬
‫‪ 09.01.2014‬אג"ח ב‬
‫‪10:30‬‬
‫קשרי תעופה בע"מ ‪413013‬‬
‫‪45,038‬‬
‫ממן‪-‬מסופי מטען וניטול בע"מ‬
‫‪238014‬‬
‫‪210,000‬‬
‫‪ 12.01.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 12.01.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫ליברטי פרופרטיס בע"מ ‪1085042‬‬
‫‪67,931‬‬
‫‪ 12.01.2014‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫)י‪.‬ז( קווינקו בע"מ ‪386011‬‬
‫‪61,625‬‬
‫ישרס חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪613034‬‬
‫‪798,675‬‬
‫‪ 12.01.2014‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 12.01.2014‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫אינטק פארמה בע"מ ‪1117795‬‬
‫‪159,614‬‬
‫‪ 12.01.2014‬נדחית‬
‫‪14:30‬‬
‫לפידות חברת מחפשי נפט לישראל‬
‫בע"מ ‪642017‬‬
‫‪297,030‬‬
‫‪ 12.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דיווח על ידי הנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לנקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיווח על ידי הנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לנריטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור עדכון מנגנון המענק השנתי למר עופר לינצ'בסקי מנכ"ל החברה‪,‬‬
‫בהתאם למנגנון המענק השנתי כמפורט במדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור עדכון תנאי העסקתה של גב' נחמה רונן‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לחברה בהתאם לסעיף ‪267‬א לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬הארכת תוקפו של הסכם הניהול עם יו"ר הדירקטוריון בשנתיים נוספות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור האצת מועדי הזכאות למימוש של אופציות לא סחירות שהוקצו‬
‫לחברה בשליטת יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור ואשרור תנאי הביטוח למר שלמה איזנברג‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬אישור תקרת המענק ביחס למר טאובר שי‪ ,‬מנכ"ל החברה‪ ,‬בגין שנת‬
‫‪.2013‬‬
‫‪ .4‬אישור תקרת המענק למר אילן טוקר‪ ,‬מנהל סיכונים ודיווח‪ ,‬בגין שנת‬
‫‪.2013‬‬
‫‪ .5‬אישור תקרת המענקים לנושאי משרה בחברה )למעט מנהל העסקים‬
‫הראשי‪ ,‬המנכ"ל‪ ,‬מנהל הסיכונים והדיווח והדירקטורים( בגין שנת ‪.2013‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח דירקטוריון החברה ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר ‪.2012‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של קסלמן וקסלמן‪ ,‬משרד רואי חשבון‪ ,‬כרואי החשבון‬
‫המבקרים של החברה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר צביקה יוסף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גיורא קרני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של רו"ח אמיר חייק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' הילה קארח כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אנריקה פברר בואן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .8‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור החלטת מסגרת בעניין פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אקסלנס השקעות בע"מ ‪1080639‬‬
‫‪818,868‬‬
‫‪ 12.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ‬
‫‪1129444‬‬
‫מעין ונצ'ורס בע"מ ‪1094937‬‬
‫‪270,806‬‬
‫‪ 12.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 12.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 12.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 12.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫טלסיס בע"מ ‪354019‬‬
‫‪70,968‬‬
‫‪ 12.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אס‪.‬אר‪ .‬אקורד בע"מ ‪422014‬‬
‫‪5,285‬‬
‫סאטקום מערכות בע"מ ‪1080597‬‬
‫‪38,054‬‬
‫קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ‬
‫‪823013‬‬
‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093046‬‬
‫‪371,479‬‬
‫‪0‬‬
‫קרסו מוטורס בע"מ ‪1123850‬‬
‫‪1,269,002‬‬
‫מישורים חברה לפיתוח בע"מ‬
‫‪1105196‬‬
‫‪241,644‬‬
‫‪ 12.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 12.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 12.01.2014‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 12.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 12.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 12.01.2014‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫בוימלגרין קפיטל בע"מ ‪402016‬‬
‫‪0‬‬
‫כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ‬
‫‪810010‬‬
‫ישאל אמלט השקעות )‪ (1993‬בע"מ‬
‫‪1082007‬‬
‫‪5,231‬‬
‫‪626,210‬‬
‫‪5,633‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬לאשר את החלת הוראות מדיניות התגמול על המנכ"ל המכהן‪ ,‬מר עוזיאל בעד)א(‬
‫דנינו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬לאשר את החלת הוראות מדיניות התגמול על יו"ר הדירקטוריון המכהן‪,‬‬
‫מר משה עמית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬מדיניות תגמול לפי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור הענקת כתבי שיפוי לה"ה יהודית גריסרו ואילן נויגרטן המכהנים‬
‫כדירקטורים חיצוניים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הכללת כל הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה‪ ,‬לרבות‬
‫הדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה‪ ,‬נכון למועד זה‪ ,‬בפוליסת‬
‫הביטוח‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של ה"ה גלי ליברמן‪ ,‬ערן מיטל‪ ,‬אמיר איל וגב' מירב‬
‫פיטוסי כדירקטורים בחברה‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של משרד עמית חלפון כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור את מדיניות התגמול‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מר טומס יגודה כיו"ר‪ .‬גמול חודשי בסך ‪40,000‬‬
‫ש"ח ברוטו‪ ,‬עבור היקף שלא ירד מ‪.%40 -‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה שהינם בעלי נגד)א(‬
‫השליטה או קרוביהם המכהנים כנושאי המשרה בכפוף לאישור השינויים‬
‫בתקנון‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה שאינם‬
‫מבעלי השליטה המכהנים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .5‬אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה‬
‫‪ 12.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור תנאי כהונה והעסקה של מר אלישיב דקל‪ ,‬המועמד לכהונה כמנהל בעד)א(‬
‫כללי של החברה הכוללים שכר חודשי בסך של ‪ 40‬אלפי ש"ח תנאים נלווים‬
‫וגמול משתנה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לפי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בין החברה לבין חברה בשליטתו ובבעלותו של מר גיל‬
‫בלוטרייך‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר רמי שריקי מנכ"ל‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מר ישעיהו בוימלגרין כדירקטור‪.‬‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ‬
‫‪749077‬‬
‫‪858,108‬‬
‫‪ 12.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אופל בלאנס השקעות בע"מ‬
‫‪1094986‬‬
‫‪29,684‬‬
‫‪ 12.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫ר‪.‬ה‪ .‬טכנולוגיות בע"מ ‪1085364‬‬
‫‪104,509‬‬
‫‪ 12.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫פרו‪-‬סיד קרן הון סיכון בע"מ‬
‫‪1095975‬‬
‫‪9,665‬‬
‫‪ 12.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫אורביט טכנולוג'יס בע"מ ‪265017‬‬
‫‪106,246‬‬
‫‪ 12.01.2014‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬מינוי גב' דליה קליימן כדירקטורית‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מדיניות תגמול‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬בכפוף לאישור ההחלטה האמורה בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬לאשר החלת הוראות‬
‫מדיניות התגמול על המנכ"ל המכהן‪ ,‬מר ארי ברונשטיין‪.‬‬
‫‪ .3‬בכפוף לאישור ההחלטה האמורה בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬לאשר את החלת‬
‫הוראות מדיניות התגמול על יו"ר הדירקטוריון המכהן‪ ,‬מר אריה מינטקביץ‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור שינוי אבן הדרך לקביעת המועד להמרת כתבי התחייבות אשר‬
‫הוענקו לבעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם מר דני מזרחי‪ ,‬הנמנה‬
‫עם בעלי השליטה בחברה ומכהן כמנכ"ל ודירקטור בה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם מר אורן בן יאיר‬
‫הנמנה עם בעלי השליטה בחברה ומכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה ובפוליסות ביטוח עתידיות‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מתן התחייבות למתן פטור למר חן שרייבר בגין כהונתו כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור מתן התחייבות לשיפוי למר חן שרייבר בגין כהונתו כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל מזרחי כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר שחר מזרחי כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר יהושע מזרחי כדירקטור בדירקטוריון החברה‪ .‬נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל איתן כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של מר אורן בן יאיר כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬אישור מינויו מחדש של חן שרייבר כדירקטורים בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון המבקר של החברה‪ ,‬משרד‬
‫רואה החשבון שטיינמץ עמינח ושות'‪.‬‬
‫‪.15‬דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בהסכם העסקה בין חברת הבת של החברה‪ ,‬ר‪.‬ה‪.‬‬
‫אלקטרוניקה בע"מ‪ ,‬לבין מר מורן רוזנברג‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני‬
‫החברה‪ ,‬לשנה שהסתיימה ביום ‪31.12.2012.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רואי חשבון סומך חייקין ‪ KPMG -‬כרואי החשבון‬
‫מבקרים ודיווח על שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ליגד רוטלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יאיר רוטלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יגאל לנדאו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יובל לנדאו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר גיורא מיוחס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור קבלת הלוואה מבעלת השליטה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫ביו לייט השקעות במדעי החיים‬
‫בישראל בע"מ ‪1095223‬‬
‫‪69,127‬‬
‫‪ 12.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫מנועי בית שמש אחזקות )‪(1997‬‬
‫בע"מ ‪1081561‬‬
‫‪132,975‬‬
‫‪ 12.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫ברנד תעשיות בע"מ ‪536011‬‬
‫‪86,244‬‬
‫אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ‬
‫‪1085497‬‬
‫אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ‬
‫‪1082114‬‬
‫‪96,418‬‬
‫‪ 12.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 12.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 12.01.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪45,615‬‬
‫‪ 12.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 12.01.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 12.01.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 12.01.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 12.01.2014‬אג"ח ג‬
‫חש ‪6/13‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 12.01.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 12.01.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 12.01.2014‬אג"ח ה‬
‫חש ‪6/13‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 12.01.2014‬אג"ח א‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ 12.01.2014‬אג"ח א‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ 12.01.2014‬אג"ח ב‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ 12.01.2014‬אג"ח ב‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ 12.01.2014‬אג"ח ג‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ 12.01.2014‬אג"ח ג‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ 12.01.2014‬אג"ח‬
‫‪18:00‬‬
‫‪ 12.01.2014‬אג"ח‬
‫‪18:00‬‬
‫‪ 13.01.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫בונוס ביוגרופ בע"מ ‪485011‬‬
‫‪41,773‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360019‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות ב' ‪0 7360035‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360043‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360167‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360068‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360076‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360175‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550090‬‬
‫‪45,253‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550124‬‬
‫‪0‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550108‬‬
‫‪10,122‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550132‬‬
‫‪0‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550116‬‬
‫‪30,925‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550140‬‬
‫‪0‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1098789‬‬
‫‪43,772‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1098805‬‬
‫‪4,312‬‬
‫אשטרום נכסים בע"מ ‪251017‬‬
‫‪688,963‬‬
‫‪72,535‬‬
‫‪0‬‬
‫‪579,559‬‬
‫‪28,212‬‬
‫‪0‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הרחבת פוליסת הביטוח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו של מר אבנר שחם‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬באמצעות‬
‫חברה פרטית בבעלות ובשליטתו המלאה‪ ,‬אירו ג'ט השקעות בע"מ‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה )סדרה ‪ ,(2‬לפיה תוארך‬
‫תקופת המימוש עד ליום ‪28.10.2014.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל פלטי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רן בר תקוה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' פנינה דבורין כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי החשבון המבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה )סדרה ‪ ,(3‬לפיה תוארך‬
‫תקופת המימוש עד ליום ‪04.02.2014‬‬
‫‪ .2‬העלאת מחיר המימוש לאופציות )סדרה ‪ (3‬לכדי ‪ 33‬אגורות למניה‪ ,‬החל‬
‫מיום ‪23.01.2014‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להמליץ לנאמנים להסדר על מינוי יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להמליץ לנאמנים להסדר על מינוי יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להמליץ לנאמנים להסדר על מינוי יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להמליץ לנאמנים להסדר על מינוי יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להמליץ לנאמנים להסדר על מינוי יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להמליץ לנאמנים להסדר על מינוי יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להמליץ לנאמנים להסדר על מינוי יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הנחיות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬מתן הנחיות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬מתן הנחיות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬מתן הנחיות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬מתן הנחיות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬מתן הנחיות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אינטק פארמה בע"מ ‪1117795‬‬
‫‪239,495‬‬
‫אינטק פארמה בע"מ ‪1117803‬‬
‫‪2,415‬‬
‫חילן בע"מ ‪1084698‬‬
‫‪574,882‬‬
‫‪ 13.01.2014‬מבוטלת‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 13.01.2014‬מבוטלת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 13.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767038‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 13.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫‪2,913,657‬‬
‫‪ 13.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫אדן תגליות אנרגיה בע"מ ‪556019‬‬
‫‪3,121‬‬
‫‪ 13.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫חבס השקעות )‪ (1960‬בע"מ‬
‫‪4150124‬‬
‫חבס השקעות )‪ (1960‬בע"מ‬
‫‪4150090‬‬
‫י‪.‬רשי בע"מ ‪1104355‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 13.01.2014‬אג"ח ‪4‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ 13.01.2014‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ 13.01.2014‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 13.01.2014‬אג"ח ה‬
‫‪12:00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪34,394‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560089‬‬
‫‪38,572‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560097‬‬
‫‪67,506‬‬
‫‪ 13.01.2014‬אג"ח ו‬
‫‪12:00‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560048‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560055‬‬
‫לגנא סדרה ‪3520046 1‬‬
‫‪270,750‬‬
‫‪ 13.01.2014‬אג"ח ב‬
‫‪18:00‬‬
‫‪ 13.01.2014‬אג"ח ג‬
‫‪18:00‬‬
‫‪ 13.01.2014‬אג"ח‬
‫‪12:30‬‬
‫‪ 14.01.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫תיגבור‪-‬מאגר כח אדם מקצועי זמני‬
‫בע"מ ‪1105022‬‬
‫‪124,361‬‬
‫‪0‬‬
‫‪54,814‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה )סדרה ‪ ,(1‬לפיה תוארך‬
‫תקופת המימוש עד ליום ‪9.2.2016.‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה )סדרה ‪ ,(1‬לפיה תוארך‬
‫תקופת המימוש עד ליום ‪9.2.2016.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .2‬בכפוף לאישור מדיניות התגמול‪ ,‬אישור הארכה ותיקון הסכם הניהול עם‬
‫יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר רמי אנטין‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר רוני מליניאק כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שלבעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬אין עניין אישי בהענקתם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שלבעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬עניין אישי בהענקתם‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון הרכיב הקבוע בהסכם העסקתו של מר אייל לפידות מנכ"ל‬
‫החברה‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תיקון מנגנון המענק השנתי בהסכם העסקתו של מר אייל לפידות‬
‫מנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר רוני מליניאק כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שלבעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬אין עניין אישי בהענקתם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שלבעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬עניין אישי בהענקתם‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון הרכיב הקבוע בהסכם העסקתו של מר אייל לפידות מנכ"ל‬
‫החברה‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תיקון מנגנון המענק השנתי בהסכם העסקתו של מר אייל לפידות‬
‫מנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור כהונתו של מר יאיר אפרתי כמנכ"ל החברה במקביל לתפקידו כיו"ר נגד)א(‬
‫הדירקטוריון‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬העמדה לפרעון מיידי‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬העמדה לפרעון מיידי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחייה טכנית של מועדי פירעון תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועד קובע ומועד תשלום קרן וריבית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הסמכת הנציגות לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועד קובע ומועד תשלום ריבית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הסמכת הנציגות לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מכירת אחזקתה של לגנא בחברת מרכז הדיור‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור עדכון המענק השנתי והמיוחד לגב' אורית בנבנישתי‪ ,‬דירקטורית‬
‫ומנכ"לית ‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מענק שנתי ומיוחד לגב' רינה בנבנישתי‪ ,‬נשיאת החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מדיניות תגמול‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫איתמר מדיקל בע"מ ‪1102458‬‬
‫‪215,044‬‬
‫‪ 14.01.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫אייסקיור מדיקל בע"מ ‪1122415‬‬
‫‪30,187‬‬
‫‪ 14.01.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫אי‪.‬בי‪.‬אי‪ .‬בית השקעות בע"מ‬
‫‪175018‬‬
‫פרוטרום תעשיות בע"מ ‪1081082‬‬
‫‪341,828‬‬
‫‪ 14.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 14.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר גיורא ירון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אילן בירן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .5‬אישור הצעה פרטית מהותית של ‪ 330,000‬כתבי אופציה למר אילן בירן‪,‬‬
‫המועמד לכהונה נוספת כדירקטור בחברה‪ .‬בהתאם לדוח האסיפה החלטה‬
‫זו הינה בכפוף למיניו כדירקטור‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור הצעה פרטית מהותית של ‪ 330,000‬כתבי אופציה למר גיורא ירון‪,‬‬
‫המועמד לכהונה נוספת כדירקטור בחברה‪ .‬בהתאם לדוח האסיפה החלטה‬
‫זו הינה בכפוף למיניו כדירקטור‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינוי של הדירקטור החיצוני מר יעקב גולדמן לתקופת כהונה נוספת‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הענקת בונוס חד פעמי לדירקטור ומנכ"ל החברה‪ ,‬מר חזי הימלפרב בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה‬
‫שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2031‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ד"ר ג'ון פרבר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' מאיה פרבר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' סנדרה פרבר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר האנס האבדהאלדן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר גיל ליידנר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק אנג'ל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויה לראשונה של גב' דפנה שריר כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון קסלמן וקסלמן כמשרד רואה‬
‫החשבון המבקר של החברה לשנים ‪.2013-2014‬‬
‫‪.11‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם‬
‫‪3,801,562‬‬
‫וו‪.‬טי‪.‬פי‪ .‬ישראל )פסולת למוצר(‬
‫בע"מ ‪1081983‬‬
‫‪12,771‬‬
‫‪ 14.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫פועלים אי‪.‬בי‪.‬אי‪-.‬ניהול וחיתום בע"מ‬
‫‪1084482‬‬
‫אלקטרה נדל"ן בע"מ ‪1094044‬‬
‫‪178,903‬‬
‫‪ 14.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 14.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪9:30‬‬
‫‪402,028‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.12‬אישור רכישת פוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה שאינם מבעלי‬
‫השליטה או קרובו‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬הכללת מר אבנר ארזי‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬מנכ"ל החברה ודירקטור‬
‫בדירקטוריון החברה‪ ,‬בפוליסת הביטוח של החברה ובפוליסות ביטוח עתידיות‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מתן גמול שנתי וגמול השתתפות רטרואקטיבי לדירקטורים שאינם‬
‫נמנים על בעלי השליטה בחברה‬
‫‪ .3‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי המשרה‪ ,‬לרבות‬
‫שהינם בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם המכהנים כנושאי המשרה בכפוף לאישור‬
‫השינויים בתקנון )כמפורט לעיל(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נטו מלינדה סחר בע"מ ‪1105097‬‬
‫‪534,419‬‬
‫‪ 14.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אורד בע"מ ‪1104496‬‬
‫‪37,161‬‬
‫מעין ונצ'ורס בע"מ ‪1105477‬‬
‫‪20,850‬‬
‫‪ 14.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 14.01.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1098797‬‬
‫‪98,383‬‬
‫אתלון השקעות בע"מ ‪383018‬‬
‫‪4,466‬‬
‫אגרי אינווסט בע"מ ‪389015‬‬
‫‪128,951‬‬
‫‪ 14.01.2014‬אג"ח‬
‫‪18:00‬‬
‫‪ 15.01.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 15.01.2014‬נדחית‬
‫‪11:30‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪555011‬‬
‫‪33,837‬‬
‫ג'י‪.‬אף‪.‬סי גרין פילדס קפיטל בע"מ‬
‫‪1122688‬‬
‫‪75,380‬‬
‫‪ 15.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 15.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור תיקונים נוספים לתקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הארכת הסכם הניהול בין החברה לבין נטו‪ ,‬בעלת השליטה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה בהסכם השקעה עם חברת סולג פיתוח בע"מ‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬בחירת חלופת ההסדר המועדפת על המחזיקים ‪ -‬לאשר את ההצעה‬
‫שהוגשה על ידי חברת ג'רוסלם השקעות בטכנולוגיה בע"מ‪.‬‬
‫‪ .2‬בחירת חלופת ההסדר המועדפת על המחזיקים ‪ -‬לאשר את ההצעה‬
‫שהוגשה על ידי חברת טכנופלס ונצ'רס בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .3‬נגד שתי ההצעות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר כמשרד רואי חשבון מבקרים בעד)א(‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק ישראל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר הדן אורנשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' אפרת ארדמן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים בחברה שאינם דירקטורים‬
‫חיצוניים‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הצעה פרטית מהותית למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫גליל מור ‪ -‬מוצרים פיננסים בע"מ‬
‫‪1108877‬‬
‫‪356,829‬‬
‫‪ 15.01.2014‬אג"ח א‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ .1‬אישור מראש למימון הוצאות החברה ויועציה בקשר עם בחינת ישימות‬
‫החלופות שהועלו בפני אסיפת מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .2‬תיקון שטרי הנאמנות של אגרות החוב סדרות א' ו‪-‬ב'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪639013‬‬
‫פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ‬
‫‪1102219‬‬
‫‪2,299,392‬‬
‫‪ 16.01.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 16.01.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם פשרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬עדכון תנאי התקשרות עם מר רן דרורי‪ ,‬בעלה של בתו של מר דוד‬
‫פרידנזון מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬המועסק בחברה כמנהל פעילות לוגיסטית‬
‫משולבת הכוללת גיור מוצרי יבוא‪ ,‬ניהול מלאי לקוחות והפצת מוגמר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪36,479‬‬
‫‪ 16.01.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מ‬
‫‪1105204‬‬
‫‪58,478‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של פרופ' ליאורה קצנשטיין כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' עירית בן עמי כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪147,886 1082353‬‬
‫‪ 16.01.2014‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 16.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫א‪.‬מ‪.‬ת‪ .‬מיחשוב בע"מ ‪382010‬‬
‫‪180,669‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ ‪2590248‬‬
‫‪2,717,528‬‬
‫עוגן נדל"ן מניב בע"מ ‪819011‬‬
‫‪547,768‬‬
‫‪ 16.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ 16.01.2014‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫ביומדיקס אינקובטור בע"מ ‪368019‬‬
‫‪11,146‬‬
‫‪ 16.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫אלמוגים החזקות בע"מ ‪1120690‬‬
‫‪39,939‬‬
‫‪ 16.01.2014‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫יורו גלוב בע"מ ‪1097088‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.01.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490172‬‬
‫בונוס ביוגרופ בע"מ ‪485011‬‬
‫‪3,027‬‬
‫‪ 16.01.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 19.01.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור הקצאה פרטית של ‪ 80,000‬אופציות לפרופ' ליאורה קצנשטיין וגב'‬
‫בן עמי הדירקטוריות החיצוניות של החברה )סה"כ ‪ 160,000‬אופציות(‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מר שרגא שחק‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .2 .2‬אישרור ואישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי‬
‫משרה בחברה ובחברות הבת של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר מודי פלד כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬אישור מתן פטור למר שלמה איזנברג‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה‬
‫בחברה‬
‫‪ .4‬אישור תקרת מענק למר דוד קאופמן‪ ,‬מנכ"ל החברה‪ ,‬בגין שנת ‪2013‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים בעד)א(‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר מני מור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק אונגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אוהד שמש כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪-‬הורד‬
‫מסדר היום‪.‬‬
‫וואן טכנולוגיות‬
‫תוכנה)או‪.‬אס‪.‬טי(בע"מ ‪161018‬‬
‫‪47,733‬‬
‫‪449,008‬‬
‫‪ 19.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה מעת לעת ולמשך שלוש תקופות ביטוח‬
‫בפוליסת ביטוח עתידיות לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה לרבות‬
‫לדירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬הארכת תקופת כהונתה של גב' איילת חייק כדח"צית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫צד קשור‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הארכת תקופת כהונתה של גב' ריקי גרנות כדח"צית‪.‬‬
‫צד קשור‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר את רכישתן של ‪ 99‬מניות של אלמוג אילת ‪ 2000‬בע"מ כעסקת‬
‫בעלי עניין‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלה ללא תמורה של מניות אלמוג ב‪.‬ז הנדסה אזרחית בע"מ והעברתן‬
‫לידי אלמוג ב‪.‬ז בנייה והשקעות בע"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה לאשר את מסמך העקרונות‪.‬‬
‫‪ .2‬כתב הצבעה שני ‪ -‬קבלת החלטה מחייבת ובלתי חוזרת לאשר את מסמך‬
‫העקרונות‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לחתום על התוספת להסכם המכר‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בעסקת מסגרת לרכישת מוצרים או שירותים‬
‫מחברת תעשיות ביולוגיות בסכום מצטבר של חצי מיליון דולר למשך שלוש‬
‫שנים‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪12,240 7190077‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪0 7190184‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪40,134 7190168‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪68,000 7190150‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 19.01.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 19.01.2014‬אג"ח ד‬
‫חש‬
‫‪12:00‬‬
‫‪10/12‬‬
‫‪ 19.01.2014‬אג"ח ה‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 19.01.2014‬אג"ח ו‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 20.01.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 20.01.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 20.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪16:30‬‬
‫‪ 21.01.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 21.01.2014‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 21.01.2014‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 21.01.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור חלק ‪ 1‬למסמך העקרונות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור חלק ‪ 1‬למסמך העקרונות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור חלק ‪ 1‬למסמך העקרונות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור חלק ‪ 1‬למסמך העקרונות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר גרנות דוד כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה‬
‫של שלוש שנים ואישור תנאי העסקתו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה בהתאם להוראות תיקון‬
‫‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬מתן כתב התחייבות לשיפוי לפרופ' צדקה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אשרור מענק שנתי שהוענק למנכ"ל החברה בגין שנת ‪.2012‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הענקת מענק למר אורי הדומי מנכ"ל החברה בעקבות השלמת‬
‫ההנפקה בחודש נובמבר ‪.2013‬‬
‫‪ .3‬אישור עידכון הסכם העסקתו של המנכ"ל‪ ,‬מר אורי הדומי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מדטכניקה בע"מ ‪253013‬‬
‫‪159,063‬‬
‫אילקס מדיקל בע"מ ‪1080753‬‬
‫‪153,335‬‬
‫אל‪-‬רוב )ישראל( בע"מ ‪146019‬‬
‫‪1,801,203‬‬
‫כתר הוצאה לאור בע"מ ‪197012‬‬
‫‪50,690‬‬
‫ב‪.‬גאון אחזקות בע"מ ‪1104744‬‬
‫‪150,682‬‬
‫אפוסנס בע"מ ‪1119593‬‬
‫‪25,917‬‬
‫רבד בע"מ ‪526012‬‬
‫‪89,766‬‬
‫פולירם )‪ (1999‬בע"מ ‪1090943‬‬
‫‪395,088‬‬
‫‪ 21.01.2014‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫מזור רובוטיקה בע"מ ‪1106855‬‬
‫‪1,408,298‬‬
‫‪ 21.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1116748‬‬
‫‪4,717‬‬
‫‪ 21.01.2014‬אג"ח‬
‫‪11:30‬‬
‫מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ‬
‫‪1129444‬‬
‫‪291,434‬‬
‫‪ 22.01.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות עם חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר רונן‬
‫שוויקי‪ ,‬קרובו של בעל השליטה בחברה בתפקיד סמנכ"ל פיתוח עסקי של‬
‫החברה וכמנכ"ל חברת 'המחדש'‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מתן התחייבות לשיפוי מראש ובדיעבד למר שוויקי בכפוף לכניסתה בעד)א(‬
‫לתוקף של התקשרות המוצעת‬
‫‪ .3‬אישור הכללתו של מר שוויקי בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי בעד)א(‬
‫משרה של החברה וחברות בנות שלה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מתן פטור למר רונן שוויקי‪ ,‬קרובו של בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫אייץ' בי אל ‪ -‬הדסית ביו החזקות‬
‫בע"מ ‪1095405‬‬
‫‪33,023‬‬
‫‪ 22.01.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הענקת מענק לגב' שרון לויטה‪ ,‬סמנכ"לית הכספים של החברה‬
‫בעקבות השלמת ההנפקה בחודש נובמבר ‪.2013‬‬
‫‪ .1‬מינוי שמאי מקרקעין‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי יועץ כלכלי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של פרופ' יעקב נפרסטק כדירקטור בחברה‬
‫בקבוצה מספר ‪ 1,‬קביעת גמולו בהתאם לתקנות החברות והענקת שיפוי‬
‫וביטוח בהתאם למקובל בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר יגאל ארליך כדירקטור בחברה בקבוצה‬
‫מספר ‪ 1,‬קביעת גמולו בהתאם לתקנות החברות והענקת שיפוי וביטוח‬
‫בהתאם למקובל בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫פלרם )‪ (1990‬תעשיות בע"מ‬
‫‪644013‬‬
‫‪347,294‬‬
‫‪ 22.01.2014‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫קבוצת חמת בע"מ ‪384016‬‬
‫‪276,399‬‬
‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬
‫‪15,873,410‬‬
‫‪ 22.01.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 22.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫י‪.‬ו‪.‬א‪.‬ל‪ .‬ירושלים אויל אקספלורשיין‬
‫בע"מ ‪583013‬‬
‫‪2,234,596‬‬
‫‪ 22.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫קליר כימיקלים ‪ -‬יצור ושווק בע"מ‬
‫‪1097302‬‬
‫י‪.‬ח‪.‬דמרי בניה ופיתוח בע"מ‬
‫‪1090315‬‬
‫‪80,865‬‬
‫‪ 22.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 23.01.2014‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪508,129‬‬
‫קולפלנט אחזקות בע"מ ‪496018‬‬
‫‪54,108‬‬
‫‪ 23.01.2014‬נדחית‬
‫‪10:30‬‬
‫גיוון אימג'ינג בע"מ ‪1086537‬‬
‫‪3,337,138‬‬
‫אמיליה פיתוח )מ‪.‬עו‪.‬פ( בע"מ‬
‫‪589010‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710155‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710163‬‬
‫נץ ארה"ב )ח‪.‬י( בע"מ ‪516013‬‬
‫‪179,744‬‬
‫‪ 23.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 23.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 23.01.2014‬אג"ח ו‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 23.01.2014‬אג"ח ז‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 23.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.01.2014‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫ל‪.‬א חברה למימוש נכסי קבלנים‪.‬‬
‫‪5740022‬‬
‫‪24,321‬‬
‫‪111,391‬‬
‫‪66,760‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬אישור תנאי פרישתו של מר אופיר שחף‪ ,‬מנכ"ל החברה היוצא‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור תנאי כהונתה של הגב' תמי כפיר כמנכ"לית החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור תנאי כהונתה של ד"ר עינת זיסמן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונה והעסקה של מר עידו רודוי שהתמנה כמנכ"ל )בתוקף‬
‫מיום ‪ (01.01.2014‬לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תנאי פרישה‪/‬הסתגלות ‪ -‬מנכ"ל מסיים מר ארנון אשד‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬לאשר את ההתקשרות של "דלק ישראל" עם חברת אורלי אנרגיה ומר‬
‫אבי ללבסקי‪ ,‬אחיה של גב' חיה שרון תשובה )אשתו של מר יצחק תשובה‪,‬‬
‫בעל השליטה בחברה(‪ ,‬בהסכפ הפעלה חדש לשלוש שנים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של גב' אפרת נגה לדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של מר מוטי אמיגה לדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור הארכת התקשרות ותיקון הסכם הניהול עם מר יגאל דמרי‪ ,‬בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬והארכת תוקף כתב התחייבות לשיפוי‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הארכת התקשרות ותיקון הסכם העסקה עם גב' איריס דמרי‪,‬‬
‫רעיתו של בעל השליטה בחברה‪ ,‬והארכת תוקף כתב התחייבות לשיפוי‪.‬‬
‫‪ .4‬תיקון הסכם העסקה עם מר חזי דמרי‪ ,‬בנו של בעל השליטה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .5‬אישור הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר מאיר דמרי‪ ,‬אחיו של‬
‫בעל השליטה‪ ,‬ועדכון השכר החודשי‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות בהסכם העסקה עם מר נסים דמרי‪ ,‬אחיו של בעל‬
‫השליטה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של מר חזקיה דמרי‪ ,‬אביו של בעל השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור מתן גמול דירקטורים ומתן כתב התחייבות לשיפוי לחזקיה דמרי‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מתן ביטוח‪ ,‬שיפוי ופטור למר קסיוג'ין צ'אנג (טוני(‪ ,‬המכהן כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור של הסכם תוכנית המיזוג בין חברת גיוון לחברת ‪ Covidien Group‬בעד)א(‬
‫חברת בת של ‪Covidien plc.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה‪ ,‬גב' לימור דומניץ גשרי‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬חידוש ההליכים המשפטיים כלי ‪ GBES‬וה"ה מר דיוויד מוריס ומר גד רווה‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬חידוש ההליכים המשפטיים כלפי ‪ GBES‬וה"ה מר דיוויד מוריס ומר גד‬
‫רווה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מתן התחייבות לשיפוי לה"ה שגיא בן שלוש )דירקטור בלתי תלוי(‪,‬‬
‫יניב בוכניק )דירקטור בלתי תלוי( ואברהם אברמן )דירקטור(‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מתן התחייבות לפטור לה"ה שגיא בן שלוש )דירקטור בלתי תלוי(‪,‬‬
‫יניב בוכניק )דירקטור בלתי תלוי( ואברהם אברמן )דירקטור(‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הכללת ה"ה שגיא בן שלוש )דירקטור בלתי תלוי(‪ ,‬יניב בוכניק‬
‫)דירקטור בלתי תלוי( ואברהם אברמן )דירקטור( בפוליסת ביטוח אחראיות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן בפוליסות ביטוח עתידיות‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי כונסי הנכסים של החברה בדבר ההתפתחויות שחלו‬
‫ממועד האסיפה הקודמת ועד היום‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫אס‪.‬די‪.‬אס )סטאר מערכות בטחוניות( ‪13,256‬‬
‫בע"מ ‪2960110‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫‪23.01.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אג"ח ג‬
‫‪40,000‬‬
‫‪ 26.01.2014‬נדחית‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 26.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 26.01.2014‬אג"ח‬
‫‪14:30‬‬
‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1105162‬‬
‫מיקרונט בע"מ ‪1099787‬‬
‫‪77,796‬‬
‫דוראה השקעות א' ‪3720034‬‬
‫‪0‬‬
‫דוראה השקעות ב'‪3720075 .‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.01.2014‬אג"ח‬
‫‪14:30‬‬
‫דוראה השקעות ג'‪3720109 .‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.01.2014‬אג"ח‬
‫‪14:30‬‬
‫דוראה השקעות ד'‪3720117 .‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.01.2014‬אג"ח‬
‫‪14:30‬‬
‫פלסאון תעשיות בע"מ ‪1081603‬‬
‫‪1,173,444‬‬
‫‪ 27.01.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬מינוי עו"ד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬בחירת זהות עו"ד‪-‬גורניצקי ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬בחירת זהות עו"ד‪-‬מ‪ .‬פירון ושות' עורכי דין ונוטריונים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .4‬נקיטת הליכים משפטיים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לבקשת המפרקים למתן הוראות למכירת‬
‫זכויות החברה "פרויקט השוקולד" שברוסיה ‪ -‬להתנגד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לבקשת המפרקים למתן הוראות למכירת‬
‫זכויות החברה "פרויקט השוקולד" שברוסיה ‪ -‬לא להתנגד‪.‬‬
‫‪ .3‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לבקשת המפרקים למתן הוראות למכירת‬
‫זכויות החברה "פרויקט השוקולד" שברוסיה ‪ -‬נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .3‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לבקשת המפרקים למתן הוראות למכירת‬
‫זכויות החברה "פרויקט השוקולד" שברוסיה ‪ -‬נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לבקשת המפרקים למתן הוראות למכירת‬
‫זכויות החברה "פרויקט השוקולד" שברוסיה ‪ -‬להתנגד‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לבקשת המפרקים למתן הוראות למכירת‬
‫זכויות החברה "פרויקט השוקולד" שברוסיה ‪ -‬לא להתנגד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .3‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לבקשת המפרקים למתן הוראות למכירת‬
‫זכויות החברה "פרויקט השוקולד" שברוסיה ‪ -‬נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לבקשת המפרקים למתן הוראות למכירת‬
‫זכויות החברה "פרויקט השוקולד" שברוסיה ‪ -‬להתנגד‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לבקשת המפרקים למתן הוראות למכירת‬
‫זכויות החברה "פרויקט השוקולד" שברוסיה ‪ -‬לא להתנגד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .3‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לבקשת המפרקים למתן הוראות למכירת‬
‫זכויות החברה "פרויקט השוקולד" שברוסיה ‪ -‬נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .1‬דיון דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה ליום ‪31.12.2012.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות חברת הבת של החברה עם קיבוץ מעגן מיכאל‪ ,‬בעל‬
‫השליטה בחברה ושותפות בשליטת הקיבוץ בהסכם לפיו ייתנו הקיבוץ‬
‫והשותפות לחברת הבת רשות שימוש במקרקעין‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שאול אשכנזי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' מירי קולניק כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' תמר אנגל כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר גרשון פלג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יורם דרור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר ירון אסף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לבקשת המפרקים למתן הוראות למכירת‬
‫זכויות החברה "פרויקט השוקולד" שברוסיה ‪ -‬להתנגד‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לבקשת המפרקים למתן הוראות למכירת‬
‫זכויות החברה "פרויקט השוקולד" שברוסיה ‪ -‬לא להתנגד‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫‪16,271,486‬‬
‫‪ 27.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490180‬‬
‫‪5,540‬‬
‫‪ 27.01.2014‬אג"ח ז‬
‫‪11:00‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪40,432 7190168‬‬
‫‪27.01.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח ה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר מאיר בראון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן את קסלמן )‪ (PWC‬כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של‬
‫החברה‪ ,‬הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק אידלמן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור רכישת ממירים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור רכישת ספקי כח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬בחירת זהות המומחה הכלכלי ‪ -‬רו"ח אריה עובדיה ממשרד עובדיה פיק‬
‫קריכלי‪.‬‬
‫‪ .2‬בחירת זהות המומחה הכלכלי ‪ -‬רו"ח יצחק עידן ממשרד הורוביץ עידן סבו אין חוו"ד)א(‬
‫טבת & כהן טבח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫פרוטאולוג'יקס בע"מ ‪1118116‬‬
‫‪12,060‬‬
‫‪ 28.01.2014‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫בית‪-‬הזהב בע"מ ‪235010‬‬
‫‪89,105‬‬
‫קמהדע בע"מ ‪1094119‬‬
‫‪1,824,454‬‬
‫‪ 28.01.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 28.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫איתוראן איתור ושליטה בע"מ‬
‫‪1081868‬‬
‫‪1,518,301‬‬
‫‪ 28.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם אפסווינג קפיטל בעד)א(‬
‫על פיו תעניק אפסווינג שירותי ניהול לחברה באמצעות מר שגיא בן ישי‪,‬‬
‫מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מסירת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה המכהנים בחברה נגד)א(‬
‫לרבות כאלה שיכהנו בעתיד ולרבות דירקטורים הנמנים על בעלי השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מסירת כתבי שיפוי לנושאי המשרה המכהנים בחברה לרבות כאלה נגד)א(‬
‫שיכהנו בעתיד ולרבות דירקטורים או נושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה‬
‫בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור השתתפות החברה בהסכם להשתתפות בהוצאות הניהול של‬
‫אפסווינג על פיו החברה תשתתף בהוצאות אפסווינג בגין הוצאות שונות‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תיקון תקנון החברה במטרה להתאימו לתיקונים האחרונים שנעשו בעד)א(‬
‫בהוראות חוק החברות וחוק ניירות ערך‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .6‬אישור תוכנית התגמול של החברה לפי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ‪ off-run‬לביטוח דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם הברון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה לראשונה של גב' אסתרי גילעוז רן כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬בכפוף לאישור מינוייה של גב' אסתרי גילעוז רן כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה כאמור לעיל‪ ,‬מוצע לאשר מתן כתב שיפוי לגב' גילעוז רן‪.‬‬
‫‪ .5‬בכפוף לאישור מינוייה של גב' אסתרי גילעוז רן כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה כאמור לעיל‪ ,‬מוצע לאשר הענקת אופציות לדירקטורים החיצוניים‬
‫לרבות גב' גילעוז רן‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור הענקת אופציות לדירקטורים בחברה למעט הדירקטורים החיצוניים‬
‫היו"ר והמנכ"ל‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור הענקת אופציות למר ליאון רקנאטי‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור עדכון בתגמול המשולם למר דוד צור‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונה והעסקה של נשיא החברה‪ ,‬מר איזי שירצקי‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונה והעסקה של המנכ"ל משותף חברה‪ ,‬מר אייל שירצקי‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תנאי כהונה והעסקה של המנכ"ל משותף בחברה‪ ,‬מר ניר שירצקי‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור תנאי העסקה של מנכ"ל אי‪-‬קום גלובל אלקטרוניק קומרס בע"מ‪,‬‬
‫חברת בת של החברה‪ ,‬מר גיל שירצקי‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫גילאון השקעות )‪ (1979‬בע"מ‬
‫‪5240080‬‬
‫אורן השקעות סדרה ב' ‪5920053‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ ‪9,639 771014‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 28.01.2014‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ 28.01.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 29.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 29.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 29.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .5‬אישור תנאי הסכם ייעוץ בין החברה לבין פרופ' יהודה כהנא‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור תנאי הסכם ייעוץ בין מר אבנר קורץ לבין חברת בת ברזילאית של‬
‫החברה‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה מעת לעת בפוליסות ביטוח נושאי משרה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור תיקון תקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬בכפוף לתיקון התקנון ‪ -‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי לנושאי משרה‬
‫בחברה‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת המחזיקים בעד או נגד הצעת אמ‪.‬אמ‪.‬ג'י עסקים בע"מ‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הארכת המועד האחרון להשלמתו ולכניסתו לתוקף של הסדר הנושים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬נקיטה בהליכים משפטיים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בהסכם פשרה עם בעלות השליטה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם אי תחרות וסודיות ותשלום פיצויי‬
‫פיטורין מוגדלים למר עמי הירשטיין‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור חלוקת דיבידנד בעין מניות פרוטליקס )המוחזקות ע"י החברה(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ כנאמן‬
‫למחזיקי תעודות ההתחייבות של החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד)א(‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מלונות דן בע"מ ‪822015‬‬
‫‪2,358,222‬‬
‫ביו‪-‬סל בע"מ ‪278010‬‬
‫‪137,278‬‬
‫גילאון השקעות )‪ (1979‬בע"מ‬
‫‪5240080‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.01.2014‬אג"ח‬
‫‪16:30‬‬
‫גרינסטון תעשיות בע"מ ‪770016‬‬
‫‪30,670‬‬
‫‪ 30.01.2014‬מבוטלת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם אפסווינג קפיטל בע"מ‪ ,‬חברה‬
‫פרטית בבעלות מלאה של ירון ייני‪ ,‬אחד מבעלי השליטה בעקיפין החברה‪,‬‬
‫ועם גב' רחל מנשה רעייתו של מוטי מנשה המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה‬
‫)"המוכרים"(‪ ,‬על פיו תרכוש החברה מהמוכרים מניות של חברת יעד נציגיות‬
‫תעשייה בע"מ )"יעד"( וכן תרכוש מאפסווינג אופציות של חברת יע‬
‫זד‪.‬בי‪.‬איי‪.‬בע"מ ‪751032‬‬
‫‪42,229‬‬
‫תפוז אנשים בע"מ ‪1096007‬‬
‫‪10,198‬‬
‫‪ 30.01.2014‬נדחית‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ 30.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הקצאה פרטית שאינה מהותית ל‪ B.V 770 ,Chabad -‬בעלת‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬שינוי שם החברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בבילון בע"מ ‪1101666‬‬
‫‪402,466‬‬
‫ארן מחקר ופיתוח )‪ (1982‬בע"מ‬
‫‪1085265‬‬
‫‪65,244‬‬
‫‪ 30.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 30.01.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור עסקת מסגרת לביטוח אחריות נושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1091354‬‬
‫מנרב אחזקות בע"מ ‪155036‬‬
‫‪1,671,067‬‬
‫‪ 02.02.2014‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 02.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור סיום התקשרות החברה עם משרד רו"ח זיו האפט ‪ BDO‬כרו"ח‬
‫המבקר של החברה‪ ,‬ואישור מינויו של משרד בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות'‪,‬‬
‫כמשרד רו"ח המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם אפריקה השקעות‪,‬‬
‫בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬עדכון תנאי העסקתו של מר פנחס דקל מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר דוד לוי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬שינוי שם חברה ל"מעיינות החזקות בע"מ בעברית ו"‪ Mayanot Holdings‬בעד)א(‬
‫‪ "Ltd‬באנגלית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪351,298‬‬
‫אורתם סהר הנדסה בע"מ ‪72,155 1103464‬‬
‫)י‪.‬ז( קווינקו בע"מ ‪386011‬‬
‫‪67,906‬‬
‫מעיינות עדן בע"מ ‪404012‬‬
‫‪86,357‬‬
‫עמיר שיווק והשקעות בחקלאות‬
‫בע"מ ‪1092204‬‬
‫ווידמד בע"מ ‪1099928‬‬
‫‪182,633‬‬
‫‪1,235‬‬
‫‪ 02.02.2014‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 02.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 03.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 03.02.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 03.02.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫די‪.‬אן‪.‬איי ביומדיקל סולושינס בע"מ‬
‫‪1103852‬‬
‫‪33,656‬‬
‫‪ 03.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫טאו תשואות סדרה ב' ‪6370068‬‬
‫‪0‬‬
‫טאו תשואות בע"מ ‪6370126‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.02.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 03.02.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1123371‬‬
‫סטאר נייט טכנולוגיות בע"מ‬
‫‪2200145‬‬
‫‪304,127‬‬
‫‪ 03.02.2014‬אג"ח ב‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 03.02.2014‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫המשביר ‪ 365‬החזקות בע"מ‬
‫‪1104959‬‬
‫‪474,552‬‬
‫‪ 04.02.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫מדיקל קומפרישין סיסטם )די‪.‬בי‪.‬אן‪(.‬‬
‫בע"מ ‪1096890‬‬
‫נ‪.‬ר‪ .‬ספאנטק תעשיות בע"מ‬
‫‪1090117‬‬
‫‪228,767‬‬
‫‪ 04.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 04.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪2,860‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן‪ ,‬אלמגור‪-‬זוהר ושות' כרואה חשבון בעד)א(‬
‫המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הדירקטוריון‬
‫לקבוע את שכרו לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר )פרופ'( נתן אינטרטור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר )פרופ'( ברוך מבורך כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הארכת כהונתו של מר זאב ברונפלד‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הארכת כהונתו של מר אבי אילון‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור הארכת כהונתו של מר יונתן מלכה‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור הארכת כהונתו של מר שרון כהן תוסיה‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬התקשרות בעסקת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬מתן הוראות בנוגע לסיום או המשך כהונתה של הנציגות המשותפת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות בנוגע לסיום או המשל כהונתה של הנציגות המשותפת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬אישור מינוי הרמטיק נאמנות כנאמן למחזיקי אגח סדרה ב' של החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הסכמה למכירת השלד הבורסאי ונקיטת הליכים ליישום ההחלטה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬בחירת מציע למכירת השלד הבורסאי‪-‬ליאור תמר השקעות בע"מ ופידלטי אין חוו"ד)א(‬
‫הון סיכון בעמ‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .4‬בחירת מציע למכירת השלד הבורסאי ‪ -‬אלי רוני ואבי יוזמה ופיתוח בע"מ‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫אלון חיפושי גז טבעי בע"מ ‪1,025,959 1117688‬‬
‫‪ 04.02.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬בחירת מציע למכירת השלד הבורסאי ‪ -‬אינווסט פרו בע"מ‪.‬‬
‫‪450,848‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור חידוש התקשרות החברה עם מר רמי שביט‪ ,‬בעל השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬המכהן כדירקטור וכמנכ"ל החברה‪ ,‬בהסכם העסקה חדש‪ ,‬לתקופה‬
‫של שלוש שנים מיום ‪ 1‬בינואר ‪ 2014‬ועד יום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2016‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם מר אורי מור‪ ,‬כיועץ למנכ"ל החברה בעד)א(‬
‫בענייני כספים‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬עדכון תנאי העסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר גדעון קרסני‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬תשלום מענק חד פעמי למנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש ואישור תנאי כהונתם של מר שלמה אבן וגב' דיאנה‬
‫בוגולובסקי כדירקטורים בחברה‪ .‬לאחר שיחות עם החברה‪ ,‬הובהר לנו כי‬
‫מינוי הדירקטורים מבוצע כמקשה אחת‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר צבי גרינפלד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ‪571,296‬‬
‫‪2310076‬‬
‫‪ 04.02.2014‬אג"ח‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי‬
‫כתבי ההתחייבות )סדרה ‪ (31‬של החברה‪ ,‬חלף יובנק חברה לנאמנויות בע"מ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ‪2,006,062‬‬
‫‪2310068‬‬
‫‪ 04.02.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי‬
‫כתבי ההתחייבות )סדרה ‪ (30‬של החברה‪ ,‬חלף יובנק חברה לנאמנויות בע"מ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬שינוי שם החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מיוחדת‬
‫אלקו החזקות בע"מ ‪694034‬‬
‫‪1,268,714‬‬
‫הפועלים הנפקות בע"מ ‪1940428‬‬
‫‪752,222‬‬
‫‪04.02.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪ 04.02.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫הפועלים הנפקות בע"מ ‪1940436‬‬
‫‪1,023,133‬‬
‫‪ 04.02.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫אגוד הנפקות בע"מ ‪1115278‬‬
‫‪350,540‬‬
‫‪ 04.02.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ כנאמן‬
‫למחזיקי תעודות התחייבות )סדרה יב'( של החברה‪ ,‬חלף יובנק חברה‬
‫לנאמנויות בע"מ‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ כנאמן‬
‫למחזיקי תעודות התחייבות )סדרה יג'( של החברה‪ ,‬חלף יובנק חברה‬
‫לנאמנויות בע"מ‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי‬
‫שטרי ההון הנדחים )סדרה ‪ (1‬של החברה‪ ,‬חלף יובנק חברה לנאמנויות בע"מ‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אגוד הנפקות בע"מ ‪1115286‬‬
‫‪104,327‬‬
‫‪ 04.02.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי‬
‫שטרי ההון הנדחים )סדרה ‪ (2‬של החברה‪ ,‬חלף יובנק חברה לנאמנויות בע"מ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1103209‬‬
‫‪10,879‬‬
‫‪ 04.02.2014‬אג"ח א‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ .1‬דיווח ודיון בדבר האירועים וההתפתחויות והמגעים להסדר עם החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬דיון בהצעת הנציגות המשותפת למחזיקי אג"ח סדרה א' ו‪ -‬ב' של החברה‬
‫להסדר בין החברה לבין מחזיקי האג"ח בהתאם לעקרונות המפורטים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1123843‬‬
‫‪2,397‬‬
‫‪ 04.02.2014‬אג"ח‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ .1‬דיווח ודיון בדבר האירועים וההתפתחויות והמגעים להסדר עם החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫צים שירותי ספנות סדרה א'‪.‬‬
‫‪6510010‬‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬דיון בהצעת הנציגות המשותפת למחזיקי אג"ח סדרות א' ו‪ -‬ב' של החברה אין חוו"ד)א(‬
‫להסדר בין החברה לבין מחזיקי האג"ח בהתאם לעקרונות המפורטים‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.02.2014‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬הצגת מזכר ההבנות הבלתי מחייב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫צים שרותי ספנות סדרה ב' ‪0 6510028‬‬
‫‪ 04.02.2014‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬הצגת מזכר ההבנות הבלתי מחייב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫צים שרותי ספנות סדרה ג' ‪0 6510036‬‬
‫‪ 04.02.2014‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬הצגת מזכר ההבנות הבלתי מחייב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ 04.02.2014‬אג"ח‬
‫‪18:00‬‬
‫‪ 05.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 05.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 05.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להצטרף לבקשת רשות ערעור‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור עדכון הסכם מתן שירותי ניהול עם חברה פרטית בבעלות מלאה‬
‫של גב' ענת סגל‪ ,‬דירקטורית ומנכ"לית החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור שינוי שם החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הסמכת הנאמן לנקיטת הליכים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי משרד גיסין ושות' כעוה"ד של החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫חפציבה ג'רוזלם א ‪1099944‬‬
‫‪0‬‬
‫ניסקו תעשיות )‪ (1992‬בע"מ ‪121,298 488015‬‬
‫קבוצת א‪.‬דורי בע"מ ‪473017‬‬
‫‪280,193‬‬
‫קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ ‪1099571‬‬
‫‪40,814‬‬
‫קומטאץ' תוכנה ‪1083237‬‬
‫‪277,050‬‬
‫אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ‬
‫‪1118496‬‬
‫כלל פיננסים בע"מ ‪1102300‬‬
‫‪16,156‬‬
‫‪267,297‬‬
‫‪ 05.02.2014‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 05.02.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 05.02.2014‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬מינוי משרד צלרמאיר פילוסוף רוזובסקי צפריר טולידאנו ושות' כעוה"ד של אין חוו"ד)א(‬
‫החברה‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .4‬מינוי משרד שטיינמץ הרינג גורמן ושות' כעוה"ד של החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪589,337‬‬
‫‪ 05.02.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 06.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית המועד הקובע ומועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב של‬
‫סדרה ד'‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור רכישות של גופי תאורה מהחברה ומגוף בשליטתה מעת לעת על‬
‫ידי נושאי משרה שהינם בעלי שליטה או קרובים של בעל שליטה או אנשים‬
‫שלבעל השליטה יש עניין אישי בהם‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח‬
‫ובבנין בע"מ ‪715011‬‬
‫‪688,256‬‬
‫‪ 06.02.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ‬
‫‪5010129‬‬
‫בירמן עצים ופרזול בע"מ ‪530014‬‬
‫‪1,003,088‬‬
‫‪80,896‬‬
‫‪ 06.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 06.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫בנק אגוד לישראל בע"מ ‪722314‬‬
‫‪1,182,479‬‬
‫‪ 06.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫קבוצת ברן בע"מ ‪286013‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360068‬‬
‫ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ‬
‫‪1103621‬‬
‫‪69,640‬‬
‫‪ .2‬אישור עדכון התגמול החודשי למנכ"ל החברה‪ ,‬מר דרור נגל‪ ,‬החל מחודש בעד)א(‬
‫ינואר ‪.2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור החזר הוצאות דלק למנכ"ל החברה‪ ,‬מר דרור נגל‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מרכיב הבונוס השנתי לו יהא זכאי מנכ"ל החברה‪ ,‬מר דרור נגל‪,‬‬
‫בגין כהונתו‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הבונוס השנתי לו יהא זכאי מנכ"ל החברה‪ ,‬מר דרור נגל‪ ,‬בגין שנת‬
‫‪.2013‬‬
‫‪ .6‬אישור מרכיב מענק ההסתגלות לו יהא זכאי יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר‬
‫חיים )הרש( פרידמן‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מרכיב הבונוס השנתי לו יהא זכאי יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר‬
‫חיים )הרש( פרידמן‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור הבונוס השנתי לו יהא זכאי יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר חיים‬
‫)הרש( פרידמן‪ ,‬בגין שנת ‪.2013‬‬
‫‪ .9‬אישור מתן כתב שיפוי ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר חיים )הרש( פרידמן‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק וולף כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק שיסגל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מענק לבעל השליטה מר בני בירמן המכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה‬
‫בגין השנים ‪.2015-2013‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תכנית מענקים ליו"ר דירקטוריון הבנק‪ ,‬מר זאב אבלס‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תכנית מענקים למנכ"ל הבנק היוצא‪ ,‬מר חיים פרייליכמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל הבנק הנכנס‪ ,‬מר ישראל טראו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪207,038‬‬
‫‪ 06.02.2014‬שנתית‬
‫‪15:00‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בריל תעשיות נעליים בע"מ ‪139,533 399014‬‬
‫‪ 09.02.2014‬נדחית‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה מאיר דור‪ ,‬אהוד ריגר‪ ,‬ישראל גוטמן‪ ,‬גיורא‬
‫שלמה מיוחס‪ ,‬ואישור מינויים לראשונה של ה"ה שלמה שרף ויצחק שיסגל‬
‫כדירקטורים בחברה‪ .‬לאחר שיחות עם החברה‪ ,‬הובהר לנו כי מינוי‬
‫הדירקטורים מבוצע כמקשה אחת‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי העסקתו של שלמה בוסקילה‪ ,‬בנו של בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תנאי העסקתו של מר עופר גנזי‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬הנמנה‬
‫עם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ‬
‫‪5010129‬‬
‫‪928,240‬‬
‫‪ 09.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1114768‬‬
‫‪34,498‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1098789‬‬
‫‪42,955‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1127851‬‬
‫‪0‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1098805‬‬
‫‪4,462‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1127869‬‬
‫‪0‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1098797‬‬
‫‪97,266‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1106996‬‬
‫‪279,349‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1107226‬‬
‫‪20,164‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1107234‬‬
‫‪86,740‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1118629‬‬
‫‪153,283‬‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1103209‬‬
‫‪9,262‬‬
‫‪ 09.02.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 09.02.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 09.02.2014‬אג"ח א‬
‫חש ‪2/13‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 09.02.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 09.02.2014‬אג"ח ב‬
‫חש ‪2/13‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 09.02.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 09.02.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 09.02.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 09.02.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 09.02.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 09.02.2014‬אג"ח א‬
‫‪9:00‬‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1123843‬‬
‫‪2,477‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ ‪2,070 549014‬‬
‫‪09.02.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ 10.02.2014‬נדחית‬
‫‪15:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬מינויו לראשונה של מר שמעון בוסקילה כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור שינוי תקנון ההתאגדות של החברה‪ ,‬באופן שיאפשר הענקת כתבי‬
‫שיפוי לנושאי משרה הנמנים עם בעל השליטה וקרובו והתאמת השיפוי של‬
‫נושאי משרה מכהנים לשיפוי שמוצע ביחס לבעל השליטה וקרובו‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי לנושאי משרה אשר נמנים עם בעל השליטה‬
‫וקרובו‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬התאמת כתבי השיפוי אשר הוענקו לנושאי משרה אשר אינם נמנים עם‬
‫בעל השליטה וקרוב‪ ,‬לנוסח כתב השיפוי המוצע לבעל השליטה וקרובו‬
‫נגד)א(‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של מר אבירם גלעד כדירקטור חיצוני בחברה‪,‬‬
‫לתקופה של שלוש שנים החל מיום אישור המינוי באסיפה הכללית‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של גב' אשבול שולמית כדירקטורית חיצונית בחברה‪,‬‬
‫לתקופה של שלוש שנים החל מיום אישור המינוי באסיפה הכללית‬
‫‪ .6‬אישור תנאי כהונה והעסקה של מר אבירם גלעד‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .7‬אישור תנאי כהונה והעסקה של גב' אשבול שולמית‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מסמך העקרונות והצעת חברת ניאוקרפט‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הצעת החברה לניהול החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .3‬נקיטת הליכים משפטיים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬הסמכת הנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מסמך העקרונות והצעת חברת ניאוקרפט‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬אישור הצעת החברה לניהול החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .3‬נקיטת הליכים משפטיים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .4‬הסמכת הנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד שטראוס ‪ -‬לזר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫אר‪.‬אס‪.‬אל‪.‬אלקטרוניקה בע"מ‬
‫‪299016‬‬
‫ניסן תעשיות רפואיות בע"מ ‪127,896 660019‬‬
‫‪32,808‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 10.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 10.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:30‬‬
‫בית‪-‬הזהב בע"מ ‪235010‬‬
‫‪97,163‬‬
‫‪ 10.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1116748‬‬
‫‪3,538‬‬
‫‪ 10.02.2014‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1114768‬‬
‫‪33,377‬‬
‫מלם‪-‬תים בע"מ ‪156018‬‬
‫‪148,090‬‬
‫‪ 10.02.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 11.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫בנק הפועלים בע"מ ‪662577‬‬
‫‪25,413,226‬‬
‫בנק לאומי לישראל בע"מ ‪604611‬‬
‫‪20,482,362‬‬
‫‪ 11.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 11.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫שיכון ובינוי בע"מ ‪1081942‬‬
‫‪3,484,931‬‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪611012‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1107226‬‬
‫‪1,282,301‬‬
‫‪20,704‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1107234‬‬
‫‪87,292‬‬
‫סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ‪.‬וי‬
‫‪1107093‬‬
‫‪13,334‬‬
‫‪ 11.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪13:30‬‬
‫‪ 11.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 11.02.2014‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 11.02.2014‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 11.02.2014‬אג"ח א‬
‫‪16:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בעסקת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה לתקופה של שלוש שנים‬
‫‪ .1‬דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה‬
‫ביום ‪ 31.12.2012,‬לרבות בשכ"ט רואי החשבון המבקרים הכלול בדו"ח‬
‫הדירקטוריון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של מר אברהם הראל כיו"ר דירקטוריון בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של מר יחזקאל ניסן כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של גב' יעל גיט כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של‬
‫משרד ורדי‪ ,‬ברוקנר‪ ,‬אינגבר רוזנצוויג ושות' כרואי החשבון המבקרים של‬
‫החברה‬
‫‪ .6‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול מתוקנת לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק‬
‫החברות‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות עם מר ארנון רובינשטיין‪ ,‬הנמנה עם בעלי השליטה של‬
‫החברה‪ ,‬הנוגעת לתנאי כהונתו כמנהל מקומי באנגליה‬
‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬נקיטת הליכים משפטיים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של מר יוסף קנטור כדירקטור חיצוני‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של מר יעקב דנון כדירקטור חיצוני‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬חידוש התקשרות החברה בביטוח אחריות נושאי משרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור תקרת מענקים שנתיים לנושאי המשרה )למעט מנהל העסקים‬
‫הראשי המכהן גם כמנכ"ל והדירקטורים( בגין שנת ‪.2013‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה של הבנק‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול בגין שנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מדיניות התגמול בגין השנים ‪.2014-2016‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור החלת מדיניות התגמול לעניין המענק השנתי ביחס ליו"ר‬
‫הדירקטוריון לשנת ‪.2013‬‬
‫‪ .4‬אישור החלת מדיניות התגמול לעניין המענקים השנתיים ביחס ליו"ר‬
‫הדירקטוריון לכל אחת מהשנים ‪.2014-2016‬‬
‫‪ .5‬אישור החלטה בקשר עם תנאי הפרישה של המנכ"ל הראשי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור החלת מדיניות התגמול לעניין המענקים השנתיים ביחס למנכ"ל‬
‫הראשי לשנת ‪.2013‬‬
‫‪ .7‬אישור החלת מדיניות התגמול לעניין המענקים השנתיים ביחס למנכ"ל‬
‫הראשי לכל אחת מהשנים ‪.2014-2016‬‬
‫‪ .8‬אישור תיקון תקנון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינוי יוסף אלשייך כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום קרן וריבית למחזיקי אגרות‬
‫החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות החוב‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫מעין ונצ'ורס בע"מ ‪1105477‬‬
‫‪18,380‬‬
‫‪ 11.02.2014‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטה בדבר הבקשה להקפאת הליכים שהגישה החברה‬
‫לבית המשפט‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטה בדבר זהות הנאמן להקפאת הליכים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ‬
‫‪731018‬‬
‫‪477,644‬‬
‫‪ 12.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר מרדכי ביגניץ כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר מישאל וקנין כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫לידר החזקות והשקעות בע"מ‬
‫‪318014‬‬
‫בראק קפיטל ‪1094036‬‬
‫‪81,582‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 12.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 12.02.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעה פרטית מהותית למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ליאור בן ארצי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1106996‬‬
‫‪279,275‬‬
‫‪ 12.02.2014‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של הרמטיק נאמנות )‪ (1975‬בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות‬
‫החוב )סדרה ד'( של החברה‪ ,‬במקום החברה לנאמנות של בנק לאומי‬
‫לישראל בע"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות‬
‫בע"מ ‪1080522‬‬
‫‪90,667‬‬
‫‪ 13.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬הצגת הדוח התקופתי של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד פאהן קנה ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גולן קשי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי גורן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אלי שטיינהורן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' שרון בר צבי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר עודד נגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫תראפיקס ביוסיינסס בע"מ ‪9,266 1095140‬‬
‫‪ 13.02.2014‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫ארד בע"מ ‪1091651‬‬
‫‪652,397‬‬
‫‪ 13.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬
‫‪233,181‬‬
‫‪ 13.02.2014‬אג"ח א‬
‫‪14:00‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬
‫‪495,121‬‬
‫‪ 13.02.2014‬אג"ח ב‬
‫‪14:00‬‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‪.‬טכנולוגיות בע"מ ‪164,988 1086230‬‬
‫‪ 16.02.2014‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬בכפוף לאישור מדיניות התגמול‪ ,‬הארכת תנאי ההעסקה הקיימים של מר‬
‫יוסף גורן לתקופה שמיום ‪ 1.1.2014‬ועד ליום ‪31.12.2016‬‬
‫‪.10‬בכפוף לאישור מדיניות התגמול‪ ,‬הארכת תנאי ההעסקה הקיימים של מר בעד)א(‬
‫אלי שטיינהורן לתקופה שמיום ‪ 1.1.2014‬ועד ליום ‪31.12.2016‬‬
‫‪.11‬בכפוף לאישור מדיניות התגמול‪ ,‬הארכת תנאי ההעסקה הקיימים של גב' בעד)א(‬
‫שרון בר צבי לתקופה שמיום ‪ 1.1.2014‬ועד ליום ‪31.12.2016‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור גמול לדירקטור מר אשר שמולביץ‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬מינויה מחדש של גב' טובה פינטו כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר ארז גיסין כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור עדכון של ‪ %2‬לגמול החודשי של יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬ד"ר הוגו צ'אופן בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיווח על ידי החברה והיועץ הכלכלי של הנאמנים ומחזיקי האגח בקשר‬
‫עם הליכי הסדר החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬דיון בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי החברה והיועץ הכלכלי של הנאמנים ומחזיקי אגרות‬
‫החוב בקשר עם הליכי הסדר החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬דיון בנושאים נוספים שיועלו באסיפה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני‬
‫החברה‪ ,‬לשנה שהסתיימה ביום ‪31.12.2012.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬אישור מינוים מחדש של הדירקטורים תנחום אורן‪ ,‬רון אורן‪ ,‬אלכס מילנר‪,‬‬
‫יגאל ברמן וגיא ועדיה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' ורה קורן כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור חלוקת דיבידנד‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬תיקון הסכם השירותים עם מנכ"ל החברה אלכס מילנר‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2 .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה תנחום אורן‪ ,‬יגאל ברמן‪ ,‬אלכס מילנר‪,‬‬
‫רוני אורן וגב' אורלי פלנר הירדני כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בהסכם שירותים עם מר אלכס מילנר‪ ,‬המכהן‬
‫כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מיניו מחדש של מר אבי פישר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מיניו מחדש של מר יונתן קפלן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מיניו מחדש של פרופ' גבריאל ברבש כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל רובינשטיין כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אורי זזון כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר ארז חוג'ה כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בהסכם שירותי ניהול חדש עם יו"ר דירקטוריון החברה‪,‬‬
‫מר גיא פרג‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק הנכנסת‪ ,‬גב' לילך אשר‪-‬‬
‫טופילסקי‪.‬‬
‫‪ .3‬תיקון תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון בנושא גילום מס בגין‬
‫הרכב‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הגדלת ההון הרשום של הבנק ותיקון תזכיר ותקנון הבנק בהתאם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי משרד רואי חשבון ‪ BDO‬זיו האפט כרואי החשבון מבקרים‬
‫ודיווח על שכרם‬
‫‪ .5‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫רפק תקשורת ותשתיות בע"מ‬
‫‪769026‬‬
‫‪101,313‬‬
‫‪ 16.02.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫הבנק הבינלאומי הראשון לישראל‬
‫בע"מ ‪593038‬‬
‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ‬
‫‪1104280‬‬
‫‪5,650,588‬‬
‫‪ 16.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ 16.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:30‬‬
‫רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה‬
‫‪ 2006‬בע"מ ‪1104249‬‬
‫‪2,796,845‬‬
‫‪ 16.02.2014‬שנתית‬
‫‪11:30‬‬
‫אספן גרופ בע"מ ‪313015‬‬
‫‪276,701‬‬
‫‪ 16.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 16.02.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 16.02.2014‬אג"ח ו‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 17.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪1,103,974‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪14,009 7190077‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪68,000 7190150‬‬
‫בנק דיסקונט לישראל בע"מ ‪6,787,972 691212‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫וילי פוד השקעות בע"מ ‪371013‬‬
‫‪353,396‬‬
‫‪ 17.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' שלומית פן כדירקטורית חיצונית בחברה‪,‬‬
‫והכללתה בכתב השיפוי ובפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתב פטור ל גב' שלומית פן‪ ,‬דירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫מועדון ‪ 365‬בע"מ ‪1121318‬‬
‫‪40,563‬‬
‫‪ 17.02.2014‬אג"ח‬
‫‪15:30‬‬
‫‪ .1‬לקבל החלטה להתנגד או שלא להתנגד למיזוג החברה עם המשביר ‪365‬‬
‫החזקות בע"מ כפי שתואר בדוחותייה המיידיים של החברה ‪ -‬לא להתנגד‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ‬
‫‪1118496‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710155‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710163‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אג"ח‬
‫‪14,700‬‬
‫‪17.02.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ 17.02.2014‬אג"ח ו‬
‫‪17:30‬‬
‫‪124,498‬‬
‫‪ 17.02.2014‬אג"ח ז‬
‫‪17:30‬‬
‫‪26,131‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪61,841 1120815‬‬
‫‪ 17.02.2014‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 18.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫עילדב השקעות בע"מ ‪1083658‬‬
‫‪92,563‬‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬
‫‪14,650,183‬‬
‫‪ 18.02.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ‬
‫‪1102219‬‬
‫קבוצת דלק סדרה יא' ‪1098201‬‬
‫‪57,372‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 18.02.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫פסגות תעודות סל בע"מ ‪1096593‬‬
‫‪0‬‬
‫פסגות תעודות סל בע"מ ‪1099522‬‬
‫‪0‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬לקבל החלטה להתנגד או שלא להתנגד למיזוג החברה עם המשביר ‪365‬‬
‫החזקות בע"מ כפי שתואר בדוחותייה המיידיים של החברה ‪ -‬להתנגד‪.‬‬
‫‪ .1‬החלטה על נקיטת הליכים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מתווה הפעולה המתוכנן בהתאם למכתב הכונסים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬העמדה לפירעון מיידי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מתווה הפעולה המתוכנן בהתאם למכתב הכונסים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬העמדה לפירעון מיידי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬הימנעות מנקיטת הליכים בקשר עם התאמת הבטוחות לסדרה ו'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרותה של החברה בהסכם ניהול עם חברה פרטית בבעלות‬
‫ושליטה מלאה של יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר רונן שטרנבך‪ ,‬הנמנה על בעלי‬
‫השליטה בחברה לתקופה בת ‪ 3‬שנים החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪.2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור תשלום בסך ‪ 906‬לחברה פרטית בבעלות ושליטה מלאה של יו"ר‬
‫הדירקטוריון‪ ,‬מר רונן שטרנבך‪ ,‬הנמנה על בעלי השליטה בחברה‪ ,‬בגין‬
‫שירותי הניהול בשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור התקשרותה של החברה בהסכם העסקה עם מר אמיר דיאמנט‬
‫כמנכ"ל החברה‪ ,‬החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪ 2014‬ובכלל זה אישור הקצאת אופציות‬
‫למר דיאמנט‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מתן כתב פטור מאחריות למר אמיר דיאמנט‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫‪1 .1‬דיון בדוחות התקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור הארכת כהונת משרד סומך חייקין ושות' )‪ (KPMG‬כרו"ח‬
‫המבקרים של החברה‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר רון מושקוביץ כיו"ר הדירקטוריון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אמנון ליאון כדירקטור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר איתן רף כדירקטור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר זאב נהרי כדירקטור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויה מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר יואב דופלט כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר אביעד קאופמן כדירקטור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינויו מחדש של מר מיכאל בריקר כדירקטור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬מינויו מחדש של מר דן זיסקינד כדירקטור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור תנאי כהונה לדירקטורים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של מר שמעון הייבלום כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של הרמטיק נאמנות )‪ (1975‬בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות‬
‫החוב )סדרה ט'( של החברה‪ ,‬במקום חברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬לאשר כי במקרה זה בלבד אין צורך לאשר את התפטרות הנאמן הנוכחי‬
‫ומינוי החלופי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ 18.02.2014‬תעודת סל ‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪10:30‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ 18.02.2014‬תעודת סל ‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪10:30‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫אפיק הירדן אחזקות )‪ (2006‬בע"מ‬
‫‪1112937‬‬
‫‪0‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 18.02.2014‬אג"ח ב‬
‫חש‬
‫‪11:00‬‬
‫‪11/08‬‬
‫דוראה השקעות א' ‪3720034‬‬
‫‪0‬‬
‫‪18.02.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח‬
‫דוראה השקעות ב' ‪3720075‬‬
‫‪0‬‬
‫‪18.02.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח‬
‫דוראה השקעות סד ג' ‪3720109‬‬
‫‪0‬‬
‫‪18.02.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח‬
‫דוראה השקעות ד' ‪3720117‬‬
‫‪0‬‬
‫‪18.02.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח‬
‫פורמולה ויז'ן טכנולוג'יס )אפ‪.‬וי‪.‬טי(‬
‫בע"מ ‪169011‬‬
‫‪19,675‬‬
‫‪ 19.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫אס‪.‬טי‪.‬ג'י‪ .‬אינטרנשיונל בע"מ‬
‫‪550012‬‬
‫‪58,873‬‬
‫‪ 19.02.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דיווח ודיון על ידי נציגות החברה בנוגע למסמך עקרונות להסדר מוצע בין‬
‫החברה לנושי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬דיון בנושאים נוספים ככל שיוכלו על ידי נושי החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לעמדת מחזיקי אגרולת החוב ביחס לבקשת‬
‫המפרקים למתן הוראות למכיקת זכויות החברה "פרויקט השוקולד"‬
‫שברוסיה מתנגד‬
‫‪ .2‬לא מתנגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .3‬נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לעמדת מחזיקי אגרות החוב ביחס לבקשת‬
‫המפרקים למתן הוראות למכירת זכויות החברה "פרויקט שוקולד" שברוסיה‪.‬‬
‫מתנגד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬לא מתנגד‪.‬‬
‫‪ .3‬נמנע‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לעמדת מחזיקי אגרות החוב ביחס לבקשת‬
‫המפרקים למתן הוראות למכירת זכויות החברה "פרויקט שוקולד" שברוסיה‪.‬‬
‫להתנגד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬לא להתנגד‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .3‬נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לעמדת מחזיקי אגרות החוב ביחס לבקשת‬
‫המפרקים למתן הוראות למכירת זכויות החברה "פרויקט השוקולד"‬
‫שברוסיה‪ .‬להתנגד‪.‬‬
‫‪ .2‬לא להתנגד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .3‬נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר משה צבירן כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור עדכון תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר רונן יצחק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה עם בעל השליטה‪ ,‬מר דן גולדשטיין‪ ,‬בהסכם‬
‫למתן שירותי ניהול כיו"ר דירקטוריון פעיל‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של מר שלמה בר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רן ברקובסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל בנין‪-‬בר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר אביעד שחר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר יהודה פורת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730298‬‬
‫‪40,717‬‬
‫‪ 19.02.2014‬אג"ח‬
‫להמרה‬
‫‪11:00‬‬
‫סד ‪1‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730207‬‬
‫‪41,343‬‬
‫‪ 19.02.2014‬אג"ח ה‬
‫‪11:00‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730215‬‬
‫‪67,922‬‬
‫‪ 19.02.2014‬אג"ח ו‬
‫‪11:00‬‬
‫צנורות המזרח התיכון בע"מ ‪111,443 454017‬‬
‫‪ 20.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫מגה אור החזקות בע"מ ‪1104488‬‬
‫‪283,431‬‬
‫‪ 23.02.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר הנדסה ופיתוח בע"מ‬
‫‪1107085‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.02.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫לידקום א' ‪1112911‬‬
‫‪0‬‬
‫לידקום א' חש‪1115096 1‬‬
‫‪0‬‬
‫לידקום א' חש‪1117548 2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.02.2014‬אג"ח א‬
‫חש‬
‫‪14:00‬‬
‫‪12/09‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .7‬אישור מינויה לראשונה של גב' יפית נגר‪-‬סולומון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור עסקה בין החברה ובין בעל השליטה בה ולפיה יעביר בעל השליטה‬
‫‪ 4‬פרויקטים של בניה למגורים בישראל בשלבים שונים של ייזום שיווק ופיתוח‬
‫לחברה בדרך של מיזוג חברה פרטית בבעלותו המלאה אל תוך אאורה כך‬
‫שתהפוך להיות חברה בת של החברה כנגד הנפקת זכויות לכלל בעלי‬
‫המניות של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור עסקה בין החברה ובין בעל השליטה בה ולפיה יעביר בעל השליטה‬
‫‪ 2‬פרויקטים של בניה למגורים בישראל בשלבים שונים של ייזום‪ ,‬שיווק‬
‫ופיתוח בדרך של מיזוג חברה פרטית בבעלותו המלאה אל תוך אאורה כך‬
‫שתהפוך להיות חברה בת של החברה כנגד הנפקת זכויות לכלל בעלי‬
‫המניות של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור עסקה בין החברה ובין בעל השליטה בה ולפיה יעביר בעל השליטה‬
‫‪ 4‬פרויקטים של בניה למגורים בישראל בשלבים שונים של ייזום‪ ,‬שיווק‬
‫ופיתוח בדרך של מיזוג חברה פרטית בבעלותו המלאה אל תוך אאורה כך‬
‫שתהפוך לחברה בת של החברה כנגד הנפקת זכויות לכלל בעלי המניות של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון בהסכם ההתקשרות למתן שירותי ניהול ויעוץ בין החברה לבין גאון‬
‫אגרו תעשיות בע"מ‪ ,‬באופן שישונה זהות יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר גיא רגב חלף‬
‫מר אבי הוכמן‪ ,‬ללא כל שינוי נוסף‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר גיא רגב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬תיקון הסכם הניהול עם מנכ"ל החברה ‪ -‬קביעת המענק השנתי בהתאם‬
‫לקבוע במדיניות התגמול‬
‫‪ .3‬אישור מתן מענק למנכ"ל לשנת ‪2012‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר סטיבן פרוביזור כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יורם בוכנר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר איתן אלדר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם נוה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' מדלן כהן כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מימון פעילות נאמן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ 23.02.2014‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬מכירת נכסי ועסקי לידקום‪.‬‬
‫‪ 23.02.2014‬אג"ח א‬
‫חש ‪8/09‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .2‬מימון פעילות נאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬מכירת נכסי ועסקי לידקום‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מימון פעולות נאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫גליל מור ‪ -‬מוצרים פיננסים בע"מ‬
‫‪1108877‬‬
‫‪367,658‬‬
‫‪ 23.02.2014‬אג"ח א‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬להורות לחברה כיצד להצביע בנוגע לנושאים שעל סדר יומה של אסיפת‬
‫לידקום‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דוראה השקעות א' ‪3720034‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.02.2014‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ .1‬הסמכת מר אדוארד קלר חבר הנציגות לניהול משא ומתן עם ‪LTD MXR‬‬
‫‪ DEVELOPMENTS‬בקשר למכירת זכויות החברה ב‪"-‬פרויקט השוקולד"‬
‫שברוסיה ולקבל החלטות בשם מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לשימוש בכספים המופקדים אצלם בנאמנות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דוראה השקעות ב' ‪3720075‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.02.2014‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ .1‬הסמכת מר אדוארד קלר חבר הנציגות לניהול משא ומתן עם ‪LTD MXR‬‬
‫‪ DEVELOPMENTS‬בקשר למכירת זכויות החברה ב‪"-‬פרויקט השוקולד"‬
‫שברוסיה ולקבל החלטות בשם מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לשימוש בכספים המופקדים אצלם בנאמנות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫נגד‬
‫דוראה השקעות ג' ‪3720109‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.02.2014‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫דוראה השקעות ד' ‪3720117‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.02.2014‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ .1‬הסמכת מר אדוארד קלר חברה הנציגות לניהול משא ומתן עם ‪LTD‬‬
‫‪ MXR DEVELOPMENTS‬בקשר למכירת זכויות החברה ב‪"-‬פרויקט‬
‫השוקולד" שברוסיה ולקבל החלטות בשם מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬הסמכת מר אדוארד קלר חבר הנציגות לניהול משא ומתן עם ‪LTD MXR‬‬
‫‪ DEVELOPMENT‬בקשר למכירת זכויות החברה ב‪"-‬פרויקט השוקולד"‬
‫שברוסיה ולקבל החלטות בשם מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .2‬תן הוראות לנאמנים בנוגע לשימוש בכספים המופקדים אצלם בנאמנות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אלון רבוע כחול ישראל בע"מ‬
‫‪1082551‬‬
‫‪978,764‬‬
‫‪ 24.02.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫תמיר פישמן הון סיכון ‪ II‬בע"מ‬
‫‪1084367‬‬
‫‪7,065‬‬
‫‪ 24.02.2014‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ‬
‫‪629014‬‬
‫אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ‬
‫‪720011‬‬
‫‪148,221,155‬‬
‫‪ 24.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪16:30‬‬
‫‪ 24.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דוד ויסמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק בדר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה אבן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' דיאנה בוגוסלבסקי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם מירון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי ונטורה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אלדד תמיר‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬בעד)א(‬
‫לתקופת כהונה נוספת כיו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ארז ויגודמן‪ ,‬נשיא ומנכ"ל החברה‬
‫המיועד‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור יעדי התגמול של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר גלעד יעבץ‪ ,‬לרבות התשלום‬
‫בגינם‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור יעדי התגמול של סמנכ"ל הנדסה ותפעול‪ ,‬מר עמית פז‪ ,‬לרבות‬
‫התשלום בגינם‬
‫‪ .3‬אישור יעדי התגמול של סמנכ"ל שיווק‪ ,‬מכירות ופיתוח עסקי של החברה‪ ,‬בעד)א(‬
‫מר צפריר יואלי‪ ,‬לרבות התשלום בגינם‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר צמח הילביץ כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר דניאל גימפל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪248,937‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪44,934 7190168‬‬
‫‪ 24.02.2014‬אג"ח ה‬
‫‪12:00‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫כלל פיננסים בע"מ ‪1102300‬‬
‫‪266,677‬‬
‫‪ 24.02.2014‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767038‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 25.02.2014‬מבוטלת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון והארכת תקופת הסכם ההעסקה הנוכחי של מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור הקצאת ניירות ערך למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫‪2,870,909‬‬
‫‪ 25.02.2014‬מבוטלת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון והארכת תקופת הסכם ההעסקה הנוכחי של מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬אישור הקצאת ניירות ערך למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אקסלנז ביוסיינס בע"מ ‪1104868‬‬
‫‪120,023‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1091354‬‬
‫‪1,576,726‬‬
‫‪ 25.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1104645‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1104603‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1104629‬‬
‫פסגות תעודות סל בע"מ ‪1096635‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫פסגות תעודות סל בע"מ ‪1096650‬‬
‫‪0‬‬
‫פסגות תעודות התחייבות מט"ח‬
‫בע"מ ‪1129006‬‬
‫פסגות תעודות סל בע"מ ‪1084656‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫פסגות תעודות התחייבות מט"ח‬
‫בע"מ ‪1129030‬‬
‫פסגות תעודות סל בע"מ ‪1096601‬‬
‫‪0‬‬
‫פסגות תעודות סל בע"מ ‪1099530‬‬
‫‪0‬‬
‫פסגות תעודות סל בע"מ ‪1096627‬‬
‫‪0‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1107895‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1107903‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1107911‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1109412‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1109420‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1125798‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1109446‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1112879‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫המלצה‬
‫נגד)א(‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור "עסקת מסגרת" להתקשרות החברה בפוליסת ביטוח נושאי משרה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויה של גב' לאה נס כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬מינוי יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות הסל של‬
‫החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור חידוש מינויו של ד"ר אורי גייגר כדירקטור בחברה ואישור תנאי‬
‫הכהונה )הקיימים( כיו"ר פעיל של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור חידוש מינויו של מר משה )מורי( ארקין כדירקטור בחברה ולקבוע‬
‫כי נוסח כתב השיפוי הקיים בחברה ימשיך לחול עליו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור חידוש מינויו של מר ניר ארקין כדירקטור בחברה ולקבוע כי נוסח‬
‫כתב השיפוי הקיים בחברה ימשיך לחול עליו‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור חידוש מינויו של מר מנחם ענבר כדירקטור בחברה ולקבוע כי נוסח‬
‫כתב השיפוי הקיים בחברה ימשיך לחול עליו‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור חידוש מינויו של מר שמואל רובינשטיין כדירקטור בחברה ולקבוע‬
‫כי תנאי כהונתו ונוסח כתב השיפוי הקיים בחברה ימשיכו לחול עליו‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור חידוש מינויו של פרופ' ירון אילן כדירקטור בחברה ולקבוע כי נוסח‬
‫כתב השיפוי הקיים בחברה ימשיך לחול עליו‪.‬‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר אברהם מירון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1113307‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1114263‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1115740‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1116326‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1117563‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1118389‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1118769‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1125798‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1124122‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1128495‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1122779‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1128503‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1118801‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1122795‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1123652‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1125749‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1120187‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1126440‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1129964‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1128511‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1130046‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1107937‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1130053‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1120195‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1120203‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1116060‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1117399‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1126465‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1125806‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬החלפת נאמן‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תיא חברה להשקעות בע"מ ‪126,660 796011‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1124114‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1130061‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1130004‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1129972‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1124106‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1124098‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1122787‬‬
‫מזרחי ובניו סדרה א' ‪1102391‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫פי‪.‬סי‪.‬בי‪ .‬טכנולוגיות בע"מ ‪175,475 1091685‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 25.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.02.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 26.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 26.02.2014‬שנתית‬
‫‪16:00‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767038‬‬
‫‪0‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫‪2,760,662‬‬
‫‪ 26.02.2014‬שנתית‬
‫‪16:00‬‬
‫כפרית תעשיות )‪ (1993‬בע"מ‬
‫‪522011‬‬
‫‪205,376‬‬
‫‪ 26.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אן טי אס אינק‪1098169 .‬‬
‫‪291,027‬‬
‫‪ 26.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫אפוסנס בע"מ ‪1119593‬‬
‫‪25,625‬‬
‫פלג‪-‬ניא בע"מ ‪401018‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.02.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 27.02.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור החלפת רו"ח מבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים משפטיים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה‬
‫חשבון מבקרים של החברה‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של ד"ר משה ברקת כיו"ר הדירקטוריון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אבי הראל כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה‬
‫חשבון מבקרים של החברה‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של ד"ר משה ברקת כיו"ר הדירקטוריון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אבי הראל כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של רם בלינקוב כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של רז דיאור כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של שי חרמש כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של רפאל עדס כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של תרצה פלורנטין כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של איילת שחר‪-‬אפשטיין כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של אופיר ליבשטיין כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסכם המיזוג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור דחיית האסיפה במידת הצורך‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תמחור מחדש לחלק מהאופציות שהוענקו למנכ"לית בפועל של החברה‬
‫בתפקידה הקודם כסמנכ"לית פיתוח קליני ורגולציה‪ ,‬גב' מירי בן‪-‬עמי‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תנאי הכהונה וההעסקה של מר אילן בן‪-‬גיגי‪ ,‬עפ"י הסכם‬
‫ניהול למתן שירותי ניהול כמנכ"ל‪ ,‬באמצעות חברת ניהול‪ ,‬בהתאם למדיניות‬
‫התגמול של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם מר דוד קישון בהסכם למתן שירותים כיועץ‬
‫חיצוני‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫ליברטי פרופרטיס בע"מ ‪1130475‬‬
‫‪72,553‬‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1116748‬‬
‫‪1,769‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 27.02.2014‬אג"ח ד‬
‫‪13:00‬‬
‫‪27.02.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪13,198 7190077‬‬
‫‪ 27.02.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪0 7190184‬‬
‫‪ 27.02.2014‬אג"ח ד‬
‫חש‬
‫‪11:00‬‬
‫‪10/12‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪44,934 7190168‬‬
‫‪ 27.02.2014‬אג"ח ה‬
‫‪11:00‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪70,643 7190150‬‬
‫‪ 27.02.2014‬אג"ח ו‬
‫‪11:00‬‬
‫בולוס‪-‬גד בע"מ ‪1010016‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.02.2014‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬אישור מנגנון למענק שנתי בגין שירותי יו"ר דירקטוריון‪ ,‬מר פנחס‬
‫אוסרלנה‪ ,‬כחלק מהסכם הניהול למתן שירותי ניהול לחברה ע"י כור מתכת‬
‫גרופ בע"מ וע"י כלירמרק אופורטיוניטי פאנד‪ ,‬שותפות מוגבלת‪ ,‬בעלות‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬הסמכת הנאמן להתקשר בשם המחזיקים בהסכם חלוקה לפי שטחים עם‬
‫הבנק הבינלאומי‪.‬‬
‫‪ .2‬החלפת נספח ג' לשטר הנאמנות‪.‬‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬לאשר את ביטול החלטת מחזיקי כתבי ההתחייבות להעמדה לפירעון‬
‫מיידי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .2‬לא לאשר את ביטוח החלטת מחזיקי כתבי ההתחייבות להעמדה לפירעון‬
‫מיידי‪.‬‬
‫‪ .3‬לאשר את משיכת ההתנגדות שהוגשה על ידי הנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .4‬לא לאשר את משיכת ההתנגדות שהוגשה על ידי הנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המעודכן בדרך של אישור מסמך ההסדר ושטרי הנאמנות‬
‫החדשים‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים שתכונס על ידי החברה‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור שימוש בכספים המופקדים בחשבון הייעודי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור שינוי שטר הנאמנות המקורי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המעודכן בדרך של אישור מסמך ההסדר ושטרי הנאמנות‬
‫החדשים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים שתכונס על ידי החברה‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור שימוש בכספים המופקדים בחשבון הייעודי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור שינוי שטר הנאמנות המקורי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המעודכן בדרך של אישור מסמך ההסדר ושטרי הנאמנות‬
‫החדשים‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים שתכונס על ידי החברה‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור שימוש בכספים המופקדים בחשבון הייעודי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור שינוי שטר הנאמנות המקורי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המעודכן בדרך של אישור מסמך ההסדר ושטרי הנאמנות‬
‫החדשים‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים שתכונס על ידי החברה‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור שימוש בכספים המופקדים בחשבון הייעודי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור שינוי שטר הנאמנות המקורי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬להנחות את הנאמן בקשר עם הבקשת של המפרק למתן הוראות בעניין‬
‫הסדר החוב עם עיריית עכו‪.‬‬
‫‪ .2‬להורות לנאמן להתנגד לבקשה ולהסכים להסדר חוב עם עיריית עכו ולפיו‬
‫ישולם לעיריית עכו סכום שלא יעלה על סך של ‪ 170000‬ש"ח בהתאם‬
‫לסיכום שהושג בנובמבר ‪09‬‬
‫‪ .3‬להנחות את הנאמן בקשר עם הבקשה של המפרק למתן הוראות בגין‬
‫הארכת חוזה פיתוח מנהל מקרקעי ישראל‪.‬‬
‫‪ .4‬להנחות את המפרק להתנגד להצעה ולא להסכים לפיצוי בסכום שיפחת מ‪-‬‬
‫‪ 50%‬מכספי הפיצויים‪.‬‬
‫‪ .5‬תיקון שטר הנאמנות‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫בולוס‪-‬גד בע"מ ‪1010065‬‬
‫‪0‬‬
‫סובריין נכסים בע"מ ‪3560067‬‬
‫‪0‬‬
‫סובריין נכסים בע"מ ‪3560083‬‬
‫‪0‬‬
‫קבוצת גולף א‪.‬ק‪ .‬בע"מ ‪1096148‬‬
‫‪474,734‬‬
‫אשדר חברה לבניה בע"מ ‪390,666 1104314‬‬
‫קרן קציר אג"ח להשקעות בע"מ‬
‫‪1098094‬‬
‫‪66,137‬‬
‫זרח חיפושי נפט וגז‪-‬שותפות מוגבלת ‪13,678‬‬
‫‪1099761‬‬
‫זרח חיפושי נפט וגז‪-‬שותפות מוגבלת ‪7,364‬‬
‫‪1099845‬‬
‫זרח חיפושי נפט וגז‪-‬שותפות מוגבלת ‪1,055‬‬
‫‪1128388‬‬
‫‪0‬‬
‫אידיבי אחזקות א' ‪7360019‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬להנחות את הנאמן בקשר עם הבקשת של המפרק למתן הוראות בעניין‬
‫‪ 27.02.2014‬אג"ח א‬
‫מפ‪ 12/01‬הסדר החוב עם עיריית עכו‪.‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .2‬להורות לנאמן להתנגד לבקשה ולהסכים להסדר חוב עם עיריית עכו ולפיו‬
‫ישולם לעיריית עכו סכום שלא יעלה על סך של ‪ 170000‬ש"ח בהתאם‬
‫לסיכום שהושג בנובמבר ‪09‬‬
‫‪ .3‬להנחות את הנאמן בקשר עם הבקשה של המפרק למתן הוראות בגין‬
‫הארכת חוזה פיתוח מנהל מקרקעי ישראל‪.‬‬
‫‪ .4‬להנחות את המפרק להתנגד להצעה ולא להסכים לפיצוי בסכום שיפחת מ‪-‬‬
‫‪ 50%‬מכספי הפיצויים‪.‬‬
‫‪ .5‬תיקון שטר הנאמנות‪.‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה רגילה להורות לנאמן לחדש את ביצוע החלטה מס' ‪.3‬‬
‫‪27.02.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה רגילה להורות לנאמן לחדש את ביצוע החלטה מס' ‪.3‬‬
‫‪ 27.02.2014‬אג"ח א‬
‫חש ‪7/12‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מר אהרון מידן‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל‬
‫‪ 02.03.2014‬מיוחדת‬
‫בחברה‪ ,‬החל ממועד מינויו בחברה‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .2‬עדכון הסכם לקבלת שירותי ניהול מאת תשלובת כיתן בע"מ‪ ,‬חברה בת‬
‫בבעלותה המלאה של כלל תעשיות בע"מ )בעלת השליטה בחברה(‪ ,‬באופן‬
‫שלא יכלול העמדת שירותי יו"ר דירקטוריון‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם לביצוע עבודות בניה עם קבוצת‬
‫‪ 02.03.2014‬מיוחדת‬
‫אשטרום בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬הסמכת הנציגות לניהול משא ומתן עם החברה‪.‬‬
‫‪ 02.03.2014‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .2‬נקיטת פעולות לרבות פעולות משפטיות ‪ -‬לשם הגנה על זכויות המחזיקים‪.‬‬
‫אידיבי אחזקות ב' ‪7360035‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.03.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫אידיבי אחזקות ג' ‪7360043‬‬
‫‪74,301‬‬
‫‪ 03.03.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬אישור מיזוג יחידות השתתפות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה )סדרה ‪ ,(2‬לפיה תוארך‬
‫תקופת המימוש עד ליום ‪02.03.2015.‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה )סדרה ‪ ,(7‬לפיה תוארך‬
‫תקופת המימוש עד ליום ‪31.03.2015.‬‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה ‪-‬‬
‫חלופה א'‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה ‪-‬‬
‫חלופה ב'‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .3‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה ‪-‬‬
‫נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה ‪-‬‬
‫חלופה א‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה ‪-‬‬
‫חלופה ב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .3‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה ‪-‬‬
‫נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה ‪-‬‬
‫חלופה א‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ 03.03.2014‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה )סדרה ‪ ,(2‬לפיה תוארך‬
‫תקופת המימוש עד ליום ‪02.03.2015.‬‬
‫פות‬
‫‪16:30‬‬
‫‪ .2‬אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה )סדרה ‪ ,(3‬לפיה תוארך‬
‫תקופת המימוש עד ליום ‪30.04.2015.‬‬
‫‪ .3‬אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה )סדרה ‪ ,(7‬לפיה תוארך‬
‫תקופת המימוש עד ליום ‪31.03.2015.‬‬
‫‪ .4‬אישור הגדלת הון השותפות והסמכת השותף הכללי לבצע גיוס הון‪.‬‬
‫‪ 03.03.2014‬אופציה‬
‫‪16:45‬‬
‫‪ 03.03.2014‬אופציה‬
‫‪17:15‬‬
‫‪ 03.03.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה ‪-‬‬
‫חלופה ב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .3‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה ‪-‬‬
‫נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה ‪-‬‬
‫‪ 03.03.2014‬אג"ח ג‬
‫חש ‪ 6/13‬חלופה א‪.‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .2‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה ‪-‬‬
‫חלופה ב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .3‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה ‪-‬‬
‫נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה ‪-‬‬
‫חלופה א‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה ‪-‬‬
‫חלופה ב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .3‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה ‪-‬‬
‫נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה ‪-‬‬
‫חלופה א‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה ‪-‬‬
‫חלופה ב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫אידיבי אחזקות ג'חש ‪7360167‬‬
‫‪0‬‬
‫אידיבי אחזקות ד' ‪7360068‬‬
‫‪595,461‬‬
‫‪ 03.03.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫אידיבי אחזקות ה' ‪7360076‬‬
‫‪28,181‬‬
‫‪ 03.03.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .3‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה ‪-‬‬
‫נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אידיבי אחזקות ה'חש ‪7360175‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה ‪-‬‬
‫‪ 03.03.2014‬אג"ח ה‬
‫חש ‪ 6/13‬חלופה א'‪.‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .2‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה ‪-‬‬
‫חלופה ב'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .3‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה ‪-‬‬
‫נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .1‬מינוי מר מוטי בן ארי לנציגות למחזיקי אגרות החוב סדרה ג' של החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון והתייעצות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬אישור שינוי אופן פעילות החברה כך שהחברה תשוב לפעילות פיננסית‬
‫בשוק הביומד בישראל‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי התגמול המוצעים למנכ"ל החברה הנכנס‪ ,‬מר אלון דולצ'ין‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אס‪.‬די‪.‬אס )סטאר מערכות בטחוניות( ‪12,637‬‬
‫בע"מ ‪2960110‬‬
‫‪12,759‬‬
‫אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ‬
‫‪1118496‬‬
‫‪ 03.03.2014‬אג"ח ג‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 03.03.2014‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫ביומדיקס אינקובטור בע"מ ‪368019‬‬
‫‪12,623‬‬
‫אינטרקיור בע"מ ‪1106376‬‬
‫‪4,694‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪719013‬‬
‫‪9,929‬‬
‫‪ 04.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 05.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 05.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אפיק הירדן ג' ‪1101211‬‬
‫‪0‬‬
‫ב‪.‬גאון אחזקות בע"מ ‪1104744‬‬
‫‪137,054‬‬
‫‪ 05.03.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 06.03.2014‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תנאי הכהונה והעסקה של גב' מיכל גור‪ ,‬משנה למנכ"ל ומזכירת‬
‫החברה‪ ,‬ללא שינוי ביחס לתנאי הכהונה הנוכחיים‪ ,‬החל מיום ‪ 8‬בפברואר‬
‫‪ , 2014‬ועד ליום ‪ 1‬באפריל ‪.2014‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלום ומועדים קובעים לתשלום למחזיקי אגרות חוב‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר הראל בית און‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור תנאי הפרישה של מר אבי הוכמן‪ ,‬המנכ"ל היוצא של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה הנכנס‪ ,‬מר גיא רגב‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫ביו לייט השקעות במדעי החיים‬
‫בישראל בע"מ ‪1095223‬‬
‫‪69,127‬‬
‫‪ 06.03.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫חברת פלסטופיל הזורע בע"מ‬
‫‪1092840‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪138016‬‬
‫‪98,440‬‬
‫‪ 06.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 06.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 09.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 09.03.2014‬אופציה‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 09.03.2014‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 09.03.2014‬אג"ח‬
‫‪9:00‬‬
‫בונוס ביוגרופ בע"מ ‪485011‬‬
‫‪47,291‬‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1124650‬‬
‫‪52,000‬‬
‫‪ 09.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 09.03.2014‬אג"ח ג‬
‫‪10:00‬‬
‫ישרס חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪613034‬‬
‫‪747,271‬‬
‫‪ 10.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר הנדסה ופיתוח בע"מ‬
‫‪1107085‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר הנדסה ופיתוח אופציה ‪1‬‬
‫‪1107101‬‬
‫פלג‪-‬ניא בע"מ ‪401018‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪60,483 1120815‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל מקוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רון וייסברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' אפרת מקוב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אליהו שוחט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה לראשונה של גב' רחל אדטו כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור הענקת כתב שיפוי לגב' רחל אדטו‪ ,‬דירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה כפי שיכהנו נגד)א(‬
‫מעת לעת‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דורון הראל כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר דב אינגבר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המוצע בין החברה לבין הרוכשים לבין מחזיקי כתבי‬
‫אופציה )סדרה‪.(1-‬‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המוצע בין החברה לבין הרוכשים לבין מחזיקי כתבי‬
‫אופציה )סדרה‪.(1-‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הוראות לנאמן בקשר עם התביעה הנגזרת‪-‬לא מתנגד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬הוראות לנאמן בקשר עם התביעה הנגזרת‪-‬מתנגד בהתאם לאמור בסעיף אין חוו"ד)א(‬
‫‪ 1.2‬לעיל‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .3‬הוראות לנאמן בקשר עם התביעה הנגזרת‪-‬נמנע‪.‬‬
‫‪ .4‬ככל שההחלטה בסעיף ‪ 1‬לעיל תהא להורות לנאמן להודיע לבית המשפט אין חוו"ד)א(‬
‫כי מחזיקי אגרות החוב אינם מתנגדים להמשך ניהולה של התביעה הנגזרת‪,‬‬
‫להורות לנאמן להודיע לבית המשפט‪-‬לא מתנגד לניהול התביעה על ידי‬
‫התובע‪.‬‬
‫‪ .5‬ככל שההחלטה בסעיף ‪ 1‬לעיל תהא להורות לנאמן להודיע לבית המשפט אין חוו"ד)א(‬
‫כי מחזיקי אגרות החוב אינם מתנגדים להמשך ניהולה של התביעה הנגזרת‪,‬‬
‫להורות לנאמן להודיע לבית המשפט‪-‬מבקש שהנאמן יצטרף לתביעה הנגזרת‬
‫כתובע‪.‬‬
‫‪ .6‬ככל שההחלטה בסעיף ‪ 1‬לעיל תהא להורות לנאמן להודיע לבית המשפט אין חוו"ד)א(‬
‫כי מחזיקי אגרות החוב אינם מתנגדים להמשך ניהולה של התביעה הנגזרת‪,‬‬
‫להורות לנאמן להודיע לבית המשפט‪-‬נמנע‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה )סדרה ‪ ,(2‬לפיה תוארך נגד)א(‬
‫תקופת המימוש עד ליום ‪15.09.2014.‬‬
‫‪ .1‬אישור שימוש בכספים לשם תשלום חובות עבר וחובות שוטפים לספקים‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫נמכרה‬
‫ההחזקה‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הסכם בו תשתמש החברה לשם תשלום חובות עבר ‪ -‬לפי בקשת‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הסכם בו תשתמש החברה לשם תשלום חובות עבר ‪ -‬לפי המלצת‬
‫המומחה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור ואשרור תנאי הביטוח למר שלמה איזנברג‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תקרת המענק ביחס למר טאובר שי‪ ,‬מנכ"ל החברה‪ ,‬בגין שנת‬
‫‪.2013‬‬
‫‪ .4‬אישור תקרת המענק למר אילן טוקר‪ ,‬מנהל סיכונים ודיווח‪ ,‬בגין שנת‬
‫‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח‬
‫ובבנין בע"מ ‪715011‬‬
‫‪708,889‬‬
‫‪ 10.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫יורופורט בע"מ ‪1103555‬‬
‫‪21,357‬‬
‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1123371‬‬
‫‪299,904‬‬
‫‪ 10.03.2014‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 10.03.2014‬אג"ח ב‬
‫‪17:00‬‬
‫י‪.‬רשי בע"מ ‪1104355‬‬
‫‪26,646‬‬
‫‪10.03.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אבוג'ן בע"מ ‪1105055‬‬
‫‪1,571,968‬‬
‫‪ 11.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪17:00‬‬
‫ביג מרכזי קניות בע"מ ‪1097260‬‬
‫‪1,623,840‬‬
‫‪ 11.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .5‬אישור תקרת המענקים לנושאי משרה בחברה )למעט מנהל העסקים‬
‫הראשי‪ ,‬המנכ"ל‪ ,‬מנהל הסיכונים והדיווח והדירקטורים( בגין שנת ‪.2013‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור עדכון התגמול החודשי למנכ"ל החברה‪ ,‬מר דרור נגל‪ ,‬החל מחודש בעד)א(‬
‫ינואר ‪.2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור החזר הוצאות דלק למנכ"ל החברה‪ ,‬מר דרור נגל‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מרכיב הבונוס השנתי לו יהא זכאי מנכ"ל החברה‪ ,‬מר דרור נגל‪,‬‬
‫בגין כהונתו‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הבונוס השנתי לו יהא זכאי מנכ"ל החברה‪ ,‬מר דרור נגל‪ ,‬בגין שנת‬
‫‪.2013‬‬
‫‪ .6‬אישור מרכיב מענק ההסתגלות לו יהא זכאי יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר‬
‫חיים )הרש( פרידמן‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מרכיב הבונוס השנתי לו יהא זכאי יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר‬
‫חיים )הרש( פרידמן‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור הבונוס השנתי לו יהא זכאי יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר חיים‬
‫)הרש( פרידמן‪ ,‬בגין שנת ‪.2013‬‬
‫‪ .1‬אישור הקדמת מועד הפדיון הסופי והמלא של אגרות החוב‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬כתב הצבעה ראשון ‪ -‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬כתב הצבעה שני ‪ -‬אישור התקשרות החברה עם בעלי השליטה בה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר עקיבא מוזס כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫כהונה בת שנה אחת‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר זיו קופ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה‬
‫בת שנה אחת‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הענקת אופציות למר עקיבא מוזס‪ ,‬ככל שמינויו בסעיף ‪ 1‬לעיל‬
‫יאושר‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הענקת אופציות למר זיו קופ‪ ,‬ככל שמינויו בסעיף ‪ 2‬לעיל יאושר‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור מענק חד פעמי בסך ‪ 217‬אלף דולר למר עופר חביב מנכ"ל‬
‫החברה בגין הנפקת מניות החברה בארה"ב‪.‬‬
‫‪ .1‬חידוש הסכם ייעוץ עם מר יהודה נפתלי‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה המכהן‬
‫כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬חידש הסכם ייעוץ עם מר איתן בר זאב‪ ,‬המכהן כמנכ"ל החברה ותיקון‬
‫תנאיו‪.‬‬
‫‪ .3‬חידוש הסכם ההעסקה בין ביג ארה"ב לבין גב' טליה נפתלי‪ ,‬בתו של מר‬
‫יהודה נפתלי מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬כמנהלת פרויקטי בניה בביג ארה"ב‪,‬‬
‫ועדכון תנאיו‪.‬‬
‫‪ .4‬חידוש כתב התחייבות לשיפוי שהעניקה החברה למר רון )רוני( נפתלי‪,‬‬
‫מבעלי השליטה בחברה והמכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מחדש של התקשרויות החברה מעת לעת בפוליסות לביטוח‬
‫אחריות נושאי משרה של החברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה לעניין נושאי המשרה בה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫ב‪.‬גאון אחזקות בע"מ ‪1104751‬‬
‫‪132,985‬‬
‫‪ 11.03.2014‬אג"ח א‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬עדכון בדבר הסבת סכומי הלוואות שהועמדו על ידי החברה לב‪.‬גאון‬
‫קמעונאות וסחר בע"מ לחברה בת של החברה ב‪.‬גאון עסקים בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫צ‪.‬מ‪.‬ח המרמן בע"מ ‪1104058‬‬
‫‪140,949‬‬
‫‪ 11.03.2014‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫חלל‪-‬תקשורת בע"מ ‪1092345‬‬
‫‪1,335,063‬‬
‫‪ 12.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫גולן מוצרי פלסטיק בע"מ ‪1091933‬‬
‫‪147,549‬‬
‫‪ 12.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫בנק הפועלים בע"מ ‪662577‬‬
‫‪24,590,641‬‬
‫‪12.03.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אפריקה ישראל תעשיות בע"מ‬
‫‪800011‬‬
‫‪412,625‬‬
‫‪ 12.03.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪7,511‬‬
‫‪ 12.03.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪54,205‬‬
‫‪ 12.03.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה חיים פייגלין‪ ,‬אבי בן אברהם‪ ,‬רן בן אברהם‪ ,‬נגד)א(‬
‫אברהם חרל"פ‪ ,‬פיליפ גרינהולץ והגב' מיכל צוקרמן‪-‬שחורי כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2012.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של הדירקטורים ה"ה חיים מר‪ ,‬ליגד רוטלוי ותמר‬
‫כפיר‪.‬‬
‫‪ .3‬מכוח סעיף ‪ 107‬לתקנון החברה‪ ,‬הודיעה יורוקום אחזקות )‪ (1979‬בע"מ‪ ,‬בעד)א(‬
‫כי בכוונתה למנות כדירקטורים את ה"ה שאול אלוביץ'‪ ,‬אור אלוביץ'‪ ,‬עמיקם‬
‫שורר ופליקס כהן‪ ,‬המכהנים כיום בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ‪ KPMG‬סומך חייקין כרואה החשבון בעד)א(‬
‫המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי‬
‫ההתקשרות עמו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של מר בעז גורפונג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור הענקת מענק מיוחד למנכ"ל החברה‪ ,‬מר דוד פולק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור הענקת מענק שימור למשנה למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יצחק שניברג‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור הענקת מענק שימור ל‪ 9-‬הסמנכ"לים של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' דנה שלזינגר המכהנת כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יורם שדה המכהן כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר יוסף ירום לכהונת דירקטור בבנק‪ ,‬כשהוא נחשב‬
‫ל"דירקטור חיצוני" כמשמעות ביטוי זה בהוראות ניהול בנקאי תקין ‪301‬‬
‫שפרסם המפקח על הבנקים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה‪ ,‬מר אבי מוטולה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תכנית תמרוץ מיוחדת למנכ"ל‪ ,‬מר אבי מוטולה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור יעדי תגמול למענק שנתי מותנה ביצועים בגין שנת ‪ 2014‬למנכ"ל‬
‫החברה‪ ,‬מר דוד פולק‪.‬‬
‫‪ .7‬הארכה ותיקון הסכם הניהול בין החברה לבין יורוקום‪-‬תקשורת בע"מ‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫ללא‬
‫הצבעה‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מספר הנציגים שיכהנו בנציגות המשותפת ‪ -‬חבר אחד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬מספר הנציגים שיכהנו בנציגות המשותפת ‪ -‬שני חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מספר הנציגים שיכהנו בנציגות המשותפת ‪ -‬שלושה חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬זהות חברי הנציגות ‪ -‬מגדל קרנות נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬זהות חברי הנציגות ‪ -‬מר מיכאל אונגר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬זהות חברי הנציגות ‪ -‬מר אדוארד קלר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מספר הנציגים שיכהנו בנציגות המשותפת ‪ -‬חבר אחד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬מספר הנציגים שיכהנו בנציגות המשותפת ‪ -‬שני חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מספר הנציגים שיכהנו בנציגות המשותפת ‪ -‬שלושה חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬זהות חברי הנציגות ‪ -‬מגדל קרנות נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬זהות חברי הנציגות ‪ -‬מר מיכאל אונגר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬זהות חברי הנציגות ‪ -‬מר אדוארד קלר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫רציו חיפושי נפט )‪ - (1992‬שותפות‬
‫מוגבלת ‪394015‬‬
‫סטאר נייט טכנולוגיות בע"מ‬
‫‪2200145‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪3,624,471‬‬
‫‪3,001‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550090‬‬
‫‪37,166‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550124‬‬
‫‪0‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550108‬‬
‫‪8,459‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550132‬‬
‫‪0‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550116‬‬
‫‪26,006‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550140‬‬
‫‪0‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪137,103 1115195‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪54,038 1115187‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪146,856 1115674‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪60,876 1120815‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪113,411 1123447‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪76,395 1123454‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪63,947 1123462‬‬
‫בראק קפיטל פרופרטיז אן וי‬
‫‪1121607‬‬
‫‪1,290,383‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ 12.03.2014‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬לאשר‪ ,‬בהחלטה מיוחדת‪ ,‬הגדלת הון השותפות וביצוע גיוס הון‪.‬‬
‫פות‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫‪ 12.03.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫‪ 12.03.2014‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 12.03.2014‬אג"ח א‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 12.03.2014‬אג"ח ב‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 12.03.2014‬אג"ח ב‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 12.03.2014‬אג"ח ג‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 12.03.2014‬אג"ח ג‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 12.03.2014‬אג"ח‬
‫‪14:30‬‬
‫‪ 12.03.2014‬אג"ח‬
‫‪14:30‬‬
‫‪ 12.03.2014‬אג"ח‬
‫‪14:30‬‬
‫‪ 12.03.2014‬אג"ח‬
‫‪14:30‬‬
‫‪ 12.03.2014‬אג"ח‬
‫‪14:30‬‬
‫‪ 12.03.2014‬אג"ח‬
‫‪14:30‬‬
‫‪ 12.03.2014‬אג"ח‬
‫‪14:30‬‬
‫‪ 13.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הנחיות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הנחיות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הנחיות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הנחיות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הנחיות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תיקון שטר הנאמנות לסדרה א'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הנחיות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הנחיות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הנחיות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הנחיות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים למנכ"לים המשותפים לשנת ‪.2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של ‪ Jan H. van der Meer‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪3 .3‬אישור הכללת מר ‪ Jan H. van der Meer‬בפוליסת ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הכללת מר ‪ Jan H. van der Meer‬בפוליסות ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה עתידיות‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מתן כתב שיפוי ל‪Jan H. van der Meer. -‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות‬
‫בע"מ ‪1118470‬‬
‫‪38,901‬‬
‫‪ 13.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה מחדש בהסכם ניהול עם בעלי השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬ה"ה אדי דוד ארדיטי‪ ,‬שבתאי סבי בר‪-‬נוי‪ ,‬אהוד בן ש"ך‪ ,‬במסגרת‬
‫הרה ארגון של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הוספת תפקידים להסכם הניהול עם מר אהוד בן ש"ך‪ ,‬הנמנה על‬
‫בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת גמול רטרואקטיבי למר אהוד בן ש"ך‪ ,‬בעבור שירותים‬
‫אותם העניק לחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מנגנון תשלום הוצאות בין החברה לבין‪ ,‬ה"ה אדי דוד ארדיטי‪,‬‬
‫שבתאי סבי בר‪-‬נוי‪ ,‬אהוד בן ש"ך‪ ,‬בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור רטרואקטיבי למנגנון תשלום הוצאות בין החברה לבין‪ ,‬ה"ה אדי דוד‬
‫ארדיטי‪ ,‬שבתאי סבי בר‪-‬נוי‪ ,‬אהוד בן ש"ך‪ ,‬בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור הענקת בונוס בגין שנת ‪ 2013‬למר ארז גולן‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות‬
‫בע"מ ‪1102375‬‬
‫‪49,071‬‬
‫‪ 13.03.2014‬אג"ח א‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה מחדש בהסכם ניהול עם בעלי השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬ה"ה אדי דוד ארדיטי‪ ,‬שבתאי סבי בר‪-‬נוי‪ ,‬אהוד בן ש"ך‪ ,‬במסגרת‬
‫הרה ארגון של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הוספת תפקידים להסכם הניהול עם מר אהוד בן ש"ך‪ ,‬הנמנה על‬
‫בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1081116‬‬
‫‪356,772‬‬
‫‪ 13.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת גמול רטרואקטיבי למר אהוד בן ש"ך‪ ,‬בעבור שירותים‬
‫אותם העניק לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מנגנון תשלום הוצאות בין החברה לבין‪ ,‬ה"ה אדי דוד ארדיטי‪,‬‬
‫שבתאי סבי בר‪-‬נוי‪ ,‬אהוד בן ש"ך‪ ,‬בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור רטרואקטיבי למנגנון תשלום הוצאות בין החברה לבין‪ ,‬ה"ה אדי דוד בעד)א(‬
‫ארדיטי‪ ,‬שבתאי סבי בר‪-‬נוי‪ ,‬אהוד בן ש"ך‪ ,‬בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר אלון בכר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר אליעזר אברהם ברנדר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר רון הדסי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר שלמה קלסי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר יואב כפיר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר בועז ליפשיץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של מר נדב ליבני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו לראשונה של מר שלמה נס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380054‬‬
‫‪1,418‬‬
‫‪13.03.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380153‬‬
‫‪0‬‬
‫‪13.03.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח ‪3‬‬
‫חש ‪4/12‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫אידיבי א' ‪7360019‬‬
‫‪0‬‬
‫אידיבי ב' ‪7360035‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬להנחות את הנאמן לאשר את הסכם הפשרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אידיבי ג' ‪7360043‬‬
‫‪72,414‬‬
‫‪ .1‬להנחות את הנאמן לאשר את הסכם הפשרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אידיבי ג' חש ‪7360167‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬להנחות את הנאמן לאשר את הסכם הפשרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אידיבי ד' ‪7360068‬‬
‫‪585,146‬‬
‫‪ .1‬להנחות את הנאמן לאשר את הסכם הפשרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אידיבי ה' ‪7360076‬‬
‫‪27,306‬‬
‫‪ .1‬להנחות את הנאמן לאשר את הסכם הפשרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אידיבי ה' חש ‪7360175‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 13.03.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 13.03.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 13.03.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 13.03.2014‬אג"ח ג‬
‫חש ‪6/13‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 13.03.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 13.03.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 13.03.2014‬אג"ח ה‬
‫חש ‪6/13‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 14.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:15‬‬
‫‪ .1‬להנחות את הנאמן לאשר את הסכם הפשרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬להנחות את הנאמן לאשר את הסכם הפשרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הליך ההסדר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫פילת מדיה גלובל פי‪.‬אל‪.‬סי ‪338,932 1086792‬‬
‫פילת מדיה גלובל פי‪.‬אל‪.‬סי ‪338,932 1086792‬‬
‫כרמית תעשיות ממתקים בע"מ‬
‫‪440016‬‬
‫ווידמד בע"מ ‪1099928‬‬
‫‪46,819‬‬
‫‪2,150‬‬
‫‪ 16.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 16.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור לדירקטורים המכהנים בחברה לנקוט בכל פעולה שתראה להם על‬
‫מנת להוציא את הליך ההסדר לפועל‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור הפחתת הון החברה במועד רישום ההסדר ובהתאם להוראות‬
‫מסמך ההסדר‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור שימוש ברזרבה שהצטברה בספרי החשבונות של החברה כתוצאה בעד)א(‬
‫מהפחתת הון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור שינוי תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור המענקים לה"ה מרטין בלייר‪ ,‬מיכאל רוזנברג ואבי אנגל‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעל השליטה סאקסטין ניהול‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינוי פרופ' נתן אינטרטור לתפקיד מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בהסכם ניהול בין החברה לבין פרופ' נתן אינטרטור‪,‬‬
‫באמצעות חברת אקוסטיקויו בע"מ‪ ,‬למתן שירותי מנכ"ל‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫נגד)א(‬
‫אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ‬
‫‪1085497‬‬
‫מיטב דש השקעות בע"מ ‪1081843‬‬
‫‪143,230‬‬
‫‪740,533‬‬
‫‪ 17.03.2014‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 17.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫קולפלנט אחזקות בע"מ ‪496018‬‬
‫‪64,452‬‬
‫‪ 17.03.2014‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬
‫‪243,429‬‬
‫‪ 17.03.2014‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560089‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560097‬‬
‫לידקום א' ‪1112911‬‬
‫‪33,319‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.03.2014‬אג"ח ה‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 17.03.2014‬אג"ח ו‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 17.03.2014‬אג"ח‬
‫‪15:30‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי פרופ' נתן אינטרטור לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬ככל‬
‫שהחלטה לאישור מינויו כמנכ"ל החברה שעל סדר היום‪ ,‬תאושר באסיפה‬
‫הכללית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מינוי פרופ' נתן אינטרטור לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬ככל‬
‫שהחלטה לאישור מינויו כמנכ"ל החברה שעל סדר היום‪ ,‬לא תאושר באסיפה‬
‫הכללית‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .5‬אישור הענקת תגמול למר יעקב בר לב‪ ,‬בגין כהונת ממלא מקום מנכ"ל‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬אישור הענקת תגמול למר אבישי פישמן‪ ,‬בגין כהונת ממלא מקום מנכ"ל‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מר ג'ושוע לוין כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אשר דן ינאי שליין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יהונתן אלכסנדר אסיא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור שינוי שם החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי אופציה למנכ"ל החברה ותיקון הסכם העסקת מנכ"ל‬
‫החברה‪ ,‬מר אילן רביב‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של המועמדת כדח"צית של החברה גב' אורלי תורי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מתן ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לגב' אורלי תורי‪,‬‬
‫כפוף לאישור מינויה כדח"צית‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מתן התחייבות לשיפוי לגב' אורלי תורי‪ ,‬כפוף לאישור מינויה‬
‫כדח"צית‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מתן התחייבות לפטור לגב' אורלי תורי‪ ,‬כפוף לאישור מינויה‬
‫כדח"צית‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מתן ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לדירקטור יריב ירון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מתן התחייבות לשיפוי לדירקטור יריב ירון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מתן התחייבות לפטור לדירקטור יריב ירון‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דחיית מועד קובע ומועד תשלום קרן וריבית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועד קובע ומועד תשלום ריבית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫לידקום א' חש‪1115096 1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.03.2014‬אג"ח א‬
‫חש ‪8/09‬‬
‫‪15:30‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫לידקום א' חש ‪1117548 2‬‬
‫‪0‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360068‬‬
‫אליום מדיקל סולושנס בע"מ‬
‫‪1101450‬‬
‫‪577,733‬‬
‫‪ 17.03.2014‬אג"ח א‬
‫חש‬
‫‪15:30‬‬
‫‪12/09‬‬
‫‪ 17.03.2014‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 18.03.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דחיית המועד הקובע ומועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪57,551‬‬
‫‪32,112‬‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אלעד נגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב דגן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דויד מילץ' כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר תומר קריב כדירקטור בחברה‪-.‬ירד מסדר‬
‫היום‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם יתרות כספיות בינה לבין אלון רבוע‬
‫כחול ישראל בע"מ‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דוד ויסמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק בדר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אורי בוגומילסקי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' אורית ארליכמן כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אהוד גלר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מודיעין אנרגיה ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪345017‬‬
‫‪27,418‬‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬
‫‪1,683,505‬‬
‫‪ 19.03.2014‬נדחית‬
‫‪13:00‬‬
‫י‪.‬ח‪.‬דמרי בניה ופיתוח בע"מ‬
‫‪1090315‬‬
‫‪464,493‬‬
‫‪ 19.03.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫‪15,058,518‬‬
‫‪ 19.03.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫עוגן נדל"ן מניב בע"מ ‪819011‬‬
‫‪571,170‬‬
‫‪ 19.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫קו מנחה שרותי מידע ותקשורת‬
‫בע"מ ‪271015‬‬
‫‪110,053‬‬
‫‪ 19.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫מעין ונצ'ורס בע"מ ‪1094937‬‬
‫‪983‬‬
‫פטרוכימיים א' ‪7560014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 19.03.2014‬מבוטלת‬
‫‪16:30‬‬
‫‪ 19.03.2014‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫פטרוכימיים א' חש ‪7560139‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 19.03.2014‬אג"ח א‪-‬‬
‫רמ‬
‫‪16:00‬‬
‫חש‪8/13‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ 18.03.2014‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬הצגת האמצעים הכספיים העומדים לרשות השותפות‪.‬‬
‫פות‬
‫‪18:00‬‬
‫‪ .2‬אישור מיזוג של כל יחידות ההשתתפות‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד רו"ח קסלמן את קסלמן )‪ (PWC‬כרו"ח המבקר‬
‫של החברה‬
‫‪ .7‬דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור‬
‫שירותים נוספים בשנת ‪2012‬‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הארכת התקשרות ותיקון הסכם הניהול עם מר יגאל דמרי‪ ,‬בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬והארכת תוקף כתב התחייבות לשיפוי‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הארכת התקשרות ותיקון הסכם העסקה עם גב' איריס דמרי‪,‬‬
‫רעיתו של בעל השליטה בחברה‪ ,‬והארכת תוקף כתב התחייבות לשיפוי‪.‬‬
‫‪ .4‬תיקון הסכם העסקה עם מר חזי דמרי‪ ,‬בנו של בעל השליטה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר מאיר דמרי‪ ,‬אחיו של‬
‫בעל השליטה‪ ,‬ועדכון השכר החודשי‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות בהסכם העסקה עם מר נסים דמרי‪ ,‬אחיו של בעל‬
‫השליטה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות בהסכם עם מר חזקיה דמרי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תוספת למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים )יעדים למענק השנתי( למנכ"ל החברה בעד)א(‬
‫לשנת ‪.2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מתן פטור למר שלמה איזנברג‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תקרת מענק למר דוד קאופמן‪ ,‬מנכ"ל החברה‪ ,‬בגין שנת ‪.2013‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר זאב זהר כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' נוגה קינן כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הסדר נושים‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫פטרוכימיים ב' ‪7560048‬‬
‫‪240,300‬‬
‫‪ 19.03.2014‬אג"ח ב‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .2‬הצעה נוספת לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫פטרוכימיים ג' ‪7560055‬‬
‫‪109,371‬‬
‫‪ 19.03.2014‬אג"ח ג‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .2‬הצעה נוספת לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫פטרוכימיים ד' ‪7560071‬‬
‫‪65,436‬‬
‫‪ 19.03.2014‬אג"ח ד‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫פטרוכימיים ה' ‪7560089‬‬
‫‪33,883‬‬
‫‪ 19.03.2014‬אג"ח ה‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫פטרוכימיים ו' ‪7560097‬‬
‫‪58,674‬‬
‫‪ 19.03.2014‬אג"ח ו‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬
‫‪513,171‬‬
‫‪ 19.03.2014‬אג"ח ב‬
‫‪18:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נייר חדרה בע"מ ‪632018‬‬
‫‪901,915‬‬
‫אבגול תעשיות ‪ 1953‬בע"מ‬
‫‪1100957‬‬
‫‪1,020,155‬‬
‫‪ 20.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 20.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710155‬‬
‫‪27,364‬‬
‫‪ 20.03.2014‬אג"ח ו‬
‫‪12:00‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710163‬‬
‫‪127,751‬‬
‫‪ 20.03.2014‬אג"ח ז‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר רפאל יהושע פריאל כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור עדכון שכרו של מר שחר רחים‪ ,‬מנכ"ל בפועל וסמנכ"ל הכספים של‬
‫החברה מיום ‪01.01.2014.‬‬
‫‪ .2‬אישור הענקת בונוס למר שחר רחים עבור תפקידו כמנכ"ל בפועל‬
‫לתקופה שבין ‪ 31.12.2013-12.09.2013‬שלא בהתאם למדיניות התגמול‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת ‪ 1,000,000‬אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל‪-‬‬
‫‪ 1,000,000‬מניות רגילות בנות ‪ 0.0001‬ש"ח ע"נ כל אחת של החברה‪ ,‬למר‬
‫שחר רחים‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר מייקל‬
‫טיצ'ר‪ ,‬לתקופה שחלה מיום ‪ 12.09.2013‬ועד ליום ‪ 11.09.2014‬או עד‬
‫למועד מינוי מנכ"ל קבוע לחברה‪ ,‬לפי המוקדם שלא בהתאם למדיניות‬
‫התגמול‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬תשלום החזר הוצאות בהתאם לאמות המידה שתקבע החברה‪ ,‬לחבר‬
‫ועדת האקזקיוטיבה של החברה‪ ,‬שאינו דירקטור‪ ,‬מר רומן פרנקל‪ ,‬לתקופה‬
‫של שלוש שנים ממועד אישור החלטה זו כל עוד הוא יכהן כחבר הועדה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב ‪ -‬גב' מלי מרגלית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב ‪ -‬מר דוד ברוך‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב ‪ -‬מר אורי מור‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב ‪ -‬גב' מלי מרגלית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב ‪ -‬מר דוד ברוך‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב ‪ -‬מר אורי מור‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫אפיק הירדן אחזקות )‪ (2006‬בע"מ‬
‫‪1112937‬‬
‫‪0‬‬
‫קמור בע"מ ‪1320118‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.03.2014‬אג"ח ב‬
‫חש‬
‫‪12:00‬‬
‫‪11/08‬‬
‫‪ 20.03.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫קמור בע"מ ‪1320134‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.03.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫קמור בע"מ ‪1320167‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.03.2014‬אג"ח ח‬
‫חש‬
‫‪11:00‬‬
‫‪11/12‬‬
‫‪ 23.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 23.03.2014‬אג"ח א‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה לשנים ‪.2014 -2016‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר בדרך של אישור מסמך ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים בשם כלל הסדרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור גמול ליו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור גמול ליו"ר הדירקטוריון בגין תפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר עודד דגני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫בעד‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪144,960 1082353‬‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪220,338‬‬
‫אלרן )ד‪.‬ד‪ (.‬השקעות בע"מ‬
‫‪6380083‬‬
‫‪9,677‬‬
‫‪ 23.03.2014‬אג"ח ג‬
‫‪15:00‬‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1116748‬‬
‫‪1,843‬‬
‫‪ 23.03.2014‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫תראפיקס ביוסיינסס בע"מ ‪9,730 1095140‬‬
‫‪ 24.03.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬
‫‪14,095,893‬‬
‫לנדמארק גרופ א' ‪1440023‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 24.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 24.03.2014‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1116755‬‬
‫‪32,177‬‬
‫‪ 24.03.2014‬אג"ח ב‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫קווליטאו בע"מ ‪1083955‬‬
‫‪27,097‬‬
‫‪ 25.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .2‬הארכת ההיתר שניתן לד"ר גדי קריגר לכהן בתפקיד יו"ר הדירקטוריון‬
‫במקביל לכהונתו כמנכ"ל החברה‪ ,‬וזאת לתקופה של שלוש שנים נוספות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור חידוש ועדכון תנאי הסכם העסקתה של גב' יעל ברנט‪-‬נמרודי‪,‬‬
‫שהנה קרובה של בעלי השליטה בחברה‪ ,‬כסמנכ"ל שיווק ומשאבי אנוש‬
‫בחברה וכמנהלת השיווק בהכשרת הישוב קניונים ומרכז מסחרי בע"מ‪,‬‬
‫חברה בת בבעלות ושליטה מלאה של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר אליהו בן עמרם כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תוספת למדיניות התגמול של החברה בהתאם להוראות סעיף ‪ 162‬בעד)א(‬
‫א' לחוק החברות‪ ,‬החל בנוגע ל‪ 2 -‬המנכ"לים המשותפים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בהסכמים למתן שירותי ניהול ואישור תשלום מענק‬
‫שנתי למנכ"לים המשותפים גם בגין תוצאות שנת ‪.2013‬‬
‫בעד‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ‪446,760‬‬
‫‪612010‬‬
‫‪ 25.03.2014‬מבוטלת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪690,305‬‬
‫‪ 25.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 25.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ‬
‫‪810010‬‬
‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬
‫‪9,959,083‬‬
‫בית‪-‬הזהב בע"מ ‪235010‬‬
‫‪93,551‬‬
‫קסטרו מודל בע"מ ‪280016‬‬
‫‪653,262‬‬
‫‪ 25.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 25.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מענק חד פעמי בגין שנת ‪ 2012‬למר יעקב פרי )"יו"ר הדירקטוריון‬
‫הקודם"( בגובה ‪ 615‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה‬
‫האחרים‪ ,‬בבנק ובחברות באשכול הבנק במסגרתה יבוטחו גם נושאי משרה‬
‫שהינם בעלי שליטה בבנק וכן המנהל הכללי של הבנק‪.‬‬
‫‪ .1‬מינויה מחדש של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫אמפל‪-‬אמריקן ישראל קורפוריישן‬
‫‪1100833‬‬
‫אמפל‪-‬אמריקן ישראל קורפוריישן‬
‫‪1120740‬‬
‫קרן קציר אג"ח להשקעות בע"מ‬
‫‪1098094‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬נקיטת פעולות ‪ -‬לרבות פעולות משפטיות ‪ -‬לשם הגנה על זכויות מחזיקי‬
‫אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫אייץ' בי אל ‪ -‬הדסית ביו החזקות‬
‫בע"מ ‪1095405‬‬
‫‪27,962‬‬
‫‪ 26.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בי‪.‬אס‪.‬פי עיבוד אותות ביולוגיים‬
‫בע"מ ‪1097054‬‬
‫‪9,651‬‬
‫‪ 26.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬נפרסטק‪ .‬לאשר את מינויו של פרופ' יעקב נפרסטק לשמש כדירקטור‬
‫בקבוצה ‪ 1‬בדירקטוריון החברה‪ ,‬ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי‬
‫המשרה הקיים בחברה יחול על פרופ'‬
‫‪ .2‬לאשר את מינויו של מר יגאל ארליך לשמש כדירקטור בקבוצה ‪1‬‬
‫בדירקטוריון החברה‪ ,‬ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה‬
‫הקיים בחברה יחול על מר ארליך‪.‬‬
‫‪ .3‬לאשר את מינויה של גב' מרב קיי לשמש כדירקטור בקבוצה ‪2‬‬
‫בדירקטוריון החברה‪ ,‬לאשר תשלום גמול בשיעור שמקבלים הדח"צים‬
‫בחברה ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים בחברה‬
‫יחול על גב' קיי‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת הסכם מתן שירותים בין החברה ובין גב' אלקה ניר‪,‬‬
‫באמצעות חברה בשליטתה‪ ,‬א‪.‬לידין בע"מ למתן שירותי יו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ 26.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 26.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר נתן גדרון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור איחוד הון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור חידוש ועדכון תנאי הסכם העסקתו של מר חיים מר‪ ,‬כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור חידוש ועדכון תנאי הסכם העסקתו של מר יצחק בן בסט‪ ,‬כסגן יו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬לאשר למר עדי ברוק‪ ,‬מנכ"ל החברה‪ ,‬הקצאה פרטית מהותית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪76,435‬‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‪.‬טכנולוגיות בע"מ ‪158,256 1086230‬‬
‫‪ 25.03.2014‬מבוטלת‬
‫‪15:30‬‬
‫‪ 25.03.2014‬מבוטלת‬
‫‪15:30‬‬
‫‪ 25.03.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות‬
‫בע"מ ‪363010‬‬
‫‪110,779‬‬
‫ח‪.‬מר תעשיות בע"מ ‪338012‬‬
‫‪433,447‬‬
‫‪ 27.03.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫טלכור טלקום בע"מ ‪1084227‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.03.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫אלקטרה בע"מ ‪739037‬‬
‫‪1,890,460‬‬
‫קמטק בע"מ ‪1095264‬‬
‫‪458,251‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫גילאון השקעות )‪ (1979‬בע"מ‬
‫‪5240080‬‬
‫‪15,612,126‬‬
‫‪0‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪27.03.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪ 27.03.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 27.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 27.03.2014‬אג"ח‬
‫‪15:30‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מר בן ציון דיאמנט‪ ,‬בעל השליטה‪ ,‬מנכ"ל‬
‫ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות חברת בת של החברה בהסכם העסקה עם גיא דיאמנט‪ ,‬בעד)א(‬
‫בנו של בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה‬
‫‪ .1‬אישור האצלת סמכויות שהיו נתונות למנכ"ל הפורש‪ ,‬מר רועי פורת‪ ,‬ליו"ר נגד)א(‬
‫דירקטוריון החברה מר רפי עמית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד שוטף‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬בעד הצעת אמ‪.‬אמ‪.‬ג'י עסקים בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .2‬בעד הצעת חברת טרקס השקעות בע"מ ‪ -‬מתווה פשוט‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .3‬בעד הצעת חברת טרקס השקעות בע"מ ‪ -‬מתווה משולב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .4‬הצעת רפק אנרגיה בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .5‬הצעת קי‪.‬סי‪.‬פי‪.‬אס‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1116755‬‬
‫‪32,177‬‬
‫‪ 27.03.2014‬אג"ח ב‬
‫‪10:00‬‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1086206‬‬
‫דור אלון אנרגיה בישראל )‪(1988‬‬
‫בע"מ ‪1093202‬‬
‫‪557‬‬
‫‪ 27.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 30.03.2014‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪530,538‬‬
‫‪ 30.03.2014‬מבוטלת‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ 30.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫כלל פיננסים בע"מ ‪1102300‬‬
‫‪226,082‬‬
‫אורביט טכנולוג'יס בע"מ ‪265017‬‬
‫‪122,720‬‬
‫מעין ונצ'ורס בע"מ ‪1105477‬‬
‫‪19,150‬‬
‫‪30.03.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪209,548‬‬
‫‪ 30.03.2014‬אג"ח א‬
‫‪14:00‬‬
‫אקסלנס השקעות בע"מ ‪1080639‬‬
‫‪779,031‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1105535 .‬‬
‫‪486,531‬‬
‫‪ 31.03.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 31.03.2014‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר בדרך של אישור מסמך ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים בשם כלל הסדרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המוצע בין החברה‪ ,‬מר יצחק גוילי‪ ,‬מחזיקי אגרות החוב‬
‫של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של הדירקטורים מר דוד ויסמן‪ ,‬מר יצחק בדר‪ ,‬גב'‬
‫דיאנה בוגוסלבסקי‪ ,‬מר יהודה פריידנברג‪ ,‬מר שלמה אבן‪ ,‬מר עודד‬
‫רובינשטיין‪ ,‬מר ישראל בן יעקב‪ ,‬מר יובל אורן‪ ,‬מר מרדכי ונטורה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה )בעקיפין(‬
‫אלון חברת הדלק לישראל בע"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הצעה פרטית של כתבי אופציה למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אברהם צור כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר מרדכי גיז כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר בדרך של אישור תכנית ההסדר ושטר הנאמנות החדש‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן להצביע באסיפת הנושים בשם כלל מחזיקי אגרות‬
‫החוב של החברה בעד או נגד ההסדר בהתאם להחלטת המחזיקים‪.‬‬
‫‪ .3‬להורות לנאמן להצביע בשם כלל מחזיקי אגרות החוב של החברה‬
‫בהתאם להתפלגות ההצבעה על ההסדר‪.‬‬
‫‪ .4‬מתן הוראות לנאמן בעניין שכר הטרחה שהתבקש על ידי הנאמן בהקפאת‬
‫ההליכים ‪ -‬להסכים לשכר‪.‬‬
‫‪ .5‬מתן הוראות לנאמן בעניין שכר הטרחה שהתבקש על ידי הנאמן בהקפאת‬
‫ההליכים ‪ -‬להתנגד לשכר‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬אישור החלפת רו"ח מבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1113034 .‬‬
‫‪854,464‬‬
‫‪ 31.03.2014‬אג"ח ב‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1103209‬‬
‫‪10,506‬‬
‫‪ 31.03.2014‬אג"ח א‬
‫‪10:00‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1123843‬‬
‫‪1,758‬‬
‫‪ 31.03.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ‬
‫‪1118496‬‬
‫רפיד ויז'ן בע"מ ‪408013‬‬
‫‪12,257‬‬
‫‪ 31.03.2014‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 01.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 02.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן אשר ישמש כנאמן לסדרת אגרות החוב אשר תונפק על פי‬
‫ההסדר‪-‬הרמטיק‪.‬‬
‫‪ .2‬מינוי נאמן אשר ישמש כנאמן לסדרת אגרות החוב אשר תונפק על פי‬
‫ההסדר‪-‬משמרת‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן אשר ישמש כנאמן לסדרת אגרות החוב אשר תונפק על פי‬
‫ההסדר‪-‬הרמטיק‪.‬‬
‫‪ .2‬מינוי נאמן אשר ישמש כנאמן לסדרת אגרות החוב אשר תונפק על פי‬
‫ההסדר‪-‬משמרת‪.‬‬
‫‪ .1‬שימוש בסכום הנאמנות המשועבד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪0‬‬
‫מצלאוי חברה לבניה בע"מ ‪68,055 1106749‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם החברות רפיד בע"מ והכשרת הישוב בע"מ‬
‫בהסכם מיזוג משולש הופכי‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪198010‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪2,723,383‬‬
‫די מדיקל אינדסטריס בע"מ ‪2,560 1080720‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 02.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 02.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪134,538 1115195‬‬
‫‪ 02.04.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪146,975 1115674‬‬
‫‪ 02.04.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪61,966 1120815‬‬
‫‪ 02.04.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪115,488 1123447‬‬
‫‪ 02.04.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪76,042 1123454‬‬
‫‪ 02.04.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪62,231 1123462‬‬
‫‪ 02.04.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪778019‬‬
‫‪16,824‬‬
‫‪ 03.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫כלל פיננסים בע"מ ‪1102300‬‬
‫‪230,406‬‬
‫‪ 03.04.2014‬אג"ח‬
‫‪11:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬התקשרות בהסכם השקעה והקצאה לה"ה יעקב בר‪-‬לב ושמעון כהן‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם שיפוי‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬מינוי יועץ כלכלי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬מינוי יועץ כלכלי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬מינוי יועץ כלכלי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬מינוי יועץ כלכלי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬מינוי יועץ כלכלי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬מינוי יועץ כלכלי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה‬
‫שהסתיימה ביום ה‪ 31.12.2012-‬וכן בדוחות הכספיים ובדוחות הדירקטוריון‬
‫על מצב ענייני החברה לשלושת הרבעונים הראשונים של שנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ‪ BDO‬זיו האפט כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הגדלת ההון הרשום של החברה מ‪ 4,000,000,000-‬מניות רגילות בעד)א(‬
‫בנות ‪ 0.01‬ש ע‪.‬נ‪ .‬כל אחת ל‪ 4,000,000,200-‬מניות רגילות בנות ‪ 0.01‬ש‬
‫ע‪.‬נ‪ .‬כל אחת‪.‬‬
‫‪ .4‬איחוד הון מניות החברה הרשום והמונפק ביחס של ‪ ,1:300‬טיפול בשברי בעד)א(‬
‫מניות‪ ,‬ותיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬תיקון שטר הנאמנות‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360019‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.04.2014‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להסכים לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫נאמני ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫אידיבי חברה לאחזקות ב' ‪0 7360035‬‬
‫‪ 03.04.2014‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן להתנגד לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫נאמני ההסדר‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להסכים לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫נאמני ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ 03.04.2014‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן להתנגד לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫נאמני ההסדר‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להסכים לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫נאמני ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור עדכון תנאי ההעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אברהם גולדנברג‬
‫החל ממועד מינויו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בהסכם למתן שירותים בין חברה בת של החברה לבין‬
‫מר ג'ק קליין‪ ,‬חתנו של בעל השליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬נקיטת פעולות להגנת זכויות המחזיקים‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360043‬‬
‫‪73,070‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360167‬‬
‫‪0‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360068‬‬
‫‪588,692‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ ‪9,325 771014‬‬
‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח‬
‫ובבנין בע"מ ‪715011‬‬
‫סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ‪.‬וי‬
‫‪1107093‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן להתנגד לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫נאמני ההסדר‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להסכים לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫‪ 03.04.2014‬אג"ח ג‬
‫חש ‪ 6/13‬נאמני ההסדר‪.‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ 03.04.2014‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ 06.04.2014‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪706,784‬‬
‫‪ 06.04.2014‬נדחית‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ 06.04.2014‬אג"ח א‬
‫‪16:00‬‬
‫קבוצת גולף א‪.‬ק‪ .‬בע"מ ‪1096148‬‬
‫‪512,616‬‬
‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093046‬‬
‫‪0‬‬
‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח‬
‫ובבנין בע"מ ‪715011‬‬
‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬
‫‪744,260‬‬
‫‪ 06.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 06.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 06.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 06.04.2014‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן להתנגד לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫נאמני ההסדר‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להסכים לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫נאמני ההסדר‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן להתנגד לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫נאמני ההסדר‪.‬‬
‫‪ .2‬מינוי ב"כ הנאמן או עורך דין אחר שיטפל בתביעות נגד העיזבון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬כתב הצבעה שני ‪ -‬בחירת זהות עורך דין ‪ -‬רוני בר ניר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .4‬כתב הצבעה שני ‪ -‬בחירת זהות עורך דין ‪ -‬גיא גיסין‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬כתב הצבעה שני ‪ -‬בחירת זהות עורך דין ‪ -‬אלי אקסלרוד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .6‬כתב הצבעה שני ‪ -‬בחירת זהות עורך דין ‪ -‬אור נוי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .7‬כתב הצבעה שני ‪ -‬בחירת זהות עורך דין ‪ -‬אלון קזיוף‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה מר אליעזר מזרוח‪ ,‬החל ממועד‬
‫כהונתו כמנכ"ל בחברה ב‪25.2.2014.-‬‬
‫‪ .1‬הארכת כהונתו של מר יהודה וילק כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת בעד)א(‬
‫בת שלוש שנים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור החזר הוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר חיים )הרש( פרידמן‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫שם החברה‬
‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1123371‬‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1116755‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪304,100‬‬
‫‪42,015‬‬
‫נטקס )נט אקספרס( בע"מ ‪27,446 1097344‬‬
‫מעין ונצ'ורס בע"מ ‪1094937‬‬
‫‪578‬‬
‫אלרן )ד‪.‬ד‪ (.‬השקעות בע"מ‬
‫‪6380083‬‬
‫סאנפלאואר השקעות מתחדשות‬
‫בע"מ ‪1098755‬‬
‫‪9,677‬‬
‫אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ‬
‫‪1087824‬‬
‫ישראמקו נגב ‪ 2‬שותפות מוגבלת‬
‫‪232017‬‬
‫לידמס פרופרטיס פבליק קומפני‬
‫לימיטד ‪1106921‬‬
‫‪296,235‬‬
‫‪294,457‬‬
‫‪9,506,977‬‬
‫‪0‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 06.04.2014‬אג"ח ב‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ 06.04.2014‬אג"ח ב‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 07.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 07.04.2014‬נדחית‬
‫‪16:30‬‬
‫‪ 07.04.2014‬אג"ח ג‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 08.04.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫גינדי השקעות ‪ 1‬בע"מ ‪1116847‬‬
‫‪151,017‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫‪39,162‬‬
‫‪ 08.04.2014‬אג"ח ד‬
‫‪13:30‬‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1116748‬‬
‫‪1,769‬‬
‫‪ 08.04.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710155‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710163‬‬
‫סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ‪.‬וי‬
‫‪1107093‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360076‬‬
‫‪27,833‬‬
‫‪ 08.04.2014‬אג"ח ו‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 08.04.2014‬אג"ח ז‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 08.04.2014‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 09.04.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪15,847‬‬
‫‪28,125‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360175‬‬
‫‪0‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה ח' ‪1170141‬‬
‫‪0‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170166‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן בנוגע לכינוס אסיפה אשר על סדר יומה העמדת‬
‫אגרות הפירעון חוב )סדרה ב'( לפירעון מיידי‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר בדרך של אישור מסמך ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור חידוש ועדכון ההתקשרות עם מר אביב רפואה באשר לתנאי‬
‫כהונתו והעסקתו כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מתן התחייבות לשיפוי בעלי שליטה בחברה המכהנים כנושאי‬
‫משרה בה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון והצבעה בהצבעת הסדר בין החברה לנושיה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬חידוש הסכם ההעסקה של מנכ"לית החברה‪ ,‬הגב' אורלי כירם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר דוד מימון‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי מר אביעד ויסולי לנציגות מחזיקי אגרות החוב של החברה וקביעת‬
‫סמכויותיה‪.‬‬
‫‪ .1‬חידוש הסכם הניהול עם יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר אהרון בירם‪.‬‬
‫‪ 08.04.2014‬נדחית‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 08.04.2014‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬סקירה כללית‪.‬‬
‫פות‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר בין החברה ונושיה‪.‬‬
‫‪ 08.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫‪ 08.04.2014‬אג"ח ג‬
‫‪10:00‬‬
‫‪136,174‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .1‬התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הסכמות של החברה בפרויקט גינדי תל אביב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬כתב הצבעה שני ‪ -‬מינוי נציגות וסמכויותיה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להתנגד להסדר המוצע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬פירוק החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אשרור מתווה הפעולה המתוכנן בהתאם למכתב הכונסים מיום‬
‫‪19.2.2014.‬‬
‫‪ .1‬אשרור מתווה הפעולה המתוכנן בהתאם למכתב הכונסים מיום‬
‫‪19.2.2014.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות חוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להסכים לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫נאמני ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן להתנגד לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫נאמני ההסדר‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להסכים לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫‪ 09.04.2014‬אג"ח ה‬
‫חש ‪ 6/13‬נאמני ההסדר‪.‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן להתנגד לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫נאמני ההסדר‪.‬‬
‫‪ .1‬הנחיות בקשר עם המשך ניהול ההליכים מול משכונות אורבניקה בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הנחיות בקשר עם המשך ניהול ההליכים מול משכונות אורבניקה בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ 09.04.2014‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 09.04.2014‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 09.04.2014‬אג"ח ט‬
‫חש‬
‫‪15:00‬‬
‫‪12/12‬‬
‫‪ 10.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170190‬‬
‫‪0‬‬
‫אורד בע"מ ‪1104496‬‬
‫‪71,913‬‬
‫צור שמיר אחזקות בע"מ ‪730010‬‬
‫‪486,696‬‬
‫מישורים חברה לפיתוח בע"מ‬
‫‪1105196‬‬
‫‪242,122‬‬
‫‪ 10.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 10.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪219,407‬‬
‫‪ 10.04.2014‬אג"ח א‬
‫‪11:00‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1131267‬‬
‫‪422,464‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1131275‬‬
‫‪172,329‬‬
‫פלרם )‪ (1990‬תעשיות בע"מ‬
‫‪644013‬‬
‫‪367,874‬‬
‫‪ 10.04.2014‬אג"ח ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 10.04.2014‬אג"ח ט‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 13.04.2014‬נדחית‬
‫‪13:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬הנחיות בקשר עם המשך ניהול ההליכים מול משכונות אורבניקה בע"מ‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור שינוי בתנאי הסכם ניהול בו התקשרה החברה עם חברת ברקולס‬
‫מערכות בע"מ‪ ,‬חברה בבעלותם ובשליטתם המלאה של ה"ה אמנון אדורם‬
‫ואריאל אדורם שהינם בעלי שליטה בחברה וקביעת קריטריונים לקבלת מענק‬
‫שנתי עבור מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אריאל אדורם‪ ,‬לשנת ‪.2014‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מתן מענק חד פעמי בסכום של ‪ 300‬אלפי ש למר אריאל אדורם‪,‬‬
‫בגין שנת ‪ 2013,‬במהלכה כיהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור שינוי בתנאיהם של כתבי אופציה אשר הוקצו ליו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪ ,‬מר אילן בן גיגי‪ ,‬ביום ‪ 2‬בינואר ‪ 2012‬וכן קיצור תקופת המימוש‬
‫לתקופה של ארבע שנים ממועד הקצאת כתבי האופציה‪ ,‬דהיינו עד ליום ‪2‬‬
‫בינואר ‪.2016‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינויה של גב' גלית אסף שנהר כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בין החברה לבין חברה בשליטתו ובבעלותו של מר גיל‬
‫בלוטרייך‪ ,‬נשיא החברה‪ ,‬דירקטור בה והאחראי על הפיתוח העסקי‪ ,‬שהינו‬
‫בעל השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם למתן שרותי ניהול לחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר רמי שריקי‪ ,‬מנכ"ל‬
‫החברה ודירקטור בה‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות וסמכויותיה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מספר החברים שיכהנו בנציגות ‪ -‬חבר אחד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬מספר החברים שיכהנו בנציגות ‪ -‬שני חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬זהות חברי הנציגות ‪ -‬מנורה מבטחים בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬זהות חברי הנציגות ‪ -‬כלל חברה לביטוח בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה שלבעל השליטה עשוי‬
‫להיות עניין אישי בתנאי כהונתם‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור דחיית המועד בו יירשמו השעבודים ויינתנו יתר הבטחונות‬
‫והערבויות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור דחיית המועד בו יירשמו השעבודים ויינתנו יתר הבטחונות‬
‫והערבויות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הסכם למתן שירותי כוח אדם ‪ -‬נושאי משרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי העסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר אהוד פלד‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ‬
‫‪1081165‬‬
‫‪5,942,535‬‬
‫‪13.04.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקה של מר עופר אליהו‪ ,‬מנכ"ל מגדל ביטוח החל מיום‬
‫‪11.2.2014.‬‬
‫‪ .2‬אישור תנאי העסקה של הגב' ענת לוין‪ ,‬מנכ"ל החברה החל מיום‬
‫‪1.2.2014.‬‬
‫‪ .3‬אישור תשלום מענק מיוחד למר יונל כהן‪ ,‬מנכ"ל החברה ומנכ"ל מגדל‬
‫ביטוח עד ליום ‪31.12.2013.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אייל בן שלוש כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫סאטקום מערכות בע"מ ‪1080597‬‬
‫‪53,540‬‬
‫‪13.04.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור הצעה פרטית של אופציות למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫קבוצת אחים נאוי בע"מ ‪208017‬‬
‫‪571,975‬‬
‫‪ 13.04.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .2‬אישור יעדי תגמול למענק שנתי מותנה ביצועים בגין שנת ‪ 2014‬למנכ"ל‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור שינוי בתנאי העסקה למר יעקב נאוי‪ ,‬קרובם של בעלי השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויה של גב' שרה גאני כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עמי גולדין כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬מתן התחייבות לשיפוי לגב' שרה גאני‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מתן התחייבות לפטור לגב' שרה גאני‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬הכללתה של גב' גאני בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫של החברה וכן בפוליסות ביטוח עתידיות‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מינויים מחדש של ה"ה שאול נאוי‪ ,‬דורי נאוי ושירה נהיר‬
‫כדירקטורים בחברה‪ ,‬כמקשה אחת‪.‬‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ‪ BDO‬כרואה חשבון מבקר של‬
‫החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון‪.‬‬
‫‪ .9‬דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד בסך של ‪ 200‬מ' ש"ח לבעלי המניות בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ‬
‫‪1081165‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪6,245,116‬‬
‫‪7,169‬‬
‫‪ 13.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 13.04.2014‬אג"ח‬
‫‪14:30‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪52,120‬‬
‫‪ 13.04.2014‬אג"ח‬
‫‪14:30‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫‪ 14.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח מסוג ‪ On Going‬לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור ואשרור התקשרות בפוליסת ביטוח מסוג ‪Run Off.‬‬
‫אינסוליין מדיקל בע"מ ‪1120161‬‬
‫‪264,662‬‬
‫‪ 20.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫קרן קציר אג"ח להשקעות בע"מ‬
‫‪1098094‬‬
‫נאנט רייל אסטייט גרופ אן‪.‬וי‬
‫‪1111202‬‬
‫‪74,617‬‬
‫‪ 22.04.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 22.04.2014‬אג"ח ב‬
‫‪16:30‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בהסכם ניהול בין החברה לבין מר רונן מלניק ומתן‬
‫שירותי יו"ר דירקטוריון‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בהסכם ייעוץ בין החברה לבין מר אודי גלבוע‪ ,‬למתן‬
‫שירותי ליווי וייעוץ פיננסי‪ ,‬באמצעות חברת טופ‪-‬נוטץ' ייעוץ ‪ 2009‬בע"מ‪,‬‬
‫אשר למיטב ידיעת החברה נמצאת בשליטתו המלאה של מר אודי גלבוע‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות בהסכם שירותים בין החברה לבין מר אייל לוין למתן‬
‫שירותי ליווי וייעוץ אסטרטגי‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המוצע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫נאנט רייל אסטייט גרופ אן‪.‬וי‬
‫‪1111210‬‬
‫‪9,235‬‬
‫‪ 22.04.2014‬אג"ח‬
‫‪16:30‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫נאנט רייל אסטייט גרופ אן‪.‬וי‬
‫‪1122068‬‬
‫‪62,476‬‬
‫‪ 22.04.2014‬אג"ח ד‬
‫‪16:30‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות ‪60,071‬‬
‫בע"מ ‪531012‬‬
‫‪ 23.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר עמרם פרץ )מנכ"ל החברה( כדירקטור בחברה‪ .‬נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬בכפוף לאישור מינויו מחדש של מר עמרם פרץ )מנכ"ל החברה(‬
‫כדירקטור בחברה‪ ,‬מוצע לאשר כי ימונה ליו"ר דירקטוריון החברה לתקופה‬
‫של שמונה עשרה )‪ (18‬חודשים ממועד האסיפה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה‪ ,‬מר אורן הוד‪ ,‬לשנת ‪.2014‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה‪ ,‬מר רונן גינזבורג‪ ,‬לשנת ‪.2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת ‪ 2013‬ובדוח‬
‫הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויים של ה"ה ערן מיטל‪ ,‬מירב קליין‪-‬פיטוסי‪ ,‬ראובן אבי‪-‬טל‪,‬‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה‪ ,‬משרד‬
‫ברייטמן אלמגור זוהר‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של הגב' רות רלבג‪ ,‬כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ ‪9,948 771014‬‬
‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‬
‫‪1097948‬‬
‫דניה סיבוס בע"מ ‪1084144‬‬
‫מלרג ‪ 2011‬הנדסה וקבלנות בע"מ‬
‫‪1094622‬‬
‫‪69,001‬‬
‫‪703,079‬‬
‫‪604,605‬‬
‫‪10,884‬‬
‫‪ 23.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 23.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ 23.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויה לראשונה של הגב' מיכל זיו זוסמן‪ ,‬כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫ביוקנסל בע"מ ‪1126788‬‬
‫‪52,901‬‬
‫‪ 24.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫‪3,048,653‬‬
‫‪ 24.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫הפניקס אחזקות ‪767038‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 24.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל ‪-‬‬
‫אנרגיה בע"מ ‪1121474‬‬
‫‪32,579‬‬
‫‪ 24.04.2014‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫נץ ארה"ב )ח‪.‬י( בע"מ ‪516013‬‬
‫‪63,060‬‬
‫‪ 24.04.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור עדכון תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר יונתן בורגין‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מענק שנתי בגין שנת ‪ 2013‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יונתן בורגין‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הענקת ‪ 40,000‬כתבי אופציה למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יונתן בורגין‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מענק שנתי בגין שנת ‪ 2013‬למדען הראשי של החברה‪ ,‬פרופ'‬
‫אברהם הוכברג‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הענקת ‪ 3,200‬כתבי אופציה לפרופ' בנעד גולדווסר המכהן‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור ביצוע איחוד של הון המניות הרשום והמונפק של החברה‪ ,‬באופן‬
‫שכל אחת ממניות החברה בנות ‪ 5‬ש"ח ערך נקוב כל אחת תפוצל לחמש‬
‫מניות החברה בנות ‪ 1‬ש"ח ערך נקוב כל אחת‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בדבר תוקף פעולות ואישור‬
‫עסקאות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור ביצוע איחוד של הון המניות הרשום והמונפק של החברה‪ ,‬באופן‬
‫שכל אחת ממניות החברה בנות ‪ 5‬ש"ח ערך נקוב כל אחת תפוצל לחמש‬
‫מניות החברה בנות ‪ 1‬ש"ח ערך נקוב כל אחת‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בדבר תוקף פעולות ואישור‬
‫עסקאות‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור העברת יו"ר הדירקטוריון מר עופר נמרודי מקבוצת דירקטורים ג'‬
‫לקבוצת דירקטורים א'‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של ה"ה עופר נמרודי וטל בריקמן כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה אליה כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר צבי איציק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ריצ'רד נמיר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יניב בוכניק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר אברהם עזרן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של משרד עמית חלפון כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .8‬אישור שינוי תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫יורו טרייד נדל"ן בינלאומי )י‪.‬נ‪.‬ב(‬
‫בע"מ ‪1101054‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 24.04.2014‬אג"ח‬
‫‪15:30‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אפריקה ישראל תעשיות בע"מ‬
‫‪800011‬‬
‫‪426,178‬‬
‫‪ 27.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ )"אפריקה בעד)א(‬
‫השקעות"(‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם למתן שירותי ניהול‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה‪ ,‬מר אבי מוטולה‪.‬‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫בעד‬
‫המ‪-‬לט )ישראל‪-‬קנדה( בע"מ‬
‫‪1080324‬‬
‫‪464,603‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪27.04.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה‬
‫שהסתיימה ביום ‪31.12.2013.‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר גילון בק כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר ישי דוידי כדירקטור החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אלדד בן משה כדירקטור החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר מרדכי גורפונג כדירקטור החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויה מחדש של גב' לימור בקר כדירקטורית החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר עמירם בם כדירקטור החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר שלמה זוהר כדירקטור החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬רכישת פוליסת ביטוח עבור דירקטורים ונושאי משרה לרבות דירקטורים‬
‫מטעם בעלת השליטה ומנכ"ל החברה‪ ,‬וכן התקשרות בעסקת מסגרת לעד ‪3‬‬
‫תקופות ביטוח שנתיות‪.‬‬
‫‪.11‬מינוי משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של בעד)א(‬
‫החברה‪ ,‬במקום משרד סומך חייקין‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרו‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬מינוי עו"ד לניהול תביעות‪.‬‬
‫בעד‬
‫בנין חברה להשקעות א' ‪6050025‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.04.2014‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360068‬‬
‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1123371‬‬
‫‪637,902‬‬
‫‪ 27.04.2014‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 27.04.2014‬אג"ח ב‬
‫‪9:30‬‬
‫‪ .1‬דחיית המועד הקובע ומועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב של‬
‫סדרה ד'‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫בבילון בע"מ ‪1101666‬‬
‫‪316,819‬‬
‫‪ 28.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2031‬ובדוח‬
‫התקופתי לשנת ‪.2031‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן כרואה חשבון‬
‫מבקר לחברה לשנת ‪ 2014‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של‬
‫רואה החשבון המבקר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר נועם לניר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אלון כרמלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר גיל רוזן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫י‪.‬רשי בע"מ ‪1104355‬‬
‫‪29,740‬‬
‫‪ 28.04.2014‬אג"ח א‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 29.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪298,361‬‬
‫צנורות המזרח התיכון בע"מ ‪113,106 454017‬‬
‫שמן משאבי נפט וגז בע"מ ‪21,794 1125012‬‬
‫אספן גרופ בע"מ ‪313015‬‬
‫‪307,517‬‬
‫‪ 29.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 29.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫דיון)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"לית החברה‪ ,‬גב' שנית פאר נגד)א(‬
‫צפוני‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬דחייה טכנית של מועדי פירעון תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב‬
‫סדרה א'‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫‪ .2 .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול משותף בין החברה לבין‬
‫אר‪.‬איי‪.‬בי‪.‬אי‪ ,‬וגאון לקבלת שירותי ניהול באמצעות מר גיא רגב כמנכ"ל‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה משותף בין החברה לבין מר‬
‫משה משגב וגאון‪ ,‬לצורך העסקתו כסמנכ"ל פתוח עסקי‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה משותף בין החברה לבין מר‬
‫רפי איפרגן וגאון‪ ,‬לצורך העסקתו כסמנכ"ל תכנון ופרויקטים‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה משותף בין החברה לבין מר‬
‫ניסים לחאם וגאון‪ ,‬לצורך קבלת שירותי סמנכ"ל כספים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה פוליסת ביטוח עבור דירקטורים ונושאי משרה‬
‫של החברה לתקופה של שנה החל מיום ‪25.03.2014.‬‬
‫‪ .2‬בכפוף לאישור התקשרות החברה בפוליסת הביטוח‪ ,‬מוצע לאשר אופציה‬
‫להרחבת גבול האחריות השנתי בפוליסת הביטוח‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר אילן גיפמן‪,‬‬
‫בהתאם לאמור למדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה על ידי האסיפה‬
‫הכללית של בעלי המניות של החברה ביום ‪ 2‬בדצמבר ‪.2013‬‬
‫‪ .2‬אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת ‪ 2014‬ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר גיא‬
‫פרג‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור עדכון מדיניות התגמול‪.‬‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫הראל השקעות בביטוח ושרותים‬
‫פיננסים בע"מ ‪585018‬‬
‫‪4,488,144‬‬
‫‪ 30.04.2014‬שנתית‬
‫‪16:00‬‬
‫נייר חדרה בע"מ ‪632018‬‬
‫‪957,902‬‬
‫‪ 30.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫‪16,662,648‬‬
‫‪ 30.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫סיליקום בע"מ ‪1082692‬‬
‫‪1,718,601‬‬
‫‪ 30.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬אישור מתן התחייבות לפטור למר מנשה ליאור שמש‪ ,‬דירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מתן התחייבות לשיפוי למר מנשה ליאור שמש‪ ,‬דירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪. .‬‬
‫‪ .6‬אישור הכללתו של מר מנשה ליאור שמש‪ ,‬דירקטור חיצוני‪ ,‬בפוליסה‬
‫לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום ‪ 31.12.2013‬ובדוח הדירקטוריון‬
‫על מצב ענייני החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש את סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון ‪ KPMG‬כרואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יאיר המבורגר כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר גדעון המבורגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר יואב מנור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ .2013‬דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר יוחנן לוקר כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אריה גוטליב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר דן ורדי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר עמוס מר‪-‬חיים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויה מחדש של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר דן קלינברגר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה לשנת ‪ 2014‬ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על‬
‫שכרם לשנת ‪.2013‬‬
‫‪ .9‬תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור הסכם ניהול עם בעלת השליטה בחברה‪ ,‬כלל תעשיות בע"מ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור הענקת אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה למר‬
‫יוחנן לוקר‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪.12‬אישור הענקת אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה‬
‫למנכ"ל החברה‪ ,‬מר עופר בלוך‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה של שנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ' כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אור אלוביץ' כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויה מחדש של גב' אורנה אלוביץ'‪-‬פלד כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר פליקס כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר רמי נומקין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר אלדד בן‪-‬משה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר ד"ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינוי משרד רואי חשבון סומך חייקין ושות' לשנת ‪ 2014‬והסמכת‬
‫הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.11‬אישור הענקת בונוס למנכ"ל החברה הקודם‪ ,‬מר אבי גבאי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אבי אייזמן‪ ,‬ישעיהו אורבך וזהר זיספאל‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫רדהיל ביופארמה בע"מ ‪1122381‬‬
‫‪433,306‬‬
‫‪ 30.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫תדיר‪-‬גן )מוצרים מדוייקים( ‪1993‬‬
‫בע"מ ‪1090141‬‬
‫‪273,578‬‬
‫‪ 30.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫איתוראן איתור ושליטה בע"מ‬
‫‪1081868‬‬
‫נתיבים אגרות חוב א' ‪1090281‬‬
‫‪1,817,936‬‬
‫‪ 30.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 30.04.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬לאשר את הכשרתה של תוכנית התגמול ההוני לצרכי מס‪ ,‬לעובדים‬
‫בארה"ב בלבד‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת ‪ 25,00‬מניות חסומות למר אבי אייזנמן‪ ,‬יו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הענקת ‪ 25,000‬מניות חסומות למר ישעיהו אורבך‪ ,‬דירקטור‬
‫ומנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור נוסחת מתווה המענק השנתי למר אבי אייזנמן בגין שנת ‪.2013‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור נוסחת מתווה המענק השנתי למר ישעיהו אורבך בגין שנת ‪.2013‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור נוסחת מתווה המענק השנתי למר אבי אייזנמן בגין השנים ‪-2016‬‬
‫‪.2014‬‬
‫‪ .8‬אישור נוסחת מתווה המענק השנתי למר ישעיהו אורבך בגין השנים ‪-2016‬‬
‫‪.2014‬‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ‪ KPMG‬כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.10‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪ 2013,‬ובחינת נושאים נוספים‬
‫שיועלו במהלך האסיפה‪.‬‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דרור בן אשר מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ד"ר אורי שילו‪ ,‬סמנכ"ל הכספים כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של הגב' עליזה רוטברד‪ ,‬כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עופר צמחי‪ ,‬כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור הקצאת כתבי אופציות הניתנות להמרה למניות החברה‪,‬‬
‫לדירקטורים שאינם מכהנים כמנהלים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬הצגה דיון בדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדו"ח‬
‫הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2031‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל וולודינגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רון בן חיים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ניר דרור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח ‪ Deloitte‬ברייטמן אלמגור זוהר ושות'‬
‫רואי חשבון כרואי החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע‬
‫את שכרם‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור הארכת הסכם העסקה עם פימי ‪ 2007‬בע"מ‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינויו לראשונה של גדעון קוטלר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של "משמרת‪ -‬חברה לשירותי נאמנות בע"מ"‪ ,‬כנאמן‬
‫למחזיקי אגרות החוב סדרה א' של החברה‪ ,‬חלף החברה לנאמנות של בנק‬
‫לאומי לישראל בע"מ‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור )למרות האמור בסעיף ‪ 28‬לשטר הנאמנות( כי התפטרות הנאמן‬
‫הנוכחי ומינוי הנאמן החלופי יעשה ללא אישור בית המשפט אלא באישור‬
‫אסיפת המחזיקים בהחלטה מיוחדת‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה עם דרור בן אשר לצורך העסקתו כמנכ"ל ויו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור תנאי העסקתו וכהונתו של מר דרור בן אשר כמנכ"ל ויו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור תנאי העסקתו וכהונתו של מר אורי שילו כמשנה למנכ"ל וכסמנכ"ל‬
‫כספים ותפעול‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור תגמול לדירקטורים שאינם מכהנים כמנהלים בחברה‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫חשמל פלוס אגח א' ‪1100767‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 30.04.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫חשמל פלוס אגח ב' ‪1100775‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 30.04.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫חשמל פלוס אגח ג' ‪1100783‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 30.04.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫כרמית תעשיות ממתקים בע"מ‬
‫‪440016‬‬
‫אמפל אמריקן א' ‪1100833‬‬
‫‪50,715‬‬
‫‪0‬‬
‫אמפל אמריקן ב' ‪1110378‬‬
‫‪0‬‬
‫אמפל אמריקן ב' חש ‪1125624‬‬
‫‪0‬‬
‫אמפל אמריקן ג' ‪1120740‬‬
‫‪0‬‬
‫אמפל אמריקן ב' חש‪1127679 2‬‬
‫‪0‬‬
‫אמפל אמריקן ב'חש‪1131184 3‬‬
‫‪0‬‬
‫חברת פלסטופיל הזורע בע"מ‬
‫‪1092840‬‬
‫‪102,378‬‬
‫‪ 30.04.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 30.04.2014‬אג"ח‬
‫‪13:30‬‬
‫‪ 30.04.2014‬אג"ח‬
‫‪13:30‬‬
‫‪ 30.04.2014‬אג"ח ב‬
‫חש ‪1/12‬‬
‫‪13:30‬‬
‫‪ 30.04.2014‬אג"ח‬
‫‪13:30‬‬
‫‪ 30.04.2014‬אג"ח ב‬
‫חש ‪1/13‬‬
‫‪13:30‬‬
‫‪ 30.04.2014‬אג"ח ב‬
‫חש ‪1/14‬‬
‫‪13:30‬‬
‫‪ 01.05.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫מליסרון בע"מ ‪323014‬‬
‫‪3,880,160‬‬
‫בראק קפיטל פרופרטיז אן וי‬
‫‪1121607‬‬
‫‪1,438,404‬‬
‫‪ 01.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 01.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬לאשר את מינויה של משמרת כנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬לאשר כי במקרה זה בלבד אין צורך לאשר את התפטרות הנאמן הנוכחי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬לאשר את מינויה של משמרת כנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬לאשר כי במקרה זה בלבד אין צורך לאשר את התפטרות הנאמן הנוכחי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬לאשר את מינויה של משמרת כנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬לאשר כי במקרה זה בלבד אין צורך לאשר את התפטרות הנאמן הנוכחי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה בסך כולל של ‪1‬‬
‫מיליון ש"ח‪.‬‬
‫‪ .1‬הסמכת הנאמנים להתקשרות בהסכמים עם הנאמן ‪ 7CH‬של אמפל‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הסמכת הנאמנים להתקשרות בהסכמים עם הנאמן ‪ 7CH‬של אמפל‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הסמכת הנאמנים להתקשרות בהסכמים עם הנאמן ‪ 7CH‬של אמפל‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הסמכת הנאמנים להתקשרות בהסכמים עם הנאמן ‪ 7CH‬של אמפל‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הסמכת הנאמנים להתקשרות בהסכמים עם הנאמן ‪ 7CH‬של אמפל‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הסמכת הנאמנים להתקשרות בהסכמים עם הנאמן ‪ 7CH‬של אמפל‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדו"ח התקופתי לשנת ‪ 2013‬של החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר דב עופר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אסף בר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אוריאל גינוסר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר צביקה רמות כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר אלון פלד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויה מחדש של ד"ר נועה לביד כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויה מחדש של גב' דגנית אבנס כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר ארז ברקאי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינויו מחדש של מר אריה וייסברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬מינויו מחדש של מר ארנון אשד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬מינויה לראשונה של גב' נורית נחום כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬מינויו לראשונה של מר אייל שלמון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬מינוי מחדש של משרד ‪ - BDO‬זיו האפט‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרו"ח המבקר של בעד)א(‬
‫החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪.15‬הצגת סקירת ועדת הביקורת בעניין שירותי כוח האדם הניתנים ע"י‬
‫הקיבוץ לחברה מכח ההסכם למתן שירותי כוח אדם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬מינויו לראשונה של מר שלמה שרף כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' ‪ Nansia Koutsou,‬כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור חידוש מינויו של הדח"צ המכהן מר ‪ Martin Lewis,‬כדירקטור‬
‫בחיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור חידוש מינויו של הדח"צ המכהן מר ‪ Joost Schaab,‬כדירקטור‬
‫חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫מנופים פיננסים לישראל )מפל( בע"מ ‪209,597‬‬
‫‪366013‬‬
‫‪78,241‬‬
‫מרתון השקעות בע"מ ‪486027‬‬
‫‪ 01.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 01.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 01.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 01.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 01.05.2014‬אג"ח א‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 01.05.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 04.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬
‫‪15,127,488‬‬
‫מנורה מבטחים החזקות בע"מ‬
‫‪566018‬‬
‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1105170‬‬
‫סטאר נייט טכנולוגיות בע"מ‬
‫‪2200145‬‬
‫קסטרו מודל בע"מ ‪280016‬‬
‫‪2,726,388‬‬
‫‪599,077‬‬
‫סומוטו לימיטד ‪1129451‬‬
‫‪94,137‬‬
‫‪ 04.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫שניב תעשיות נייר בע"מ ‪1080837‬‬
‫‪111,905‬‬
‫‪ 04.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫ממן‪-‬מסופי מטען וניטול בע"מ‬
‫‪238014‬‬
‫‪215,765‬‬
‫‪ 04.05.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪55,422‬‬
‫‪2,367‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הכללת גב' ‪ Nansia Koutsou‬בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה הנוכחית‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הכללת מר ‪ Nansia Koutsou‬בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים בעד)א(‬
‫ונושאי משרה עתידיות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .6‬אישור מתן כתב שיפוי לגב'‪Nansia Koutsou. -‬‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור הארכת התקופה להכנת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של‬
‫החברה לשנת ‪ 2013‬הערוך בהתאם לדין ההולנדי‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעה פרטית חריגה לבעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינויה מחדש של גב' אביטל סירקוביץ כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינויה לראשונה של גב' אביטל שטיין כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬מינויה מחדש של גב' אסתר רוטר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אליהו יוסף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר אמיר חייק כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר מורן מאירי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויה מחדש של גב' יעל אלעד כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן ושות' כרואה החשבון‬
‫המבקר של החברה לשנת ‪ 2014‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינוים מחדש ה"ה מר יהושוע אברמוביץ'‪ ,‬מר בן גירון‪ ,‬מר איל‬
‫יעקב והגב' אתי וידבסקי כדירקטורים של החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים והדו"ח של הדירקטורים ושל רואי החשבון המבקרים דיון)א(‬
‫של החברה לשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.2013.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר אברהם ברנט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אביגדור ברנט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר שלום לקס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר דני שירזי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר דוד שיבר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט ושות' כרואה החשבון‬
‫המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה‬
‫החשבון המבקר בגין פעילות הביקורת‪.‬‬
‫‪ .8‬הגדלת אחוזי המשרה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר פסח ברנט‪ ,‬מ‪ 60%-‬משרה נגד)א(‬
‫ל‪ 80%-‬משרה ועדכון שכרו בהתאם‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של הגב' נחמה רונן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גרשון ארנטל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אליצור בר נתן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר מוטי דבי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר שאול נחום יהלום כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יהודה לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר עמיקם כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר גרשון ענבר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר דוד חסין כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380047‬‬
‫‪10,390‬‬
‫‪ 04.05.2014‬אג"ח ‪2‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬העברת אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380146‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.05.2014‬אג"ח ‪2‬‬
‫חש ‪4/12‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬העברת אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380054‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.05.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬העברת אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380153‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.05.2014‬אג"ח ‪3‬‬
‫חש ‪4/12‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬העברת אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380104‬‬
‫‪143,771‬‬
‫‪ 04.05.2014‬אג"ח ‪4‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬העברת אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550090‬‬
‫‪39,819‬‬
‫‪ 04.05.2014‬אג"ח א‬
‫‪13:30‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550124‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.05.2014‬אג"ח א‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪13:30‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550108‬‬
‫‪9,398‬‬
‫‪ 04.05.2014‬אג"ח ב‬
‫‪13:30‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550132‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.05.2014‬אג"ח ב‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪13:30‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550116‬‬
‫‪28,389‬‬
‫‪ 04.05.2014‬אג"ח ג‬
‫‪13:30‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550140‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.05.2014‬אג"ח ג‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪13:30‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫חפציבה ג'רוזלם א' ‪1099944‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.05.2014‬אג"ח‬
‫‪14:15‬‬
‫‪ .1‬הצבעה מצרפית של כלל אגרות החוב )סדרות א' ב' ג'(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬בחירת מועמד לתפקיד מפרק החברה‪-‬עו"ד גיא גיסין ממשרד גיסין ושות'‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬בחירת מועמד לתפקיד מפרק החברה‪-‬עו"ד יצחק מירון ממשרד מירון בן‬
‫ציון ופריבס‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .4‬נגד שני המועמדים לעיל‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫חפציבה ג'רוזלם ב' ‪1099951‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.05.2014‬אג"ח‬
‫‪14:15‬‬
‫חפציבה ג'רוזלם ג' ‪1099969‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.05.2014‬אג"ח‬
‫‪14:15‬‬
‫דור אלון אנרגיה בישראל )‪(1988‬‬
‫בע"מ ‪1093202‬‬
‫מגדלי הים התיכון ‪1131523‬‬
‫‪508,781‬‬
‫‪726,496‬‬
‫‪ 07.05.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 07.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫איסתא ליינס בע"מ ‪1081074‬‬
‫‪394,744‬‬
‫‪ 07.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫גן שמואל מזון בע"מ ‪532010‬‬
‫‪527,550‬‬
‫שנתית‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ‪504,161‬‬
‫‪612010‬‬
‫תדביק בע"מ ‪443010‬‬
‫‪0‬‬
‫‪07.05.2014‬‬
‫‪8:30‬‬
‫‪ 07.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 07.05.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .5‬אופן מנין הקולות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הצבעה מצרפית של כלל אגרות החוב )סדרות א' ב' ג'(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬בחירת מועמד לתפקיד מפרק החברה‪-‬עו"ד גיא גיסין ממשרד גיסין ושות'‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬בחירת מועמד לתפקיד מפרק החברה‪-‬עו"ד יצחק מירון ממשרד מירון בן‬
‫ציון ופריבס ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .4‬נגד שני המועמדים לעיל‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .5‬אופן מנין הקולות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הצבעה מצרפית של כלל אגרות החוב )סדרות א' ב' ג'(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬בחירת מועמד לתפקיד מפרק החברה‪-‬עו"ד גיא גיסין ממשרד גיסין ושות'‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬בחירת מועמד לתפקיד מפרק החברה‪-‬עו"ד יצחק מירון ממשרד מירון בן‬
‫ציון ופריבס‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .4‬נגד שני המועמדים לעיל‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .5‬אופן מנין הקולות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מענק לשנת ‪ 2013‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ישראל יניב‪ ,‬בסכום כולל‬
‫של ‪ 706‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' עינת צפריר כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר ארז גיסין כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר רפאל בארי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מר אהוד רובינשטיין כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו של מר מרדכי קרת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתו של מר אבי שומר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור תנאי כהונתו של מר זאב רפואה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור תנאי כהונתו של מר אברהם דותן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור תנאי כהונתו של מר ערן זמורה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור תנאי כהונתו של מר אורי רשטיק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה‪ ,‬קוסט‪ ,‬פורר‪,‬‬
‫גבאי את קסירר‪ ,‬המכהנים כיום כרואי החשבון המבקרים של החברה‪ ,‬עד‬
‫למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרם‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם שכירות עם חרושת שימורים גן שמואל בעד)א(‬
‫וקיבוץ גן שמואל לשטח העיקרי של מפעל החברה בקיבוץ גן שמואל‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור חידוש התקשרות בין חברת הכשרת הישוב קניונים ומרכזי מסחר‬
‫בע"מ‪ ,‬חברת בת בבעלות ושליטה מלאה של החברה‪ ,‬לבין גב' דנית גורן‪-‬‬
‫דרורי‪ ,‬קרובה של בעלי השליטה בחברה‪ ,‬כמנהלת המרכז המסחרי לב‪-‬רעות‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אלי מרון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ ‪155,572 1094283‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 07.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪555011‬‬
‫‪16,611‬‬
‫די‪.‬אן‪.‬איי ביומדיקל סולושינס בע"מ‬
‫‪1103852‬‬
‫‪44,874‬‬
‫‪ 07.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 07.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:30‬‬
‫מרדכי אביב תעשיות בניה )‪(1973‬‬
‫בע"מ ‪444018‬‬
‫‪86,115‬‬
‫‪ 07.05.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של הגב' רנית רנד כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רובין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר משה וקסלר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל סתיו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אילן דרורי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו לראשונה של מר תמיר אגמון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות עם ש‪.‬ז‪ .‬יעוץ ניהול והשקעות )‪ (1995‬בע"מ‪ ,‬חברה‬
‫בבעלותו של מר שאול זילברשטיין‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה‬
‫בה‪ ,‬בהסכם ניהול בתוקף מיום ‪ 1‬בינואר ‪.2014‬‬
‫‪ .2‬אישור תנאי התגמול של ש‪.‬ז‪ .‬בגין התקופה שמיום ‪ 1‬בינואר ‪ 2012‬ועד‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2031‬‬
‫‪ .3‬אישור תנאי התגמול של מר משה קטן‪ ,‬בגין התקופה שמיום ‪ 1‬ביולי‬
‫‪ 2012‬ועד ליום ‪ 30‬ביוני ‪.2013‬‬
‫‪ .4‬אישור תנאי התגמול של מר משה קטן‪ ,‬בגין התקופה שמיום ‪ 1‬ביולי‬
‫‪ 2031‬ועד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2031‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות עם מר משה קטן‪ ,‬בהסכם ניהול בתוקף מיום ‪ 1‬בינואר‬
‫‪.2014‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי מנכ"ל עם מר יונתן מלכה בעד)א(‬
‫לתקופה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון ממר‬
‫זאב ברונפלד לתקופה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור‬
‫שירותים נוספים בשנת ‪.2013‬‬
‫‪ .3‬אישור סיום התקשרות עם רואי החשבון מיכאל ברזלי ושות' כרואי‬
‫החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינוי רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כרואה החשבון‬
‫המבקר של החברה‪ ,‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי אביב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אסף אביב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של הגב' איה אביב כדירקטורית בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אורי מור כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של הגב' רות רלבג כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫פרוטאולוג'יקס בע"מ ‪1118116‬‬
‫‪10,266‬‬
‫‪ 07.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪7,084‬‬
‫‪ 07.05.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המוצע בין החברה לבין נושיה עפ"י הוראות סעיף ‪350‬‬
‫לחוק החברות‪ ,‬תשנ"ט ‪") 1999 -‬ההסדר"(‪ ,‬כמפורט בבקשה להסדר אשר‬
‫הוגשה לביהמ"ש‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪46,477‬‬
‫‪ 07.05.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫אי‪.‬ג'י‪.‬אר‪.‬אי בע"מ ‪3650041‬‬
‫‪40,708‬‬
‫‪ 07.05.2014‬אג"ח ב‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫אי‪.‬ג'י‪.‬אר‪.‬אי בע"מ ‪3650074‬‬
‫‪38,884‬‬
‫‪ 07.05.2014‬אג"ח יד‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫מיטרוניקס בע"מ ‪1091065‬‬
‫‪809,235‬‬
‫‪ 08.05.2014‬שנתית‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה‬
‫שהסתיימה ביום ‪31.12.2013.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תיא חברה להשקעות בע"מ ‪140,224 796011‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫‪08.05.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫מיוחדת‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אבנר אלתרלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר דן ללוז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר ניר סגל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר ג'רמי פרלינג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינויה מחדש של גב' עירית מור כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור תקרה ויעדי מענק שנתי משתנה בגין שנת ‪ 2014‬עבור מנכ"ל‬
‫החברה‪ ,‬מר יובל בארי‪.‬‬
‫‪.11‬אישור מענק שנתי למנכ"ל‪ ,‬מר יובל בארי‪ ,‬בגובה ‪ 4‬משכורות חודשיות‬
‫בגין שנת ‪ 2013,‬שלא בהתאם למדיניות התגמול‪.‬‬
‫‪.12‬אישור מענק שנתי לנושאי משרה בחברה )למעט מנכ"ל החברה( עד‬
‫לגובה של ‪ 3.5-3‬משכורות חודשיות בגין שנת ‪ 2013,‬שלא בהתאם למדיניות‬
‫התגמול‪.‬‬
‫‪.13‬תוספת להסכם השכירות בין בעל השליטה בחברה‪ ,‬קיבוץ יזרעאל ‪-‬‬
‫קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ )"הקיבוץ"(‪ ,‬לבין החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬מינויה לראשונה של גב' צפורה )ציפי( הלברכט כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו של מר דוד שלכט‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה‪ ,‬ליו"ר הדירקטוריון של בעד)א(‬
‫החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור תנאי העסקתו של מר דוד שלכט כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויה לראשונה של גב' אלה ויימן כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הארכת כהונתו של מר שלמה פרץ המכהן כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור כהונת לראשונה של הגב' רוית לוי‪-‬ברזילי כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הכללת הגב' לוי‪-‬ברזילי בפוליסות הביטוח הקיימות והעתידיות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מתן כתב שיפוי לגב' לוי‪-‬ברזילי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור עדכון תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר עמית ורדי‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מענק למנכ"ל החברה בגין שנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור יעדי מענק שנתי תלוי ביצועים למנכ"ל לשנת ‪.2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מתן בונוס מיוחד וחד פעמי למר דוד שלכט בסך של ‪ 200‬אש"ח‪.‬‬
‫איי‪.‬די‪.‬אן גלובל אקוויטי בע"מ‬
‫‪824011‬‬
‫‪42,520‬‬
‫‪ 08.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫לידר שוקי הון בע"מ ‪1096106‬‬
‫‪433,621‬‬
‫כנפיים אחזקות בע"מ ‪543017‬‬
‫‪119,303‬‬
‫‪ 08.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 08.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ ‪281014‬‬
‫‪39,311,914‬‬
‫‪ 08.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה ב‪ Registration Rights Agreement -‬עם בעלת‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬החברה לישראל‪ ,‬ועם חברות הקשורות לבעלת השליטה‪.‬‬
‫‪ .2‬מעבר ממתכונת דיווח בהתאם להוראות פרק ו' לחוק ניירות ערך‪,‬‬
‫למתכונת דיווח בהתאם להוראות פרק ה' ‪ 3‬לחוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח חדשה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫גילת רשתות לווין בע"מ ‪1082510‬‬
‫‪736,300‬‬
‫‪ 08.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬מינויו לראשונה של דב בהרב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של ג'רמי בלנק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של עמירם בם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של ישי דוידי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של גלעד הלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של קינן רפאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1123371‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560055‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560048‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560071‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪301,555‬‬
‫‪ 08.05.2014‬אג"ח ב‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 08.05.2014‬אג"ח ג‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 08.05.2014‬אג"ח ב‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 08.05.2014‬אג"ח ד‬
‫‪16:00‬‬
‫מהדרין בע"מ ‪686014‬‬
‫‪432,227‬‬
‫‪ 11.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫אייסקיור מדיקל בע"מ ‪1122415‬‬
‫‪26,746‬‬
‫‪ 11.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪611012‬‬
‫‪1,370,020‬‬
‫‪ 11.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫קבוצת גולד בונד בע"מ ‪149013‬‬
‫‪528,599‬‬
‫‪ 11.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪110,833‬‬
‫‪236,150‬‬
‫‪61,598‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .7‬מינויו לראשונה של ד"ר צבי ליבר כדירקטור חיצוני בחברה ואישור הענקת נגד)א(‬
‫חבילת אופציות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .8‬אישור תגמול לדירקטורים החיצוניים‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪.10‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטה בדבר התנגדות מחזיקי אגרות החוב מהסדרה‬
‫הרלוונטית לאופן סיווג הנושים כפי שהוצג בבקשת החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטה בדבר התנגדות מחזיקי אגרות החוב מהסדרה‬
‫הרלוונטית לאופן סיווג הנושים כפי שהוצג בבקשת החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן בקשר עם אופן סיווג אסיפות נושים‪-‬להורות לנאמן‬
‫להתנגד לאופן סיווג הנושים כפי שתואר בבקשה לכינוס אסיפות הנושים‬
‫ולהגיש את התנגדותו לבית המשפט לצד בקשה כי תכונס אסיפת נושים‬
‫נפרדת עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'(‪.‬‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' סגי איתן בשיא כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אייל לפידות כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר רון הימן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אבי אידלסון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה גוטמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין כרואי החשבון‬
‫המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪0 1116003‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪0 1116011‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪0 1116029‬‬
‫‪ 11.05.2014‬אג"ח א‬
‫חש‬
‫‪10:00‬‬
‫‪11/09‬‬
‫‪ 11.05.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 11.05.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו לראשונה של מר רועי יקיר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור תשלום הרכיב האיכותי )רכיב שיקול הדעת( במענק השנתי בגין‬
‫שנת ‪ 2013‬ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר יונתן בשיא‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור עדכון תנאי כהונתה והעסקתה של יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הענקת ‪ 395,000‬אופציות ליו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור עדכון שכר למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הענקת ‪ 5,000,000‬אופציות למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה‪ ,‬מר אברהם נובוגרוצקי‪ ,‬לשנת‬
‫‪.2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור תכנית מענקים לסגן יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר נדב גרינשפון‪,‬‬
‫לשנת ‪.2014‬‬
‫‪ .1‬אישור הסכם הענקת שירותים מאת שלומי פוגל‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬נגד)א(‬
‫לנמל מספנות ישראל בע"מ‪ ,‬חברת בת של החברה הכלולה‪ -‬מספנות ישראל‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה לראשונה של הגב' רחל אדטו כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי נציגים להתקשר בשם המחזיקים בהסכמים למכירת הנכסים‬
‫המרכיבים את האג"ח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬מינוי נציגים להתקשר בשם המחזיקים בהסכמים למכירת הנכסים‬
‫המרכיבים את האג"ח‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי נציגים להתקשר בשם המחזיקים בהסכמים למכירת הנכסים‬
‫המרכיבים את האג"ח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 11.05.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 12.05.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫גרנד סנטר סדרה ‪3590015 1‬‬
‫‪0‬‬
‫עמיר שיווק והשקעות בחקלאות‬
‫בע"מ ‪1092204‬‬
‫‪237,048‬‬
‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪ .‬אלקטרוניקה בע"מ‬
‫‪1085141‬‬
‫‪14,438‬‬
‫ב‪.‬יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה‬
‫‪ 1988‬בע"מ ‪1097229‬‬
‫‪174,404‬‬
‫‪12.05.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ‬
‫‪823013‬‬
‫‪351,765‬‬
‫‪ 12.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫וויטסמוק תוכנה בע"מ ‪216010‬‬
‫‪69,356‬‬
‫‪ 12.05.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 12.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬מתן אישור להסדר פשרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דב אמיתי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אילן לוין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל קרניאל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר נעם לויט כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דוד היימן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של מר עדי שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יוני קפלן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר דב קוטלר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויה מחדש של הגב' שרית סבן‪-‬שליט כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫כרואי החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2031,‬לרבות דיווח הדירקטוריון על שכרו של רואה‬
‫החשבון המבקר‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואי‬
‫החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של כל אחד מהדירקטורים המכהנים בחברה )למעט‬
‫הדירקטורים החיצוניים( מר יהושע אגסי‪ ,‬מר סטיבן פרובייזור ומר ירון‬
‫למלבאום‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש )לתקופת כהונה שנייה של שלוש שנים( של כל אחד‬
‫מהדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה‪ :‬מר יחזקאל דברת ומר שמעון‬
‫שחר‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם בעלי השליטה בחברה לעדכון תנאי‬
‫הלוואה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם בעלי השליטה בחברה להעמדת‬
‫הלוואה חלף ערבות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' סופיה גלפר קומט כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' סופיה גלפר קומט כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יעקב נבון כדירקטור בחברה‪ ,‬החל‬
‫ממועד מינויו ביום ‪ 1‬באפריל ‪.2014‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מר יצחק חג'ג' ליו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נדחה‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2031‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של‬
‫החברה ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יריב גילת לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של מר נגה קפ לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אסף הראל לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור עדכון לתנאי העסקתו של מר איתי מרוז‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רם פרומן לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ‪.‬וי‬
‫‪1107093‬‬
‫‪15,964‬‬
‫‪ 12.05.2014‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק א' ‪1091032‬‬
‫‪0‬‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק א' חש ‪1125376‬‬
‫‪0‬‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1124650‬‬
‫‪50,954‬‬
‫‪ 12.05.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 12.05.2014‬אג"ח א‬
‫חש‬
‫‪12:00‬‬
‫‪12/11‬‬
‫‪ 12.05.2014‬אג"ח ג‬
‫‪13:30‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ ‪2590248‬‬
‫‪3,085,440‬‬
‫‪ 13.05.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫ב‪.‬גאון אחזקות בע"מ ‪1104744‬‬
‫‪164,568‬‬
‫‪ 13.05.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫נעמן גרופ )נ‪.‬ו( בע"מ ‪1083575‬‬
‫‪48,943‬‬
‫‪ 13.05.2014‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫בירמן עצים ופרזול בע"מ ‪530014‬‬
‫‪80,512‬‬
‫‪ 13.05.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .8‬אישור תכנית מענקים רב שנתית למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור הענקת מענק מיוחד חד פעמי למנכ"ל החברה בגובה ‪ 71,368‬ש‬
‫בחריגה ממדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫‪ .1‬עדכון של מפרקי החברה אשר הוזמנו על ידי הנאמן להשתתף באסיפה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬עדכון של מפרקי החברה אשר הוזמנו על ידי הנאמן להשתתף באסיפה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬הקפאת הליך משא ומתן להסדר חוב לתקופה של ‪ 60‬ימים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬שינוי סמכויות הנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי התגמול בגין שירותי יו"ר הדירקטוריון אשר יינתנו על ידי ויולה בעד)א(‬
‫פי אי חברה לניהול בע"מ באמצעות מר הראל בר און‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור תנאי הפרישה של מר אבי הוכמן‪ ,‬המנכ"ל היוצא של החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול בין החברה לבין אר‪.‬איי‪.‬בי‪.‬אי‪,‬‬
‫לקבלת שירותי ניהול באמצעות מר גיא רגב כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול משותף בין החברה לבין‬
‫אר‪.‬איי‪.‬בי‪.‬אי‪ ,‬לקבלת שירותי ניהול באמצעות מר גיא רגב כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה משותף בין החברה לבין מר‬
‫משה משגב‪ ,‬לצורך העסקתו כסמנכ"ל פתוח עסקי‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה משותף בין החברה לבין מר‬
‫רפי איפרגן‪ ,‬לצורך העסקתו כסמנכ"ל תכנון ופרויקטים‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול משותף בין החברה לבין מר‬
‫ניסים לחאם לצורך קבלת שירותי סמנכ"ל כספים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנה ‪ 144.1‬לתקנון ההתאגדות של החברה )שעניינה פטור‬
‫מאחריות(‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון יתר הוראות התקנון ההתאגדות של החברה )שעיקרם ביטוח‬
‫ושיפוי נושאי משרה(‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה‪ ,‬המכהנים בחברה‬
‫או אשר יכהנו בה מעת לעת‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬שאינם בעל השליטה ו‪/‬או קרובו‬
‫ושאינם מכהנים כנושאי משרה )לרבות דירקטורים( בבעלת השליטה‪ .‬כפוף‬
‫לאישור ההחלטה על תיקון התקנון בסעיף ‪.2‬‬
‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי שיפוי לנושאי משרה )לרבות דירקטורים( אשר‬
‫מכהנים ו‪/‬או יכהנו כנושאי משרה )לרבות דירקטורים( בבעלת השליטה‬
‫בחברה‪ .‬כפוף לאישור ההחלטה על תיקון התקנון בסעיף ‪.2‬‬
‫‪ .5‬אישור הענקת כתב שיפוי למנכ"ל החברה‪ ,‬מר רביב ברוקמאייר‪ .‬כפוף‬
‫לאישור ההחלטה על תיקון התקנון בסעיף ‪.2‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת כהונתם של הדירקטורים החיצוניים בחברה ה"ה אורי מור‬
‫והגב' אפרת קונדריאה כדירקטורים חיצוניים של החברה לתקופת כהונה‬
‫נוספת בת שלוש שנים החל ממועד האסיפה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הארכת כהונתו של הדירקטור הבלתי תלוי בחברה מר גד מנור‪,‬‬
‫לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום אשור מינויו בידי האסיפה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים במועד זה כחברי‬
‫דירקטוריון החברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים או בלתי תלויים ‪ -‬ה"ה‬
‫בנימין בירמן )יו"ר הדירקטוריון(‪ ,‬מרדכי בירמן‪ ,‬ליאור בירמן‪ ,‬גיל בירמן ודוד‬
‫בלנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ ‪1,320 549014‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 13.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 14.05.2014‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫ג'י‪.‬אף‪.‬סי גרין פילדס קפיטל בע"מ‬
‫‪1122688‬‬
‫‪70,691‬‬
‫אבוג'ן בע"מ ‪1105055‬‬
‫‪1,673,183‬‬
‫‪ 14.05.2014‬שנתית‬
‫‪15:00‬‬
‫מוצרי מעברות בע"מ ‪528018‬‬
‫‪468,989‬‬
‫‪ 14.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של רואי החשבון של החברה קוסט פורר גבאי את‬
‫קסירר‪ ,‬דיווח על שכרם והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם לאחר קבלת‬
‫המלצת ועדת הביקורת‪.‬‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון של החברה לשנה‬
‫שנסתיימה ביום ‪31.12.2013.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדו"חות הכספיים של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה לשנת ‪ 2014,‬וכן אישור מינויו מחדש והסמכת‬
‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אלכסנדר רבינוביץ‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪,‬‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עידו זלטנרייך כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור הצעה פרטית מהותית למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור קביעת גמול שנתי של הדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תיקון סעיפים ‪ 19‬ו‪ 21-‬בתקנון החברה‪ ,‬הנוגעים למנגנון הדירקטוריון‬
‫המדורג‪.‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר מרטין גרסטל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר ליאון רקאנטי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מענק בסך ‪ 160‬א' דולר לנשיא ומנכ"ל החברה‪ ,‬מר עופר חביב‪,‬‬
‫בגין שנת ‪.2013‬‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה ודוח‬
‫הדירקטוריון לשנת ‪.2013‬‬
‫‪ .2‬אישור והכרזה על דיבידנד סופי לשנת ‪ 2013‬בגובה דיבידנד הביניים‬
‫ששולם עפ"י החלטות הדירקטוריון מיום ‪ 7,200) 19.3.2013‬אש"ח‪ ,‬ששולמו‬
‫ביום ‪ (7.5.2013‬ומיום ‪ 6,300) 26.8.2013‬אש"ח‪ ,‬ששולמו ביום‬
‫‪.(7.10.2013‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אייל שלמון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של ד"ר גיורא רם )פורמן( כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אנדי קדר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אלדד שלם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר רונן בר ניר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אמנון אברמוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' דליה בן שאול קרייר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר עמוס רבין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו לראשונה של מר עופר צמחי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מינוי מחדש של משרד סומך‪-‬חייקין רואי חשבון )‪ (KPMG‬כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .13‬אישור דוח ועדת הביקורת לאסיפה בעניין נותני השירותים לחברה שהינם נגד)א(‬
‫חברי קיבוץ מעברות‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.14‬אישור תיקון ההסכם מיום ‪ 19.2.2012‬בין החברה לבין קיבוץ מעברות‪,‬‬
‫באופן שבמקום מר גיורא פורמן‪ ,‬יעמיד הקיבוץ את מר אייל שלמון כיו"ר‬
‫דירקטוריון פעיל מיום ‪1.4.2014.‬‬
‫‪.15‬אישור תוקפם של כתבי השיפוי לנושאי משרה שהם חברי קיבוץ מעברות בעד)א(‬
‫כפי שהיו ו‪/‬או יהיו מעת לעת‪ ,‬בחברה ו‪/‬או מטעמה בחברות בנות ו‪/‬או‬
‫בתאגידים קשורים‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1082346‬‬
‫‪5,271‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550090‬‬
‫‪40,019‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550108‬‬
‫‪8,836‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550116‬‬
‫‪27,729‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550124‬‬
‫‪0‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550132‬‬
‫‪0‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550140‬‬
‫‪0‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪756015‬‬
‫יוזר טרנד בע"מ ‪1096007‬‬
‫‪24,937‬‬
‫‪10,291‬‬
‫אשדר חברה לבניה בע"מ ‪396,133 1104314‬‬
‫איי‪.‬די‪.‬איי‪ .‬חברה לביטוח בע"מ‬
‫‪1129501‬‬
‫‪1,546,579‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלום ריבית ומועדי תשלום של קרן וריבית לסדרות א'‪ ,‬ב' ו‪ -‬אין חוו"ד)א(‬
‫‪ 14.05.2014‬אג"ח א‬
‫חש ‪ 3/13‬ג‪.‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלום ריבית ומועדי תשלום של קרן וריבית לסדרות א'‪ ,‬ב' ו‪ -‬אין חוו"ד)א(‬
‫‪ 14.05.2014‬אג"ח ב‬
‫חש ‪ 3/13‬ג‪.‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלום ריבית ומועדי תשלום של קרן וריבית לסדרות א'‪ ,‬ב' ו‪ -‬אין חוו"ד)א(‬
‫‪ 14.05.2014‬אג"ח ג‬
‫חש ‪ 3/13‬ג‪.‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬דחיית מועדי תשלום ריבית לסדרה ג בלבד‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ 14.05.2014‬מבוטלת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 14.05.2014‬אג"ח א‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 14.05.2014‬אג"ח ב‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 14.05.2014‬אג"ח ג‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 15.05.2014‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 15.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 15.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 15.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪.16‬אישור כ"עסקת מסגרת" לפי תקנות ההקלות‪ ,‬התקשרות החברה‬
‫בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לכל נושאי המשרה‬
‫במהלך השנים ‪.2017-2015‬‬
‫‪ .1‬דיון ואישור הסדר לפי סעיף ‪ 350‬לחוק החברות של החברה ושל אורכית‬
‫קוריג'נט בע"מ‪ ,‬חברה בת בבעלות מלאה של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלום ריבית ומועדי תשלום של קרן וריבית לסדרות א'‪ ,‬ב' ו‪-‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלום ריבית ומועדי תשלום של קרן וריבית לסדרות א'‪ ,‬ב' ו‪-‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלום ריבית ומועדי תשלום של קרן וריבית לסדרות א'‪ ,‬ב' ו‪-‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ .2‬דחיית מועדי תשלום ריבית לסדרה ג בלבד‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון בייקר טילי כרואי החשבון‬
‫המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יהל שחר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי בן אלטבט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור חידוש פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור הסכם ניהול חדש בין החברה לבין מר בועז עיני‪ ,‬בגין כהונתו‬
‫כמנכ"ל ומנהל הכספים של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר גיל גירון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר אברהם נוסבאום כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר ירון משורר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אלכס ליפשיץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויה מחדש של גב' דליה שאשו כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר גדעון באום כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר דורון שטיגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה ואישור שכרו לשנת ‪.2013‬‬
‫‪ .9‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר דורון שטיגר ואישור הכללתו‬
‫בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בכפוף למינויו‬
‫מחדש כדירקטור‪.‬‬
‫‪.11‬אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר אלכס ליפשיץ‪ ,‬קרובם של חלק בעד)א(‬
‫מיחידי השליטה בחברה בכפוף למינויו מחדש כדירקטור‪.‬‬
‫‪.12‬אישור העסקתו ותנאי כהונתו של מר עומר גוגנהיים‪ ,‬בעלה של גב' ליהי בעד)א(‬
‫גוגנהיים‪ ,‬הנמנית על יחידי השליטה בחברה‪ ,‬כסמנכ"ל בחברה האחראי על‬
‫אגף "אשדר בוטיק" )תמ"א ‪.(38‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר משה )מוקי( שנידמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר דורון שנידמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר מייקל בראון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה ואישור שכרו לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה‬
‫ביום ‪31.12.2013.‬‬
‫‪ .7‬מינויו לראשונה של מר יהושע אברמוביץ' כדירקטור חיצוני בחברה ואישור בעד)א(‬
‫תנאי כהונתו )גמול שנתי‪ ,‬גמול השתתפות לישיבה‪ ,‬כתב התחייבות לשיפוי‪,‬‬
‫פוליסת ביטוח(‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .8‬אישור מתן כתב פטור למר יהושע אברמוביץ'‪.‬‬
‫‪ .9‬מינויה לראשונה של גב' פנינה שנהב כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור בעד)א(‬
‫תנאי כהונתה )גמול שנתי‪ ,‬גמול השתתפות לישיבה‪ ,‬כתב התחייבות לשיפוי‪,‬‬
‫פוליסת ביטוח(‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪.10‬אישור מתן כתב פטור לגב' פנינה שנהב‪.‬‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫ת‪.‬א‪.‬ת‪ .‬תעשיות בע"מ ‪802033‬‬
‫‪56,551‬‬
‫‪ 15.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הסכם מיזוג משולש הופכי )"הסכם מיזוג"( אשר נחתם בין החברה נגד)א(‬
‫לבין א‪.‬ר‪ .‬ראם החזקות נדל"ן בע"מ )"ראם"(‪ ,‬ע‪.‬ג‪ .‬אבי פיתוח השקעות בע"מ‬
‫)"ע‪.‬ג"( )ע‪.‬ג ביחד עם ראם יקראו "ראם החזקות"( וראם החזקות ‪ -‬ייעודית‬
‫)‪ (2014‬בע"מ )"חברת היעד"(‪ ,‬ביום ‪ 10.4.2014,‬לפי תתמזג החברה עם‬
‫ולתוך חברת היעד באופן שלאחר המיזוג תתחסל חברת היע‬
‫קבוצת חמת בע"מ ‪384016‬‬
‫‪354,693‬‬
‫‪ 15.05.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר ניר גולן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר ליאור גולן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר דוד סיטן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הסכמת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועד קובע ומועד תשלום קרן וריבית למחזיקי אג"ח סדרה א'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינויו לראשונה של מר דן ללוז כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו לראשונה של מר אמיר תמרי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של ברזילי ושות' כמשרד רואה חשבון מבקר של‬
‫הקבוצה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שמעון הייבלום כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש מר אברהם טאוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אליעזר לויזון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ודוד נחשון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' טובה ג'אן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אס‪.‬די‪.‬אס )סטאר מערכות בטחוניות( ‪0‬‬
‫בע"מ ‪2960110‬‬
‫‪ 15.05.2014‬אג"ח ג‬
‫‪10:00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.05.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 18.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ‬
‫‪1118496‬‬
‫אדגר השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪1820083‬‬
‫‪657,236‬‬
‫שפע ימים בע"מ ‪341016‬‬
‫‪100,300‬‬
‫‪ 18.05.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫אייץ' בי אל ‪ -‬הדסית ביו החזקות‬
‫בע"מ ‪1095405‬‬
‫‪28,215‬‬
‫‪ 18.05.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות התקופתיים לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31.12.2012‬ולשנה‬
‫שנסתיימה ביום ‪31.12.2013.‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר יואב גולן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור חידוש הסכם הניהול עם מאה ואחד זהב אחזקות בע"מ‪ ,‬אשר הינה נגד)א(‬
‫חברה בניהולו של מר טאוב )דירקטור ומנכ"ל החברה( ובעל אחזקות עקיפות‬
‫במניות החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2031‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560089‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪56,052‬‬
‫‪7560097‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪16,153 7190077‬‬
‫‪31,256‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 18.05.2014‬אג"ח ה‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 18.05.2014‬אג"ח ו‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 18.05.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪64,790 7190150‬‬
‫‪ 18.05.2014‬אג"ח ו‬
‫‪10:00‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪38,340 7190168‬‬
‫‪ 18.05.2014‬אג"ח ה‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 18.05.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 18.05.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 18.05.2014‬אג"ח ב‬
‫‪12:30‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪7,084‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪47,073‬‬
‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1123371‬‬
‫‪301,582‬‬
‫מגה אור החזקות בע"מ ‪1104488‬‬
‫‪301,567‬‬
‫‪ 19.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫חילן בע"מ ‪1084698‬‬
‫‪600,287‬‬
‫‪ 19.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור מינוי רואה חשבון מבקר )ברייטמן אלמגור ושות'( לשנת ‪2014,‬‬
‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי הכהונה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור למנות את ד"ר תמר רז לשמש כדירקטור בחברה בקבוצה ‪3,‬‬
‫לכהונה עד ליום ‪ 18.10.15,‬ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי‬
‫המשרה הקיים בחברה יחול על ד"ר רז‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועד קובע ומועד תשלום קרן וריבית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועד קובע ומועד תשלום קרן וריבית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בעסקה למכירת הנכס בארסוף‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בעסקה למכירת הנכס בנבטים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בעסקה למכירת הנכס בארסוף‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בעסקה למכירת הנכס בנבטים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בעסקה למכירת הנכס בארסוף‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בעסקה למכירת הנכס בנבטים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום הקרן והריבית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלום ומועד קובע לתשלומי קרן וריבית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור תוספת מספר ‪ 2‬לשטר הנאמנות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר עומר וונש כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר עמית ברגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה החשבון‬
‫המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .5‬דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .6‬אישור עדכון הסכם הניהול של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר איתמר רגב‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של ד"ר הדס גלנדר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורית ד"ר הדס גלנדר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נידר א' ‪1101963‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 19.05.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫נידר ב' ‪1101971‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 19.05.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫רבד בע"מ ‪526012‬‬
‫‪144,280‬‬
‫‪ 19.05.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי רואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יגאל אהובי לדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אפרים צדקה לדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫לידקום א' ‪1112911‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬הצעת ההחלטה ‪-1‬מימון פעילות הנאמ‪.‬‬
‫לידקום אגח א' חש' ‪1115096 1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 19.05.2014‬אג"ח‬
‫‪15:30‬‬
‫‪ .1‬מימון פעילות הנאמן‪.‬‬
‫‪ 19.05.2014‬אג"ח א‬
‫חש ‪8/09‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫לידקום אגח א חש ‪1117548 2‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪0‬‬
‫אמנת ניהול ומערכות בע"מ ‪112,958 654012‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 19.05.2014‬אג"ח א‬
‫חש‬
‫‪15:30‬‬
‫‪12/09‬‬
‫‪ 20.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫איי‪.‬די‪.‬או‪ .‬גרופ בע"מ ‪505016‬‬
‫‪883,365‬‬
‫‪ 20.05.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ‬
‫‪1118447‬‬
‫‪372,873‬‬
‫‪ 20.05.2014‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ‬
‫‪1095892‬‬
‫‪193,029‬‬
‫‪ 20.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬מימון פעילות הנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום ‪31.12.2013.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד זיו האפט ‪ BDO,‬רואי חשבון כרואה החשבון‬
‫המבקר של החברה‪ ,‬דיווח על שכרו בגין שנת ‪ 2013‬והסמכת הדירקטוריון‬
‫לקבוע את שכרו לשנת ‪.2014‬‬
‫‪ .3‬אישור ואשרור התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם מר אברהם‬
‫אסף‪ ,‬מבעלי שליטה בחברה‪ ,‬למתן שירותים כיו"ר דירקטוריון פעיל של‬
‫החברה ו‪/‬או חברות מוחזקות של החברה‪ ,‬באמצעות חברה בבעלותו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור ואשרור התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם מר שמואל בר‬
‫אור‪ ,‬מבעלי שליטה בחברה‪ ,‬למתן שירותים כמנכ"ל החברה ו‪/‬או נושא משרה‬
‫בחברות מוחזקות של החברה‪ ,‬באמצעות חברה בבעלותו‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הכללת תנאי הכהונה של מר אסף ומר בר אור בהתאם להסכמי‬
‫הניהול החדשים המוצעים לאישור במסגרת מדיניות התגמול לנושאי משרה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2031‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר עופר קוטלר לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר משה לחמני לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של מר עמית נגה לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר גיא דבורין לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דוד ברוך לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר פול מאוריץ לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של הגב' פטרישיה אן ווטסון לכהונה כדירקטורית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור תנאי כהונה למר דוד ברוך‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינוי מחדש של משרד סומך‪-‬חייקין כרואה החשבון המבקר של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור איחוד הון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור תיקון הבהרה למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬אישור הענקת אופציות למנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי רואה חשבון מבקר קוסט פורר גבאי את קסירר והסמכת‬
‫הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של מר יוסף גרינפלד‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של מר איתן רכטר‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' איילת ולר‪ ,‬כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינוי מחדש של מר עדו ליבוביץ‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר רוני מילוא כדירקטור בחברה וסיווגו כדירקטור נגד)א(‬
‫בלתי תלוי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .8‬אישור מינויו לראשונה של מר שמואל לביא כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו לראשונה של מר יוסי פלר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה בדוח דירקטוריון החברה לשנה‬
‫שהסתיימה ביום ‪31.12.2013.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל וולודיגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נץ ארה"ב )ח‪.‬י( בע"מ ‪516013‬‬
‫‪62,406‬‬
‫‪ 20.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אורן השקעות ג' ‪5920061‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.05.2014‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 21.05.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪132,806 1082353‬‬
‫נתנאל גרופ בע"מ ‪421016‬‬
‫‪86,890‬‬
‫‪ 21.05.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫פ‪.‬י‪.‬ב‪.‬י‪ .‬אחזקות בע"מ ‪763011‬‬
‫‪2,387,510‬‬
‫קרדן ישראל בע"מ ‪1210079‬‬
‫‪273,940‬‬
‫‪ 21.05.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 21.05.2014‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫מקסימה המרכז להפרדת אויר בע"מ ‪182,726‬‬
‫‪134015‬‬
‫‪71,002‬‬
‫אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ‬
‫‪7200082‬‬
‫‪0‬‬
‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440023‬‬
‫קרדן ישראל בע"מ ‪1210079‬‬
‫‪227,594‬‬
‫‪ 21.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 21.05.2014‬אג"ח ד‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 21.05.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 22.05.2014‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אסף רענן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר איתן פרלמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' ורדה טריואקס כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רוני שטן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר רועי רודוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר מעוז פרנקו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר דן עייק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויה מחדש של גב' מיכל אבטליון ראשוני כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫ושות' ורוזנבלום‪ -‬הולצמן רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של החברה‪,‬‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪.12‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם לאספקת זבילים עם‬
‫אמיקוטיוב בע"מ )"אמיקוטיוב"(‪.‬‬
‫‪.13‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם שירותים עם קיבוץ גניגר‬
‫ואמיקוטיוב‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מתן התחייבות לשיפוי למר אברהם עזרן )דירקטור(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מתן התחייבות לפטור למר אברהם עזרן )דירקטור(‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תיקון שטר הנאמנות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תשלום מענק למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יהל שחר‪ ,‬בגין שנת ‪.2012‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬אישור תשלום מענק למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יהל שחר‪ ,‬בגין שנת ‪.2013‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הארכת כהונתו של מר רפאל ערד כדח"צ בחברה לתקופה של‬
‫שלוש שנים נוספות החל מיום ‪ 12‬במאי ‪ 2014‬מועד סיום כהונתו הנוכחית‬
‫כדח"צ בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של מר ארז שפירא כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה בעד)א(‬
‫בת ‪ 3‬שנים החל מיום ‪ 21‬במאי ‪.2014‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות קרדן רכב בע"מ עם מר איתן רכטר‪ ,‬מבעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם ייעוץ עם כהונתו כיו"ר דירקטוריון קרדן רכב בע"מ‪.‬‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה החשבון‬
‫המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר איתן רכטר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אביהו בן נון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק גרוסמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יהושע נאמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור נוסחת מענק ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר יוחאי רפאלי‪ ,‬בגין‬
‫השנים ‪.2015-2013‬‬
‫‪ .1‬תיקון שטר הנאמנות של אגרות חוב )סדרה ד'( של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם הצעה למכירה של נכס החברה‬
‫בארה"ב‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הלוואה לקופת הפירוק‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות קרדן ישראל בהסכם בעלי מניות באשר להחזקותיה‬
‫ביוניברסל מוטורס ישאל בע"מ‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫פלוריסטם תרפיוטיקס אינק‪.‬‬
‫‪1121730‬‬
‫‪871,120‬‬
‫‪ 22.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪17:00‬‬
‫פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ‬
‫‪1102128‬‬
‫‪123,418‬‬
‫‪ 22.05.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ‬
‫‪1123777‬‬
‫‪343,257‬‬
‫‪ 22.05.2014‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות עם מר אברהם אבנר שנור‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‬
‫בהסכם לעניין תנאי כהונתו כדירקטור בחברת יוניברסל מוטורס בע"מ‪ ,‬חברת‬
‫בת של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר זמי אברהם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל בן יורם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק בראון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר מרק גרמיאן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' מוריה קווית כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' חווה מרצקי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר נחום רוזמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר דורון שורר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור תיקון תקנון החברה לצורך הגדלת הון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור הארכת מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫כרואה החשבון המבקר לשנת ‪.2014‬‬
‫‪.11‬דיון ופעולה בכל נושא שיובא במועד האסיפה או בסמוך לה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור הארכת תנאי העסקתה של גב' קרדי‪ ,‬קרובה של בעל השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬כיועצת משפטית של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬הצגה דיון בדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדו"ח‬
‫הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2031‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ארנון פרשקובסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' עדנה פרשקובסקי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שרון פרשקובסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף פרשקובסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר משה בנאדי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב איילת חייק כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח הורוביץ עידן סבו טבת את כהן טבח‬
‫ושות' רואי חשבון כרואי החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון‬
‫לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין מר חיים )ויקטור( רביד‪,‬‬
‫מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בגין כהונתו כסמנכ"ל כספים של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור חידוש הסכם הניהול בין החברה לבין מר אייל רביד‪ ,‬מבעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬בגין כהונתו כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור חידוש הסכם הניהול בין החברה לבין אברהם רביד‪ ,‬מבעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬בגין כהונתו כסמנכ"ל תפעול ופיתוח עסקי של החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר חיים )ויקטור( רביד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויה מחדש של הגב' טליה חנן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר גיא גורן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק זאוברמן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬אישור מינויה מחדש של הגב' מיטל טליוסף כדירקטורית חיצונית בחברה‪ .‬נגד)א(‬
‫נגד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫י‪.‬ס‪.‬פ‪ .‬מטעי הדר ישראל בע"מ‬
‫‪716035‬‬
‫‪12,197‬‬
‫‪ 22.05.2014‬נדחית‬
‫‪14:30‬‬
‫אילקס מדיקל בע"מ ‪1080753‬‬
‫‪196,887‬‬
‫‪ 22.05.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫דיגל השקעות א' ‪4930046‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 22.05.2014‬אג"ח‬
‫‪11:30‬‬
‫שדות נפט חיפושים )‪- (1992‬‬
‫שותפות מוגבלת ‪547018‬‬
‫‪0‬‬
‫רבל אי‪.‬סי‪.‬אס‪ .‬בע"מ ‪1103878‬‬
‫‪403,270‬‬
‫‪ 22.05.2014‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור תיקונים להסכם הנאמנות מיום ‪ 15.11.1993‬בין ג‪ .‬בר לב‪ ,‬ניהול‬
‫ופיקוח בע"מ )"המפקח"( לבין הנאמן‪.‬‬
‫פות‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקונים להסכם השותפות המוגבלת מיום ‪ 15.11.1993‬בין שדות‬
‫נפט בע"מ )"השותף הכללי"( לבין הנאמן‪.‬‬
‫‪ .3‬בכפוף לאישור סעיף ‪ 1‬שעל סדר מוצע לאשר הגדלת הון השותפות ב‪25-‬‬
‫מיליון ש"ח‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה‬
‫‪ 25.05.2014‬מיוחדת‬
‫שהסתיימה ביום ‪31.12.2013.‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר שמואל וולודינגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬הצגת ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2013.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד סמואל‪ ,‬לנגרמן ושות'‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' שרונה שניצר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ערן בן עזר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' ארנה טופל כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר משה לוינסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אלחנן הראל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' רבקה בן עזר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר ברק בן עזר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב זילבר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מינויה מחדש של גב' זיסי אדוה הצובאי כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪.13‬אישור מינויו מחדש של מר גיל שלו כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר עידו שביט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר דוד בן לולו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויה מחדש של גב' רוני מנינגר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר ישראל מאור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר דורון שטייגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר משה ארמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ‪ Deloitte‬בריטמן אלמגור זוהר‬
‫ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.11‬שינוי התמורה החודשית המשולמת לקיבוץ רביבים בגין הצבתה של גב'‬
‫ברוריה טאובה כמנהלת האיכות של הקבוצה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תשלום מענק על ידי החברה בגין שנת ‪ 2013‬לסמנכ"ל השיווק‬
‫והמכירות של החברה‪ ,‬הגב' תמר גלילי‪ ,‬שהינה קרובתו של בעל השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תשלום מענק על ידי החברה בגין שנת ‪ 2013‬לסמנכ"ל התפעול‬
‫והטכנולוגיות של החברה‪ ,‬מר קלוד בן‪-‬שאול‪ ,‬שהינו קרובו של בעל השליטה‬
‫בחברה‬
‫‪ .3‬אישור תשלום מענק על ידי החברה בגין שנת ‪ 2013‬לסמנכ"ל שיווק‬
‫ומכירות בינלאומי לשעבר של החברה‪ ,‬מר בני צוקר‪ ,‬שסיים את עבודתו‬
‫בחברה ביום ‪ 31.12.2013,‬ומשמש מיום ‪ 1.1.2014‬כחבר דירקטוריון‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר רון בן חיים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫אילת חברה למימון )‪ (2006‬בע"מ‬
‫‪1099449‬‬
‫מזרחי ובניו א' ‪1102391‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אג"ח‬
‫‪25.05.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ 25.05.2014‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 25.05.2014‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490172‬‬
‫‪2,051‬‬
‫קרור אחזקות בע"מ ‪621011‬‬
‫‪901,935‬‬
‫‪ 26.05.2014‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ‬
‫‪720011‬‬
‫‪261,541‬‬
‫‪ 26.05.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬
‫‪1,606,593‬‬
‫נייס סיסטמס בע"מ ‪273011‬‬
‫‪9,681,802‬‬
‫‪ 27.05.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 27.05.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.12‬שינוי תנאי כהונתו של מר ניר אלימלך‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תיקון שטר הנאמנות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תיקון לשטר הנאמנות של מחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬הצגת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של משרד רואי החשבון‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .4‬אימוץ ואישור מנגנון חלוקת תשלומי הפרמיות בגין פוליסות ביטוח בין‬
‫חברות הקבוצה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרויות החברה‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬בפוליסת ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור הסדר שירותי יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .7‬אישור הסדר שירותי יו"ר דירקטוריון יפאורה‪-‬תבורי בע"מ ויפ‪-‬אורה בע"מ‪ .‬מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .8‬אישור הסדר שירותי מנכ"ל יפאורה‪-‬תבורי בע"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2013.‬‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר כרואה החשבון בעד)א(‬
‫המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר פליקס כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר שי ויל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר גיל ויל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר יחזקאל דסקל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר גלעד יעבץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינויו מחדש של מר צפריר יואלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור עדכון שכרו החודשי של מנכ"ל החברה ואישור מתן מענק ‪ ,‬למנכ"ל בעד)א(‬
‫החברה בגין שנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר דוד קוסטמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף עצמון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רימון בן שאול כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יהושע )שוקי( ארליך כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר לאו אופטיקר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ג'וזף )ג'ו( קאוון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור הענקת אופציות לדירקטורים שאינם מנהלים בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור תגמול למנהל הכללי של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויים של משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי וקסירר‪ ,‬חברי ארנסט‬
‫אנד ינג העולמית‪ ,‬לרואי החשבון של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית‬
‫הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪.10‬דיון הצגת הדו"חות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫איי‪.‬פי‪.‬סי נפט וגז אחזקות בע"מ‬
‫‪456012‬‬
‫‪25,488‬‬
‫‪ 27.05.2014‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫אפקון החזקות בע"מ ‪578013‬‬
‫‪270,589‬‬
‫‪ 28.05.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1087949 .‬‬
‫‪184,582‬‬
‫‪ 28.05.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫סקייליין אינטרנאשיונל דיוולופמנט‬
‫אינק ‪1131556‬‬
‫‪514,046‬‬
‫‪ 28.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380047‬‬
‫‪14,126‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380104‬‬
‫‪156,272‬‬
‫ארזים השקעות סדרה ‪1380054 3‬‬
‫‪0‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬
‫‪529,238‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬
‫‪250,270‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫‪37,847‬‬
‫‪ 28.05.2014‬אג"ח ‪2‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 28.05.2014‬אג"ח ‪4‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 28.05.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 28.05.2014‬אג"ח ב‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 28.05.2014‬אג"ח א‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 28.05.2014‬אג"ח ד‬
‫‪14:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של מר אורי הכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם החלפת מניות עם אמבר‪ ,‬חברה‬
‫הרשומה בסיישל הפועלת בתחום בתי הזיקוק‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת תוקפו של הסכם הניהול בין החברה לבין חברת טוביאס‬
‫שירותי ניהול וייעוץ בע"מ‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור עדכון מנגנון תשלום הבונוס השנתי למנכ"ל החברה‪ ,‬בגין שנת‪-‬‬
‫‪ 2014‬ואילך‪.‬‬
‫‪ .1‬פתיחה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬הצגת פעילות החברה בשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬דוח תגמולים‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .4‬אימוץ הדו"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת ‪ 2013,‬הערוך‬
‫לפי הדין ההולנדי‪.‬‬
‫‪ .5‬דיון במדיניות חלוקת דיבידנדים ‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .6‬ממשל תאגידי ‪ -‬דיון ביישום קוד הממשל התאגידי על ידי חברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .7‬אישור מינוי רואה חשבון מבקר לשנת ‪.2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬שחרור חברי הדירקטוריון מחבותם לשנת ‪.2013‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מענק למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור תיקון לתקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור הסמכת דירקטוריון החברה לרכוש מניות של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬שונות‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪.13‬נעילת האסיפה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2013.‬‬
‫‪ .2‬מינוי משרדי רואי החשבון‪ Schwartz Levitsky Feldman LLP ,‬וגיא‪,‬‬
‫גופר‪ ,‬יהב‪ ,‬גילמן‪ ,‬אודם ושות'‪ ,‬לכהונה כרואי החשבון המבקרים של החברה‬
‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גיל בלוטרייך כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רמי שריקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מארק גודמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אלי כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר שמשון מרפוגל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה גב' מעיין בן ציון גיטלבנד כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו של מר מרדכי )מודי( קרת כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור להחלפת בטוחות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור להחלפת בטוחות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור להחלפת בטוחות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיווח‪-‬אסיפת התייעצות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬דיווח‪-‬אסיפת התייעצות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬דיווח ודיון בדבר הודעת החברה בעניין דרישת נאמן מחזיקי אגרות החוב‬
‫)סדרה ז'( לחברה‪ ,‬שלא לבצע בשלב זה תשלום כלשהו למחזיקי אגרות‬
‫החוב )סדרה ד'(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫שם החברה‬
‫סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ‪.‬וי‬
‫‪1107093‬‬
‫אמיליה פיתוח )מ‪.‬עו‪.‬פ( בע"מ‬
‫‪589010‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪13,632‬‬
‫‪154,389‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 28.05.2014‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 29.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪ .‬אדוונסד לוגיסטיקס‬
‫דוולופמנטס בע"מ ‪1084003‬‬
‫‪24,999‬‬
‫‪ 29.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫כלנית כרמון שרותי תוכנה בע"מ‬
‫‪355016‬‬
‫‪48,510‬‬
‫‪ 29.05.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490180‬‬
‫‪6,266‬‬
‫‪ 29.05.2014‬אג"ח ז‬
‫‪13:00‬‬
‫איי‪.‬פי‪.‬סי נפט וגז אחזקות בע"מ‬
‫‪456012‬‬
‫‪4,145‬‬
‫‪ 29.05.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אלרן )ד‪.‬ד‪ (.‬השקעות בע"מ‬
‫‪6380083‬‬
‫‪9,677‬‬
‫‪ 29.05.2014‬אג"ח ג‬
‫‪15:00‬‬
‫ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ‬
‫‪1103621‬‬
‫‪55,213‬‬
‫‪ 01.06.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬דיון בקשר לפעולות הנדרשות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .3‬דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬מימון פעילות הנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתה של גב' ענבר פלר‪ ,‬בתו של בעל השליטה‪ ,‬כמנהלת‬
‫פיתוח עסקי באמיליה קוסמטיקס בע"מ‪ ,‬חברה בבעלותה המלאה של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של מר זאב צל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה בת‬
‫‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הכללתו של מר זאב צל במסגרת הכיסוי הביטוחי של פוליסת‬
‫ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה והענקת כתבי שיפוי‪ ,‬כמקובל‬
‫בחברה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות התקופתיים לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬ולשנה‬
‫שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2031‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אריה סקופ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫צד קשור‬
‫דיון‬
‫צד קשור‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שלום כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫צד קשור‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר שי אוזון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫צד קשור‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫צד קשור‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון במסקנות חוות דעת המומחה הכלכלי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬לאור מסקנות חוות הדעת‪ ,‬דיון וקבלת החלטות בקשר לפעולות הנדרשות ‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המוצע בין החברה לבין נושיה עפ"י הוראות סעיף ‪350‬‬
‫לחוק החברות )"ההסדר"( והכל כמפורט בבקשה להסדר אשר הוגשה‬
‫לביהמ"ש‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור שינוי תקנון החברה בהתאם לנוסח אשר צורף לבקשה להסדר‪,‬‬
‫החלפת התקנון תהיה כפופה להשלמת העסקה והכל כמפורט בדוח העסקה‬
‫שצורף לבקשה להסדר‪.‬‬
‫‪ .3‬יאושר תיקון לתקנון החברה כך שההון הרשום של החברה יוגדל ל‪-‬‬
‫‪ 10,000,000,000,000‬מניות רגילות‪.‬‬
‫‪ .4‬יאושר ויבוצע איחוד הון למניות החברה ביחס של ‪ 10,000‬ל‪ .1-‬יובהר כי‬
‫איחוד ההון יבוצע מיד לאחר קבלת אישור האספות כאמור לעיל‪ ,‬ועוד לפני‬
‫שההסדר יאושר ע"י ביהמ"ש‪.‬‬
‫‪ .1‬העמדה לפירעון מייד‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬נקיטת הליכים משפטיים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬זהות כונס נכסים‪-‬משרד גרוס‪ ,‬קלינהנדלר‪ ,‬חודק‪ ,‬הלוי‪ ,‬גרינברג ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .4‬זהות כונס נכסים‪-‬משרד גיסין ושות'‪ ,‬עורכי דין‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .5‬זהות כונס נכסים‪-‬צבי פשדצקי‪ ,‬משרד עורכי דין‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .6‬זהות כונס נכסים‪-‬אביעד ויסולי‪ ,‬עורך דין‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני‬
‫החברה ליום ‪31.12.2013.‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד רו"ח "קסלמן קסלמן" כרואה החשבון המבקר של‬
‫החברה ועדכון האסיפה הכללית בדבר שכרו של רו"ח המבקר לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560048‬‬
‫‪236,150‬‬
‫‪ 01.06.2014‬אג"ח ב‬
‫‪13:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יצחק ניצן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אריה קידרון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר משה ארנס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר ניר קפלון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בהסכם בין החברה לבין ארדן קונטרול טק‬
‫בע"מ )"קונטרול טק"(‪ ,‬חברה המצויה בשליטת בעלי השליטה בחברה או‬
‫חברה אחרת בקבוצת ניסקו ארדן‪ ,‬קבוצת חברות בשליטת בעלי הליטה‬
‫בחברה )"הרוכשת"(‪ ,‬לפיו תמכור החברה לרוכשת רכיבים מתוצרת סימנס‪,‬‬
‫לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם ארדן הנדסת חשמל בע"מ )"ארדן בעד)א(‬
‫הנדסה"(‪ ,‬חברה בשליטת בעלי השליטה בחברה‪ ,‬לפיו תמכור החברה לארדן‬
‫הנדסה רכיבים מתוצרת סימנס‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בהסכם בין החברה לבין ארדן הנדסה‪ ,‬המצויה בעד)א(‬
‫בשליטת בעלי השליטה בחברה‪ ,‬לפיו תמכור ארדן הנדסה לחברה רכיבים‪,‬‬
‫לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560055‬‬
‫‪111,800‬‬
‫‪ 01.06.2014‬אג"ח ג‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫פוליגון נדל"ן בע"מ ‪7450117‬‬
‫‪21,957‬‬
‫מישורים חברה לפיתוח בע"מ‬
‫‪1105196‬‬
‫‪195,920‬‬
‫‪ 01.06.2014‬אג"ח ‪3‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 02.06.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון לשטר הנאמנות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום ‪31.12.2013.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רואה החשבון גיא‪ ,‬גופר‪ ,‬יהב‪ ,‬גילמן‪ ,‬אודם‬
‫ושות' כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גיל בלוטרייך כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אהרון זיידנברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רמי שריקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' סופי גלפר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מניב ראשון בע"מ ‪1092477‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 02.06.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי הרמטיק כנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬שינוי סעיף ‪ 17‬לאיגרת החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬שינוי סעיף ‪ 33.9‬לאגרת החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אי‪.‬ג'י‪.‬אר‪.‬אי בע"מ ‪3650074‬‬
‫‪39,190‬‬
‫אי‪.‬ג'י‪.‬אר‪.‬אי בע"מ ‪3650041‬‬
‫‪40,795‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪6,007‬‬
‫‪ .1‬הסכמת הנציגות לנקוט הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אג"ח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪45,049‬‬
‫‪ .1‬הסכמת הנציגות לנקוט הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אג"ח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫גילאון סדרה ב' ‪5240080 2013‬‬
‫‪0‬‬
‫דוראה אגח א' ‪3720034‬‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה לאישור הסדר ‪-‬ההסדר המתוקן על פי ס' ‪ 350‬לחוק‬
‫החברות תשנ"ט ‪.1999‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪0‬‬
‫‪ 02.06.2014‬אג"ח יד‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 02.06.2014‬אג"ח ב‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 02.06.2014‬אג"ח‬
‫‪16:30‬‬
‫‪ 02.06.2014‬אג"ח‬
‫‪16:30‬‬
‫‪ 02.06.2014‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ 02.06.2014‬אג"ח‬
‫‪8:30‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע להצעה המשופרת לרכישת זכויות החברה‬
‫"פרויקט שוקולד" שברוסיה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫דוראה אגח ב' ‪3720075‬‬
‫‪0‬‬
‫‪02.06.2014‬‬
‫‪8:30‬‬
‫אג"ח‬
‫דוראה אגח ג' ‪3720109‬‬
‫‪0‬‬
‫‪02.06.2014‬‬
‫‪8:30‬‬
‫אג"ח‬
‫דוראה אגח ד' ‪3720117‬‬
‫‪0‬‬
‫‪02.06.2014‬‬
‫‪8:30‬‬
‫אג"ח‬
‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1123371‬‬
‫‪304,695‬‬
‫‪ 02.06.2014‬אג"ח ב‬
‫‪12:30‬‬
‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093046‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 05.06.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬הסמכת הנאמנים להציע הצעה שונה מההצעה המשופרת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .4‬כללי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע להצעה המשופרת לרכישת זכויות החברה‬
‫"פרויקט שוקולד" שברוסיה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .3‬הסמכת הנאמנים להציע הצעה שונה מההצעה המשופרת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .4‬כללי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע להצעה המשופרת לריכשת זכויות החברה‬
‫"פרויקט השוקולד" שברוסיה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .3‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע להצעה שונה מההצעה המשופרת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .4‬כללי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע להצעה המשופרת לרכישת זכויות החברה‬
‫"פרויקט שוקולד" שברוסיה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .3‬הסמכת הנאמנים להציע הצעה שונה מההצעה המשופרת‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .4‬כללי‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון ע"י הנאמן וכן ע"י נציגי החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני‬
‫החברה לתקופות שהסתיימו ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬ו‪ ;2031-‬וכן דיווח‬
‫הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור שירותים שאינם‬
‫שירותי ביקורת ממועד כינוס האסיפה הכללית השנתית האחרונה של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור חידוש מינויו של מר יצחק גילון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור חידוש מינויו של מר יעקב גילון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור חידוש מינויו של ד"ר יעקב )ז'ק( נריה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫לייבפרסון‪ ,‬אינק‪1123017 .‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪1,921,830‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 05.06.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .5‬אישור חידוש מינויו של מר אייל ביגון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור חידוש מינויו של מר יצחק תורג'מן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור חידוש מינויה של הגב' פנינה דבורין כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור הארכת כהונת רו"ח ברייטמן אלמגור זהר ושות' )‪ (Deloitte‬כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .9‬אישור תנאי כהונת מר דב וייס‪ ,‬בעל שליטה בחברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪,‬‬
‫בהתאם להוראות מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור תנאי כהונת מר יצחק גילון‪ ,‬בעל שליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון בעד)א(‬
‫פעיל של החברה‪ ,‬בהתאם להוראות מדיניות התגמול לנושאי משרה של‬
‫החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של מר פיטר בלוק כדירקטור בחברה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של מר דיויד ואסקאביץ' כדירקטור בחברה לתקופה של ‪3‬‬
‫שנים‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד ‪ BDO USA‬כרואה החשבון המבקר של‬
‫החברה לשנה המסתיימת ביום ‪31.12.2014.‬‬
‫‪ .4‬אישור‪ ,‬על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬של התגמול לנושאי המשרה הבכירים‬
‫בחברה )"‪ ("Say On Pay‬לשנת ‪.2013‬‬
‫‪ .5‬דיון ופעולה בכל נושא שיובא במועד האסיפה או בסמוך לה‪.‬‬
‫ורדינון נדל"ן והשקעות בע"מ ‪28,621 114017‬‬
‫‪05.06.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫שנתית‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪ .2013‬דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור הארכת מינוי משרד רואי החשבון גולדברג פרושן ושות' כרואה‬
‫החשבון המבקר לשנת ‪ 2014‬ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה‪,‬‬
‫ובהתאם לתקנון החברה‪ ,‬להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דן ורדינון מנכ"ל החברה‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' שולה ורדינון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ארנון תורן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אביאל אפשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אורי לבוא ורדינון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בעסקה עם דו"ש טקסטיל והשקעות בע"מ‪,‬‬
‫בעלת השליטה בחברה‪ ,‬בעסקה לקבלת הלוואה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח המנהלים המיוחדים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיווח המנהלים המיוחדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫חבס השקעות )‪ (1960‬בע"מ‬
‫‪4150090‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 05.06.2014‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫חבס השקעות )‪ (1960‬בע"מ‬
‫‪4150124‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 05.06.2014‬אג"ח ‪4‬‬
‫‪16:00‬‬
‫לפידות‪-‬חלץ ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪1091248‬‬
‫‪197,734‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬
‫‪256,178‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬
‫‪536,661‬‬
‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1105170‬‬
‫‪23,980‬‬
‫‪ 05.06.2014‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור התקשרות השותפות )באמצעות השותף הכללי( בהסכם לקבלת‬
‫שירותי קידוחים מלפידות )בעלת השליטה(‪ ,‬בקידוח לפיו תשמש לפידות‬
‫פות‬
‫‪11:00‬‬
‫כקבלן הקידוחים בקידוח חלץ ‪ S.T - 3‬הנערך בשטח רישיון ‪335/‬חלץ‪-‬כוכב‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‪.‬‬
‫‪ 05.06.2014‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר‪.‬‬
‫‪ 05.06.2014‬אג"ח ב‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח מאת החברה‬
‫‪ 05.06.2014‬אג"ח א‬
‫‪15:00‬‬
‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫‪ 05.06.2014‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬נושאים שונים כפי שיעלו ע"י מחזקי אגרות חוב )סדרה א'(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיווח מאת החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬דיון בנושאים נוספים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫קרסו מוטורס בע"מ ‪1123850‬‬
‫‪1,358,777‬‬
‫‪ 08.06.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור חידוש התקשרות בדבר מתן התחייבות לשיפוי דירקטורים הנמנים‬
‫על בעלי השליטה וקרוביהם‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מתן התחייבות לשיפוי לה"ה רוני בוטון ויעקב חשן‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אי‪.‬ג'י‪.‬אר‪.‬אי בע"מ ‪365015‬‬
‫‪28,739‬‬
‫‪ 08.06.2014‬מבוטלת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של הגב' נעמי אנוך כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור שינוי שמה של החברה משמה הנוכחי‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ 08.06.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור חידוש ועדכון תנאי הסכם העסקתה של גב' יעל ברנט‪-‬נמרודי‪,‬‬
‫שהנה קרובה של בעלי השליטה בחברה‪ ,‬כסמנכ"ל שיווק ומשאבי אנוש‬
‫בחברה וכמנהלת השיווק בהכשרת הישוב קניונים ומרכז מסחרי בע"מ‪,‬‬
‫חברה בת בבעלות ושליטה מלאה של החברה וסגנית יו"ר הדירקטוריון‬
‫ברפיד ויז'ן בע"מ )"רפיד"(‪ ,‬חברת בת בשליטת החברה המחזיקה בה‬
‫‪ %83.37‬מההו‬
‫בעד)א(‬
‫ביומדיקס אינקובטור בע"מ ‪368019‬‬
‫‪12,623‬‬
‫קשרי תעופה בע"מ ‪413013‬‬
‫‪47,751‬‬
‫‪ 08.06.2014‬מבוטלת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 08.06.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬לאשר את מדיניות התגמול עבור החברה‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד‬
‫רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רמי שביט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אורי שוקר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מאור ששון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ‪435,167‬‬
‫‪612010‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות מושאי משרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫ב‪.‬גאון אחזקות בע"מ ‪1104751‬‬
‫‪87,982‬‬
‫‪ 08.06.2014‬אג"ח א‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬עדכון בדבר מצב עסקי החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫סיאלו טכנולוגיה ישראל בע"מ‬
‫‪1102060‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 08.06.2014‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬מתן דיווח ועדכון על ידי מפרק החברה‪ ,‬עו"ד רונן מטרי‪ ,‬בדבר פעולות‬
‫שבוצעו על ידו ממועד האסיפה הקודמת ועד היום‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬מתן דיווח על ידי ב"כ המחזיקים והנאמן‪ ,‬עו"ד ויקטור תשובה‪ ,‬בדבר‬
‫התקדמות ההליכים המשפטיים שנפתחו נגד נושאי המשרה בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .3‬דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560071‬‬
‫‪65,564‬‬
‫‪ 08.06.2014‬אג"ח ד‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬שימוש בכספי פיקדון הריבית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דחית מועד תשלום ריבית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .3‬דחית מועד תשלום קרן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550090‬‬
‫‪30,087‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550108‬‬
‫‪6,890‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550116‬‬
‫‪18,433‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550124‬‬
‫‪0‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550132‬‬
‫‪0‬‬
‫‪08.06.2014‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪08.06.2014‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪08.06.2014‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪08.06.2014‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪08.06.2014‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪ .1‬לאשר לחברה להשתתף בהצעת המכר של מניות מובילאיי המוחזקות ע"י אין חוו"ד)א(‬
‫אג"ח א‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר לחברה להשתתף בהצעת המכר של מניות מובילאיי המוחזקות ע"י אין חוו"ד)א(‬
‫אג"ח ב‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר לחברה להשתתף בהצעת המכר של מניות מובילאיי המוחזקות ע"י אין חוו"ד)א(‬
‫אג"ח ג‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר לחברה להשתתף בהצעת המכר של מניות מובילאיי המוחזקות ע"י אין חוו"ד)א(‬
‫אג"ח א‬
‫חש ‪ 3/13‬החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר לחברה להשתתף בהצעת המכר של מניות מובילאיי המוחזקות ע"י אין חוו"ד)א(‬
‫אג"ח ב‬
‫חש ‪ 3/13‬החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550140‬‬
‫‪0‬‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1103209‬‬
‫‪9,200‬‬
‫‪ .1‬לאשר לחברה להשתתף בהצעת המכר של מניות מובילאיי המוחזקות ע"י אין חוו"ד)א(‬
‫‪ 08.06.2014‬אג"ח ג‬
‫חש ‪ 3/13‬החברה‪.‬‬
‫‪18:00‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫‪ 08.06.2014‬אג"ח א‬
‫‪16:30‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫נגד‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1123843‬‬
‫‪2,046‬‬
‫‪ 08.06.2014‬אג"ח‬
‫‪16:30‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬הסמכת הנציגות לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫ב‪.‬יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה‬
‫‪ 1988‬בע"מ ‪1131507‬‬
‫‪48,905‬‬
‫‪ 08.06.2014‬אג"ח ‪13‬‬
‫‪12:30‬‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכוןמאת החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫יורו גלוב בע"מ ‪1097088‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫גליל מור ‪ -‬מוצרים פיננסים בע"מ‬
‫‪1108877‬‬
‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬
‫‪338,234‬‬
‫‪10,685,186‬‬
‫‪ .1‬קבלת החלטות בדבר אופן ההצבעה של החברה באסיפת מחזיקי אג"ח‬
‫צים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בבנק‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל הבנק‪ ,‬מר אלדד פרשר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫צים שרותי ספנות א' ‪6510010‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .3‬אישור רכיב שיקול הדעת במענק הכספי ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר משה‬
‫וידמן‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫צים שרותי ספנות ב' ‪6510028‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫צים שרותי ספנות ג' ‪6510036‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ‬
‫‪1081686‬‬
‫‪769,566‬‬
‫‪ .1‬אישור גמול ליו"ר הדירקטוריון מר זוהר לוי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אוריין ש‪.‬מ‪ .‬בע"מ ‪1103506‬‬
‫‪198,244‬‬
‫‪ 11.06.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אופיר פינס‪-‬פז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר חן למדן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב רז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של הגב' הילה אמסטרדם כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫אג"ח‬
‫‪09.06.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪ 09.06.2014‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 10.06.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 10.06.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 10.06.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 10.06.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 11.06.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬סקירה ודיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת‬
‫‪.2013‬‬
‫‪ .7‬אישור תיקון מדיניות התגמול הנוכחית של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .8‬אישור עדכון הסכם הניהול עם יו"ר הדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ‬
‫‪1118496‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 11.06.2014‬אג"ח‬
‫‪17:30‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫סמיקום תעשיות בע"מ ‪1080290‬‬
‫‪86,828‬‬
‫‪ 12.06.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב לצורך הצגתה בפני בית המשפט‬
‫הנכבד בקשר להתקשרות בין המפרק הזמני לבין חברת האם )‪Central‬‬
‫‪ (European N.V‬בהסכם הייעוץ‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב לצורך הצגתה בפני בית המשפט‬
‫הנכבד בקשר להתקשרות בין המפרק הזמני לבין חברת ‪ H.T.V.N‬בהסכם‬
‫הייעוץ‪.‬‬
‫‪ .3‬העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש ותנאי העסקתו של מר משה גוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש ותנאי העסקתה של גב' יהודית גוב כדירקטורית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עמית רון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש ותנאי העסקתו של מר שאול יוסף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש ותנאי העסקתה של גב' טל מיש ורד כדירקטורית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של רו"ח חייקין‪ ,‬רובין כמשרד רואי חשבון מבקרים של בעד)א(‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .8‬אישור תנאי העסקתו של מר משה גוב‪ ,‬מנכל" החברה‪.‬‬
‫אופקו הלת'‪ ,‬אינק ‪1129543‬‬
‫‪12,529,230‬‬
‫‪ 12.06.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫זד‪.‬בי‪.‬איי‪.‬בע"מ ‪751032‬‬
‫‪7,380‬‬
‫‪ 12.06.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫שטראוס גרופ בע"מ ‪746016‬‬
‫‪6,822,149‬‬
‫‪ 12.06.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור תנאי העסקתה של גב' יהודית גוב‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור תנאי העסקתה של גב' מלכה אמיר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור תנאי העסקתו של מר צחי גוברובר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר פיליפ פרוסט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' ג'יין סייאו כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר סטיבן רובין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רוברט ברון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר תומס בייר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של דימיטרי קולוסוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של ריצ'רד לרנר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר ג'ון פגנלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר ריצ'רד פניגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויה מחדש של גב' אליס לין כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור‪ ,‬על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬של התגמול לנושאי המשרה הבכירים‬
‫בחברה )"‪ ("Say On Pay‬לשנת ‪.2013‬‬
‫‪.12‬דיון ופעולה בכל נושא שיובא במועד האסיפה או בסמוך לה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם ביטוח אחריות מקצועית עבור נושאי‬
‫משרה ודירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי פטור עבור נושאי משרה ודירקטורים בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי שיפוי עבור נושאי משרה ודירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור סיום כהונת רואה החשבון המבקר הנוכחי ומינוי משרד שטראוס‬
‫לזר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר איציק שרם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר יואל יוגב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של מר גילאי דולב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו לראשונה של מר אלי יורש כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויה לראשונה של גב' לילך צוריאל כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור התקשרות בהסכם ניהול‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה‬
‫שהסתיימה ביום ‪31.12.2013.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד סומך חייקין )‪ (KPMG‬כרואה החשבון‬
‫המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' עופרה שטראוס כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של פרופ' אריה עובדיה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר דוד מושביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫קבוצת שחר חדש בע"מ ‪724013‬‬
‫‪78,501‬‬
‫אמפל אמריקן ישראל ‪1120740‬‬
‫‪0‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪0 1116003‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪0 1116011‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪0 1116029‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪0 1116037‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 12.06.2014‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 12.06.2014‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 15.06.2014‬אג"ח א‬
‫חש‬
‫‪10:30‬‬
‫‪11/09‬‬
‫‪ 15.06.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 15.06.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 15.06.2014‬אג"ח‬
‫‪10:30‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪0 1127125‬‬
‫‪ 15.06.2014‬אג"ח ב‬
‫חש‬
‫‪10:30‬‬
‫‪10/12‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪0 1127133‬‬
‫‪ 15.06.2014‬אג"ח ד‬
‫חש‬
‫‪10:30‬‬
‫‪10/12‬‬
‫תדאה‪ ,‬פיתוח טכנולוגי ואוטומציה‬
‫בע"מ ‪142018‬‬
‫‪83,266‬‬
‫‪ 16.06.2014‬שנתית‬
‫‪15:00‬‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪213,396‬‬
‫‪ 16.06.2014‬אג"ח א‬
‫‪17:00‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪82,056 1115195‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪135,786 1115674‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪74,041 1123447‬‬
‫‪ 16.06.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 16.06.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 16.06.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של פרופ' דפנה שוורץ כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות ישירה בהסכם הלוואה בין החתמים המעמידים את‬
‫הלוואה למפרק‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי בנק לאומי לישראל בע"מ למכירת מניות אג"ח שהונפקו ע"י קבוצת‬
‫אפריקה ישראל‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי בנק לאומי לישראל בע"מ למכירת מניות אג"ח שהונפקו ע"י קבוצת‬
‫אפריקה ישראל‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי בנק לאומי לישראל בע"מ למכירת מניות אג"ח שהונפקו ע"י קבוצת אין חוו"ד)א(‬
‫אפריקה ישראל‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬להורות לחברה להצביע בשם כל אג"ח צים המוחזקות על ידה‬
‫בעד‪/‬נגד‪/‬נמנע הצעת החלטה ‪ 1.1‬שבכתב ההצבעה שפרסם נאמן אג"ח צים‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטות בגלובל ‪8‬ב חש ‪ 10/12‬ו‪-‬גלובל ‪8‬ד חש ‪10/12. 1.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן למחזיקי אג"ח גלובל ‪8‬ד חש ‪11/09. 2.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטות בגלובל ‪8‬ב חש ‪ 10/12‬ו‪-‬גלובל ‪8‬ד חש ‪10/12. 1.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן למחזיקי אג"ח גלובל ‪8‬ד חש ‪11/09. 2.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי גורפונג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר רהב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' טלי ירון‪-‬אלדר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר לני רקאנטי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל כץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר מתי רז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר בעז גורפונג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד‬
‫רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון ע"י החברה בנוגע למשא ומתן להסדר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬דיווח ועדכון ע"י הנציגות ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬לאשרר את מינוי הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב )סדרות‪:‬‬
‫ז'ח'ט'ו‪.(1-‬‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת לסדרות ד' ו‪-‬ו‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הצעת החלטה מספר‪ -1‬מחזיקי אגרות החוב )סדרה ז' בלבד(‪-‬דחיית‬
‫מועדים‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪49,064 1123454‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪45,169 1123462‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪60,585 1120815‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 16.06.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 16.06.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 16.06.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫‪36,789‬‬
‫‪ 16.06.2014‬אג"ח ד‬
‫‪15:00‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬
‫‪534,983‬‬
‫‪ 16.06.2014‬אג"ח ב‬
‫‪14:00‬‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1116755‬‬
‫‪32,177‬‬
‫‪ 16.06.2014‬אג"ח ב‬
‫‪18:00‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬
‫‪260,003‬‬
‫‪ 17.06.2014‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬הצעת החלטה מספר ‪ - 2‬מחזיקי אגרות החוב )סדרה ח' בלבד(‪ -‬דחיית‬
‫מועדים‪.‬‬
‫‪ .1‬הצעת החלטה מספר ‪ - 3‬מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט' בלבד( ‪ -‬דחיית‬
‫מועדים‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬מחזיקי אגרות החוב מתבקשים להורות לנאמן להודיע לבית המשפט כי‬
‫אינם מתנגדים להמשך ניהולה של התביעה הנגזרת‪.‬‬
‫‪ .3‬ככל שההחלטה בסעיף ‪ 1.1‬לעיל תתקבל להורות לנאמן להודיע לבית‬
‫המשפט כי ברצון המחזיקים כי הנאמן יצטרף כמבקש להליך המשפטי של‬
‫התביעה הנגזרת‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון ע"י החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬דיון בקשר לפעולות הנדרשות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אג"ח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .3‬דיון בנושאים נוספים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬דחית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1123371‬‬
‫‪302,638‬‬
‫‪ 17.06.2014‬אג"ח ב‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן בדבר חתימה על כתב נאמנות ומסירת מכתב כוונות‬
‫מעודכן לחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫סלע קפיטל נדל"ן בע"מ ‪1109644‬‬
‫‪534,138‬‬
‫‪ 18.06.2014‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013,‬‬
‫לרבות‪ ,‬דיווח על שכר טרחת רו"ח ותנאי ההתקשרות עימו‪.‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה בקבוצה ה'‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דירקט קפיטל אינווסטמנטס בע"מ‬
‫‪111013‬‬
‫‪10,455‬‬
‫‪ 18.06.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של יהודית טיטלמן זידנברג כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' הדס גלנדר כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מדטכניקה בע"מ ‪253013‬‬
‫‪182,814‬‬
‫‪ 18.06.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר קלוד בן שאול כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' תמר גלילי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר בני צוקר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר דני נוה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יונה מני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' טל ירון‪-‬אלדר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור החלפת רו"ח מבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר מוטי קירשנבאום כדירקטור בחברה‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אילקס מדיקל בע"מ ‪1080753‬‬
‫‪172,602‬‬
‫‪ 18.06.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫ליטו גרופ בע"מ ‪1094218‬‬
‫‪0‬‬
‫ליטו גרופ בע"מ ‪1097328‬‬
‫‪4,344‬‬
‫סטאר נייט טכנולוגיות בע"מ‬
‫‪2200145‬‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720034‬‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720075‬‬
‫דוראה ההשקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720117‬‬
‫קמהדע בע"מ ‪1094119‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1,644,481‬‬
‫‪ 18.06.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 18.06.2014‬אג"ח ב‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 18.06.2014‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 18.06.2014‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 18.06.2014‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 18.06.2014‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 19.06.2014‬שנתית‬
‫‪15:00‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170190‬‬
‫‪0‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170166‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 19.06.2014‬אג"ח ט‬
‫חש‬
‫‪10:00‬‬
‫‪12/12‬‬
‫‪ 19.06.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1103209‬‬
‫‪5,160‬‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1123843‬‬
‫‪1,982‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה ח' ‪1170141‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 19.06.2014‬אג"ח א‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 19.06.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 19.06.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫פועלים אי‪.‬בי‪.‬אי‪-.‬ניהול וחיתום בע"מ‬
‫‪1084482‬‬
‫גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ‬
‫‪1107796‬‬
‫‪212,422‬‬
‫‪ 22.06.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 22.06.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪53,409‬‬
‫אלון חיפושי גז טבעי בע"מ ‪1,060,855 1117688‬‬
‫אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות‬
‫בע"מ ‪363010‬‬
‫‪80,058‬‬
‫‪ 23.06.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 23.06.2014‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר בני צוקר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דני נוה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור החלפת רו"ח מבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬החלפת הנציגות של מחזיקי אג"ח סדרות א' וב'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬החלפת הנציגות של מחזיקי אג"ח סדרות א'ו ב'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים משפטיים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לחלוקת הכספים שהתקבלו ממפרקי החברה‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לחלוקת הכספים שהתקבלו ממפרקי החברה‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לחלוקת הכספים שהתקבלו ממפרקי החברה‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר ליאון רקנאטי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר ראובן בכר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן האן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר זיו קופ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר טוביה שוהם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דוד צור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מתן מענק למנכ"ל החברה‪ ,‬מר דוד צור‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .9‬דיון בדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום ‪31.12.2013.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים לשכור את שירותיו של עו"ד על מנת לקבל חוו"ד‬
‫בקשר עם ‪ .‬מתביעת החוב שהוגשה ע"י רשויות המס למפרקי החברה ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים לשכור את שירותיו של עו"ד על מנת לקבל חוו"ד‬
‫בקשר עם תביעת החוב שהוגשה ע"י רשויות המס למפרקי החברה ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬הסמכת הנאמן לנקיטת הליכים משפטיים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬סמכת הנאמן לנקיטת הליכים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים לשכור את שירותיו של עו"ד על מנת לקבל חוו"ד‬
‫בקשר עם תביעת החוב שהוגשה ע"י רשויות המס למפרקי החברה ‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת כהונתה של גב' סיון סדן כדח"צית בחברה לתקופה של‬
‫שלוש שנים נוספות החל מיום ‪ 19‬ביוני ‪.2014‬‬
‫‪ .1‬דיווח לגבי אישור ביצוע פדיון מלא ומוקדם של אגרות החוב סדרה י'‪.‬‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬לתקן את שטר הנאמנות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬הסמכת הנאמן לתקן את שטר הנאמנות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מענק לשנת ‪ 2013‬למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר נועם לניר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אורון צל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמנואל עזיאל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר איתי אהרונסון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אי‪.‬ג'י‪.‬אר‪.‬אי בע"מ ‪365015‬‬
‫‪54,186‬‬
‫‪ 23.06.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' אורלי זילברמן כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור שינוי שם החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫וילי פוד השקעות בע"מ ‪371013‬‬
‫‪280,614‬‬
‫‪ 23.06.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מתן התחייבות לשיפוי לה"ה יוסף ויליגר‪ ,‬צבי ויליגר וישראל יוסף‬
‫שניאורסון‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מתן התחייבות לפטור לה"ה יוסף ויליגר‪ ,‬צבי ויליגר וישראל יוסף‬
‫שניאורסון‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הכללתם של ה"ה יוסף ויליגר‪ ,‬צבי ויליגר וישראל יוסף שניאורסון‬
‫בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בה התקשרה החברה‬
‫לאור החלפת השליטה בה וכן בפוליסות ביטוח עתידיות של החברה‪ ,‬כפי‬
‫שתהיינה מעת לעת‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף ויליגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר צבי ויליגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל יוסף שניאורסון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר גרשון חנוך וינדרבוים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר שניאור זלמן ויגלר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר דוד אמסלם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר אמיל בודילובסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נובה מכשירי מדידה בע"מ ‪999,713 1084557‬‬
‫‪ 24.06.2014‬מיוחדת‬
‫‪17:00‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪719013‬‬
‫‪6,727‬‬
‫‪ 24.06.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪.12‬דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪.13‬אישור הכללתם של ה"ה גרשון חנוך וינדרבוים‪ ,‬שניאור זלמן ויגלר‪ ,‬דוד‬
‫אמסלם‪ ,‬אמיל בודילובסקי‪ ,‬איל מרדלר ושמואל מסנברג בפוליסת ביטוח‬
‫אחריות דירקטורים ונושאי משרה בה התקשרה החברה לאור החלפת‬
‫השליטה בה וכן בפוליסות ביטוח עתידיות של החברה‪ ,‬כפי שתהיינה מעת‬
‫לעת‪.‬‬
‫‪.14‬אישור מתן התחייבות לפטור לה"ה גרשון חנוך וינדרבוים‪ ,‬שניאור זלמן‬
‫ויגלר‪ ,‬דוד אמסלם‪ ,‬אמיל בודילובסקי ואייל מרדלר‪.‬‬
‫‪.15‬אישור מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים החדשים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מחדש של משרד בריטמן‪ ,‬אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון‬
‫המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון לתנאי העסקתו של מר איתן אופנהיים‪ ,‬נשיא ומנכ"ל החברה‪ .‬נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל בורנשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אלון דומניס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אבי כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רענן כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה לראשונה של גב' זהבה סימון כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ‪464,292‬‬
‫‪612010‬‬
‫‪ 24.06.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫אפקון החזקות בע"מ ‪578013‬‬
‫‪302,649‬‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪213,396‬‬
‫עוגן נדל"ן מניב בע"מ ‪819011‬‬
‫‪555,304‬‬
‫‪ 24.06.2014‬שנתית‬
‫‪18:00‬‬
‫‪ 24.06.2014‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 25.06.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫פוקס‪-‬ויזל בע"מ ‪1087022‬‬
‫‪1,130,023‬‬
‫‪ 25.06.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫וואן טכנולוגיות‬
‫תוכנה)או‪.‬אס‪.‬טי(בע"מ ‪161018‬‬
‫‪546,363‬‬
‫‪ 25.06.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אלביט מערכות בע"מ ‪1081124‬‬
‫‪9,148,300‬‬
‫‪ 25.06.2014‬שנתית‬
‫‪16:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד‬
‫רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עזרא לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם לוי כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רמי דותן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון שגיא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של מר משה ויזל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה לראשונה של גב' דגנית הכט‪-‬פומן כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות החברה‪ ,‬אשר חולק על ידי‬
‫החברה ביום ‪ 27‬במאי ‪.2010‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הכרזה על דיבידנדים כסופיים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך של ‪ 10‬מיליון ש"ח‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת ובדוח הדירקטוריון‬
‫לשנה שנסתיימה ב‪.2013-‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה‪ ,‬משרד בריטמן בעד)א(‬
‫אלמגור זוהר ושות'‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה אייזינברג‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תשלום רכיב שיקול הדעת במענק בגין שנת ‪ 2013‬לקרובו של בעל בעד)א(‬
‫השליטה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אלון כהן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ירח ניסן‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫צד קשור‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה‬
‫ביום ‪31.12.2013.‬‬
‫‪ .2‬דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור צד קשור‬
‫שירותים נוספים בשנת ‪.2013‬‬
‫‪ .3‬הארכת כהונתו של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרו"ח צד קשור‬
‫המבקר של החברה‪ ,‬לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של‬
‫החברה‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫צד קשור‬
‫‪ .4‬אישור הארכת כהונתו של הגב' דינה עמיר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור הארכת כהונתו של מר יצחק בדר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫צד קשור‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור הארכת כהונתו של מר ניצן ספיר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫צד קשור‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור הארכת כהונתו של מר עדי אייל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫צד קשור‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור הארכת כהונתו של מר דניאל שטרן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫צד קשור‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור שינוי שמה הנוכחי של החברה לשם כדלקמן‪ :‬בעברית‪ :‬וואן‬
‫טכנולוגיות תוכנה בע"מ; ו‪-‬באנגלית‪ONE SOFTWARE" :‬‬
‫‪ "TECHNOLOGIES LTD‬או לכל שם דומה אשר יאושר על ידי רשם‬
‫החברות‪ ,‬ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם‪.‬‬
‫‪.10‬אישור הארכת הסכם העסקתו של מר דני אייל )אחיו של בעל השליטה‬
‫בחברה( כעובד בחברה בת של החברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור תיקון במדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫צד קשור‬
‫בעד‬
‫צד קשור‬
‫בעד‬
‫צד קשור‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם אשרי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' רינה באום כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫קרור אחזקות בע"מ ‪621011‬‬
‫‪887,722‬‬
‫‪ 25.06.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫ר‪.‬ה‪ .‬טכנולוגיות בע"מ ‪1085364‬‬
‫‪104,032‬‬
‫‪ 25.06.2014‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫י‪.‬רשי בע"מ ‪1104355‬‬
‫‪26,712‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר יורם בן‪-‬זאב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יגאל נאמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר דב נינוה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה רודב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דורון שטייגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד שמואל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מנגנון חלוקת תשלומי הפרמיות בגין פוליסות ביטוח בין חברות‬
‫הקבוצה‪ ,‬וביניהן החברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור התקשרויות החברה‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬בפוליסת ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה המכהנים או שיכהנו בה בעתיד‪ ,‬לרבות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה הנחשבים בעלי שליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה‪ ,‬רטרואקטיבית החל ממועד‬
‫אישור המדיניות מיום ‪ 3‬באוקטובר ‪.2013‬‬
‫‪ .9‬אישור הסדר שירותי יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫נדחה‬
‫‪.10‬אישור הסדר שירותי יו"ר דירקטוריון יפאורה‪-‬תבורי בע"מ ויפ‪-‬אורה בע"מ‪ .‬בעד)א(‬
‫שמן משאבי נפט וגז בע"מ ‪19,609 1125012‬‬
‫ישרס חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪613034‬‬
‫‪866,739‬‬
‫בונוס ביוגרופ בע"מ ‪485011‬‬
‫‪45,472‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪25.06.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ 26.06.2014‬מיוחדת‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ 26.06.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 26.06.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור הסדר שירותי מנכ"ל יפאורה‪-‬תבורי בע"מ‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נדחה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב רוזנברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גדליה המרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אריה רהב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' איילת חייק כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫לתקופה כהונה בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה‬
‫ביום ‪ 31.12.2013‬הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואי‬
‫החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם לוין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה איזנברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' יעל אפרון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר עוזי ורדי‪-‬זר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה )סדרה ‪ (3‬לפיה תוארך נגד)א(‬
‫תקופת המימוש עד ליום ‪) 07.09.14‬חלף ‪ ,(15.06.14‬וכן תופחת תוספת‬
‫המימוש בגינן לסך של ‪ 24.5‬אגורות )חלף ‪ 33‬אגורות( להמרת כל כתב‬
‫אופציה למניה רגילה אחת של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪15,989,716‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 27.06.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫בנק דיסקונט לישראל בע"מ ‪6,602,491 691212‬‬
‫‪ 29.06.2014‬נדחית‬
‫‪15:00‬‬
‫טאואר סמיקונדקטור בע"מ ‪1,628,041 1082379‬‬
‫‪ 29.06.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪5,714,799‬‬
‫‪ 29.06.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 29.06.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אינסוליין מדיקל בע"מ ‪1120161‬‬
‫‪221,387‬‬
‫‪ 29.06.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫ליברטי פרופרטיס בע"מ ‪1085042‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.06.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫הבנק הבינלאומי הראשון לישראל‬
‫בע"מ ‪593038‬‬
‫אנליסט אי‪.‬אמ‪.‬אס‪-.‬שרותי ניהול‬
‫השקעות בע"מ ‪1080613‬‬
‫‪195,028‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪53,550 1120815‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪132,517 1115674‬‬
‫תפרון בע"מ ‪1082585‬‬
‫‪32,569‬‬
‫אס‪.‬אר‪ .‬אקורד בע"מ ‪422014‬‬
‫‪14,004‬‬
‫‪ 29.06.2014‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 29.06.2014‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 30.06.2014‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 30.06.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור חלקה של החברה בהסדר חוב של צים שירותי ספנות משולבים‬
‫בע"מ על‪ -‬פי העקרונות המפורטים בדוח העסקה והסמכת הנהלת החברה‬
‫לפעול בקשר עם ביצוע ההסדר על‪-‬פי העקרונות האמורים‪ ,‬וכן אישור‬
‫ההסדרים בין צים לבין בעלי שליטה בחברה וצדדים קשורים אליהם‪ ,‬כמפורט‬
‫בדוח העסקה‪ ,‬על רכיבים והעסקאות הקשורות בהם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מענק שנתי ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬ד"ר יוסף בכר‪ ,‬בסך ‪ 1,500‬אש"ח‬
‫בגין שנת ‪.2013‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תיקון תקנון הבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר אלשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר קלמן קאופמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של גב' דנה גרוס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רמי גוזמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יואב דופלט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר שגיא קבאלה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו של מר אמיר אלשטיין כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו של משרד רו"ח ברייטמן אלמגור כמשרד רואה החשבון‬
‫המבקר של החברה‪ ,‬והסמכת ועדת הביקורת לקביעת שכרם‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר אלכס קורנהאוזר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות הבנק בפוליסות ביטוח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה שאושרה ביום‬
‫‪8.12.2013.‬‬
‫‪ .2‬אישור הארכת תוקף כתבי השיפוי לנושאי משרה שהם בעלי שליטה‬
‫בחברה‪ ,‬מר אהוד שילוני ומר שמואל לב‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הסכם העסקה בין החברה לבין מר מיכאל נץ‪ ,‬בקשר עם כהונתו‬
‫כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הסכם בין החברה לבין מר רון נגר‪ ,‬באמצעות חברה בשליטתו‪,‬‬
‫נורביט בע"מ‪ ,‬למתן שירותי ליווי וייעוץ אסטרטגי‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה בנושא סעיף הביטוח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כמשרד רואה החשבון‬
‫המבקר של החברה‪ ,‬והסמכת ועדת הביקורת לקביעת שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר בצלאל איגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר נסים בר‪-‬אל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר עמנואל וסרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר עידו אברון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬פרעון מיידי ונקיטת הליכים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬פרעון מיידי ונקיטת הליכים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מענק למנכ"ל החברה בגין שנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בהסכם הקצאה פרטית‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר עדי צים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר נתן פריד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר דני סוויסה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח ואישור עסקת מסגרת ביטוחית‪ .‬נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח מסוג ‪ RUN OFF‬לנושאי‬
‫משרה המכהנים בחברה נכון למועד ההסכם‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור תנאי העסקתו של מר יהודה )אודי( ניר המועמד לכהן כמנכ"ל החל נגד)א(‬
‫ממועד השלמת העסקה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .8‬אישור הענקת כתבי שיפוי לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות שכירת משרדי החברה עם חברה בשליטתו של מר עדי‬
‫צים מבעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור הקצאת מניות למר יצחק שרם דירקטור יוצא של החברה‪.‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫‪3,171,079‬‬
‫‪ 30.06.2014‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ‬
‫‪1102532‬‬
‫‪66,708‬‬
‫‪ 30.06.2014‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫המשביר ‪ 365‬החזקות בע"מ‬
‫‪1104959‬‬
‫‪747,583‬‬
‫‪ 30.06.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫אי‪.‬ג'י‪.‬אר‪.‬אי בע"מ ‪3650041‬‬
‫‪40,708‬‬
‫‪ 30.06.2014‬אג"ח ב‬
‫‪12:00‬‬
‫אי‪.‬ג'י‪.‬אר‪.‬אי בע"מ ‪3650074‬‬
‫‪39,492‬‬
‫‪ 30.06.2014‬אג"ח יד‬
‫‪12:00‬‬
‫מלונות הכשרת הישוב בע"מ ‪151,822 343012‬‬
‫‪ 01.07.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור גמול חודשי למנכ"לית החברה המכהנת בגין התקופה שמתחילת‬
‫כהונתה בחברה‪.‬‬
‫‪.13‬אישור איחוד הון בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור חידוש תוקף ותיקון הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה והארכת‬
‫תוקפו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2031‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש לכהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים בחברה‬
‫במועד זה )למעט הדח"צים(‪ ,‬קרי‪ ,‬ה"ה חנן מור‪ ,‬אבי מאור וטל כרמלי‪,‬‬
‫כדירקטורים בחברה‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני‬
‫החברה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2031‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן‪ ,‬אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רמי שביט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב גיטרץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' דבורה יצחק כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ואדים אוסדצ'י כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מחדש של התקשרויות החברה מעת לעת בפוליסות לביטוח‬
‫אחריות נושאי משרה של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון שטר הנאמנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬הסרה מסדר היום את נושא העמדה לפרעון מיידי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תיקון שטר הנאמנות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬הסרה מסדר היום של האסיפה את נושא נעמדה לפרעון מיידי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬החלפת תקנון החברה לתקנון חדש‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הענקת כתב שיפוי ופטור למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬הענקת כתב שיפוי ופטור לדירקטורים ולנושאי משרה הנמנים על בעלי‬
‫השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .4‬הענקת כתב שיפוי ופטור לדירקטורים ולנושאי משרה שאינם הנמנים על‬
‫בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם ו‪/‬או מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫דיגל השקעות ואחזקות בע"מ‬
‫‪4930046‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.07.2014‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫אפיק הירדן אחזקות )‪ (2006‬בע"מ‬
‫‪1112937‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.07.2014‬אג"ח ב‬
‫חש‬
‫‪10:00‬‬
‫‪11/08‬‬
‫דוראה סדרה א' ‪3720034‬‬
‫‪0‬‬
‫דוראה סדרה ב' ‪3720075‬‬
‫‪0‬‬
‫דוראה סדרה ג' ‪3720109‬‬
‫‪0‬‬
‫דוראה סדרה ד' ‪3720117‬‬
‫‪0‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪756015‬‬
‫שטראוס גרופ בע"מ ‪746016‬‬
‫‪19,091‬‬
‫‪ 01.07.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 01.07.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 01.07.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 01.07.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 02.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 02.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪7,200,989‬‬
‫אינטרקולוני השקעות בע"מ‬
‫‪1117902‬‬
‫‪12,897‬‬
‫‪ 02.07.2014‬אג"ח‬
‫‪17:30‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪6,739‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪48,985‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780208‬‬
‫‪0‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780216‬‬
‫‪0‬‬
‫אסם השקעות בע"מ ‪304014‬‬
‫‪8,760,827‬‬
‫‪ 02.07.2014‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 02.07.2014‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 02.07.2014‬אג"ח‬
‫אחש‬
‫‪15:00‬‬
‫‪6/14‬‬
‫‪ 02.07.2014‬אג"ח ב‬
‫חש ‪6/14‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 03.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .6‬אישור מינוים מחדש של ה"ה סמדר נמרודי‪-‬רינות‪ ,‬רון ויסברג‪ ,‬שמשון‬
‫מרפוגל‪ ,‬יגאל חברוני‪ ,‬אלי כהן ויעל ברנט‪-‬נמרודי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן בנוגע לבקשה שהוגשה ע"י המפרקים לביהמ"ש‬
‫להמחאת החוב המובטח של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן בנוגע לבקשת מחזיק להצטרף כמשיב לבקשה‬
‫שהוגשה ע"י המפרקים לביהמ"ש להמחאת החוב המובטח של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע להצעה המשופרת לרכישת זכויות החברה‬
‫"פרויקט השוקולד" שברוסיה‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע להצעה המשופרת לרכישת זכויות החברה‬
‫"פרויקט השוקולד" ברוסיה‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע להצעה המשופרת לרכישת זכויות החברה‬
‫"פרויקט השוקולד" ברוסיה‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע להצעה המשופרת לרכישת זכויות החברה‬
‫"פרויקט השוקולד" ברוסיה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו ותנאי כהונתו של מר רפי ערד כמנכ"ל החברה החל מיום ה‪-‬‬
‫‪ 1‬בינוי ‪.2014‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון מדיניות התגמול‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בהסכם העסקה עם יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬גב' עופרה בעד)א(‬
‫שטראוס‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס‪ ,‬קרוב משפחה של‬
‫בעלי השליטה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן לקבל את בקשת החברה להעביר את מניותיה בחברות‬
‫הזרות זה לידי צד ג' באופן שיהווה שינויי בבטוחות הרשומות לטובת מחזיקי‬
‫אגרות מחזיקי אג"ח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬להורות לנאמן לקבל את בקשת החברה להעביר הון המניות של כל‬
‫החברות הזרות המוחזקות על ידה‪ ,‬למעט טקטיקל‪ ,‬לידי צד ג‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .3‬להורות לנאמן לקבל את בקשת החברה להתקשר בהסדר עם שלושת‬
‫שותפיה בפרויקט בירוש לחלוקת היתרה בחשבון הפיקדון שנפתח בהתאם‬
‫להסכם הפשרה בין החברה לקבוצת סגל‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬הסמכת הנציגות והנאמן לנקוט הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות‬
‫החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬הסמכת הנציגות והנאמן לנקוט הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות‬
‫החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬הסמכת הנציגות והנאמן לנקוט הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות‬
‫החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬הסמכת הנציגות והנאמן לנקוט הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות‬
‫החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב‬
‫ענייני החברה ליום ‪31.12.2013.‬‬
‫‪ .2‬לאשר את מינויים מחדש לכהונת דירקטורים בחברה של ה"ה דן פרופר‪,‬‬
‫גד פרופר‪ ,‬אברהם פינקלשטיין‪ ,‬יצחק ירקוני‪ ,‬גבי הייק‪ ,‬אלי זהר‪ ,‬ריצ'רד‬
‫סייקס‪ ,‬פייר סטרייט‪ ,‬רוג'ר סטטלר‪ ,‬דורסוואמי )ננדו( ננדקישורה ויוסף‬
‫אלשייך‪ ,‬וכן מינויו של מר הליו וייציק לכהונה כדירקטור בחברה עד לאסיפה‬
‫הכללית השנתית הבאה של החברה שבה תמנה האסיפה הכ‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח סומך‪-‬חייקין כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫גילת רשתות לווין בע"מ ‪1082510‬‬
‫‪724,519‬‬
‫אייץ' בי אל ‪ -‬הדסית ביו החזקות‬
‫בע"מ ‪1095405‬‬
‫‪21,130‬‬
‫‪ 03.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 06.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫פלסאון תעשיות בע"מ ‪1081603‬‬
‫‪1,420,736‬‬
‫‪ 06.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫סרגון נטוורקס בע"מ ‪1085166‬‬
‫‪405,127‬‬
‫‪ 06.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫פ‪.‬י‪.‬ב‪.‬י‪ .‬אחזקות בע"מ ‪763011‬‬
‫‪2,312,687‬‬
‫‪ 06.07.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫חברת דואר ישראל ‪1119049‬‬
‫‪0‬‬
‫דלק מערכות רכב בע"מ ‪829010‬‬
‫‪3,346,846‬‬
‫‪ 06.07.2014‬אג"ח א‪-‬‬
‫רמ‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ 07.07.2014‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יקי ירושלמי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת בעד)א(‬
‫כהונה נוספת בת שלוש שנים שתחילתה ממועד תום תקופת כהונתו‬
‫הסטטוטורית השניה‪ ,‬קרי החל מיום ‪ 8‬ביולי ‪.2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .5‬אישור תשלום מענק שנתי למנכ"ל בסך של ‪ 963,811‬ש‪ ,‬בהתאם‬
‫לעמידתו ביעדים שהוגדרו לו בגין שנת ‪ 2013‬ובהתאם למדיניות התגמול של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור הקצאת אופציות מסוג "פאנטום" למנכ"ל החברה בגין שנת ‪ 2014,‬נגד)א(‬
‫בהתאם לתוכנית ‪ 2014,-2016‬בשווי של ‪ 12‬משכורות חודשיות נכון למועד‬
‫ההקצאה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור תנאי התגמול ליו"ר הדירקטוריון הנכנס‪ ,‬מר דב בהרב‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הענקת אופציות לגב' ליאת חדד‪ ,‬סמנכ"ל הכספים של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הענקת אופציות למר יגאל ארליך‪ ,‬דירקטור בחברה ויו"ר‬
‫הדירקטוריון העתידי שלה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הענקת אופציות לד"ר רפי הופשטיין‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון הנוכחי אשר בעד)א(‬
‫לאחר פרישתו העתידית מתפקיד זה ימשיך לכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור תיקונים שונים בתקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תיקון סעיפי השיפוי והביטוח בתקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור ביטול תזכיר ההתאגדות החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הענקת מענק כספי והוני למנכ"ל החברה‪ ,‬מר עירא פאלטי‪ ,‬בגין‬
‫שנת ‪.2014‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של יעל לנגר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.2013.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בפוליסות ביטוח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר הרי קופר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' דבי ספיריה כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' דפנה בינו אור כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינוי מחדש של משרד סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של‬
‫החברה לשנת ‪ 2014‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .9‬דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים משפטיים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1 .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2031‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר לרואה‬
‫חשבון מבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה‬
‫של החברה‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור הארכת התקשרות דלק מוטורס בע"מ )חברת בת בבעלות מלאה‬
‫של החברה( עם מר גיל אגמון בהסכם למתן שירותי ניהול והארכת תוקף‬
‫כתב התחייבות לשיפוי שניתן למר גיל אגמון‪ ,‬לשלוש שנים נוספות החל מיום‬
‫‪) 1.1.2015‬החלטה מס' ‪.(2‬‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ בפוליסת ביטוח‬
‫לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בחברות הבנות שלה‪,‬‬
‫ובחברות קשורות עבור נושאי משרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו‪/‬או‬
‫מטעם החברות הבנות שלה‪ ,‬לרבות ביטוח אחריותם של בעלי השליטה‬
‫וקרוביהם במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה בחברה‪ ,‬חברות‬
‫בנות וחברות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור התקשרויות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ או עם כל מבטח‬
‫אחר‪ ,‬מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית‪ ,‬בפוליסות‬
‫לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בחברות הבנות שלה‪,‬‬
‫ובחברות קשורות עבור נושאי משרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו‪/‬או‬
‫מטעם החברות הבנות שלה‪ ,‬ובלבד שלא תעלינה כל תקופות הביטוח במצט‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור הארכת כהונתה של גב' מלכה בן דור כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫לתקופה של שלוש שנים נוספות‪ ,‬החל מיום ‪ 29‬ביוני ‪) 2014‬החלטה מס' ‪.(5‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תיקון הסכם ההעסקה עם מר מנשה זוננשיין‪ ,‬בעל השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬אשר יכהן החל מיום ‪ 1‬בינוי ‪ 2014‬בתפקיד ‪VP Israel.‬‬
‫‪Operations‬‬
‫‪ .2‬אישור הכללתו של למר מנשה זוננשיין במתאר העובדים של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הכללתו של ד"ר אביאל רועי‪-‬שפירא במתאר העובדים של החברה‪ .‬נגד)א(‬
‫בעד‬
‫מדיגוס בע"מ ‪1096171‬‬
‫‪83,490‬‬
‫‪ 07.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫עמוס הדר נכסים והשקעות בע"מ‬
‫‪1105121‬‬
‫‪10,554‬‬
‫‪ 07.07.2014‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550090‬‬
‫‪24,426‬‬
‫‪ 07.07.2014‬אג"ח א‬
‫‪10:30‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550108‬‬
‫‪6,544‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550116‬‬
‫‪17,126‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550124‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬לאשר לחברה להשתתף בהצעת המכר בקשר עם מניות מובילאיי וכן‬
‫‪ 07.07.2014‬אג"ח ב‬
‫להורות לנאמן למסור לחברה את הסכמתו והתחייבותו להסרת השעבוד מכל‬
‫‪10:30‬‬
‫מניות מובילאיי לצורך השתתפות בהצעת המכר וכן להסיר את השעבוד‬
‫האמור במועד שיידרש על ידי החברה בהתאם להצעת המכר‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן להענות לבקשת החברה ולאשר לחברה לעשות שימוש‬
‫בכספים שבקופתה וליטול הלוואה מבעל השליטה‪ ,‬לצורך מימון פעילות‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר לחברה להשתתף בהצעת המכר בקשר עם מניות מובילאיי וכן‬
‫‪ 07.07.2014‬אג"ח ג‬
‫להורות לנאמן למסור לחברה את הסכמתו והתחייבותו להסרת השעבוד מכל‬
‫‪10:30‬‬
‫מניות מובילאיי לצורך השתתפות בהצעת המכר וכן להסיר את השעבוד‬
‫האמור במועד שיידרש על ידי החברה בהתאם להצעת המכר‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן להענות לבקשת החברה ולאשר לחברה לעשות שימוש‬
‫בכספים ות משבקופתה וליטול הלוואה מבעל השליטה‪ ,‬לצורך מימון פעילות‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר לחברה להשתתף בהצעת המכר בקשר עם מניות מובילאיי וכן‬
‫‪ 07.07.2014‬אג"ח א‬
‫חש ‪ 3/13‬להורות לנאמן למסור לחברה את הסכמתו והתחייבותו להסרת השעבוד מכל‬
‫‪10:30‬‬
‫מניות מובילאיי לצורך השתתפות בהצעת המכר וכן להסיר את השעבוד‬
‫האמור במועד שיידרש על ידי החברה בהתאם להצעת המכר‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן להענות לבקשת החברה ולאשר לחברה לעשות שימוש‬
‫בכספים משבקופתה וליטול הלוואה מבעל השליטה‪ ,‬לצורך מימון פעילות‬
‫החברה‪+ .‬‬
‫‪ .4‬אישור הגדלת תקרת הבונוס השנתי המקסימלי בשנת ‪ 2014‬למר‬
‫כריסטופר רולנד המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור יעדי הבונוס מותנה יעדים לשנת ‪ 2014,‬למנכ"ל החברה מר‬
‫כריסטופר רולנד‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרויות החברה עם בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬תיקון שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה א'( בקשר עם אופן מתן‬
‫הודעות למחזיקים‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית פרסום כתבי ההצבעה בקשר עם הצעות החלטה ‪ 1.6-1.4‬אשר‬
‫הופיעו על סדר יומן של האסיפות המקוריות מיום ‪") 29.6.2014‬האסיפות‬
‫המקוריות"(‪ ,‬והאסיפות הנמשכות העמדת אגרות החוב מיום ‪7.7.2014‬‬
‫)"האסיפות הנמשכות"(‪ ,‬וזאת עד ליום ‪19.7.2014.‬‬
‫‪ .2‬מינוי מנכ"ל מקצועי לחברה אשר שכרו ימומן מכספי המחזיקים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550132‬‬
‫‪0‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550140‬‬
‫‪0‬‬
‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440023‬‬
‫‪0‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550090‬‬
‫‪22,745‬‬
‫‪ 07.07.2014‬אג"ח א‬
‫‪10:30‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550140‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.07.2014‬אג"ח ג‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪10:30‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550132‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.07.2014‬אג"ח ב‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪10:30‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550108‬‬
‫‪6,544‬‬
‫‪ 07.07.2014‬אג"ח ב‬
‫‪10:30‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550116‬‬
‫‪17,549‬‬
‫‪ 07.07.2014‬אג"ח ג‬
‫‪10:30‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550124‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.07.2014‬אג"ח א‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪10:30‬‬
‫ביו לייט השקעות במדעי החיים‬
‫בישראל בע"מ ‪1095223‬‬
‫‪97,490‬‬
‫‪ 08.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נייר חדרה בע"מ ‪632018‬‬
‫‪778,741‬‬
‫‪ 08.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬לאשר לחברה להשתתף בהצעת המכר בקשר עם מניות מובילאיי וכן‬
‫‪ 07.07.2014‬אג"ח ב‬
‫חש ‪ 3/13‬להורות לנאמן ‪ 1.‬למסור לחברה את הסכמתו והתחייבותו להסרת השעבוד‬
‫‪10:30‬‬
‫מכל מניות מובילאיי לצורך השתתפות בהצעת המכר וכן להסיר את השעבוד‬
‫האמור במועד שיידרש על ידי החברה בהתאם להצעת המכר‪.‬‬
‫‪ .2‬תן הוראה לנאמן להענות לבקשת החברה ולאשר לחברה לעשות שימוש‬
‫בכספים ‪ 2.‬משבקופתה וליטול הלוואה מבעל השליטה‪ ,‬לצורך מימון פעילות‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר לחברה להשתתף בהצעת המכר בקשר עם מניות מובילאיי וכן‬
‫‪ 07.07.2014‬אג"ח ג‬
‫חש ‪ 3/13‬להורות לנאמן ‪ 1.‬למסור לחברה את הסכמתו והתחייבותו להסרת השעבוד‬
‫‪10:30‬‬
‫מכל מניות מובילאיי לצורך השתתפות בהצעת המכר וכן להסיר את השעבוד‬
‫האמור במועד שיידרש על ידי החברה בהתאם להצעת המכר‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן להענות לבקשת החברה ולאשר לחברה לעשות‬
‫שימוש בכספים ‪ 2.‬משבקופתה וליטול הלוואה מבעל השליטה‪ ,‬לצורך מימון‬
‫פעילות החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם המכירה המותנית של נכס‬
‫‪ 07.07.2014‬אג"ח‬
‫החברה בארה"ב‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .2‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם מכירת הנכס בפולין כפי‬
‫שמפורטת בדו"ח השלישי של המפרק‬
‫‪ .3‬העמדת הלוואה לביצוע פעולות בקשר עם נכס החברה בפולין‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬קבלת הלוואה מבעל השליטה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מתן הוראות לנאמן לבצע תשלום למחזיקי אגרות החוב )סדרות א' ו‪-‬ב'(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תשלום לדירקטורים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬קבלת הלוואה מבעל השליטה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מתן הוראות לנאמן לבצע תשלום למחזיקי אגרות החוב )סדרות א' ו‪-‬ב'(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תשלום לדירקטורים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬קבלת הלוואה מבעל השליטה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מתן הוראות לנאמן לבצע תשלום למחזיקי אגרות החוב )סדרות א' ו‪-‬ב'(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תשלום לדירקטורים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬קבלת הלוואה מבעל השליטה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מתן הוראות לנאמן לבצע תשלום למחזיקי אגרות החוב )סדרות א' ו‪-‬ב'(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תשלום לדירקטורים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬קבלת הלוואה מבעל השליטה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תשלום לדירקטורים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬קבלת הלוואה מבעל השליטה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬תשלום לדירקטורים‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תיקון הסכם העסקה עם מנכ"ל החברה‪ ,‬גב' סוזנה נחום זילברברג‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הענקת אופציות למנכ"ל החברה‪ ,‬גב' סוזנה נחום זילברברג‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' עתליה ארד כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫תאת טכנולוגיות בע"מ ‪1082726‬‬
‫‪227,791‬‬
‫‪ 09.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪17:00‬‬
‫מלונות דן בע"מ ‪822015‬‬
‫‪2,182,511‬‬
‫‪ 09.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫קרן מידאס השקעות בע"מ ‪544015‬‬
‫‪33,474‬‬
‫‪ 09.07.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫)י‪.‬ז( קווינקו בע"מ ‪386011‬‬
‫‪70,792‬‬
‫‪ 09.07.2014‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ‬
‫‪1129444‬‬
‫‪247,336‬‬
‫‪ 10.07.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫אברות תעשיות בע"מ ‪297010‬‬
‫‪16,989‬‬
‫‪ 10.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪75,218 1115195‬‬
‫‪ 10.07.2014‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל וולדינגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רון בן חיים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ז'אן לאב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' דפנה גרובר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אבי שני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור עדכון שכרו החודשי של נשיא ומנכ"ל החברה‪ ,‬מר איציק מערבי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור הענקת מענק כספי בסך ‪ 303,035‬ש בגין שנת ‪ 2013‬לנשיא‬
‫ומנכ"ל החברה‪ ,‬מר איציק מערבי‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור הענקת תגמול הוני לנשיא ומנכ"ל החברה‪ ,‬מר איציק מערבי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר כרמי גילון כדירקטור חיצוני‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר כרמי גילון כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת התחייבות לשיפוי נושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה‬
‫וקרוביהם‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' איילת חייק כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬דיון בדוח התקופתי של החברה‪ ,‬לרבות בדוחות הכספיים ובדוח‬
‫הדירקטוריון‪ ,‬ליום ‪31.12.2013.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יאיר רוטלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף שטיינמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר עופר אורליצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר גיל ארז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל מסנברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יגאל זילכה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יקותיאל גביש כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' שירלי זילכה כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של משרד שטראוס לזר ושות' כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מתן התחייבות לשיפוי למר ברק בינג המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מתן התחייבות לפטור למר ברק בינג המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של ה"ה שלמה אליה )יו"ר הדירקטוריון(‪ ,‬ריצ'רד‬
‫נמיר‪ ,‬אברהם עזרן‪ ,‬ברק בינג וקליינפלד רון אלעזר כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של משרד עמית‪ ,‬חלפון רואי חשבון יחד עם משרד‬
‫בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בעסקה לרכישת מלגזת הרמה טלסקופית‬
‫מתאגיד בשליטת בעל השליטה בחברה‪ ,‬מר מגנזי‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בעסקה לביצוע עבודות תשתית לטובת קליטת‬
‫קו הייצור עם תאגיד בשליטת בעל השליטה בחברה‪ ,‬מר מגנזי‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור רישום שעבוד מדרגה שנייה של קו הייצור לטובת בעלי עניין‪/‬שליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי ונקיטת הליכים‪ .‬לא לנקוט בכל הליך משפטי ולא‬
‫להעלות כל טענה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪78,144 1123447‬‬
‫‪ 10.07.2014‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪52,888 1123454‬‬
‫‪ 10.07.2014‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪45,778 1123462‬‬
‫‪ 10.07.2014‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫איי‪.‬פי‪.‬סי נפט וגז אחזקות בע"מ‬
‫‪456012‬‬
‫‪6,756‬‬
‫‪ 10.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫עילוי פיננסי בע"מ ‪1084763‬‬
‫‪0‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550090‬‬
‫‪20,936‬‬
‫‪ 10.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 10.07.2014‬אג"ח א‬
‫‪17:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550108‬‬
‫‪6,546‬‬
‫‪ 10.07.2014‬אג"ח ב‬
‫‪17:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550116‬‬
‫‪17,549‬‬
‫‪ 10.07.2014‬אג"ח ג‬
‫‪17:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬להורות לנאמן לסדרות אגרות החוב הרלוונטיות לא לנקוט בכל הליך‬
‫משפטי‪.‬‬
‫‪ .3‬להחליט‪ ,‬בהחלטה מיוחדת באופן בלתי חוזר‪ ,‬לאשר ולהורות לנאמן‬
‫לסדרת אגרות החוב להתנגד לביצוע כל הפעולות המפורטות בסעיפים ‪1-2‬‬
‫להלן‪.‬‬
‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי ונקיטת הליכים‪.‬‬
‫‪: .2‬להחליט‪ ,‬בהחלטה מיוחדת ובאופן בלתי חוזר‪ ,‬להורות לנאמן לסדרת‬
‫אגרות החוב הרלו לא לנקוט בכל הליך משפטי ולא להעלות כל טענה ו‪/‬או‬
‫דרישה ו‪/‬או התנגדות ו‪/‬או תביעה‬
‫‪ .3‬להחליט‪ ,‬בהחלטה מיוחדת באופן בלתי חוזר‪ ,‬לאשר ולהורות לנאמן‬
‫לסדרת אגרות החוב להתנגד לביצוע כל הפעולות המפורטות בסעיפים ‪1-2‬‬
‫להלן‪.‬‬
‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי ונקיטת הליכים‪.‬‬
‫‪: .2‬להחליט‪ ,‬בהחלטה מיוחדת ובאופן בלתי חוזר‪ ,‬להורות לנאמן לסדרת‬
‫אגרות החוב הרלו לא לנקוט בכל הליך משפטי ולא להעלות כל טענה ו‪/‬או‬
‫דרישה ו‪/‬או התנגדות ו‪/‬או תביעה‬
‫‪ .3‬להחליט‪ ,‬בהחלטה מיוחדת באופן בלתי חוזר‪ ,‬לאשר ולהורות לנאמן‬
‫לסדרת אגרות החוב להתנגד לביצוע כל הפעולות המפורטות בסעיפים ‪1-2‬‬
‫להלן‪.‬‬
‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי ונקיטת הליכים‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬להחליט‪ ,‬בהחלטה מיוחדת ובאופן בלתי חוזר‪ ,‬להורות לנאמן לסדרת‬
‫אגרות החוב הרלו לא לנקוט בכל הליך משפטי ולא להעלות כל טענה ו‪/‬או‬
‫דרישה ו‪/‬או התנגדות ו‪/‬או תביעה‬
‫‪ .3‬להחליט‪ ,‬בהחלטה מיוחדת באופן בלתי חוזר‪ ,‬לאשר ולהורות לנאמן‬
‫לסדרת אגרות החוב להתנגד לביצוע כל הפעולות המפורטות בסעיפים ‪1-2‬‬
‫להלן‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מר אורי הכהן כדירקטור בלתי תלוי‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם החלפת מניות עם אמבר‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי משרד רואה חשבון‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח ‪ RUN OFF‬לדירקטורים‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .5‬אישור קבלת הלוואה ממר דרור עצמון וממר שלומי שני‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות בהסכם תיווך‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי דח"צים ודירקטורים‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550124‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 10.07.2014‬אג"ח א‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪17:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550132‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 10.07.2014‬אג"ח ב‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪17:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550140‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 10.07.2014‬אג"ח ג‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪17:00‬‬
‫ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ‬
‫‪731018‬‬
‫‪587,828‬‬
‫‪ 13.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫סיביל יורופ קו‪.‬לימיטד ‪1105246‬‬
‫‪0‬‬
‫אגרסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ‬
‫‪1109180‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 13.07.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 13.07.2014‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬
‫‪0‬‬
‫סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ‪.‬וי‬
‫‪1107093‬‬
‫דוראה השקעות אג"ח א ‪3720034‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫דוראה אג"ח ב ‪3720075‬‬
‫‪0‬‬
‫דוראה ג ‪3720109‬‬
‫‪0‬‬
‫דוראה ד ‪3720117‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 13.07.2014‬אג"ח‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ 13.07.2014‬אג"ח א‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ 13.07.2014‬אג"ח‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ 13.07.2014‬אג"ח‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ 13.07.2014‬אג"ח‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ 13.07.2014‬אג"ח‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ 13.07.2014‬אג"ח‬
‫‪18:00‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪118,138 1115674‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה‬
‫ביום ‪ 31.12.2012‬ולשנה שנסתיימה ביום ‪ 31.12.2013‬הכוללים דיווחים על‬
‫שכ"ט רואה החשבון המבקר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק חלמיש כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה איזנברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם בן משה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' תמר גוטליב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬עדכון מפי המפרק הזמני‪ ,‬עו"ד גיא גיסין‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬דייון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬מתן אישור לשם השלמת ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות‬
‫חוב)סדרה א'(‪.‬‬
‫‪ .1‬רכישת זכויות יתר נושי החברה ביחס לפרויקט שוקולד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬רכישת זכויות יתר נושי החברה ביחס לפרויקט שוקולד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬רכישת זכויות יתר נושי החברה ביחס לפרויקט שוקולד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬רכישת זכויות יתר נושי החברה ביחס לפרויקט שוקולד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תשלום אשראי ספקים לסמסונג; הצעת לפידות חברת מחפשי נפט‬
‫לישראל‪.‬‬
‫‪ .2‬ריבית פיגורים לאגרות החוב מהסדרות )ז'‪ ,‬ח'‪ ,‬ט' ו‪.(1-‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪52,309 1120815‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ 13.07.2014‬אג"ח‬
‫‪18:00‬‬
‫‪ .1‬תשלום אשראי ספקים לסמסונג; הצעת לפידות חברת מחפשי נפט‬
‫לישראל‪.‬‬
‫‪ .2‬ריבית פיגורים לאגרות החוב מהסדרות )ז'‪ ,‬ח'‪ ,‬ט' ו‪.(1-‬‬
‫ג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות בע"מ‬
‫‪1084433‬‬
‫‪7,839‬‬
‫‪ 14.07.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של עו"ד אפרת ארדמן כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫לתקופת כהונה של שלוש שנים החל ממועד אישור המינוי כאמור על ידי‬
‫האסיפה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬כיהן כדירקטור בחברה בתוקף החל ממועד מינויו‪ ,‬וכן לד"ר צביקה בן‬
‫פורת‪ ,‬מנכ"ל החברה‪ ,‬בתוקף החל ממועד תחילת כהונתו כמנכ"ל החברה‪,‬‬
‫בהתאם להוראות תקנון החברה‪ .‬אישור הענקת כתב שיפוי לה"ה רלי דנון‪,‬‬
‫אוהד מלניק‪ ,‬ג'אק מוריס ווינט‪ ,‬ניר זיכלינסקי ואדיב ברוך המכהנים‬
‫כדירקטורים בחברה בתוקף החל ממועד מינויים‪ ,‬למר זיו רייך אש‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתב שיפוי למר שמואל הכהן )יו"ר דירקטוריון החברה(‬
‫אשר נחשב לבעל שליטה בחברה‪ ,‬בתוקף החל ממועד מינויו כדירקטור‬
‫בחברה‪ ,‬בהתאם להוראות תקנון החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה עם ‪ AIG ISRAEL Insurance‬בפוליסת ביטוח בעד)א(‬
‫אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה‪ ,‬כפי שיהיו מעת לעת‪ ,‬הכוללת‬
‫גם את נושאי המשרה והדירקטורים המכהנים בחברת ג'רוסלם השקעות‬
‫בטכנולוגיות )ג'יי‪.‬טי‪.‬איי( בע"מ )להלן‪" :‬חברת הבת"( וכן נושאי משרה‬
‫המכהנים בחברות הקשורות מטעמה של החברה ו‪/‬או מטעם חברת הבת‬
‫שלה‪,‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫כן פייט ביופרמה בע"מ ‪1094473‬‬
‫‪128,691‬‬
‫‪ 14.07.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ‬
‫‪1102219‬‬
‫‪76,848‬‬
‫‪ 14.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫י‪.‬ס‪.‬פ‪ .‬מטעי הדר ישראל בע"מ‬
‫‪716035‬‬
‫סאטקום מערכות בע"מ ‪1080597‬‬
‫‪12,303‬‬
‫‪ 14.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 14.07.2014‬שנתית‬
‫‪9:30‬‬
‫‪ .5‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪).‬הוסר‬
‫מסדר היום(‬
‫‪43,096‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בהסכם שירותים עם ‪ JHT LLC‬חברה‬
‫בשליטתו של מר שמואל הכהן‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬בקשר עם תנאי‬
‫הכהונה וההעסקה של מר שמואל הכהן בחברה‪) .‬הוסר מסדר היום(‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בהסכם שירותים עם טאנדו טכנולוגיות מידע‬
‫בע"מ‪ ,‬חברה בבעלותו המלאה של ד"ר צביקה בן פורת‪ ,‬מנכ"ל החברה‪,‬‬
‫בקשר עם תנאי הכהונה וההעסקה של ד"ר צביקה בן פורת בחברה‪) .‬הוסר‬
‫מסדר היום(‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' פנינה פישמן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אילן כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם סרטני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גיא רגב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר גיל אורן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור הקצאת כתבי אופציות לדירקטור החיצוני מר גיל אורן‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה רפי אלול‪ ,‬רמי פרידנזון‪ ,‬דוד פרידנזון וירון‬
‫הרמן כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של משרד זיו האפט ואונגר כהן ושות' כרואי חשבון‬
‫מבקרים משותפים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרם‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר ישראל וקנין כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪6110365‬‬
‫‪1,972,682‬‬
‫‪ 14.07.2014‬אג"ח כו‬
‫‪11:00‬‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪6110431‬‬
‫‪1,308,590‬‬
‫‪ 14.07.2014‬אג"ח כז‬
‫‪11:00‬‬
‫אורתם סהר הנדסה בע"מ ‪59,021 1103464‬‬
‫‪ 14.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 14.07.2014‬אג"ח א‬
‫‪14:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב מיכלין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' ענת ויינר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תיקון שטרי נאמנות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הנפקת סדרות חדשות של אגרות חוב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תיקון שטרי נאמנות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הנפקת סדרות חדשות של אגרות חוב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי הנאמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטורים מטעם החברה לדירקטוריון סקיילקס‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטורים מטעם החברה לדירקטוריון סקיילקס‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550090‬‬
‫‪19,510‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550108‬‬
‫‪6,548‬‬
‫‪ 14.07.2014‬אג"ח ב‬
‫‪14:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550116‬‬
‫‪17,549‬‬
‫‪ 14.07.2014‬אג"ח ג‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטורים מטעם החברה לדירקטוריון סקיילקס‪.‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550124‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 14.07.2014‬אג"ח א‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטורים מטעם החברה לדירקטוריון סקיילקס‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550132‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 14.07.2014‬אג"ח ב‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטורים מטעם החברה לדירקטוריון סקיילקס‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550140‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 14.07.2014‬אג"ח ג‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטורים מטעם החברה לדירקטוריון סקיילקס‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560048‬‬
‫‪230,450‬‬
‫‪ 14.07.2014‬אג"ח ב‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬הצעת החלטה מס' ‪-1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הצעת החלטה מס' ‪-2‬דחיית מועדים )אם לא תתקבל הצבעה מס' ‪.(1‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560055‬‬
‫‪107,491‬‬
‫‪ 14.07.2014‬אג"ח ג‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬הצעת החלטה מס' ‪-1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הצעת החלטה מס' ‪-2‬דחיית מועדים )אם הצעה מס' ‪ 1‬ללא תתקבל(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪174011‬‬
‫‪148,977‬‬
‫‪ 15.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר בנימין ליברמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' מירי לנט‪-‬שריר כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר דן חלוץ כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אינטק פארמה בע"מ ‪1117795‬‬
‫‪163,062‬‬
‫‪ 15.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אקסלנז ביוסיינס בע"מ ‪1104868‬‬
‫‪101,790‬‬
‫ח‪.‬מר תעשיות בע"מ ‪338012‬‬
‫‪417,808‬‬
‫‪ 15.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 16.07.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫א‪.‬מ‪.‬ת‪ .‬מיחשוב בע"מ ‪382010‬‬
‫‪252,101‬‬
‫‪ 16.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫הום סנטר )עשה זאת בעצמך( בע"מ ‪0‬‬
‫‪3780038‬‬
‫‪123,370‬‬
‫אחים דוניץ בע"מ ‪400010‬‬
‫‪ 16.07.2014‬אג"ח א‪-‬‬
‫רמ‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 17.07.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד רו"ח סומך חייקין כמשרד רואה החשבון המבקר‬
‫של החברה‪ ,‬והסמכת ועדת הביקורת לקביעת שכרם‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור תנאי כהונתה של גב' רות אורן‪-‬הומונאי כמזכירת החברה ויועצת‬
‫משפטית של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי ההתקשרות של המנכ"ל המשותף של החברה‪ ,‬מר זאב וייס‬
‫בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות שאושרו על ידי האסיפה הכללית של בעלי‬
‫מניות של החברה ביום ‪ 21‬באוקטובר‪ 2013 ,‬בתפקידו הקודם כמשנה‬
‫למנכ"ל ומנהל עסקים ראשי של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר חיים מר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק בן בסט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ישי דוידי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עמית בן צבי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מריאן כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה וקס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' גלית כהן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר דוד בלומברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' שירית כשר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור התקשרות בהסכם העסקתו של מר מריאן כהן‪ ,‬בקשר עם תנאי‬
‫העסקתו כדירקטור בחברה החל מיום ‪ 1‬ביולי ‪ 2014,‬וכן אישור תכנית‬
‫מענקים עבור מר כהן‪.‬‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬
‫החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור תנאי כהונתה של והעסקתה של הדירקטורית הגב' שירית כשר‪,‬‬
‫כל עוד תכהן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫‪.13‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫קבוצת אשטרום בע"מ ‪1132315‬‬
‫‪1,116,007‬‬
‫‪ 17.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מחדש של רו"ח יוסף שמעוני כרואה החשבון המבקר של‬
‫החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור חידוש ועדכון חוזה העסקתה של גב' שירי שפר בוטנר‪ ,‬בתו של‬
‫יגאל שפר מבעלי השליטה בחברה והמכהן בה כדירקטור‪ ,‬כמנהלת תקשורת‬
‫שיווקית בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון שטר הנאמנות‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב דוניץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק רם דוניץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ניסים אחיעזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' אילנה יחזקאל כדירקטורית בלתי תלויה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של משרד הורוביץ עידן סבו טבת כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור תשלום מענק פרישה למר דב דוניץ‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' תמר גולדנברג כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי לגב' תמר גולדנברג והכללתה בפוליסת בעד)א(‬
‫ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר מתתיהו טל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .4‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר מתתיהו טל והכללתו בפוליסת‬
‫ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר יעקב שור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫ווידמד בע"מ ‪1099928‬‬
‫‪1,107‬‬
‫‪ 17.07.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫גרינסטון תעשיות בע"מ ‪770016‬‬
‫‪34,763‬‬
‫גוליבר אנרג'י בע"מ ‪4840054‬‬
‫‪348‬‬
‫‪ 17.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 17.07.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫גוליבר אנרג'י בע"מ ‪4840062‬‬
‫‪170‬‬
‫‪ 17.07.2014‬נדחית‬
‫‪10:30‬‬
‫אורד בע"מ ‪1104496‬‬
‫‪71,871‬‬
‫‪ 17.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 17.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪9:30‬‬
‫‪ 20.07.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה לראשונה של גב' ליאורה לב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יעקב שור ולגב' ליאורה לב‬
‫והכללתם בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר יהודה מימון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר דותן ציון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר אריק קאופמן כידרקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויה לראשונה של גב' הילה שמש כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נטקס )נט אקספרס( בע"מ ‪43,948 1097344‬‬
‫קבוצת גולף א‪.‬ק‪ .‬בע"מ ‪1096148‬‬
‫‪500,123‬‬
‫קרדן יזמות )‪ (2011‬בע"מ ‪79,585 1124478‬‬
‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‬
‫‪1097948‬‬
‫דניה סיבוס בע"מ ‪1084144‬‬
‫‪660,035‬‬
‫בנק ירושלים בע"מ ‪726018‬‬
‫‪493,554‬‬
‫‪714,563‬‬
‫‪ 20.07.2014‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 20.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 20.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ 20.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' מיכל ספיר כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישורו של הסדר על פי סעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪ ,‬שעניינו הפחתת מחיר בעד)א(‬
‫המימוש של כתבי האופציה באופן שכל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש למניה‬
‫רגילה אחת כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של ‪ 4.68‬אג'‪,‬‬
‫כמפורט להלן‪ ,‬ובתוך כך וכחלק בלתי נפרד מההחלטה דלעיל ‪ -‬אישור איחוד‬
‫כתבי האופציה באופן שכל ‪ 250‬כתבי אופציה )סדרה ‪ (2‬יאוחדו‬
‫‪ .1‬אישורו של הסדר על פי סעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪ ,‬שעניינו הפחתת מחיר בעד)א(‬
‫המימוש של כתבי האופציה באופן שכל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש למניה‬
‫רגילה אחת כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של ‪ 4.68‬אג'‪,‬‬
‫כמפורט להלן‪ ,‬ובתוך כך וכחלק בלתי נפרד מההחלטה דלעיל ‪ -‬אישור איחוד‬
‫כתבי האופציה באופן שכל ‪ 250‬כתבי אופציה )סדרה ‪ (3‬יאוחדו‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור החלפת רו"ח מבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור שינוי שם חברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם רכישה עם חברת כיתן תעשיות‬
‫טקסטיל בע"מ ועם תשלובת כיתן בע"מ‪ ,‬חברה בבעלות ובשליטת )‪(%100‬‬
‫)במישרין ובעקיפין(‪ ,‬של כלל תעשיות בע"מ‪ ,‬לפיו תרכוש החברה ‪%100‬‬
‫מהון המניות המונפק והנפרע של כיתן ומזכויות ההצבעה בה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר )ארנסט‬
‫יאנג( כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר איתן רכטר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם שנור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אורי אשר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם דניה סיבוס בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪,‬‬
‫בהסכם למתן שירותי ניהול‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם אפריקה השקעות בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬בהסכם למתן שירותי ניהול‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪756015‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380047‬‬
‫‪19,487‬‬
‫‪15,113‬‬
‫‪ 20.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 20.07.2014‬אג"ח ‪2‬‬
‫‪15:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק‪ ,‬מר אורי פז‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪ .3‬אישור ביטול הפחתת דמי הניהול של החברה שבשליטתו של יו"ר הבנק‪,‬‬
‫מר זאב גוטמן‪ ,‬החל מיום ‪1.1.2014.‬‬
‫‪ .4‬אישור תנאי הכהונה והעסקה של מנהל החטיבה הפיננסית‪ ,‬מר משה‬
‫עומר‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תנאי הכהונה והעסקה של מנהל אגף הכספים וחשבונאי ראשי‪ ,‬מר‬
‫אלכסנדר זלצמן‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור תשלום מענק פרישה ומענק הסתגלות למנהל אגף הכספים היוצא‪,‬‬
‫מר ארנון זית‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור תשלום מענק פרישה ומענק הסתגלות ושחרור הכספים שהצטברו‬
‫בגין פיצויי פיטורים בפוליסת ביטוח מנהלים למנהל החטיבה הפיננסית היוצא‬
‫של הבנק‪ ,‬מר ניסן לוי‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון החלטת מסגרת והגדלת הפרמיה לרכישת פוליסת ביטוח‬
‫אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח ודיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380104‬‬
‫‪143,594‬‬
‫‪ 20.07.2014‬אג"ח ‪4‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח ודיון‪.‬‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫ארזים השקעות ‪1380054‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.07.2014‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬אני בעד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה לי‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אני נגד קבלת החברה כפי שנמסרה לי‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .3‬אני מסכים לכל תיקון של ההצעה אשר יהיה מוסכם על רוב מחזיקי אגרות‬
‫החוב סדרה ‪3‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .4‬אני מתנגד לכל תיקון של ההצעה גם אם הוא עשוי להביא תועלת למחזיקי‬
‫אגרות החוב )סדרה ‪.(3‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380153‬‬
‫‪0‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380146‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.07.2014‬אג"ח ‪3‬‬
‫חש ‪4/12‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח ודיון‪.‬‬
‫‪ 20.07.2014‬אג"ח ‪2‬‬
‫חש ‪4/12‬‬
‫‪10:00‬‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1116755‬‬
‫‪32,177‬‬
‫‪ 20.07.2014‬אג"ח ב‬
‫‪13:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550090‬‬
‫‪19,510‬‬
‫‪ 20.07.2014‬אג"ח א‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח ודיון‪.‬‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬קביעת זהותם של שני דירקטורים בלתי תלויים‪-‬מר רמי גוזמן‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .2‬קביעת זהותם של שני דירקטורים בלתי תלויים‪-‬מר עמנואל לזוביק‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .3‬קביעת זהותם של שני דירקטורים בלתי תלויים‪-‬מר דרור יעקובסון‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .4‬קביעת זהותם של שני דירקטורים בלתי תלויים‪-‬מר מנחם מרדר‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬קביעת זהותם של שני דירקטורים בלתי תלויים‪-‬מר עופר גזית‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬קביעת זהותם של שני דירקטורים בלתי תלויים‪-‬גב' ג'קי סטרונמינגר‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים לצורך גיבוש הסדר נושים לחברה על פי סעיף ‪ 052‬לחוק‬
‫החברות מטעם מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .2‬הגשת בקשה לפירוק החברה‪-‬ככל וההחלטה בסע' ‪ 1.1‬לא תתקבל‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬נקיטת פעולות לשם מימוש נכסי החברה המשועבדים לטובת מחזיקי‬
‫אגרות החוב‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550108‬‬
‫‪6,548‬‬
‫‪ 20.07.2014‬אג"ח ב‬
‫‪15:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550116‬‬
‫‪17,549‬‬
‫‪ 20.07.2014‬אג"ח ג‬
‫‪15:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550140‬‬
‫‪0‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550132‬‬
‫‪0‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550124‬‬
‫‪0‬‬
‫פי‪.‬סי‪.‬בי‪ .‬טכנולוגיות בע"מ ‪184,882 1091685‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .4‬חלוקת כספים אשר נותרו בחשבונות הנאמנות על שם הנאמן‪,‬‬
‫והמשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרות א'‪ ,‬ב'ו‪-‬ג'( של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים לצורך גיבוש הסדר נושים לחברה על פי סעיף ‪ 052‬לחוק‬
‫החברות מטעם מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .2‬הגשת בקשה לפירוק החברה‪-‬ככל וההחלטה בסע' ‪ 1.1‬לא תתקבל‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬נקיטת פעולות לשם מימוש נכסי החברה המשועבדים לטובת מחזיקי‬
‫אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .4‬חלוקת כספים אשר נותרו בחשבונות הנאמנות על שם הנאמן‪,‬‬
‫והמשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרות א'‪ ,‬ב' ו‪-‬ג'( של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים לצורך גיבוש הסדר נושים לחברה על פי סעיף ‪ 052‬לחוק‬
‫החברות מטעם מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .2‬הגשת בקשה לפירוק החברה‪-‬ככל וההחלטה בסע' ‪ 1.1‬לא תתקבל‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬נקיטת פעולות לשם מימוש נכסי החברה המשועבדים לטובת מחזיקי‬
‫אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .4‬חלוקת כספים אשר נותרו בחשבונות הנאמנות על שם הנאמן‪,‬‬
‫והמשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרות א'‪ ,‬ב' ו‪-‬ג'( של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים לצורך גיבוש הסדר נושים לחברה על פי סעיף ‪ 052‬לחוק‬
‫‪ 20.07.2014‬אג"ח ג‬
‫חש ‪ 3/13‬החברות מטעם מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .2‬הגשת בקשה לפירוק החברה‪-‬ככל וההחלטה בסע' ‪ 1.1‬לא תתקבל‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬נקיטת פעולות לשם מימוש נכסי החברה המשועבדים לטובת מחזיקי‬
‫אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .4‬חלוקת כספים אשר נותרו בחשבונות הנאמנות על שם הנאמן‪,‬‬
‫והמשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרות א'‪ ,‬ב' ו‪-‬ג'( של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים לצורך גיבוש הסדר נושים לחברה על פי סעיף ‪ 052‬לחוק‬
‫‪ 20.07.2014‬אג"ח ב‬
‫חש ‪ 3/13‬החברות ‪ .‬מטעם מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .2‬הגשת בקשה לפירוק החברה‪-‬ככל וההחלטה בסע' ‪ 1.1‬לא תתקבל‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬נקיטת פעולות לשם מימוש נכסי החברה המשועבדים לטובת מחזיקי‬
‫אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .4‬חלוקת כספים אשר נותרו בחשבונות הנאמנות על שם הנאמן‪,‬‬
‫והמשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרות א'‪ ,‬ב' ו‪-‬ג'( של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים לצורך גיבוש הסדר נושים לחברה על פי סעיף ‪052‬‬
‫‪ 20.07.2014‬אג"ח א‬
‫חש ‪ 3/13‬לחוק החברות מטעם מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .2‬הגשת בקשה לפירוק החברה‪-‬ככל וההחלטה בסע' ‪ 1.1‬לא תתקבל‪.‬‬
‫‪ 21.07.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫פועלים אי‪.‬בי‪.‬אי‪-.‬ניהול וחיתום בע"מ‬
‫‪1084482‬‬
‫‪221,868‬‬
‫‪ 21.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫קרדן ישראל בע"מ ‪1210079‬‬
‫‪264,444‬‬
‫‪ 21.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬נקיטת פעולות לשם מימוש נכסי החברה המשועבדים לטובת מחזיקי‬
‫אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .4‬חלוקת כספים אשר נותרו בחשבונות הנאמנות על שם הנאמן‪,‬‬
‫והמשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרות א'‪ ,‬ב' ו‪-‬ג'( של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הענקת מענק שנתי למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יותם שטרן‪ ,‬בגין שנת‬
‫‪ 2013,‬בסך ‪ 250‬אש"ח‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור יעדי המענק השנתי למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יותם שטרן‪ ,‬לשנת ‪ .2014‬בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור הענקת ‪ 270‬א' אופציות למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יותם שטרן‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הארכת תוקפו של הסכם מתן השירותים וההשתתפות בשכר דירה בעד)א(‬
‫שבין החברה לבין אי‪.‬בי‪.‬אי בית השקעות בע"מ ‪ -‬בעלת השליטה בה לתקופה‬
‫של ‪ 3‬שנים נוספות‪ ,‬כך שיפוג בסוף חודש יולי‪.2017 ,‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬אישור תנאי העסקתו של מר רון ויסברג‪ ,‬שהינו בנו של מר דוד ויסברג‪,‬‬
‫מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה בהיקף של חצי משרה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תנאי העסקתו של מר ירון מוזס כמנכ"ל החברה בהיקף של משרה‬
‫מלאה‪.‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מענק למשנה למנכ"ל ויועץ כלכלי בחברה‪ ,‬מר אלון וולקן‪ ,‬בגין שנת בעד)א(‬
‫‪.2013‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710155‬‬
‫‪31,299‬‬
‫‪ 21.07.2014‬אג"ח ו‬
‫‪17:00‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710163‬‬
‫‪148,711‬‬
‫‪ 21.07.2014‬אג"ח ז‬
‫‪17:00‬‬
‫מעין ונצ'ורס בע"מ ‪1105477‬‬
‫‪0‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170166‬‬
‫‪0‬‬
‫בסר אירופה ח' ‪1170141‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.07.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 21.07.2014‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 21.07.2014‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170190‬‬
‫‪0‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה אג"ח ח' ‪1170141‬‬
‫‪0‬‬
‫ספקטרוניקס בע"מ ‪568014‬‬
‫‪194,340‬‬
‫‪ 21.07.2014‬אג"ח ט‬
‫חש‬
‫‪15:00‬‬
‫‪12/12‬‬
‫‪ 21.07.2014‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 22.07.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן לספור את קולות המשתתפים בהצבעה בנושאים שעל סדר אין חוו"ד)א(‬
‫היום‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לקידום הצעתה של קבוצת גבאי‪.‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .3‬מתן הוראות לקידום הצעתה של קבוצת לייף השקעות ירוקות בע"מ‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .4‬קבלת הצעתה של החברה המקורית‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬קבלת הצעתה של החברה הנוספת‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .6‬העמדה לפירעון מיידי‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן לספור את קולות המשתתפים בהצבעה בנושאים שעל סדר אין חוו"ד)א(‬
‫היום‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לקידום הצעתה של קבוצת גבאי‪.‬‬
‫בעד‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .3‬מתן הוראות לקידום הצעתה של קבוצת לייף השקעות ירוקות בע"מ‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .4‬קבלת הצעתה של החברה המקורית‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬קבלת הצעתה של החברה הנוספת‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .6‬העמדה לפירעון מיידי‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן כיצד לפעול בקשר עם ההסתייגויות העולות מחוות‬
‫הדעת‪.‬‬
‫‪ .1‬עמדת נושי אגרות החוב בנוגע לבקשת המנהלים המיוחדים למכירת נכס‬
‫החברה בסופיה בולגריה‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי המנהלים המיוחדים‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬עמדת נושי אגרות החוב בנוגע לבקשת המנהלים המיוחדים למכירת נכס‬
‫החברה בבולגריה‬
‫‪ .1‬עמדת נושי אגרות החוב בנוגע לבקשת המנהלים המיוחדים למכירת נכס‬
‫החברה בסופיה בולגריה‪.‬‬
‫‪ .1‬עמדת נושי אגרות החוב בנוגע לבקשת המנהלים המיוחדים למכירת נכס‬
‫החברה בסופיה בולגריה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2031‬ובדוח‬
‫התקופתי לשנת ‪.2031‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן כרואה חשבון‬
‫מבקר לחברה לשנת ‪ 2014‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של‬
‫רואה החשבון המבקר‪.‬‬
‫‪ .3‬הודעה בדבר מינויים מחדש של ה"ה יחיאל ספקטור‪ ,‬אבי אורטל וברק‬
‫קנה לדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור קביעת גמולם של הדירקטורים‪ ,‬בהתאם לסכומים הקבועים‬
‫בתקנות החברות‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יורם ברג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור כי הדיבידנד בסך ‪ 40‬מיליון ש"ח ששולם בימים ‪ 19‬במרץ ‪2013,‬‬
‫‪ 11‬ביולי ‪ 2013‬ו‪ 25 -‬בדצמבר ‪ 2013‬כדיבידנד סופי לשנת ‪.2013‬‬
‫‪ .7‬אישור מענק שנתי למנכ"ל החברה בגין שנת ‪.2012‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .8‬אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אנדימד בע"מ ‪1101021‬‬
‫‪78,641‬‬
‫‪ 22.07.2014‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫מזור רובוטיקה בע"מ ‪1106855‬‬
‫‪1,214,840‬‬
‫‪ 22.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫עשות ‪ -‬אשקלון תעשיות בע"מ‬
‫‪312017‬‬
‫‪172,432‬‬
‫‪ 22.07.2014‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫נקסטקום בע"מ ‪1095785‬‬
‫‪44,980‬‬
‫‪ 22.07.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫אמריס סדרה א' ‪1102482‬‬
‫‪0‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪ .‬אדוונסד לוגיסטיקס‬
‫דוולופמנטס בע"מ ‪1084003‬‬
‫‪21,260‬‬
‫‪ 22.07.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 23.07.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום‬
‫‪ 31.12.2013,‬לרבות דוח הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רואה החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר בעד)א(‬
‫כרואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' בת שבע אלרן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עוזי בלומנזון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של ד"ר יורם הרט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' יוכבד דביר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בהסכם השותף הסיני‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬בכפוף לאישור הסכם השותף הסיני‪ ,‬אישור מינויו לראשונה של מר צ'ן‬
‫גואנגפיי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬בכפוף לאישור הסכם השותף הסיני‪ ,‬אישור מינויו לראשונה של מר ליאן‬
‫סונגיונג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪.10‬בכפוף לאישור הסכם השותף הסיני‪ ,‬אישור מינויו לראשונה של מר יואן‬
‫ייבינג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור מתן כתב פטור לכל אחד מהדירקטורים המתמנים לראשונה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מתן כתב שיפוי לכל אחד מהדירקטורים המתמנים לראשונה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬אישור התקשרות החברה עם קרן מדיקה‪ ,‬לרבות הקצאת המניות וכתבי‬
‫האופציה מכוחו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל ברמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הענקת ‪ 40‬א' אופציות‪ ,‬בכפוף לאישור סעיף ‪ 1,‬למר מיכאל ברמן‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תיקון תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אורי הדומי‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד סומך חייקין ושות' )‪ (KPMG‬כרואי החשבון‬
‫המבקרים של החברה‪ ,‬בתוקף עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה‬
‫של החברה‪ ,‬ודיווח על שכרם לשנת ‪2013‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בהסכמים הקיבוציים ובהסכם המימון‪ ,‬והכל‬
‫בקשר עם הפרטת החברה ובשים לב להנחיית רשות החברות הממשלתיות‬
‫לחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה‬
‫ביום ‪31.12.2013.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות' כרואה החשבון‬
‫המבקר של החברה ודיווח על שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גיא ישראלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר צבי רז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' נורית שיאון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של מר זיגמונד בלובבנד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של מר חן דר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של מר משה פונדק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של מר נדב פונדק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור חידוש הסכם העסקה של מר דותן משה‪ ,‬קרוב של בעל השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור תיקונים בתקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫מלרג ‪ 2011‬הנדסה וקבלנות בע"מ‬
‫‪1094622‬‬
‫רימוני תעשיות בע"מ ‪1080456‬‬
‫‪217,291‬‬
‫אברות תעשיות בע"מ ‪297010‬‬
‫‪16,989‬‬
‫‪ 24.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫כלל פיננסים בע"מ ‪1102300‬‬
‫‪230,919‬‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ‬
‫‪5010129‬‬
‫רילון סדרה ‪3770070 2‬‬
‫‪492,350‬‬
‫אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ‬
‫‪1118496‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 24.07.2014‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 27.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 27.07.2014‬אג"ח‬
‫‪14:30‬‬
‫‪ 27.07.2014‬אג"ח‬
‫‪13:30‬‬
‫לנדמארק גרופ א' ‪1440023‬‬
‫‪0‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560048‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560055‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560071‬‬
‫‪247,100‬‬
‫‪ 27.07.2014‬אג"ח‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ 28.07.2014‬מבוטלת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 28.07.2014‬מבוטלת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 28.07.2014‬מבוטלת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪11,522‬‬
‫‪0‬‬
‫‪114,124‬‬
‫‪62,060‬‬
‫‪ 23.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 24.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור עדכון כתבי השיפוי שהוענקו לדירקטורים והענקת כתבי שיפוי‬
‫ופטור לנושאי משרה בחברה ובחברות בנות שאינם נמנים עם בעלי השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.11‬אישור עדכון כתבי השיפוי שהוענקו לד"ר זיגמונד בלובבנד למר משה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר אהוד שניג כדירקטור חיצוני לתקופה של ‪3‬‬
‫שנים‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת‬
‫‪2013‬‬
‫‪2 .2‬אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת‬
‫הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת ‪2014‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רפי רימוני כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דני רימוני כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר גדי רימוני כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר עומר ברנע כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של ד"ר דב רייכמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8 .8‬אישור הארכת התקשרות חברת הבת של החברה‪ ,‬רימוני פלסטי בע"מ בעד)א(‬
‫)להלן‪" :‬רימוני פלסטי"( בהסכם העסקה עם מר עופר וייס‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור הענקת תגמול חד פעמי למר עופר וייס‪ ,‬מנהל מפעל רימוני פלסט בעד)א(‬
‫צפון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הארכת כהונתו של דירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬מר אורן לידר‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר אבי מעוז לדירקטור חיצוני לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למר אורן לידר‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למר אבי מעוז‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור עדכון תנאי ההתקשרות עם מנכ"ל החברה‪ ,‬מר צביקה בר‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורית בחברה‪ ,‬גב' אורנה בן חיים‪ ,‬נגד)א(‬
‫אחותם של מר גבי מגנזי ומר יעקב מגנזי‪ ,‬בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן באשר לתגובת מחזיקי אגרות החוב לבקשה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר זאב קלימי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬לאשר כי מחזיקי אגרות החוב אינם מתנגדים להתקשרות המפרק בעסקה‬
‫למכירת טיטאן סיטי‪.‬‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב לצורך הצגתה בפני בית המשפט‬
‫הנכבד בקשר עם בקשת המפרק הזמני לכינוס אסיפות נושים לצורך מכר‬
‫"השלד הבורסאי"‪.‬‬
‫‪ .1‬העמדת הלוואה לביצוע פעולות בקשר עם נכס החברה בפולין‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר ומתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור הסדר ומתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור הסדר ומתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560089‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560097‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560014‬‬
‫זנלכל בע"מ ‪130013‬‬
‫‪149,835‬‬
‫סאן טים גרופ בע"מ ‪1106459‬‬
‫‪54,291‬‬
‫‪ 28.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫פועלים אי‪.‬בי‪.‬אי‪-.‬ניהול וחיתום בע"מ‬
‫‪1084482‬‬
‫‪228,801‬‬
‫‪ 28.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1131267‬‬
‫‪413,907‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1131275‬‬
‫‪172,612‬‬
‫‪ 28.07.2014‬אג"ח ח‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ 28.07.2014‬אג"ח ט‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ 29.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪625,229‬‬
‫‪ 29.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪34,588‬‬
‫‪63,199‬‬
‫‪0‬‬
‫ורדינון נדל"ן והשקעות בע"מ ‪28,621 114017‬‬
‫נטו מלינדה סחר בע"מ ‪1105097‬‬
‫‪ 28.07.2014‬מבוטלת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 28.07.2014‬מבוטלת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 28.07.2014‬מבוטלת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 28.07.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור הסדר ומתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור הסדר ומתתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור הסדר ומתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט כרואה חשבון‬
‫מבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב שינפלד כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' ניצה דנסקי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' רות ססובר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף בלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ 2013‬אשר‬
‫פורסמו ביום ‪19.3.2014‬‬
‫‪ .2‬אישור הארכת מינויו של רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עמוס לסקר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק בן בסט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר דוד חרמש כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר שגב חוסטיק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' ציפי הלברכט כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .8‬ש"ח‪ .‬אישור השבת העלות הישירה שהוציאו בעלי ענין בחברה לשם‬
‫העמדת ערבויות בנקאיות לטובת החברה בקשר עם יתרת הלוואת הקרקע ‪,‬‬
‫בסך כולל של ‪15,820‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.2013‬‬
‫ובדוח הדירקטוריון לתקופה זו‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד זיו האפט כרואה החשבון המבקר של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר צבי לובצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רון ויסברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון פרייטג כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר עומר קרייזל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הצעת החלטה‪ :‬אישור דחיית מועד רישום שעבודים‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הצעת החלטה‪ :‬אישור דחיית מועד רישום שעבודים‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה בהתאם להוראות תיקון‬
‫‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם דו"ש אחזקות וניהול )‪(1999‬‬
‫בע"מ‪ ,‬חברה בבעלות דן ושולה ורדינון‪ ,‬בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה‬
‫ביום ‪ 31.12.2013,‬לרבות דיווח הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון‬
‫המבקר‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד זיו האפט כרואה החשבון המבקר של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דוד עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עדי עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נטו מ‪.‬ע‪ .‬אחזקות בע"מ ‪168013‬‬
‫‪770,555‬‬
‫‪ 29.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אורן השקעות ג' ‪5920061‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.07.2014‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 30.07.2014‬נדחית‬
‫‪16:00‬‬
‫בריל תעשיות נעליים בע"מ ‪130,906 399014‬‬
‫טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ‬
‫‪629014‬‬
‫‪173,749,633‬‬
‫‪ 30.07.2014‬שנתית‬
‫‪16:30‬‬
‫אנרג'יקס‪-‬אנרגיות מתחדשות בע"מ‬
‫‪1123355‬‬
‫‪355,966‬‬
‫‪ 30.07.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמיהוד גולדין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף כהנוף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר דוד קורן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' גלית מלול כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור תשלום מענק חד פעמי למר יוסף כהנוף‪ ,‬סמנכ"ל הכספים‬
‫ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה‬
‫ביום ‪ 31.12.2013,‬לרבות דיווח הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון‬
‫המבקר‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד זיו האפט כרואה החשבון המבקר של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דוד עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עדי עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמיהוד גולדין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דוד זרנצ'נסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אריה פלדמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אשרור שטר הנאמנות‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עופר גנזי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר משה גנזי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שמעון בוסקילה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' נעמי קנרק כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר חן לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של הגב' איריס לוונשטיין כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר דן פרופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה‬
‫בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אורי סלונים כדירקטור בחברה לתקופת כהונה‬
‫בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף )יוסי( ניצני כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫ותנאי כהונתו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר ז'אן‪-‬מישל חלפון כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫ותנאי כהונתו‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור יעדי מענק כספי שנתי לנשיא ומנכ"ל החברה‪ ,‬מר ארז ויגודמן‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור תגמול הוני שנתי לנשיא ומנכ"ל החברה‪ ,‬מר ארז ויגודמן‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור רכישת כיסוי ביטוחי לאחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינוי משרד קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה‬
‫ביום ‪31.12.2013.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד ‪ KPMG‬סומך חייקין כרואה החשבון‬
‫המבקר של החברה לשנת ‪ 2014‬וקבלת דיווח על שכרו לשנת ‪.2013‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1105535 .‬‬
‫‪496,289‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1113034 .‬‬
‫‪801,410‬‬
‫אפיק הירדן אחזקות )‪ (2006‬בע"מ‬
‫‪1112937‬‬
‫‪0‬‬
‫בריינסוויי בע"מ ‪1100718‬‬
‫‪821,757‬‬
‫פוטומדקס‪ .‬אינק ‪1126226‬‬
‫‪903,520‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 30.07.2014‬מבוטלת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 30.07.2014‬מבוטלת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 30.07.2014‬אג"ח ב‬
‫חש‬
‫‪11:00‬‬
‫‪11/08‬‬
‫‪ 31.07.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪31.07.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫שנתית‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' דורית בן סימון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אורן פרנקל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור תנאי כהונתו של מר אורן פרנקל‪ ,‬למעט בכל הנוגע למתן כתב‬
‫פטור מאחריות‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור מתן פטור מאחריות למר פרנקל‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויה לראשונה של גב' אלונה שפר )קארו( כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור תנאי כהונתו של גב' אלונה שפר )קארו(‪ ,‬למעט בכל הנוגע למתן‬
‫כתב פטור מאחריות‪.‬‬
‫‪.12‬אישור מתן פטור מאחריות לגב' אלונה שפר )קארו(‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬אישור מינויו מחדש של מר רמי ארמון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה בנוגע לגמול דירקטורים‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.15‬אישור התקשרות החברה בהארכת הסכם הניהול עם אלוני חץ‪ ,‬בעלת‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.16‬אישור מחדש של התחייבותה של החברה לשיפוי יו"ר הדירקטוריון של‬
‫החברה‪ ,‬מר נתן חץ‪ ,‬מבעלי השליטה באלוני חץ שהינה בעלת השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪.17‬אישור מחדש של מתן פטור ליו"ר הדירקטוריון של החברה‪ ,‬מר נתן חץ‪,‬‬
‫מבעלי השליטה באלוני חץ שהינה בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אסיפות התייעצות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לנקיטת הליכים מקבץ הדיור ברמלה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לרבות דוח הדירקטוריון‪ ,‬לשנה‬
‫שנסתיימה ביום ‪31.12.2013.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אלי רוזנבאום כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גבריאל מגן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של ד"ר יובל לביא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מדיניות תגמול‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור עדכון תנאי התגמול של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר עוזי סופר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור הענקת תגמול הוני ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬ד"ר דוד זכות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור הענקת תגמול הוני למשנה למנכ"ל החברה‪ ,‬מר רונן סגל‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אשרור איחוד הון ושינוי תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר לואיס פל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ד"ר יואב בן דרור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ד"ר דולב רפאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דניס מקגרת' כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר טרבור האריס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ג'יימס סייט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר סטפן קונלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של משרד פאהן קנה ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה‬
‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ‬
‫‪675017‬‬
‫‪129,428‬‬
‫אפסק אגח א ‪1091032‬‬
‫‪0‬‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1125376‬‬
‫‪0‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560014‬‬
‫סובריין אג"ח א' ‪3560067‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 31.07.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫‪31.07.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪31.07.2014‬‬
‫‪8:30‬‬
‫אג"ח‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .9‬אישור עדכון תכנית התגמול ההוני של החברה לעובדי החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור ההצעה לעדכון תכנית התגמול ההוני של החברה לדירקטורים‬
‫שאינם עובדי החברה‪.‬‬
‫‪.11‬לאשר את ההחלטה המייעצת לגבי תגמולים ששולמו לנושאי משרה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪.12‬בחירת התדירות לאישור ההחלטה המייעצת לגבי תגמולים ששולמו‬
‫לנושאי משרה בחברה אחת לשנה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪.13‬בחירת התדירות לאישור ההחלטה המייעצת לגבי תגמולים ששולמו‬
‫לנושאי משרה בחברה אחת לשנתיים‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪.14‬בחירת התדירות לאישור ההחלטה המייעצת לגבי תגמולים ששולמו‬
‫לנושאי משרה בחברה אחת לשלוש שנים‪.‬‬
‫‪.15‬בחירת התדירות לאישור ההחלטה המייעצת לגבי תגמולים ששולמו‬
‫לנושאי משרה בחברה נמנע‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.16‬אישור דחיית מועד נעילת האסיפה לצורך קבלת הצבעות נוספות במידת‬
‫הצורך‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור בהתאם לסעיף ‪) 121‬ג( לחוק החברות בדבר כפל כהונה של מר‬
‫שלום אברבוך כיו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה‬
‫‪ .2‬אישור המשך העסקתו ושינוי תנאי העסקתו של מר שלום אברבוך‪ ,‬בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬כמנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון‬
‫‪ .3‬אישור המשך העסקתו ושינוי תנאי העסקתו של מר שמחה אברבוך‪ ,‬בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬כסמנכ"ל ומנכ"ל שיווק בחברת השיווק‬
‫‪ .4‬אישור המשך העסקתו ושינוי תנאי העסקתו של מר שאול אברבוך‪ ,‬בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬כסמנכ"ל בחברה‬
‫‪ .5‬אישור המשך העסקתו‪ ,‬ללא שינוי בתנאי העסקתו של קרוב של בעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬מר חיים אברבוך‪ ,‬מנהל תחום העץ הקשה והפרקטים‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור המשך העסקתו‪ ,‬ללא שינוי בתנאי העסקתו של קרוב של בעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬מר יוני שרם‪ .‬מנהל תחום העץ הרך‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור המשך העסקתו‪ ,‬ללא שינוי בתנאי העסקתו של קרוב של בעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬מר שמעיה עוז‪ .‬סוכן מכירות וגבייה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור המשך העסקתו‪ ,‬ללא שינוי בתנאי העסקתו של קרוב של בעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬גב' ענבר אברבוך‪ ,‬פקידת מכירות והזמנות‪.‬‬
‫‪ .1‬להסכים לבקשת מפרקי החברה בנוגע למימון פעילות והעסקת משרד‬
‫רו"ח יהודה ארליך ושות'‪.‬‬
‫‪ .1‬להסכים לבקשת מפרקי החברה בנוגע למימון פעילות והעסקת משרד‬
‫רו"ח יהודה ארליך ושות'‪.‬‬
‫בעד‬
‫אג"ח א‬
‫חש‬
‫‪12/11‬‬
‫‪ 31.07.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 31.07.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 31.07.2014‬אג"ח ו‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ .1‬עדכון מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב ומאת ב"כ מחזיקי אגרות החוב‬
‫והנאמנים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬עדכון מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב ומאת ב"כ מחזיקי אגרות החוב‬
‫והנאמנים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם הניהול עם חברת גומה אינטרפריזס‬
‫יבוא ויצוא בע"מ‪ ,‬חברה המצויה בבעלות מלאה של מר מנדלבאום סלו‪ ,‬בעל‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הארכת הסכם העסקה עם מנכ"ל החברה‪ ,‬הגב' מיכאלה פוקס‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710155‬‬
‫‪31,659‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710163‬‬
‫‪149,420‬‬
‫‪ 31.07.2014‬אג"ח ז‬
‫‪10:30‬‬
‫גטר גרופ בע"מ ‪1080845‬‬
‫‪149,991‬‬
‫‪ 03.08.2014‬נדחית‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית המועד הקובע ומועד התשלום של הקרן הריבית‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר המחאת מלוא זכויות התביעה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר זינגר‪ ,‬חתנו של בעל השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬כמנהל פעילות הצרכנות במגזר הצילום ובמגזר המיכון המשרדי‬
‫ומנהל פעילות התקשורת והכבלים‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נדחית‬
‫קפיטל פוינט בע"מ ‪1097146‬‬
‫‪40,127‬‬
‫‪03.08.2014‬‬
‫‪8:00‬‬
‫אשטרום נכסים בע"מ ‪251017‬‬
‫‪678,122‬‬
‫‪ 03.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550090‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.08.2014‬אג"ח א‬
‫‪15:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550108‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.08.2014‬אג"ח ב‬
‫‪15:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של ד"ר יהושע גלייטמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של פרופ' יהודה כהנא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שי זהר דוד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אריה וובר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬הצגת הדוחות הכספיים ודו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2031‬‬
‫‪ .6‬דיווח אודות שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה ‪ -‬עמית‪ -‬חלפון‬
‫רואה חשבון ‪ -‬לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2031‬‬
‫‪ .7‬אישור ואישרור התקשרות החברה עם ‪Axis Specialty Europe Ltd‬‬
‫)להלן‪ :‬המבטח( בפוליסת ביטוח אחראיות דירקטורים ונושאי משרה‪ ,‬לרבות‬
‫יועמ"ש ומבקר פנים‪ ,‬כפי שיהיו מעת לעת‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור מינויה של הגב' ענת ארביב אמיגה‪ ,‬כדירקטורית חיצונית בחברה‪,‬‬
‫לתקופת כהונה נוספת בת ‪ 3‬שנים כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬החל ממועד‬
‫סיום כהונתה‪ ,‬קרי ביום ‪ 10‬באוקטובר ‪.2104‬‬
‫‪ .9‬אישור תשלום מענק חד פעמי בסך ‪ 120,000‬ש )כולל מע"מ( למר שי דוד‬
‫זהר‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור תשלום מענק חד פעמי בסך ‪ 100,00‬ש )כולל מע"מ( לפרופ'‬
‫יהודה כהנא‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור שינויים בהסכמי ההעסקה של המנכ"לים המשותפים‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם נוסבאום כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר גיל גירון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ירון משורר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אלכס לישפיץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' דליה שאשו כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק רביד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר צבי סובל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .9‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .3‬כתב הצבעה נוסף‪-‬דחיית מועדי תשלום של קרן וריבית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬נקיטת פעולות לשם המשך מימוש נכסי החברה הרשומים למסחר ואשר‬
‫משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .2‬תמורת מכירת מניות מובילאייי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫‪ .3‬כתב הצבעה נוסף‪-‬דחיית מועדי תשלום של קרן וריבית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪.10‬לאשר התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪.11‬לאשר כי החברה תהא רשאית‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬באישור ועדת התגמול‬
‫והדירקטוריון של החברה‪ ,‬לחדש ו‪/‬או להרחיב במקרה הצורך‪ ,‬את ביטוח‬
‫אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה בחברה‪ ,‬שאינם בעלי‬
‫השליטה‪ ,‬לתקופות ביטוח נוספות וזאת למשך תקופה של שלוש שנים מתום‬
‫תוקפה של הפוליסה המוצעת באסיפה זו ובלבד שלא יחולו שינויים מהותיים‬
‫בתנאי ה‬
‫‪ .1‬נקיטת פעולות לשם המשך מימוש נכסי החברה הרשומים למסחר ואשר‬
‫משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .2‬תמורת מכירת מניות מובילאייי‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550116‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.08.2014‬אג"ח ג‬
‫‪15:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550140‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬נקיטת פעולות לשם המשך מימוש נכסי החברה הרשומים למסחר ואשר‬
‫‪ 03.08.2014‬אג"ח ג‬
‫חש ‪ 3/13‬משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .2‬תמורת מכירת מניות מובילאייי‪.‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550132‬‬
‫‪0‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550124‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬נקיטת פעולות לשם המשך מימוש נכסי החברה הרשומים למסחר ואשר‬
‫משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .2‬תמורת מכירת מניות מובילאייי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫‪ .3‬כתב הצבעה נוסף‪-‬דחיית מועדי תשלום של קרן וריבית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪ .‬אלקטרוניקה בע"מ‬
‫‪1085141‬‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪611012‬‬
‫ריט ‪ 1‬בע"מ ‪1098920‬‬
‫‪13,115‬‬
‫‪ .3‬כתב הצבעה נוסף‪-‬דחיית מועדי תשלום של קרן וריבית‪.‬‬
‫‪ .1‬נקיטת פעולות לשם המשך מימוש נכסי החברה הרשומים למסחר ואשר‬
‫‪ 03.08.2014‬אג"ח ב‬
‫חש ‪ 3/13‬משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .2‬תמורת מכירת מניות מובילאייי‪.‬‬
‫‪ .3‬כתב הצבעה נוסף‪-‬דחיית מועדי תשלום של קרן וריבית‪.‬‬
‫‪ .1‬נקיטת פעולות לשם המשך מימוש נכסי החברה הרשומים למסחר ואשר‬
‫‪ 03.08.2014‬אג"ח א‬
‫חש ‪ 3/13‬משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .2‬תמורת מכירת מניות מובילאייי‪.‬‬
‫‪ .3‬כתב הצבעה נוסף‪-‬דחיית מועדי תשלום של קרן וריבית‪.‬‬
‫‪1,426,457‬‬
‫‪1,366,969‬‬
‫מפעלים פטרוכימים בע"מ ‪0 7560014‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560048‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560055‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560071‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560089‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560097‬‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪247,100‬‬
‫‪114,124‬‬
‫‪62,060‬‬
‫‪34,588‬‬
‫‪63,199‬‬
‫‪210,390‬‬
‫אורתם סהר הנדסה בע"מ ‪59,813 1103464‬‬
‫נייר חדרה בע"מ ‪632018‬‬
‫‪758,382‬‬
‫‪ 04.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 04.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 04.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:30‬‬
‫‪ 04.08.2014‬מבוטלת‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ 04.08.2014‬מבוטלת‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ 04.08.2014‬מבוטלת‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ 04.08.2014‬מבוטלת‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ 04.08.2014‬מבוטלת‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ 04.08.2014‬מבוטלת‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ 04.08.2014‬אג"ח א‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 05.08.2014‬שנתית‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 06.08.2014‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם בעלי השליטה בחברה לעדכון תנאי נגד)א(‬
‫מסגרת הלוואה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בתוספת להסכם שירותים עם סגן יו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪ ,‬מר נדב גרינשפון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של הגב' אירית שלומי לתקופה של ‪ 3‬שנים‬
‫כדירקטורית חיצונית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור מתן שירותי ייעוץ ללא תמורה לחברה‪ ,‬על ידי מר דוד גרנות‬
‫)המעניק גם שירותי ייעוץ לחברת האם של החברה(‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אורי דורי כיו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר נחום כחבר בדירקטוריון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של אילן לבנון נחום כחבר בדירקטוריון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר חי נתוביץ' כחבר בדירקטוריון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ניצן צדוק כחבר בדירקטוריון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינוי משרד רו"ח ברייטמן אלמגור כרואה החשבון המבקר לחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרותה של החברה עם חברת כלל אנרגיה מתקדמת בע"מ‬
‫מבוטלת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫בנק לאומי לישראל בע"מ ‪604611‬‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪ 06.08.2014‬שנתית‬
‫‪10:30‬‬
‫ישראל קנדה )ט‪.‬ר( בע"מ ‪434019‬‬
‫‪209,672‬‬
‫קרסו מוטורס בע"מ ‪1123850‬‬
‫‪1,350,002‬‬
‫‪ 06.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 06.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫בית‪-‬הזהב בע"מ ‪235010‬‬
‫‪157,724‬‬
‫‪ 06.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אי‪.‬ג'י‪.‬אר‪.‬אי בע"מ ‪365015‬‬
‫‪39,404‬‬
‫‪ 06.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬בחירה מחדש ברואי החשבון המבקרים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬תיקון תקנון הבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬בחירת מר דוד אבנר כדירקטור בבנק‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬בחירת עו"ד גלעד ברנע כדירקטור בבנק‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬בחירת ד"ר סאמר חאג יחיא כדירקטור בבנק‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬בחירת עו"ד אביה אלף כדירקטורית חיצונית בבנק בהתאם להוראה ‪301‬‬
‫לפיקוח על הבנקים‬
‫‪ .8‬בחירת פרופ' חיים לוי כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראה ‪301‬‬
‫לפיקוח על הבנקים‬
‫‪ .9‬בחירת רו"ח יחיאל בורוכוף כדח"צ בבנק בהתאם לסעיף ‪ 329‬לחוק‬
‫החברות‬
‫‪.10‬בחירת גב' צפורה סמט כדח"צית בבנק בהתאם לסעיף ‪ 329‬לחוק‬
‫החברות‬
‫‪.11‬אישור הארכת החלטת מסגרת בעניין פוליסת ביטוח‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אשור מילוי תפקיד ובדבר גילוי ע"י נושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' אורית סתו כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יואל קרסו‪ ,‬שלמה קרסו‪ ,‬ציפורה מזרחי‪,‬‬
‫אריאל קרסו‪ ,‬יוני גולדשטיין קרסו‪ ,‬אורלי חושן‪ ,‬שרה קרסו בוטון‪ ,‬משה קרסו‪,‬‬
‫יורם בן חיים‪ ,‬ז'ול מיכאל פולק וגב' תמר גוטליב כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם )בייגה( שוחט כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬מינוי ד"ר משה ברקת כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מתן התחייבות לשיפוי לד"ר משה ברקת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מענק בגין שנת ‪ 2013‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר גולן רובינשטין‪ ,‬מבעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬בסך של ‪ 300‬א' ש‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות עם מנכ"ל החברה בתיקון לחוזה הניהול שעניינו הכללת נגד)א(‬
‫מנגנון לתשלום מענק שנתי לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אלכס ספיר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רותם רוזן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר חנן אליטוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מור נרדיה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מענק עזיבה למר יוגב חדד‪ ,‬סמנכ"ל הכספים היוצא של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור רכישת פוליסת ביטוח מסוג ‪ Run Off‬לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫שכיהנו בחברה נכון ‪ .‬ליום ‪ 24‬באפריל ‪.2014‬‬
‫‪ .9‬לאשר את התגמול למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬לאשר את מימוש אופציה שניתנה לחברה על ידי בעלת השליטה בחברה‪ ,‬נגד)א(‬
‫להתקשרות בעסקה לרכישת בית מלון במנהטן‪ ,‬ניו‪-‬יורק‪.‬‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אג"ח‬
‫א‪.‬דורי בניה בע"מ ‪1128248‬‬
‫‪79,238‬‬
‫‪06.08.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אלקטרה נדל"ן בע"מ ‪1094044‬‬
‫‪323,669‬‬
‫‪ 07.08.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫קומפיוגן בע"מ ‪1085208‬‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪ 07.08.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ‬
‫‪1102219‬‬
‫‪74,992‬‬
‫‪ 07.08.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי החברה בקשר עם הודעתה לגבי סטייה מהותית‬
‫באומדנים המשמשים את החברה לדוחותיה הכספיים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬נקיטת הליכים משפטיים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון‬
‫המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור תיקון הסכם הניהול אלקו‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור הגדלת ההון הרשום‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה לראשונה של גב' איריס שפירא ילון כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור מינויו לראשונה של מר איתן מחובר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .10‬אישור הענקת כתב שיפוי וכיסוי ביטוחי לדירקטורים החיצוניים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור תיקון הסכם שירותי הניהול בין החברה לבין מנכ"ל החברה‪ ,‬מר‬
‫שאול )שי( וינברג‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של פרופ' רות ארנון כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של ד"ר ענת כהן דיג כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של מר מרטין גרסטל כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של מר דב הרשברג כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי‪ ,‬קסירר ושות' כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה‪.‬‬
‫‪ .6‬תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה ‪ -‬החלפת סעיף ‪ 2‬לתזכיר בהתאם‬
‫לנוסח המצורף לדוח הזימון‪.‬‬
‫‪ .7‬תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה ‪ -‬החלפת סעיף ‪ 5‬לתזכיר בהתאם‬
‫לנוסח המצורף לדוח הזימון‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה ‪ -‬לפי הנוסח המצורף לדוח‬
‫הזימון‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור תיקון בתנאי העסקתה של מנכ"ל החברה אשר מכהנת גם כנשיאת‬
‫החברה וחברה בדירקטוריון‪.‬‬
‫‪.10‬אישור הענקת ‪ 100‬א' אופציות של החברה לד"ר ענת כהן דיג‪ ,‬מנכ"ל‬
‫ונשיאת החברה וכן ‪ 50‬א' אופציות של החברה למר מרטין גרסטל יו"ר‬
‫הדירקטוריון‪ .‬ד"ר ענת כהן דיג‪ ,‬וכן הענקת מענק דומה על סכום ‪ 59‬א' דולר‬
‫למר מרטין גרסטל‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪.11‬אישור הכללת יו"ר הדירקטוריון בתכנית האצת הבשלת אופציות שניתנת‬
‫לדירקטורים שהם לא חלק מהנהלת החברה ד"ר ענת כהן דיג‪ ,‬וכן הענקת‬
‫מענק דומה על סכום ‪ 59‬א' דולר למר מרטין גרסטל‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור הענקת מענק חד פעמי מיוחד לשנת ‪ 2013‬על סכום ‪ 116‬א' דולר‬
‫למנכ"ל החברה ד"ר ענת כהן דיג‪ ,‬וכן הענקת מענק דומה על סכום ‪ 59‬א'‬
‫דולר למר מרטין גרסטל‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪.13‬אישור מענק שנתי למנכ"ל וליו"ר הדירקטוריון עבור השנים ‪2015 2014,‬‬
‫ו‪ 2016 -‬בהינתן עמידה במטרות ויעדים מסוימים‪.‬‬
‫‪.14‬אישור הגדלת מספר המניות הזמינות להנפקה תחת תכנית התמריץ של‬
‫החברה מ‪ 2010 -‬בעוד ‪ 3‬מ' מניות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר רפאל אלול‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אג"ח ד‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫‪33,423‬‬
‫‪07.08.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫מדיגוס בע"מ ‪1096171‬‬
‫‪77,232‬‬
‫‪ 08.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1105170‬‬
‫‪24,632‬‬
‫‪ 10.08.2014‬אג"ח א‬
‫‪11:00‬‬
‫עילדב השקעות בע"מ ‪1083658‬‬
‫‪107,322‬‬
‫‪ 10.08.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫קפיטל פוינט בע"מ ‪1097146‬‬
‫‪67,676‬‬
‫‪10.08.2014‬‬
‫‪8:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור דחיית מועדים לבקשת החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬אישור דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬ההתקשרות הראשונה המוצעת ‪ -‬התקשרות בהסכמי הקצאה עם ניצעים‪ .‬בעד)א(‬
‫‪ .2‬ההתקשרות השנייה המוצעת ‪ -‬התקשרות בהסכם הקצאה עם אורבימד‬
‫ישראל פרטנרס‪ ,‬הנמנית על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח מאת החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרותה של החברה בהסכם ניהול עם חברה פרטית בבעלות‬
‫ושליטה מלאה של יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר רונן שטרנבך‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון‬
‫המבקר לחברה וקבלת דיווח על שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה בנוגע למתן כתב התחייבות לשיפוי לנושאי משרה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישורו של הסדר בהתאם להוראות סעיף ‪ 350‬לחוק החברות שעניינו‬
‫הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה )סדרה ‪ (5‬באופן שהמועד‬
‫האחרון למימוש כתבי האופציה ידחה ליום ‪ 20‬בחודש אוקטובר ‪) 2014‬כולל(‪.‬‬
‫נגד‬
‫קפיטל פוינט בע"מ ‪1128362‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10.08.2014‬‬
‫‪8:30‬‬
‫אופציה‬
‫‪ .1‬אישורו של הסדר בהתאם להוראות סעיף ‪ 350‬לחוק החברות שעניינו‬
‫הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה )סדרה ‪ (5‬באופן שהמועד‬
‫האחרון למימוש כתבי האופציה ידחה ליום ‪ 20‬בחודש אוקטובר ‪) 2014‬כולל(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אמפל סדרה ג ‪1120740‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10.08.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫ארית תעשיות בע"מ ‪587014‬‬
‫‪28,785‬‬
‫‪ 11.08.2014‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬חידוש כהונת הדירקטור צבי לוי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬חידוש כהונת הדירקטור שלום בן‪-‬אליהו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬הארכת כהונתו של חיים שטפלר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בעד)א(‬
‫שניה של ‪ 3‬שנים וכן קביעת שכור בהתאם לסכומים המזעריים בתקנות‬
‫הגמול‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .6‬חידוש והארכת תנאי כהונת יו"ר דירקטוריון ובעל השליטה בחברה‬
‫לתקופה של ‪ 3‬שנים החל מיום ‪01/11/2014‬‬
‫בעד‬
‫אתלון השקעות בע"מ ‪383018‬‬
‫‪8,446‬‬
‫‪ 11.08.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬התקשרות החברה בחוזה ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה ואישור תנאי הפוליסה כ"עסקת מסגרת" לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31.12.2013‬ובדוח‬
‫הדירקטוריון על מצב ענייני החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה סטלין )סטן( בהרטי וויטלי פרוס‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של משרד עמית חלפון כרואה החשבון המבקר של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור הקצאה פרטית חריגה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫בי קומיוניקיישנס בע"מ ‪1107663‬‬
‫‪1,972,079‬‬
‫‪ 11.08.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫אינטרנט גולד ‪ -‬קווי זהב בע"מ‬
‫‪1083443‬‬
‫‪680,945‬‬
‫‪ 11.08.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫מצלאוי חברה לבניה בע"מ ‪64,465 1106749‬‬
‫‪ 11.08.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1123371‬‬
‫בנק דקסיה ישראל בע"מ ‪711010‬‬
‫‪298,333‬‬
‫‪477,370‬‬
‫‪ 11.08.2014‬אג"ח ב‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ 12.08.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫סולומון אחזקות בע"מ ‪102012‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 12.08.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫א‪.‬נ‪.‬ה‪ -‬אפריל נדל"ן החזקות )‪617,655 (2012‬‬
‫בע"מ ‪1127265‬‬
‫‪120,326‬‬
‫נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ‬
‫‪6430136‬‬
‫‪50,050‬‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1124650‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .6‬בכפוף לאישור ההקצאה הפרטית החריגה‪ ,‬אישור מינויים מחדש של רוס‬
‫מקדונלד לורד סימון רידינג וגורדון אדוארד כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר שאול אלוביץ'‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אור אלוביץ'‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר בני גבאי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש רו"ח מבקר ‪ -‬סומך חיקיין )‪(KPMG‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר שאול אלוביץ'‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר פליקס כהן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יוסף אלוביץ'‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬גב' ענת ויינר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬מר דודי עזרא‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬גב' שושנה שידלו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש רו"ח מבקר ‪ -‬סומך חייקין )‪(KPMG‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬הקדמת המועד הקובע ומועד התשלום למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬בחירת מר הרי לנגמן לראשונה כדירקטור חיצוני‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור תנאי העסקה של סגן ומ"מ יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר משה קלצ'ין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר אייבי מאיר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אייבי מאיר כדירקטור חיצוני‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק עידן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אלמפרד סולומון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של גב' טובה לנל כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן סולומון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינוי משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב )סדרה אין חוו"ד)א(‬
‫‪ 12.08.2014‬אג"ח ‪1‬‬
‫‪.(1‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב )סדרה אין חוו"ד)א(‬
‫‪ 12.08.2014‬אג"ח‬
‫להמרה ז ז'(‪.‬‬
‫‪13:00‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אישור שימוש בכספים‪.‬‬
‫‪ 12.08.2014‬אג"ח ג‬
‫‪12:00‬‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫דה לסר גרופ לימיטד ‪1127299‬‬
‫‪257,985‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550116‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 12.08.2014‬אג"ח ג‬
‫‪12:30‬‬
‫‪ 12.08.2014‬אג"ח ג‬
‫‪16:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550140‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 12.08.2014‬אג"ח ג‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪16:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550108‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 12.08.2014‬אג"ח ב‬
‫‪16:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550132‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 12.08.2014‬אג"ח ב‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪16:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550090‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 12.08.2014‬אג"ח א‬
‫‪16:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550124‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 12.08.2014‬אג"ח א‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪16:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .1‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב )סדרה אין חוו"ד)א(‬
‫ג'(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬קבלת החלטות בקשר עם מכירת מניות יוזר טרנד בע"מ‪-‬בעד חלופה ‪1‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬קבלת החלטות בקשר עם מכירת מניות יוזר טרנד בע"מ‪-‬בעד חלופה ‪2‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬בעד הצעת בעל השליטה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬בעד הצעת כהן‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬החזר חוב לבנק מזרחי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬קבלת החלטות בקשר עם מכירת מניות יוזר טרנד בע"מ‪-‬בעד חלופה ‪.1‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬קבלת החלטות בקשר עם מכירת מניות יוזר טרנד בע"מ‪-‬בעד חלופה ‪.2‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬קבלת החלטות בקשר עם מכירת מניות יוזר טרנד בע"מ‪-‬נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬הצעות לרכישת מניות יוזר טרנד‪-‬בעד הצעת בעל השליטה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬הצעות לרכישת מניות יוזר טרנד‪-‬בעד הצעת כהן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬הצעות לרכישת מניות יוזר טרנד‪-‬נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬החזר חוב לבנק מזרחי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬קבלת החלטות בקשר עם מכירת מניות יוזר טרנד בע"מ‪-‬בעד חלופה ‪.1‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬קבלת החלטות בקשר עם מכירת מניות יוזר טרנד בע"מ‪-‬בעד חלופה ‪.2‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬קבלת החלטות בקשר עם מכירת מניות יוזר טרנד בע"מ‪-‬נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬הצעות לרכישת מניות יוזר טרנד‪-‬בעד הצעת בעל השליטה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬הצעות לרכישת מניות יוזר טרנד‪-‬בעד הצעת כהן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬הצעות לרכישת מניות יוזר טרנד‪-‬נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬החזר חוב לבנק מזרחי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬קבלת החלטות בקשר עם מכירת מניות יוזר טרנד בע"מ‪-‬בעד חלופה ‪.1‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬קבלת החלטות בקשר עם מכירת מניות יוזר טרנד בע"מ‪-‬בעד חלופה ‪.2‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬קבלת החלטות בקשר עם מכירת מניות יוזר טרנד בע"מ‪-‬נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬הצעות לרכישת מניות יוזר טרנד‪-‬בעד הצעת בעל השליטה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬הצעות לרכישת מניות יוזר טרנד‪-‬בעד הצעת כהן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬הצעות לרכישת מניות יוזר טרנד‪-‬נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬החזר חוב לבנק מזרחי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬קבלת החלטות בקשר עם מכירת מניות יוזר טרנד בע"מ‪-‬בעד חלופה ‪.1‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬קבלת החלטות בקשר עם מכירת מניות יוזר טרנד בע"מ‪-‬בעד חלופה ‪.2‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬קבלת החלטות בקשר עם מכירת מניות יוזר טרנד בע"מ‪-‬נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬הצעות לרכישת מניות יוזר טרנד‪-‬בעד הצעת בעל השליטה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬הצעות לרכישת מניות יוזר טרנד‪-‬בעד הצעת כהן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬הצעות לרכישת מניות יוזר טרנד‪-‬נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬החזר חוב לבנק מזרחי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬קבלת החלטות בקשר עם מכירת מניות יוזר טרנד בע"מ‪-‬בעד חלופה ‪.1‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬קבלת החלטות בקשר עם מכירת מניות יוזר טרנד בע"מ‪-‬בעד חלופה ‪.2‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬קבלת החלטות בקשר עם מכירת מניות יוזר טרנד בע"מ‪-‬נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬הצעות לרכישת מניות יוזר טרנד‪-‬בעד הצעת בעל השליטה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬הצעות לרכישת מניות יוזר טרנד‪-‬בעד הצעת כהן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬הצעות לרכישת מניות יוזר טרנד‪-‬נמנע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬החזר חוב לבנק מזרחי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם מר ניר פלג בהסכם ניהול‪ ,‬ומינויו כיו"ר‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור עדכון בתנאיהן של כתבי האופציות שהוקצו למר אילן בן גיגי‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אילן בן גיגי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אמנון אדורם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר זהר טל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר ניר פלג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק סולטן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור שינוי שם החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר דוד כהן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬אסי ברטפלד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬ברק משרקי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של דירקטורית ‪ -‬גב' ליאורה פרט לוין‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר שיר אלרואי‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר שרון זוזובסקי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מ‬
‫‪1105204‬‬
‫‪42,396‬‬
‫‪ 14.08.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינוי לראשונה משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר‬
‫לחברה וקבלת דיווח על שכרו‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של פרופ' בנעד גולדווסר לדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אקסלנס השקעות בע"מ ‪1080639‬‬
‫‪895,307‬‬
‫‪ 14.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬מר יהושע גינזבורג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫קשרי תעופה בע"מ ‪413013‬‬
‫‪48,116‬‬
‫‪ 14.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין מר יורם מוטעי‪ ,‬בגין כהונתו‬
‫כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬עדכון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫צאם מוצרי מזון )ישראל( בע"מ‬
‫‪342014‬‬
‫‪56,238‬‬
‫‪ 14.08.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר בגין שנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש רואה חשבון מבקר ‪ -‬פאהן קנה ושות'‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר שנדור הופשטטר‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר דוד ג'רי שוורץ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר ג'ורג' גרוסמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר ארון בלימן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אורד בע"מ ‪1104496‬‬
‫‪71,490‬‬
‫מנופים פיננסים לישראל )מפל( בע"מ ‪210,299‬‬
‫‪366013‬‬
‫‪844,949‬‬
‫כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ‬
‫‪810010‬‬
‫‪ 13.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 13.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 13.08.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר אריה אידלסון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫קבוצת א‪.‬דורי בע"מ ‪473017‬‬
‫‪184,402‬‬
‫‪ 14.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪14:30‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1081116‬‬
‫‪370,047‬‬
‫‪ 14.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170190‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 14.08.2014‬אג"ח ט‬
‫חש‬
‫‪12:00‬‬
‫‪12/12‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר מיכאל שבי‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר שי שבי‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר ערן פרנקל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬הארכת העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר שי שבי‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬הארכת הסכם שירותים בין החברה לבין חברת נכסי משפחת שבי מ‪.‬‬
‫בע"מ‬
‫‪.13‬אישור כהונת קרובי משפחה מדרגה ראשונה כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬הארכת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ואישור עסקת מסגרת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אריה מינטקביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דור סגל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר שרון זוזובסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל צאיג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' רינת רמלר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינוי משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה החשבון‬
‫המבקר לחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור מינויה לראשונה של מר גב' רות דהן פורטנוי כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אלון בכר‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אליעזר אברהם ברנדר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר רון הדסי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר שלומי קלסי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר יואב כפיר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר בועז ליפשיץ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר נדב לבני‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬איחוד מניות החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר רון הדסי‪ ,‬לכהן כמנכ"ל החברה בפועל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור תגמול ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר רון הדסי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור הסכם שירותים עם בועז ליפשיץ‪ ,‬דירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬אישור תגמול לדירקטורים שאינם חיצוניים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬מינוי רו"ח מחדש ‪ -‬בריטמן אלמגור זהר ושות'‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.15‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לשכור את שירותיו של עורך דין רם יולוס' ממשרד‬
‫יולוס גזית ושות' לצורך הכנת חוות דעת בקשר עם תביעות החוב שהוגשה‬
‫ע"י רשויות המס למפרקי החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן לשכור את שירותיו של עורך דין שמעון כהן ממשרד‬
‫כהן ושות' לצורך הכנת חוות דעת בקשר עם תביעות החוב שהוגשה ע"י‬
‫רשויות המס למפרקי החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬נגד מינוי עורך דין‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170166‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 14.08.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לשכור את שירותיו של עורך דין רם יולוס' ממשרד‬
‫יולוס גזית ושות' לצורך הכנת חוות דעת בקשר עם תביעות החוב שהוגשה‬
‫ע"י רשויות המס למפרקי החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן לשכור את שירותיו של עורך דין שמעון כהן ממשרד‬
‫כהן ושות' לצורך הכנת חוות דעת בקשר עם תביעות החוב שהוגשה ע"י‬
‫רשויות המס למפרקי החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬גד מינוי עורך דין‪.‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬
‫‪544,593‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560089‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560097‬‬
‫סטאר נייט טכנולוגיות בע"מ‬
‫‪2200145‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1113232‬‬
‫‪33,319‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות חוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית העמדה לפרעון מיידי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1113240‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1113257‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1113703‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1116466‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1116284‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1116474‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1116391‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1121185‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1113745‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1116300‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1113752‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1113760‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1116383‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1116417‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הראל סל בע"מ ‪1124189‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1120856‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1116441‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1116292‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1128560‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 14.08.2014‬אג"ח ב‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬אג"ח ה‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬אג"ח ו‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬אג"ח‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות חוב‬
‫)סדרה ב'(‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות חוב‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪59,579‬‬
‫‪0‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫הראל סל בע"מ ‪1122613‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1116458‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1128164‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1122621‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1127786‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1127778‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1128172‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1128180‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1123231‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1128198‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1128206‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1128214‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1128578‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1130343‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1130988‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1130996‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1130350‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1123249‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1131002‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1124163‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1124171‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1120856‬‬
‫‪0‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560071‬‬
‫‪61,630‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1130376‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל מטבעות בע"מ ‪1128974‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל מטבעות בע"מ ‪1128941‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל מטבעות בע"מ ‪1129014‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל מטבעות בע"מ ‪1128990‬‬
‫‪0‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי רו"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫‪ 14.08.2014‬אג"ח ד‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן‪.‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת‬
‫ללא חוות דעת‬
‫ללא חוות דעת‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫הראל סל בע"מ ‪1124155‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1130368‬‬
‫‪0‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אגח ח ‪1170141‬‬
‫‪0‬‬
‫רוזבאד נדל"ן בע"מ ‪192013‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.08.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫גולן מוצרי פלסטיק בע"מ ‪1091933‬‬
‫‪152,725‬‬
‫‪ 17.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093046‬‬
‫‪0‬‬
‫זד‪.‬בי‪.‬איי‪.‬בע"מ ‪751032‬‬
‫‪9,764‬‬
‫‪ 17.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 17.08.2014‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ‬
‫‪1123777‬‬
‫אספן גרופ בע"מ ‪3130275‬‬
‫‪312,531‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.08.2014‬תעודת סל ‪ .1‬מינוי רו"ח‪.‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לשכור את שירותיו של עורך דין רם יולוס' ממשרד‬
‫‪ 14.08.2014‬אג"ח‬
‫יולוס גזית ושות' לצורך הכנת חוות דעת בקשר עם תביעות החוב שהוגשה‬
‫‪12:00‬‬
‫ע"י רשויות המס למפרקי החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן לשכור את שירותיו של עורך דין שמעון כהן ממשרד‬
‫כהן ושות' לצורך הכנת חוות דעת בקשר עם תביעות החוב שהוגשה ע"י‬
‫רשויות המס למפרקי החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬נגד מינוי עורך דין‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של דירקטורים‬
‫‪ .3‬מינוי רואי חשבון‬
‫‪ .4‬אישור גמול דירקטורים‬
‫‪ .5‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה‬
‫‪ .6‬אישור תנאי כהונה של מר שלמה בראון‬
‫‪ .7‬התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה‬
‫‪403,730‬‬
‫‪ 17.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 17.08.2014‬אג"ח ה‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן מלמד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דורון סטניצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יהודה כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אורי שובל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' שרה פרקר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר חיים להט כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב שן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר תמיר מייזלס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר מעיין כצנלסון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר צור אלון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מינוי משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרו"ח המבקר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬אישור התקשרות בין החברה לבין בעל השליטה בהסכם למתן שירותים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬אישור התקשרות בין החברה לבין בעל השליטה בהסכם להצבת חברי‬
‫קיבוץ‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מחדש של הענקת כתבי שיפוי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם היירקס ובעלי מניותיה בהסכם הקצאה‬
‫ובעסקת מיזוג‪ ,‬וכן אישור הקצאת מניות גיוס ההון לבעלי עניין ולמשקיעים‪,‬‬
‫וכן אישור מדיניות התגמול החדשה ואישור ההחלטות המפורטות בסעיפים‬
‫‪ 6.9-6.1‬כאשר העסקה והנושאים הנלווים לה מובאים לאישור האסיפה‬
‫כמקשה אחת‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח מסוג ‪ Off-Run‬עבור נושאי‬
‫משרה ודירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬גב' מיכל טייכר‬
‫‪ .1‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב )סדרה אין חוו"ד)א(‬
‫ה'(‪.‬‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫מבני תעשיה בע"מ ‪2260412‬‬
‫‪1,496,881‬‬
‫כלל פיננסים בע"מ ‪1102300‬‬
‫‪236,448‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪46,348‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬
‫‪263,092‬‬
‫‪17.08.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪ 17.08.2014‬אג"ח‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ 17.08.2014‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 17.08.2014‬אג"ח א‬
‫‪10:00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪3,864‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780216‬‬
‫‪0‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780208‬‬
‫‪0‬‬
‫אינרום תעשיות בנייה בע"מ‬
‫‪1132356‬‬
‫‪768,700‬‬
‫‪ 17.08.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‬
‫‪ 17.08.2014‬אג"ח ב‬
‫חש ‪6/14‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫‪ 17.08.2014‬אג"ח‬
‫אחש‬
‫‪12:00‬‬
‫‪6/14‬‬
‫‪ .1‬מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬מר ישראל טאובר‬
‫‪ 18.08.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .2‬מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬גב' הילה אמסטרדם‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪12,371 1082353‬‬
‫אג"ח יד‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ 18.08.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫דנאל )אדיר יהושע( בע"מ ‪314013‬‬
‫‪680,588‬‬
‫‪ 18.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫מיקרונט בע"מ ‪1099787‬‬
‫‪51,839‬‬
‫אשטרום נכסים בע"מ ‪2510162‬‬
‫‪588,132‬‬
‫מעיינות טמדא בע"מ ‪404012‬‬
‫‪109,275‬‬
‫‪ 18.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 18.08.2014‬אג"ח ‪8‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 19.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא והסופי של אגרות החוב )סדרה‬
‫יד'(‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן באשר לתגובת מחזיקי החוב לבקשת החברה לפדיון‬
‫מוקדם אשר הוגשה לבית המשפט )"הבקשה"(‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות חוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מחדש רו"ח ברייטמן אלמגור זהר כרואה החשבון המבקר‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אריה ובר לדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב לוקסנברג לדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר תירוש לדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר שוהם לדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יהל שחר לדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גברת דליה אבידר לויטין לדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו לראשונה של מר אלדד אברהם לדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו לראשונה של מר חן שרייבר לדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ברק דותן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ניר כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף בן שלום כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דן אשנר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של הגב' דפנה אליאס כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור הארכת ההתקשרות למתן שירותי ניהול ע"י בעלת השליטה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מתן התחייבות לשיפוי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויה מחדש של הגב' איילת חייק כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר זיו ניר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר שי לוסטגרטן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא של אגרות החוב )סדרה ‪.(8‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫תדביק בע"מ ‪443010‬‬
‫‪0‬‬
‫גליל מור ‪ -‬מוצרים פיננסים בע"מ‬
‫‪1108877‬‬
‫רבד בע"מ ‪526012‬‬
‫‪264,869‬‬
‫‪144,960‬‬
‫מפעלי פ‪.‬מ‪.‬ס‪ .‬מיגון בע"מ ‪315010‬‬
‫‪386,371‬‬
‫‪ 20.08.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫בונוס ביוגרופ בע"מ ‪485011‬‬
‫‪47,089‬‬
‫‪ 20.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫ביטוח ישיר ‪ -‬השקעות פיננסיות‬
‫בע"מ ‪1127331‬‬
‫אלספק הנדסה בע"מ ‪1090364‬‬
‫‪304,668‬‬
‫‪ 20.08.2014‬אג"ח י‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 21.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪53,288‬‬
‫‪ 19.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 19.08.2014‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 20.08.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר רוני נפתלי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר גיורא נפתלי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר יצחק שרם‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬ביצוע הצעת רכש עצמית לרכישת מניות החברה וכתבי אופציה )סדרה ‪ (2‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬הארכת תוקף כתבי השיפוי לנושאי משרה מקרב בעל השליטה‪ ,‬ל‪ 3-‬שנים בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תיקון תקנה ‪) 76‬ג( בתקנון החברה‪ ,‬לפי הנוסח המצורף להודעה זו‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬להורות לחברה כיצד למכור את התמורות שהוקצו לה במסגרת הסדר‬
‫החוב של צים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר שרון זכות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר שרון בעד)א(‬
‫זכות‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור תשלום בונוס למנכ"ל החברה‪ ,‬מר שרון זכות‪ ,‬בגין שנת ‪2013‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דניאל בלום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אבי בלום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גרשון בן ברוך‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יעקב יחיאלי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬חידוש תנאי העסקתו של מר דניאל בלום‪ ,‬בעל השליטה‪ ,‬כמנכ"ל משותף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬חידוש תנאי העסקתו של מר אבי בלום‪ ,‬בנו של בעל השליטה‪ ,‬כמנכ"ל‬
‫משותף‬
‫‪ .9‬חידוש תנאי העסקתה של גב' רבקה ברק‪ ,‬בתו של בעל השליטה‪,‬‬
‫כסמנכ"ל משאבי אנוש ומנהלת קשרי משקיעים‬
‫‪.10‬חידוש תנאי העסקתה של גב' דבורה פרנקנטל‪ ,‬בתו של בעל השליטה‪,‬‬
‫כסמנכ"ל מלאי וחומרים‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ד"ר שי מרצקי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף רויך כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של עו"ד רחל בן ארי כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר גיל שפירא כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של עו"ד אבי סלונים כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל בנלולו כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬הקצאת אופציות לדירקטורים החיצוניים‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינוי משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר לחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא של אגרות החוב )סדרה י'(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר בועז גולדשמידט‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫ביוקנסל בע"מ ‪1126788‬‬
‫‪46,790‬‬
‫‪ 21.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ‬
‫‪810010‬‬
‫‪855,478‬‬
‫‪ 21.08.2014‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫מגה אור החזקות בע"מ ‪1127323‬‬
‫‪230,186‬‬
‫‪ 21.08.2014‬אג"ח ג‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 21.08.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 21.08.2014‬אג"ח ג‬
‫‪14:30‬‬
‫‪ 21.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 24.08.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫יצוא‪-‬חברה להשקעות בע"מ ‪218,021 704015‬‬
‫‪ 24.08.2014‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫איי‪.‬די‪.‬איי הנפקות )‪ (2010‬בע"מ‬
‫‪1127349‬‬
‫אס‪.‬די‪.‬אס )סטאר מערכות בטחוניות( ‪0‬‬
‫בע"מ ‪2960110‬‬
‫ג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות בע"מ ‪7,628‬‬
‫‪1084433‬‬
‫‪68,120‬‬
‫מרתון השקעות בע"מ ‪486027‬‬
‫‪141,708‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר יורם הררי‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר מרדכי משולם‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬ד"ר אברהם אורטל‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של דירקטורית ‪ -‬גב' ליאת בנימיני‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬חידוש הסכם העסקה למר יורם הררי‪ ,‬בעל השליטה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬חידוש הסכם העסקה לגב' רונית הררי‪ ,‬רעייתו של בעל השליטה‪ ,‬כמנהלת בעד)א(‬
‫הכספים של החברה‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪2013‬‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד סומך חייקין כרו"ח המבקר של החברה והסמכת‬
‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬ד"ר אהרון שוורץ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר עופר גולדברג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬פרופ' בנעד גולדווסר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר גיל מילנר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי לראשונה של דירקטור חיצוני ‪ -‬פרופ' איתמר שליט‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬הארכת כהונתם של הדירקטורים בחברה‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .4‬אישור תנאי כהונתו של מר אליהו בן עמרם כדירקטור חיצוני‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונן של אגרות החוב)סדרה ג'(‪.‬‬
‫‪ .1‬אישרור כהונת הנאמן עד לפרעונן המלא של תעודות ההתחייבות )סדרה‬
‫ג'(‪.‬‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן להעמיד לפירעון מיידי את יתרת החוב הבלתי מסולקת של‬
‫החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב)סדרה ג'(‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי רו"ח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬לרבות לדירקטורים‬
‫הנמנים על בעל השליטה בחברה וקרוביו‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בהסכם ניהול עם וויי‪-‬בוקס ‪ -‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מר יעקב גורסד כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור שינוי שם החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .7‬אישור מינוי רואה חשבון מבקר לחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב גורסד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף תורג'מן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויה מחדש של הגב' שרה ויינשטיין כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויה מחדש של הגב' שרית חרל"פ כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר זלמן שובל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ ‪20,264 771014‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 24.08.2014‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫מדיקל קומפרישין סיסטם )די‪.‬בי‪.‬אן‪(.‬‬
‫בע"מ ‪1096890‬‬
‫אימקו תעשיות בע"מ ‪282012‬‬
‫‪173,532‬‬
‫‪89,019‬‬
‫‪ 24.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 24.08.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫בית‪-‬הזהב בע"מ ‪235010‬‬
‫‪150,343‬‬
‫‪ 24.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון שובל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר משה באואר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עובד בן עוזר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר פנחס וולובלסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של הגב' תמר צ'חנובר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .7‬אישור מינוי מחדש משרד רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .8‬אישור הארכת תנאי העסקתו של גדעון שובל כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .9‬אישור הארכת מינויו מחדש של מר גדעון שובל כמ"מ יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.10‬אישור הארכת כהונתו של מר זלמן שובל כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.11‬אישור הארכת תנאי כהונתו של מר זלמן שובל כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות‪ ,‬רואי חשבון כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר מיכה שקדי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ניצן צדוק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עודד שמיר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר דב לוקסנבורג כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אורי מור כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מדיניות התגמול‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור עדכון תנאי ההעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר דב לוקסנברג‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור עדכון תנאי ההעסקה של יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר עודד שמיר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬תיקון נוסח כתב התחייבות לשיפוי דירקטורים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬תיקון נוסח כתב התחייבות לשיפוי המנכ"ל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו ותנאי כהונתו של מר איתן נחום‪ ,‬למשרת מנכ"ל זמני‪,‬‬
‫במקביל לכהונתו כיו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ב‪ 31-‬לדצמבר ‪ .2031‬דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור למנות מחדש את משרד רואי החשבון זיו‪-‬האפט כרואי החשבון‬
‫המבקרים של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם בן דוד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אפרים גרימברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רון יקיר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דן יקיר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של הגב' נילי יקיר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינוי מחדש של מר חי פדות כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של הגב' ענת אופיר ונגר כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גברת לירז רגב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש מר של מרדכי רובינשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גולן רובינשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אודי רובינשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב גולדמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫רימוני תעשיות בע"מ ‪1080456‬‬
‫‪207,576‬‬
‫‪ 24.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫ירושלים מימון והנפקות )‪(2005‬‬
‫בע"מ ‪1127422‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710155‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710163‬‬
‫י‪.‬רשי בע"מ ‪1104355‬‬
‫‪130,574‬‬
‫‪ 24.08.2014‬אג"ח ט‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 24.08.2014‬אג"ח ו‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 24.08.2014‬אג"ח ז‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 24.08.2014‬אג"ח א‬
‫‪14:00‬‬
‫ג'י‪.‬אף‪.‬סי גרין פילדס קפיטל בע"מ‬
‫‪1122688‬‬
‫‪79,246‬‬
‫‪ 25.08.2014‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫אפריל נדל"ן סדרה ‪1127273 2‬‬
‫‪0‬‬
‫קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ‬
‫‪8230146‬‬
‫אי‪.‬בי‪.‬אי‪ .‬בית השקעות בע"מ‬
‫‪175018‬‬
‫‪79,974‬‬
‫‪ 25.08.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 25.08.2014‬אג"ח ג‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 26.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪32,137‬‬
‫‪148,600‬‬
‫‪25,221‬‬
‫‪398,800‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .7‬אישור מינוי משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרו"ח המבקר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו של מר אילן ארידור כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בהסכם ניהול בין החברה וחברת הבת שלה‪ ,‬רימוני‬
‫פלסט בע"מ לבין ה"ה דני רימוני‪ ,‬גדי רימוני ורפי רימוני‪ ,‬באמצעות חברה או‬
‫חברות בבעלותם‪.‬‬
‫‪ .1‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא של אגרות החוב )סדרה ט(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הצעתה המתוקנת של החברה‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הצעתה המתוקנת של החברה‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור נקיטת הליכי פירוק ו‪/‬או מכירה של חברות ושותפויות לא פעילות‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דחיית מועדים‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של אביעד פרידמן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה לראשונה של גברת גילה מלכה כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא של אגרות החוב )סדרה ‪.(2‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫ירושלים מימון והנפקות )‪(2005‬‬
‫בע"מ ‪1127414‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380047‬‬
‫‪139,115‬‬
‫‪12,358‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380054‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.08.2014‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380104‬‬
‫‪146,928‬‬
‫‪ 26.08.2014‬אג"ח ‪4‬‬
‫‪13:00‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינוי משמרת‪-‬חברה לשירותי נאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות אין חוו"ד)א(‬
‫החוב )סדרה ג'( של החברה חלף רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רו"ח זיו האפט כרואה החשבון המבקר לחברה וקבלת‬
‫דיווח על שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דוד ויסברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ 26.08.2014‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 26.08.2014‬אג"ח ‪2‬‬
‫‪13:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר צבי לובצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמנואל קוק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דוד לובצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של גב' אלה אלקלעי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון פרייטג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר ארנון טיברג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור גמול לדירקטור חיצוני‪ ,‬מר ארנון טיברג‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישרור כהונת הנאמן עד לפרעונם המלא והסופי של אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי הנאמנים בנוגע לשיחות שנוהלו עם החברה‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי הנאמנים בנוגע לשיחות שנוהלו עם החברה‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי הנאמנים בנוגע לשיחות שנוהלו עם החברה‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .2‬דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‬
‫‪851,530‬‬
‫‪ 27.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 27.08.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ‬
‫‪810010‬‬
‫איי‪.‬די‪.‬אן גלובל אקוויטי בע"מ‬
‫‪824011‬‬
‫כרמל אולפינים ‪1113091‬‬
‫‪803,824‬‬
‫חברה לנכסים ולבנין בע"מ ‪699017‬‬
‫‪1,354,055‬‬
‫סאן טים גרופ בע"מ ‪1106459‬‬
‫‪58,088‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170166‬‬
‫‪0‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170190‬‬
‫‪0‬‬
‫איתמר מדיקל בע"מ ‪1102458‬‬
‫‪379,604‬‬
‫‪ 27.08.2014‬אג"ח א‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 28.08.2014‬נדחית‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ 28.08.2014‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 28.08.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 28.08.2014‬אג"ח ט‬
‫חש‬
‫‪10:00‬‬
‫‪12/12‬‬
‫‪ 31.08.2014‬מבוטלת‬
‫‪9:00‬‬
‫סומוטו לימיטד ‪1129451‬‬
‫‪84,020‬‬
‫‪36,260‬‬
‫‪31.08.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מר אליהו בן עמרם כדירקטור חיצוני‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בנושא העמדת שירותי ניהול לחברה ע"י אומדן תכנון‬
‫אסטרטגיה וייעוץ כלכלי בע"מ‪ ,‬חברה בבעלות מנכ"ל החברה ובעל השליטה‪,‬‬
‫מר אברהם נחמיה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מתן התחייבות לשיפוי מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מתן התחייבות לפטור למנכ"ל החברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל דוברובסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם נחמיה כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יהונתן פאד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינוי משרד רו"ח קוסט‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר‬
‫לחברה וקבלת דיווח על שכרו‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור מתן התחייבות לפטור לדירקטורים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬תיקון שטר הנאמנות‪.‬‬
‫‪ .1‬עדכון והארכת תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג משולש הופכי‬
‫‪ .1‬אשרור ההחלטה שהתקבלה באסיפה מיום ‪14.8.2014,‬ליתן הוראות‬
‫לנאמן לשכור את שירותיו של עורך דין לצורך הכנת חוות דעת‪.‬‬
‫‪ .1‬אשרור ההחלטה שהתקבלה באסיפה מיום ‪ , 14.8.2014‬ליתן הוראות‬
‫לנאמן לשכור את שירותיו של עורך דין לצורך הכנת חוות דעת‪.‬‬
‫‪ .1‬הארכת ההתקשרות בהסכם ייעוץ עם ד"ר גיורא ירון‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון‬
‫משותף‬
‫‪ .2‬הארכת ההתקשרות בהסכם ייעוץ עם מר מרטין גרסטל‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון‬
‫משותף‬
‫‪ .3‬הענקת כתבי אופציה למר מרטין גרסטל‪ ,‬יו"ר דירקטוריון משותף‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .4‬תיקון נוסח כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר אינם‬
‫נחשבים בעלי שליטה ו‪ /‬או שלבעלי השליטה בחברה אין עניין אישי בהענקתם‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .5‬תיקון נוסח כתב השיפוי לדירקטורים‪ ,‬אשר לבעלת השליטה בחברה יש‬
‫עניין אישי בהתקשרות עמם‬
‫‪ .6‬חידוש כתב השיפוי לדירקטורים‪ ,‬אשר לבעלת השליטה בחברה יש עניין‬
‫אישי בהתקשרות עמם‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה בנוגע להרכב הדירקטוריון‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של דירקטור בלתי תלוי ‪ -‬מר אילן בירן‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של דירקטור בלתי תלוי ‪ -‬מר מורי בלומנפלד‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.10‬תיקון תקנון החברה ‪ -‬הגדלת ההון הרשום‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.11‬מינוי מחדש של דירקטור‪ -‬מר גארי אליס‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.12‬מינוי מחדש של דירקטור‪ -‬מר מרטין גרסטל‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.13‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר‪ -‬סומך חייקין‪ ,‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫‪.14‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫דיון)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם ‪ Genieo‬בעסקה לרכישת ‪Genieo.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490180‬‬
‫‪6,600‬‬
‫‪ 01.09.2014‬אג"ח ז‬
‫‪12:00‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫‪3,093,674‬‬
‫‪ 01.09.2014‬מבוטלת‬
‫‪16:00‬‬
‫יורו טרייד נדל"ן ‪1101054‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.09.2014‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ‬
‫‪1118496‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.09.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫תכשיטי כפריס בע"מ ‪1080829‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 02.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫‪31,228‬‬
‫‪ 02.09.2014‬אג"ח ד‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע לבקשת החברה למינוי מומחה‬
‫כלכלי‪.‬‬
‫‪ .2‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫קמן קפיטל בע"מ ‪1106806‬‬
‫‪181,242‬‬
‫וויטסמוק תוכנה בע"מ ‪216010‬‬
‫‪56,834‬‬
‫‪ .1‬אישור הענקת כתבי אופציה למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫‪17,434,569‬‬
‫‪ 02.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 03.09.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 03.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים עם החברה‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור חיצוני ‪ -‬מר חגי הרמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מתן כתב שיפוי למר חגי הרמן‪ ,‬בכפוף למינויו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫פריורטק בע"מ ‪328013‬‬
‫‪261,096‬‬
‫‪ 03.09.2014‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול החדשה לנושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור חידוש תוקף ותיקון הסכם העסקה של מנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬עדכון ע"י המנהל המיוחד אודות פעולות שנעשו‪ ,‬לרבות תוצאות נסיעה‬
‫לחו"ל‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬דיווח המפרק הזמני‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬דיון התייעצות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר פנחס רוזנטל‬
‫מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כמשנה למנכ"ל וכן כמנהל לענייני שיווק‬
‫בחברה‪ ,‬באמצעות חברה בשליטתו‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול למתן שירותי מנכ"ל‪ ,‬עם‬
‫מר פיליפ גרינהולץ‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כמנכ"ל ויו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪ ,‬באמצעות חברה בשליטתו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה‪ ,‬עם גב' בתיה סגל‬
‫מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬המכהנת כמנהלת רשת החנויות בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬הארכת התקשרות החברה בהסכם שירותים משפטיים עם עו"ד יוסף סגל‪,‬‬
‫מבעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר פיליפ גרינהולץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר פנחס רוזנטל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של אברהם משה סגל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' מתיה גרינהולץ כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' בתיה סגל כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויה מחדש של גב' פנינה רוזנטל כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר גבריאל נווה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מינוי משרד בריטמן אלמגור זהר כרואה החשבון המבקר לחברה‬
‫וקבלת דיווח על שכרו‪.‬‬
‫‪.13‬אישור כהונת יו"ר הדירקטוריון כמנכ"ל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הענקת מענקים שנתיים בגין שנת ‪ 2013‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יותם נגד)א(‬
‫שטרן‪ ,‬וליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר רפי עמית‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .2‬אישור יעדי המענקים השנתיים לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יותם‬
‫שטרן‪ ,‬וליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר רפי עמית‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש רו"ח מבקר ‪ -‬רווה רביד‪ ,‬והסמכרת הדירקטוריון לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪17,879,730‬‬
‫‪ 03.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:20‬‬
‫‪ 03.09.2014‬אג"ח א‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 03.09.2014‬אג"ח ב‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 04.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1105535 .‬‬
‫‪515,032‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1113034 .‬‬
‫‪880,076‬‬
‫יוניטרוניקס )‪) (1989‬ר"ג( בע"מ‬
‫‪1083831‬‬
‫‪65,115‬‬
‫נייר חדרה בע"מ ‪632018‬‬
‫‪697,304‬‬
‫‪ 04.09.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬
‫‪15,990,817‬‬
‫‪ 04.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫פיברולן בע"מ ‪1096130‬‬
‫‪8,985‬‬
‫תפרון בע"מ ‪1082585‬‬
‫‪21,862‬‬
‫אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ‬
‫‪720011‬‬
‫‪254,154‬‬
‫‪ 07.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫גזית‪-‬גלוב בע"מ ‪126011‬‬
‫‪8,021,075‬‬
‫‪ 07.09.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫אבגול תעשיות ‪ 1953‬בע"מ‬
‫‪1100957‬‬
‫מלרג ‪ 2011‬הנדסה וקבלנות בע"מ‬
‫‪1094622‬‬
‫‪975,121‬‬
‫‪ 07.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 08.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪13,699‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪04.09.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ 07.09.2014‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד שוטף‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מחדש של השתתפות סדרה א' בנציגות המשותפת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מחדש של השתתפות סדרה ב' בנציגות המשותפת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד עמית חלפון כרואה החשבון המבקר לחברה וקבלת‬
‫דיווח על שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינוי של מר חיים שני והגב' ברקת שני כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יואל סלע כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מחדש של הסכמי העסקתם של מר חיים שני וגב' ברקת שני‪ ,‬בעלי נגד)א(‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬המכהנים כמנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה וסמנכ"ל משאבי‬
‫אנוש וכדירקטורית בחברה‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .6‬תיקון הסכמי העסקה של מר חיים שני והגב' ברקת שני‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מחדש של כתב השיפוי והפטור למר חיים שני והגב' ברקת שני‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר שלמה לירן‪ ,‬מנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום ‪31.12.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות עם הפניקס בפוליסת ביטוח לאחריות נושאי משרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מסגרת להתקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בעסקת המיזוג‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם טרימפיט‪ ,‬חברה פרטית הקשורה לקבוצת‬
‫נובל הנמנים על בעלי השליטה בחברה‪ ,‬להשכרת נכס לידי טרימפיט‬
‫ולקבלת שירותי מיון‪ ,‬אריזה ושילוח מידי טרימפיט‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור עדכון שכרו החודשי של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר גלעד יעבץ‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור עדכון שכרו החודשי של סמנכ"ל ההדסה והתפעול בחברה‪ ,‬מר‬
‫עמית פז‬
‫‪ .3‬אישור עדכון שכרו החודשי של סמנכ"ל השיווק‪ ,‬מכירות פיתוח עסקי של‬
‫החברה‪ ,‬מר צפריר יואלי‬
‫‪ .1‬אישור חידוש התקשרות החברה עם קבוצת נורסטאר בהסכם ניהול‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מתן שיפוי לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .4‬אישור מינוי רו"ח מבקר‪ ,‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שי פלפל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר גארי אפשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר דאגלס ססלר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של הגב' נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונה והעסקה של מר דיוויד מלדרם כמנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מתן התחייבות לפטור ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר ערן מיטל‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫אי‪.‬ג'י‪.‬אר‪.‬אי בע"מ ‪365015‬‬
‫‪65,979‬‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ‬
‫‪5010129‬‬
‫‪422,911‬‬
‫אקסטרא פלסטיק בע"מ ‪4950036‬‬
‫‪1,975‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 08.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 08.09.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 08.09.2014‬אג"ח א‬
‫‪10:30‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪0 1115674‬‬
‫‪08.09.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪63,126 1123447‬‬
‫‪08.09.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪0 1120815‬‬
‫‪08.09.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪48,270 1123454‬‬
‫‪08.09.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪35,820 1123462‬‬
‫‪08.09.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪75,902 1115195‬‬
‫‪08.09.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪0 1132802‬‬
‫‪08.09.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח ו‬
‫חש ‪7/14‬‬
‫חירון‪-‬מסחר השקעות ומבנה תעשיה‬
‫בע"מ ‪150011‬‬
‫‪352,351‬‬
‫‪ 09.09.2014‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור מתן התחייבות לשיפוי ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר ערן מיטל‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬התחייבות לפטור לדירקטורים אשר אינם נמנים עם בעלי השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬התחייבות לשיפוי לדירקטורים אשר אינם נמנים עם בעלי השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסות ביטוח עתידיות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור הכללת דירקטורים ונושאי משרה בפוליסת הביטוח ובפוליסות‬
‫העתידיות‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר את מימוש אופציה שניתנה לחברה על ידי בעלת השליטה בחברה‪ ,‬נגד)א(‬
‫להתקשרות בעסקה לרכישת בית מלון במנהטן‪ ,‬ניו‪-‬יורק‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כמשרד‬
‫רואי החשבון של המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם אבישי ישראלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רונן ישראל כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הסמכת הנציגות לניהול משא ומתן עם החברה לגיבוש הסדר חוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬כרית לתשלום הוצאות ושכר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬הצעת לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הרחבת סמכויות הנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הצעת לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הצעת לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הרחבת סמכויות הנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הצעת לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הצעת לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הצעת לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הצעת לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הרחבת סמכויות הנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של הגב' רונית אמיר‪-‬רוט כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אימיק לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור תנאי העסקת הגב' רונית אמיר‪-‬רוט‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫פטרוכימיים א' ‪7560014‬‬
‫‪0‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560048‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560055‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560071‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560089‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560097‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380104‬‬
‫‪290,750‬‬
‫‪141,051‬‬
‫גילאון ב' ‪5240080‬‬
‫‪0‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560139‬‬
‫‪0‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560147‬‬
‫קבוצת ברן בע"מ ‪286013‬‬
‫‪0‬‬
‫‪187,140‬‬
‫ווידמד בע"מ ‪1099928‬‬
‫‪2,129‬‬
‫‪ 10.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ‬
‫‪1084904‬‬
‫‪406,376‬‬
‫‪ 10.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫‪140,762‬‬
‫‪69,458‬‬
‫‪39,013‬‬
‫‪69,160‬‬
‫‪ 09.09.2014‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 09.09.2014‬אג"ח ב‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ 09.09.2014‬אג"ח ג‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ 09.09.2014‬אג"ח ד‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ 09.09.2014‬אג"ח ה‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ 09.09.2014‬אג"ח ו‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 09.09.2014‬אג"ח ‪4‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 09.09.2014‬אג"ח‬
‫‪12:30‬‬
‫‪ 09.09.2014‬אג"ח א‪-‬‬
‫רמ‬
‫‪17:00‬‬
‫חש‪8/13‬‬
‫‪ 09.09.2014‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ 10.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .6‬אישור תנאי העסקת מר אריה אמיר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור תנאי העסקת מר רוזנר דן‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור תנאי העסקת מר יונתן לב‪-‬ארי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור עסקת מסגרת להתקשרות החברה בביטוח אחריות מעת לעת‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מכירת מניות בתי זיקוק לנפט בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬מכירת מניות בתי זיקוק לנפט בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מכירת מניות בתי זיקוק לנפט בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מכירת מניות בתי זיקוק לנפט בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מכירת מניות בתי זיקוק לנפט בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מכירת מניות בתי זיקוק לנפט בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב )סדרה ‪ 2‬ו‪-‬סדרה ‪ (4‬וקביעת‬
‫סמכויותיה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח ב" כ הנאמן בדבר ההתפתחויות משפטיות ממועד אסיפת המחזיקים אין חוו"ד)א(‬
‫האחרונה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטות בקשר עם ההליכים המשפטיים‪.‬‬
‫‪ .1‬מכירת מניות בתי זיקוק לנפט‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬מכירת מניות בתי זיקוק לנפט‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר צבי ליבר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטורית חיצונית ‪ -‬גב' אסתר לוצאטו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מר יהודה מימון לתפקיד מנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בהסכם שירותים בין החברה לבין מר יהודה מימון‪,‬‬
‫למתן שירותי מנכ"ל‪ ,‬בכפוף למינויו כמנכ"ל‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מר יהודה מימון לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬ככל‬
‫שיאושר מינויו כמנכ"ל החברה‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מר יהודה מימון לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬ככל שלא‬
‫יאושר מינויו כמנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין סמכות מינוי מנכ"ל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין סמכות מינוי יו"ר דירקטוריון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .5‬אישור איחוד הון המניות של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור דוח ועדת תגמול לשנת ‪.2013‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר כרו"ח המבקר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר פיטר שלדון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של ד"ר צבי מרום כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר עופר בר‪-‬נר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של ד"ר גדעון שטיאט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור חוזה העסקה חדש של מנכ"ל החברה‪ ,‬ד"ר צבי מרום‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550116‬‬
‫‪0‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550140‬‬
‫‪0‬‬
‫אלומיי קפיטל בע"מ ‪1082635‬‬
‫‪337,130‬‬
‫שופרסל בע"מ ‪777037‬‬
‫‪2,180,491‬‬
‫‪ 11.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380047‬‬
‫‪13,070‬‬
‫ברם תעשיות בע"מ ‪1094515‬‬
‫‪69,595‬‬
‫‪ 11.09.2014‬אג"ח ‪2‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 14.09.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫רקח תעשיה פרמצבטית בע"מ‬
‫‪1081009‬‬
‫פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ‬
‫‪1102128‬‬
‫קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ‬
‫‪1102532‬‬
‫קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ ‪507012‬‬
‫‪66,717‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪210,324‬‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪204,108‬‬
‫‪129,525‬‬
‫‪72,350‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .9‬אישור תנאי העסקה של מר עופר בר‪-‬נר‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור תיקון למדיניות התגמול‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום של ריבית לסדרה ג‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חמי רפאל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של הגב' אניטה לבין כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי ביגניץ כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור תנאי כהונתו של מר מרדכי ביגניץ כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור גמול דירקטורים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬מר אהרון אדלר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬מר אלדד מזרחי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬מר גדעון שור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור המשך התקשרות החברה עם אורגניק מרקט בע"מ‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .6‬אישור מחדש למתן כתב שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם מקרב בעלי‬
‫השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי השליטה‬
‫בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתבי שיפוי להם‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב )סדרה ‪ (2‬ו‪)-‬סדרה ‪(4‬‬
‫וקביעת סמכויותיה‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות עם חברת ח‪ .‬ברמלי אחזקות והארכת הסכם שירותי‬
‫ניהול‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות עם מר חי ברמלי בדבר העסקתו כנשיא החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור בדבר הארכת הסכם העסקה עם מר יצחק בובליל‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הענקת כתב שיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור לכהונת יו"ר הדירקטוריון ולכהונת מנכ"לית החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור לכהונת יו"ר הדירקטוריון ולכהונת מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח התקופתי של החברה‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של מר ניצן ספיר כדירקטור‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של מר חיים וייספיש כדירקטור‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .4‬מינוי גב' דינה עמיר כדירקטורית‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש לכהונה של משרד רואי החשבון‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ 10.09.2014‬אג"ח ג‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום של ריבית לסדרה ג‪.‬‬
‫‪ 10.09.2014‬אג"ח ג‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה נחמה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ 11.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר רן פרידריך כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪14.09.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ 14.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 14.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.09.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 14.09.2014‬אג"ח א‬
‫‪15:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום קרן‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫ב‪.‬גאון אחזקות בע"מ ‪1104751‬‬
‫‪87,953‬‬
‫‪ 15.09.2014‬אג"ח א‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬עדכון בדבר מצב עסקי החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬
‫‪548,762‬‬
‫איי‪.‬אי‪.‬אס החזקות בע"מ ‪431015‬‬
‫‪518,381‬‬
‫‪ 15.09.2014‬אג"ח ב‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 16.09.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות חוב‬
‫)סדרה ב(‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2013.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש משרד רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים גייר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫חלל‪-‬תקשורת בע"מ ‪1092345‬‬
‫‪1,029,228‬‬
‫מהדרין בע"מ ‪686014‬‬
‫‪498,391‬‬
‫רוזבאד נדל"ן בע"מ ‪1920123‬‬
‫‪74,673‬‬
‫‪ 16.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 16.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 16.09.2014‬מבוטלת‬
‫‪15:00‬‬
‫קמור בע"מ ‪1320118‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.09.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫קמור בע"מ ‪1320134‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.09.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫קמור בע"מ ‪1320167‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.09.2014‬אג"ח ח‬
‫חש‬
‫‪12:00‬‬
‫‪11/12‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬
‫‪262,160‬‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ‬
‫‪1081165‬‬
‫‪5,788,064‬‬
‫‪ 16.09.2014‬אג"ח א‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 17.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1124650‬‬
‫‪49,400‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של הגב' מירי קידרון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה לראשונה של עו"ד נועה גייר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של רו"ח יעקב לסקוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור חידוש ועדכון ההתקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול לחברה על‬
‫ידי בעל השליטה בחברה מר חיים גייר‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור מינויו לראשונה של מר שמואל מסנברג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הארכת תוקף כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי בעד)א(‬
‫השליטה או קרובו‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬מר נתן גלבוע‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקיה‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטות בנוגע להעמדת יתרת החוב הבלתי מסולקת לפירעון‬
‫מידי‪.‬‬
‫‪ .1‬העמדת הלוואות מקופת החברה‪ ,‬על ידי המפרקים הזמניים של החברה‪,‬‬
‫לעובדים לשעבר של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬הסמכת המפרקים הזמניים של החברה לטפל בשם מחזיקי אגרות החוב‬
‫בכלל זכויות התביעה הקיימות למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬העמדת הלוואות מקופת החברה‪ ,‬על ידי המפרקים הזמניים של החברה‪,‬‬
‫לעובדים לשעבר של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬הסמכת המפרקים הזמניים של החברה לטפל בשם מחזיקי אגרות החוב‬
‫בכלל זכויות התביעה הקיימות למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬העמדת הלוואות מקופת החברה‪ ,‬על ידי המפרקים הזמניים של החברה‪,‬‬
‫לעובדים לשעבר של החברה‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הסמכת המפרקים הזמניים של החברה לטפל בשם מחזיקי אגרות החוב‬
‫בכלל זכויות התביעה הקיימות למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר ‪ -‬סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את קסירר‪,‬‬
‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬ה"ה שלמה אליהו )יו"ר(‪ ,‬רונית אברמזון‪ ,‬ישראל בעד)א(‬
‫אליהו וד"ר גבריאל פיקר‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬מר יעקב דנון‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪0 1116003‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪0 1116011‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪0 1116029‬‬
‫‪ 17.09.2014‬אג"ח ג‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 17.09.2014‬אג"ח א‬
‫חש‬
‫‪12:00‬‬
‫‪11/09‬‬
‫‪ 17.09.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 17.09.2014‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור שימוש בכספים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬לאשר לחברה ולנאמן לשנות את מועד החלוקה כפי שנקבע בהצעת‬
‫ההחלטה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬לאשר לחברה ולנאמן לשנות את מועד החלוקה כפי שנקבע בהצעת‬
‫ההחלטה‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר לחברה ולנאמן לשנות את מועד החלוקה כפי שנקבע בהצעת‬
‫ההחלטה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ‬
‫‪1118496‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪138016‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.09.2014‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ 18.09.2014‬נדחית‬
‫‪10:30‬‬
‫מדיקל קומפרישין סיסטם )די‪.‬בי‪.‬אן‪(.‬‬
‫בע"מ ‪1096890‬‬
‫‪156,499‬‬
‫‪ 18.09.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ‬
‫‪823013‬‬
‫‪331,244‬‬
‫‪18.09.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫שנתית‬
‫מגה אור החזקות בע"מ ‪1104488‬‬
‫‪308,077‬‬
‫‪18.09.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אדגר השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪1820083‬‬
‫‪634,422‬‬
‫‪ 18.09.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫אוריין ש‪.‬מ‪ .‬בע"מ ‪1103506‬‬
‫‪208,156‬‬
‫‪ 21.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:30‬‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ ‪1101518‬‬
‫‪217,654‬‬
‫‪ 21.09.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪0‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת המחזיקים בקשר עם הסדר הנושים עם החברה‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה‪ ,‬בצירוף דוח הדירקטוריון על דיון)א(‬
‫מצב ענייני החברה ליום ‪31.12.2013.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוין מחדש של גב' הדס רוזנברג כיו"ר דירקטוריון החברה וגב' טל בעד)א(‬
‫מיש ורד כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור תנאי התגמול המוצעים לדירקטור מר ג'רלד פלדמן‪.‬‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתב פטור לדירקטור מר ג'רלד פלדמן‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬החזר הוצאות למר יצחק חג'ג'‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי מר יצחק חג'ג' ליו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי משרד עמית חלפון רואי חשבון ומשרד קדרון ושות' כרו"ח מבקרים‬
‫וקבלת דיווח על שכרם‬
‫‪ .5‬אישור מתן התחייבות לפטור למר דורון רוזנבלום‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מתן התחייבות לשיפוי למר דורון רוזנבלום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של דירקטורים )שאינם דח"צ( לדירקטוריון החברה ‪ -‬ה"ה‬
‫יצחק חג'ג'‪ ,‬עידו חג'ג'‪ ,‬צבי גרינוולד ודורון רוזנבלום‬
‫‪ .1‬אישור הארכת תוקף הסכם ניהול עם מר צחי נחמיאס‪ ,‬בעל השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬כיו"ר הדירקטוריון‬
‫‪ .2‬אישור מחדש של הסכם העסקה בין החברה לבין היועצת המשפטית של‬
‫החברה‪ ,‬גב' אפרת דרורי‪ ,‬רעייתו של בעל השליטה‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה ובחברות הבנות שלה‬
‫‪ .4‬אישור הסכם מסגרת להתקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות של החברה‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דח"צ ‪ -‬גב' רלי דנון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר דורון שניידמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אבינועם שניידמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר משה )מוקי( שניידמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר זאב אבלס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של גברת ציפורה קרפל כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינוי משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כמשרד‬
‫רואי החשבון של המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬הארכת תוקפו של הסכם הניהול בין החברה לבין מר חן למדן‪ ,‬בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‬
‫‪ .2‬הענקה מחדש של כתב שיפוי למר למדן בגין כהונתו כדירקטור ומנכ"ל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬הענקת כתבי פטור ושיפוי למר יעקב רז‪ ,‬המכהן כדירקטור בלתי תלוי‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינוייו מחדש של ד"ר אהרון שוורץ כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של ד"ר בי ג'יי בורמן כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של ד"ר רפי הופשטיין כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של ד"ר סנדרה פאנם כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .6‬אישור הענקת אופציות לד"ר סנדרה פאנם‪ ,‬המכהנת כדירקטורית בחברה נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מענק אופציות לד"ר מיכאל אנגל‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מענק אופציות לד"ר בי ג'יי בורמן‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מענק אופציות לד"ר רפי הופשטיין‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מענק אופציות לד"ר סנדרה פאנם‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור תיקון במדיניות התגמול של החברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬אישור מינוי משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כרו"ח המבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים )למעט דח"צים(‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר עידו חממה‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬אישור הענקת מענק מיוחד למר עידו חממה‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .4‬אישור המשך כהונת משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫והסמכת הדירקטורין לקבוע את שכרו‬
‫‪ .5‬עדכון בדבר סקירת ועדת הביקורת והדירקטוריון‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים של החברה‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור מינוי משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כמשרד‬
‫רואי החשבון של המבקר של החברה‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר עדי כהן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מענק אופציות לד"ר אהרון שוורץ‬
‫חממה מאיר סחר )‪ (1996‬בע"מ‬
‫‪1104785‬‬
‫‪98,695‬‬
‫טיב טעם הולדינגס ‪ 1‬בע"מ ‪255,455 103010‬‬
‫‪ 21.09.2014‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 21.09.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חגי שלום כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל כרמון כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אהרון מידן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אסף גרוס כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360019‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.09.2014‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬בחירת זהות היועץ המשפטי לצורך ביצוע חקירות נדרשות לבחינת מיצוי‬
‫זכויות התביעה של החברה‪-‬עו"ד יוסי שגב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360043‬‬
‫‪82,199‬‬
‫‪ 21.09.2014‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .2‬בחירת זהות היועץ המשפטי לצורך ביצוע חקירות נדרשות לבחינת מיצוי‬
‫זכויות התביעה של החברה‪-‬נאור גרשט עורכי דין‪.‬‬
‫‪ .1‬בחירת זהות היועץ המשפטי לצורך ביצוע חקירות נדרשות לבחינת מיצוי‬
‫זכויות התביעה של החברה‪-‬עו"ד יוסי שגב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360167‬‬
‫‪0‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360068‬‬
‫‪664,226‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360175‬‬
‫‪0‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬בחירת זהות היועץ המשפטי לצורך ביצוע חקירות נדרשות לבחינת מיצוי‬
‫זכויות התביעה של החברה‪-‬נאור גרשט עורכי דין‪.‬‬
‫‪ .1‬בחירת זהות היועץ המשפטי לצורך ביצוע חקירות נדרשות לבחינת מיצוי‬
‫‪ 21.09.2014‬אג"ח ג‬
‫חש ‪ 6/13‬זכויות התביעה של החברה‪-‬עו"ד יוסי שגב‪.‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 21.09.2014‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .2‬בחירת זהות היועץ המשפטי לצורך ביצוע חקירות נדרשות לבחינת מיצוי‬
‫זכויות ההתביעה של החברה‪-‬נאור גרשט עורכי דין‪.‬‬
‫‪ .1‬בחירת זהות היועץ המשפטי לצורך ביצוע חקירות נדרשות לבחינת מיצוי‬
‫זכויות התביעה של החברה‪-‬עו"ד יוסי שגב‪.‬‬
‫‪ .2‬בחירת זהות היועץ המשפטי לצורך ביצוע חקירות נדרשות לבחינת מיצוי‬
‫זכויות התביעה של החברה‪-‬נאור גרשט עורכי דין‪.‬‬
‫‪ .1‬בחירת זהות היועץ המשפטי לצורך ביצוע חקירות נדרשות לבחינת מיצוי‬
‫‪ 21.09.2014‬אג"ח ה‬
‫חש ‪ 6/13‬זכויות התביעה של החברה‪-‬עו"ד יוסי שגב‪.‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .2‬בחירת זהות היועץ המשפטי לצורך ביצוע חקירות נדרשות לבחינת מיצוי‬
‫זכויות התביעה של החברה‪-‬נאור גרשט עורכי דין‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360035‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.09.2014‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360076‬‬
‫חפציבה ג'רוזלם א' ‪1099944‬‬
‫‪31,319‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.09.2014‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 21.09.2014‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫חפציבה ג'רוזלם ג' ‪1099969‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.09.2014‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫חפציבה ג'רוזלם ב' ‪1099951‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.09.2014‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ‬
‫‪1082114‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730298‬‬
‫‪16,467‬‬
‫‪39,217‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪3,543‬‬
‫‪ 21.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 21.09.2014‬אג"ח‬
‫להמרה‬
‫‪14:00‬‬
‫סד ‪1‬‬
‫‪ 21.09.2014‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪43,652‬‬
‫‪ 21.09.2014‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780216‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לפעול לקידום ההצעה המועדפת להסדר‪ ,‬אשר‬
‫‪ 21.09.2014‬אג"ח ב‬
‫חש ‪ 6/14‬תיבחר ע"י מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪17:00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780232‬‬
‫‪0‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬בחירת זהות היועץ המשפטי לצורך ביצוע חקירות נדרשות לבחינת מיצוי‬
‫זכויות התביעה של החברה‪-‬עו"ד יוסי שגב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .2‬בחירת זהות היועץ המשפטי לצורך ביצוע חקירות נדרשות לבחינת מיצוי‬
‫זכויות התביעה של החברה‪-‬נאור גרשט עורכי דין‪.‬‬
‫‪ .2‬בחירת זהות היועץ המפשטי לצורך ביצוע חקירות נדרשות לבחינת מיצוי‬
‫זכויות התביעה של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬עדכון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬עדכון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬עדכון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אישור פשרה עם נאמני הקפאת ההליכים בקשר לשכרם‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לפעול לקידום ההצעה המועדפת להסדר‪ ,‬אשר‬
‫תיבחר ע"י מחזיקי‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה בדבר ההצעה המועדפת להסדר‪-‬בעד הצעת "בעל‬
‫השליטה"‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה בדבר ההצעה המועדפת להסדר‪-‬בעד הצעת "הנציגות‬
‫המשותפת"‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .4‬לאשר למנות את מר דורון כהן כיועץ מטעם הנאמנים ומחזיקי אגרות‬
‫החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לפעול לקידום ההצעה המועדפת להסדר‪ ,‬אשר‬
‫תיבחר ע"י מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה בדבר ההצעה המועדפת להסדר‪-‬בעד הצעת "בעל‬
‫השליטה"‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .3‬בלת החלטה בדבר ההצעה המועדפת להסדר‪-‬בעד הצעת "הנציגות‬
‫המשותפת"‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .4‬אשר למנות את מר דורון כהן כיועץ מטעם הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה בדבר ההצעה המועדפת להסדר‪-‬בעד הצעת "בעל‬
‫השליטה"‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה בדבר ההצעה המועדפת להסדר‪-‬בעד הצעת "הנציגות‬
‫המשותפת"‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .4‬לאשר למנות את מר דורון כהן כיועץ מטעם הנאמנים ומחזיקי אגרות‬
‫החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לפעול לקידום ההצעה המועדפת להסדר‪ ,‬אשר‬
‫‪ 21.09.2014‬אג"ח ב‬
‫חש ‪ 8/14‬תיבחר ע"י מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪17:00‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780208‬‬
‫‪0‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780224‬‬
‫‪0‬‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‪.‬טכנולוגיות בע"מ ‪118,093 1086230‬‬
‫סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ‪.‬וי‬
‫‪1107093‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560139‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪7560147‬‬
‫מפעלים פטרוכימים א' ‪7560014‬‬
‫‪0‬‬
‫אורביט טכנולוג'יס בע"מ ‪265017‬‬
‫‪101,385‬‬
‫‪0‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 21.09.2014‬אג"ח‬
‫אחש‬
‫‪17:00‬‬
‫‪6/14‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה בדבר ההצעה המועדפת להסדר‪-‬בעד הצעת "בעל‬
‫השליטה"‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה בדבר ההצעה המועדפת להסדר‪-‬בעד הצעת "הנציגות‬
‫המשותפת"‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .4‬לאשר למנות את מר דורון כהן כיועץ מטעם הנאמנים ומחזיקי אגרות‬
‫החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לפעול לקידום ההצעה המועדפת להסדר‪ ,‬אשר‬
‫תיבחר ע"י מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה בדבר ההצעה המועדפת להסדר‪-‬בעד הצעת "בעל‬
‫השליטה"‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה בדבר ההצעה המועדפת להסדר‪-‬בעד הצעת "הנציגות‬
‫המשותפת"‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .4‬לאשר למנות את מר דורון כהן כיועץ מטעם הנאמנים ומחזיקי אגרות‬
‫החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לפעול לקידום ההצעה המועדפת להסדר‪ ,‬אשר‬
‫‪ 21.09.2014‬אג"ח א‬
‫חש ‪ 8/14‬תיבחר ע"י מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪17:00‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ 22.09.2014‬שנתית‬
‫‪12:30‬‬
‫‪ 22.09.2014‬אג"ח א‬
‫‪12:30‬‬
‫‪ 22.09.2014‬אג"ח א‪-‬‬
‫רמ‬
‫‪8:30‬‬
‫חש‪8/13‬‬
‫‪ 22.09.2014‬אג"ח‬
‫‪8:30‬‬
‫‪ 22.09.2014‬אג"ח‬
‫‪8:30‬‬
‫‪ 23.09.2014‬נדחית‬
‫‪17:00‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה בדבר ההצעה המועדפת להסדר‪-‬בעד הצעת "בעל‬
‫השליטה"‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה בדבר ההצעה המועדפת להסדר‪-‬בעד הצעת "הנציגות‬
‫המשותפת"‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .4‬לאשר למנות את מר דורון כהן כיועץ מטעם הנאמנים ומחזיקי אגרות‬
‫החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינוייו מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רון אורן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אלכס מילנר כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יגאל ברמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של מר גיא ועדיה כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינוי משרד רו"ח זיו האפט כרו"ח המבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור חלוקת דיבידנד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור תנאי העסקתה של גב' תמר אורן‪ ,‬בתו של בעל השליטה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור הסכם ייעוץ עם אינטרגאמא‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים משפטיים באמצעות עו"ד נפרד ואופן מימונם‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים משפטיים באמצעות עו"ד נפרד ואופן מימונם‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים משפטיים באמצעות עו"ד נפרד ואופן מימונם‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אינטרקולוני השקעות בע"מ‬
‫‪1104363‬‬
‫‪24,723‬‬
‫‪ 23.09.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫קבוצת גולף א‪.‬ק‪ .‬בע"מ ‪1096148‬‬
‫‪422,747‬‬
‫‪ 23.09.2014‬נדחית‬
‫‪16:00‬‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪611012‬‬
‫‪1,203,239‬‬
‫‪ 23.09.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫קרור אחזקות בע"מ ‪621011‬‬
‫‪827,853‬‬
‫‪ 23.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪6110365‬‬
‫‪2,114,827‬‬
‫‪ 23.09.2014‬אג"ח כו‬
‫‪14:00‬‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪6110431‬‬
‫‪1,398,043‬‬
‫‪ 23.09.2014‬אג"ח כז‬
‫‪14:00‬‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ‪492,850‬‬
‫‪612010‬‬
‫‪ 23.09.2014‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר זאב שטיין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬גב' ענת גור אל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר שמעון אקהאוז‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר מיכאל בר‪-‬חיים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬חידוש תנאי העסקתו של מר זאב שטיין‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‬
‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה בעניין שיפוי נושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מתן כתב התחייבות לשיפוי לנושאי משרה ודירקטורים‪ ,‬למעט דירקטורים‬
‫שהינם בעל השליטה או קרובו‪ ,‬בכפוף לאישור תקנון החברה לעיל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מתן כתב התחייבות לשיפוי למנכ"ל החברה‪ ,‬בכפוף לאישור תקנון‬
‫החברה לעיל‬
‫‪.11‬מתן כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעל השליטה או קרובו‪,‬‬
‫בכפוף לאישור תקנון החברה לעיל‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם לחלוקת תמורות פרויקט ירושלים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור קבלת אופציה למכירת מניות החברה הרומנית‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תיקון לסעיף התשלום מבוסס מניות במדיניות התגמול של החברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תיקון תנאי התגמול ההוני בתנאי העסקתו של יו"ר הדירקטוריון‬
‫הפעיל של החברה‪ ,‬מר אהרון מידן‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תיקון תנאי התגמול ההוני בתנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר‬
‫אלי מזרוח‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מענק הפרישה למנכ"לית החברה היוצאת‪ ,‬הגב' אילנה קאופמן‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר לב לבייב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל שקדי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה בורוכוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר איתן רף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינוים מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ומשרד סומך חייקין‬
‫כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .8‬אישור המשך התקשרותה של החברה עם בעל השליטה בהסכם ניהול‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור הארכת תוקף כתב השיפוי לבעל השליטה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר שירותי יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הסדר שירותי מנכ"ל יפאורה‪-‬תבורי בע"מ‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור המשך התקשרותה של החברה עם בעל השליטה בהסכם ניהול‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הארכת תוקף כתב שיפוי לבעל השליטה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור המשך התקשרותה של החברה עם בעל השליטה בהסכם ניהול‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הארכת תוקף כתב שיפוי לבעל השליטה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ב‪ 31-‬לדצמבר ‪ .2031‬דיון)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫אורן השקעות ג ‪5920061‬‬
‫‪0‬‬
‫אוצר התישבות היהודים בע"מ‬
‫‪601013‬‬
‫נתנאל גרופ בע"מ ‪421016‬‬
‫‪664,028‬‬
‫‪107,846‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 23.09.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 24.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 28.09.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫אייץ' בי אל ‪ -‬הדסית ביו החזקות‬
‫בע"מ ‪1095405‬‬
‫‪22,666‬‬
‫‪ 28.09.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫דורסל )ב‪.‬א‪.‬ז‪ (.‬בע"מ ‪1096676‬‬
‫‪110,970‬‬
‫‪ 28.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אדן תגליות אנרגיה בע"מ ‪556019‬‬
‫‪3,012‬‬
‫‪28.09.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫קבוצת א‪.‬דורי בע"מ ‪473017‬‬
‫‪123,838‬‬
‫‪ 28.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫שנתית‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה שלמה מעוז (יו"ר(‪ ,‬עופר נמרודי‪ ,‬רון‬
‫ויסברג‪ ,‬חן לבון‪ ,‬רוית נמרודי‪ ,‬גילי כהן וחיה מנע‪.‬‬
‫‪ .1‬קבלת דיווח מאת החברה בדבר מצב עסקה של החברה וסטאטוס‬
‫השלמת ההסדר‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור חיצוני ‪ -‬מר מאיר שביט‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור לכהונת יו"ר הדירקטוריון ולכהונת מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‪.‬‬
‫‪. .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .4‬אישור מינוי משרד רו"ח עובדיה‪ ,‬פיק‪ ,‬קריכלי כרו"ח המבקר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אריה נתנאל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' אירן מלכה לויכדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן קורפל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי פלד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של מר דורון בירגר לשמש כדירקטור בקבוצה ‪ 2‬בדירקטוריון‬
‫החברה‪ ,‬לקבוע כי שכרו יהיה זהה לגמול המשולם לדח"צים בחברה‬
‫בהתאם‪ ,‬לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(‬
‫תש"ס‪ 2000,-‬ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים‬
‫בחברה יחול על מר בירגר‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויה של גב' מרב קיי לשמש כדירקטורית בקבוצה ‪ 2‬בדירקטוריון‬
‫החברה‪ ,‬לקבוע כי שכרה יהיה זהה לגמול המשולם לדח"צים בחברה‬
‫בהתאם‪ ,‬לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(‬
‫תש"ס‪ 2000,-‬ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים‬
‫בחברה יחול על הגב' קיי‪.‬‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר דן אלון כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אורי מאיר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר ארז בוגנים כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר אייל בוגנים כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬רו"ח‪ ,‬כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מתן מענק מיוחד לגב' שרון וייס‪ -‬מוטעי‪ ,‬סמנכ"ל הכספים‪ ,‬אשר‬
‫מכהנת בתפקידה במסגרת הסכם הניהול שמעניקה חברת האם‪ ,‬סינאל מלל‬
‫פייוויי בע"מ לחברה‪ ,‬וזאת בגין תרומה מיוחדת‪ ,‬במסגרת הנפקת אגרות‬
‫החוב )סדרה ב'( של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .9‬אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר גבי בוגנים‪ ,‬מנכ"ל‬
‫החברה ומר אייל בוגנים‪ ,‬דירקטור בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ויקטור שימריך כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר נתן שטיינברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור איחוד הון מניות החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור עסקה עם בעלת השליטה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093046‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 28.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אנליסט אי‪.‬אמ‪.‬אס‪-.‬שרותי ניהול‬
‫השקעות בע"מ ‪1080613‬‬
‫‪182,351‬‬
‫‪ 29.09.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫פלסטו‪-‬שק בע"מ ‪727016‬‬
‫‪71,562‬‬
‫‪ 29.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫קליל תעשיות בע"מ ‪797035‬‬
‫‪663,594‬‬
‫‪ 29.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫לודזיה רוטקס השקעות בע"מ‬
‫‪753012‬‬
‫‪86,435‬‬
‫‪ 30.09.2014‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר יורם הסל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר יורם הסל‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬הכללתו של מר יורם הסל בפוליסת ביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי‬
‫המשרה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש משרד רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אהוד שילוני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל לב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אבי דרכסלר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בהסכמי העסקה עם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ניר דור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גבי נגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמי‪-‬חי בלנדר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רן פרידריך כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר דורון ודאי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר גונן ביבר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר ניר דגן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר יוסטא טיקסל כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר עמנואל וסרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעל השליטה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר מיכאל לזר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר צור דבוש כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר קובי לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של הגב' נעמי אנוך כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינוי מחדש משרד רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום ‪31.12.2013.‬‬
‫דיון)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר ‪ -‬סומך חייקין‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יאיר רוטלוי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר רענן סובל‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ליגד רוטלוי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬גב' ציפורה רוטלוי‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬גב' אירה סובל‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫בראק קפיטל פרופרטיז אן וי‬
‫‪1121607‬‬
‫‪1,489,973‬‬
‫‪ 30.09.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫רוטשטיין נדל"ן בע"מ ‪539015‬‬
‫‪125,953‬‬
‫‪ 30.09.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ‬
‫‪643015‬‬
‫‪2,491,178‬‬
‫‪ 30.09.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר שמואל זוסמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬גב' טל ירון‪-‬אלדר‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור קביעת גמול אחיד לדירקטורים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מדיניות תגמול‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬הארכת תוקף ועדכון כתבי שיפוי שהוענקו ע"י החברה לבעלי השליטה‬
‫בה או קרוביהם‬
‫‪.13‬תיקון הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר זוריק רוטלוי‪ ,‬הנמנה על‬
‫בעלי השליטה בחברה‬
‫‪.14‬אישור החלטת מסגרת להתקשרויות בפוליסת ביטוח‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אימוץ הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת ‪ , 2013‬הערוך‬
‫לפי דין הולנדי‬
‫‪ .3‬אישור מינוי משרד רו"ח עמית חלפון כרו"ח המבקר‬
‫בעד)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הענקת פטור מאחריות לחברי הדירקטוריון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רוברט ישראל כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ‪ Ulrich Tappe‬כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר ‪ Jan H. van der Meer‬כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של גב' ‪ Nansia Koutsou‬כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו של מר ‪ van den Heuvel (Bert) Lambertus‬כדירקטור‬
‫חיצוני בחברה‬
‫‪.10‬אישור הכללת ‪ Bert‬בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫הנוכחית‬
‫‪.11‬אישור הכללת ‪ Bert‬בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫עתידיות‬
‫‪.12‬אישור מתן כתב שיפוי ל‪Bert -‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬אישור תיקון תקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק מירישוילי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם נחמיאס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר סעדיה עוזרי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אריה בורשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור הענקת כתבי שיפוי ופטור מאחריות לדירקטור מר יצחק מירישוילי‪,‬‬
‫בעל השליטה בחברה‪ ,‬וליו"ר הדירקטוריון מר עוזרי סעדיה‪ ,‬בנוסח זהה‬
‫לכתבי השיפוי והפטור שהוענקו ליתר נושאי המשרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רו"ח סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק יחזקאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר שמואל מסנברג כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫לוינשטין נכסים בע"מ ‪1119080‬‬
‫‪383,450‬‬
‫‪ 30.09.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫קווליטאו בע"מ ‪1083955‬‬
‫‪20,594‬‬
‫‪ 30.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫כרמית תעשיות ממתקים בע"מ‬
‫‪440016‬‬
‫‪48,324‬‬
‫‪ 30.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אלקו בע"מ ‪694034‬‬
‫‪1,053,215‬‬
‫‪ 30.09.2014‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1091354‬‬
‫‪1,847,437‬‬
‫‪ 30.09.2014‬שנתית‬
‫‪10:30‬‬
‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‬
‫‪1097948‬‬
‫‪724,518‬‬
‫‪ 30.09.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .7‬הארכת תוקף כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם בעל שליטה‬
‫או קרובו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של רו"ח מבקר ‪ -‬פאהן קנה ושות'‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ב‪ 31-‬לדצמבר ‪ .2031‬דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של ד"ר גדליהו קריגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויוה מחדש של פרופ' דניאלה מרגלית כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אורי לבוא כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של מר רן גריצרשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור תיקון מדיניות התגמול של בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬דיווח על שכרו של הרו"ח המבקר של החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר לני סאקסטין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם בן משה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר לורנס גודמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' מיכל קלימברג כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' דינה קול כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון לשנת ‪.2014‬‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלגור זהר כרו"ח המבקר של החברה‬
‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מינויה לראשונה של הגב' אלה פלדר כדירקטורית חיצונית בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור הענקת כתב השיפוי גב' אלה פלדר‪ ,‬דירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרו"ח המבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גרשון זלקינד כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' גבריאלה הלר כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור עדכון השכר השנתי של יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר מרדכי פרידמן בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬ה"ה אברהם נובוגרוצקי‪,‬אבינדב גרינשפון‪,‬מנשה בעד)א(‬
‫שגיב ודוד בלומברג‬
‫‪ .3‬אישור מינוי משרד רואי החשבון סומך חייקין ובריטמן‪,‬אלמגור‪,‬זהר ושות' בעד)א(‬
‫כמשרדי רואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר ‪ -‬בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות'‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬ה"ה אברהם נובוגרוצקי‪ ,‬רונן גינזבורג וזאב‬
‫וורמברנד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫דלק מערכות אנרגיה בע"מ ‪12,611,933 565010‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 01.10.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫פז חברת הנפט בע"מ ‪1100007‬‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪ 01.10.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫מיטב דש השקעות בע"מ ‪1081843‬‬
‫‪854,317‬‬
‫‪ 01.10.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אספן גרופ בע"מ ‪313015‬‬
‫‪312,512‬‬
‫‪ 01.10.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רו"ח זיו האפט כרו"ח המבקר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח קבוצתית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות עם מבטח או מבטח אחר בפוליסת ביטוח מעת לעת‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אהרון פוגל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר מנחם ברנר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' הדר בינו שמואלי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינוי משרד רו"ח סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪.11‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪.12‬דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪.13‬אישור תיקונים במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬אישור מחדש וללא שינוי את הסכם ההתקשרות בין החברה לבין מר‬
‫צדיק בינו‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל שליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אלי ברקת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר צבי סטפק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אבנר סטפק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אבי באשר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אריה נחמיאס‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר דוד ברוך‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אשר דן ינאי שליין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר יהונתן אלכסנדר אסיא‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬תיקון מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה‬
‫בחברה‬
‫‪.12‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‬
‫‪ .1‬אישור עסקה שלבעל השליטה עניין בה‪ ,‬מתן תרומה לעמותת יוניסטרים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גיא פרג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עמית קפלן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יגאל דן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינוי משרד רו"ח דלויט בריטמן אלמגור זהר כרו"ח המבקר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫מיינסטרים החזקות בע"מ ‪333013‬‬
‫‪10,970‬‬
‫אידיבי פיתוח ג ‪7980501‬‬
‫‪0‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 01.10.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 01.10.2014‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫בנק דיסקונט לישראל בע"מ ‪6,420,172 691212‬‬
‫‪ 02.10.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫אמנת ניהול ומערכות בע"מ ‪93,134 654012‬‬
‫‪ 02.10.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫צנורות המזרח התיכון בע"מ ‪118,616 454017‬‬
‫‪ 02.10.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אס‪.‬אר‪ .‬אקורד בע"מ ‪422014‬‬
‫‪94,724‬‬
‫עשות ‪ -‬אשקלון תעשיות בע"מ‬
‫‪312017‬‬
‫‪163,239‬‬
‫‪ 02.10.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 05.10.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬להנחות את הנאמן להסכים להצעת המשקיף בדבר סכום התשלום‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד לפעול בקשר עם גביית הסכום החסר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור דיבידנד ביניים לבעלי מניות בכורה כדיבידנד סופי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי רו"ח מבקרים ‪ -‬זיו האפט וסומך חייקין‪ ,‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע‬
‫את שכרם‬
‫‪ .4‬בחירת מר יהודה לוי כדירקטור חיצוני בבנק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬בחירת מר ברוך לדרמן כדירקטור חיצוני בבנק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬בחירת מר אילן בירן כדירקטור חיצוני בבנק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬בחירת גב' עידית לוסקי כדירקטורית חיצונית בבנק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬בחירת גב' רות פלאטו‪-‬שנער כדירקטורית חיצונית‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬בחירת גב' לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית בבנק בהתאם לסעיף ‪ 301‬בעד)א(‬
‫לפי הוראה ‪ 301‬של הפיקוח על הבנקים‬
‫בעד)א(‬
‫‪.10‬בחירת מר דוד לוינסון כדירקטור חיצוני בבנק לפי הוראה ‪ 301‬של‬
‫הפיקוח על הבנקים‬
‫בעד)א(‬
‫‪.11‬בחירת מר בשארה שוקייר כדירקטור חיצוני בבנק לפי הוראה ‪ 301‬של‬
‫הפיקוח על הבנקים‬
‫‪.12‬בחירת מר שאול קוברינסקי כדירקטור חיצוני בבנק לפי הוראה ‪ 301‬של בעד)א(‬
‫הפיקוח על הבנקים‬
‫בעד)א(‬
‫‪.13‬בחירת מר אריה אור לב כדירקטור חיצוני בבנק לפי הוראה ‪ 301‬של‬
‫הפיקוח על הבנקים‬
‫בעד)א(‬
‫‪.14‬אישור תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי וביטוח לנושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור ועדכון תנאי העסקתה של גב' ענבל גביש אסף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרו"ח המבקר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר הראל בית און כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן קולבר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר גיא רגב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דורון ענבר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר משה גאון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' מעין בר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו לראשונה של מר תדהר גולן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מתן‪/‬הארכת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקה של מר יאיר פודים‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה החל‬
‫מיום ‪ 14‬ביולי ‪.2014‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רו"ח סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בהסכמים הקיבוציים ובהסכם המימון‪ ,‬והכל‬
‫בקשר עם הפרטת החברה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫בי‪.‬ג'י‪.‬איי השקעות )‪ (1961‬בע"מ‬
‫‪1092709‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪34,015‬‬
‫‪ 05.10.2014‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫שמן משאבי נפט וגז בע"מ ‪14,920 1125012‬‬
‫‪ 05.10.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫סאנפלאואר השקעות מתחדשות‬
‫בע"מ ‪1098755‬‬
‫‪296,565‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪0 1129188‬‬
‫טלסיס בע"מ ‪354019‬‬
‫‪68,107‬‬
‫אלוני‪-‬חץ נכסים והשקעות בע"מ‬
‫‪390013‬‬
‫‪3,613,147‬‬
‫‪ 05.10.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חנוך גרשון כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי שניאורסון כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שניאור ויגלר כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אמנון בן‪-‬שי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור שינוי תנאי כהונת המנכ"ל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד ליאון אורליצקי ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל בר חיים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם אוליאל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מור כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב רז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור איחוד הון מניות החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .8‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כרו"ח המבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אהרון בירם כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אייל גולן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רן גרודצקי כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' נורית פלג כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה בדבר מתן הוראות לחברה בקשר עם נקיטת הליכים‬
‫‪ 05.10.2014‬אג"ח ד‬
‫חש ‪ 7/13‬משפטיים באמצעות עו"ד נפרד ואופן מימונם במסגרת אסיפת מחזיקי אגרות‬
‫‪10:00‬‬
‫החוב )סדרה א'( של פטרוכימיים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור המשך העסקתו ותנאי העסקתו של מר אמיר יגודה כמנהל בכיר‬
‫‪ 06.10.2014‬שנתית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪11:00‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫‪ 06.10.2014‬שנתית‬
‫‪14:00‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של כל הדירקטורים בחברה )למעט הדירקטורים‬
‫החיצוניים( דהיינו ה"ה טומס יגודה‪ ,‬אשר רשף‪ ,‬צלי רשף‪ ,‬ורד יגודה‪ ,‬עידית‬
‫גזונדהייט ומר מרדכי פרי‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש משרד רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של רו"ח המבקר‪ -‬בריטמן‪ ,‬אלמגור‪,‬זהר ושות'‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' מרים ליבנה כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫מיוחדת‬
‫ארן מחקר ופיתוח )‪ (1982‬בע"מ‬
‫‪1085265‬‬
‫‪104,260‬‬
‫‪06.10.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫קבוצת סקופ מתכות בע"מ ‪288019‬‬
‫‪492,294‬‬
‫‪ 06.10.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫ביג מרכזי קניות בע"מ ‪1097260‬‬
‫‪1,860,379‬‬
‫‪ 06.10.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫אפריקה ישראל תעשיות בע"מ‬
‫‪800011‬‬
‫‪490,089‬‬
‫‪ 06.10.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‬
‫‪1097948‬‬
‫אפוסנס בע"מ ‪1119593‬‬
‫‪655,216‬‬
‫‪23,688‬‬
‫‪ 07.10.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 07.10.2014‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫קסטרו מודל בע"מ ‪280016‬‬
‫‪595,025‬‬
‫‪ 07.10.2014‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .9‬אישור החלת ההסדר הקיים בדבר שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הארכת מינויו של מר אברהם זכאי‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של‬
‫החברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה וניהול עם מר זכאי‪ ,‬יו"ר‬
‫דירקטוריון פעיל של החברה‪ ,‬בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול‬
‫‪ .4‬הארכת מינויו של מר רן סתו‪ ,‬המכהן כמנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה וניהול עם מר סתו‪ ,‬מנכ"ל‬
‫החברה‪ ,‬בכפוף לאישור מדיניות התגמול‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר שמואל שילה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר מתתיהו דב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר שלום זינגר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' ארנה ליכטנשטיין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬והסמכת‬
‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‬
‫‪ .7‬מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬מר עוזי נתנאל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬מר דן שיאון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח המבקר‪ -‬סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬מר יהודה נפתלי‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬מר רוני נפתלי‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬מר איתן בר זאב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬גב' מזל כהן בהארי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אברהם נובוגרוצקי‪ ,‬אבינדב גרינשפון‪,‬‬
‫מנשה שגיב וגיא כהן כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינוי משרד רואי החשבון סומך חייקין כמשרד רואי החשבון של‬
‫המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס בע"מ‪ ,‬בעלת‬
‫שליטה בחברה‪ ,‬בפרויקט מגדל מופת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר ‪-‬קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬והסמכת‬
‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬גב' יעל וינוקורסקי‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬פרופ' יהודה אדלר‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות בפוליסה שוטפת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות בעסקת מסגרת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור הענקת כתב שיפוי חדש לדירקטורים מטעם בעלי השליטה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מדיניות תגמול‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬אישור תנאי הכהונה של פרופ' אילן זיו‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור מחדש שליתן כתבי התחייבות לשיפוי לבעלי השליטה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫צור שמיר אחזקות בע"מ ‪730010‬‬
‫‪504,106‬‬
‫‪ 07.10.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫ביטוח ישיר ‪ -‬השקעות פיננסיות‬
‫בע"מ ‪1083682‬‬
‫‪1,264,271‬‬
‫‪ 07.10.2014‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל ‪-‬‬
‫אנרגיה בע"מ ‪1121474‬‬
‫אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ‬
‫‪720011‬‬
‫מלונות דן בע"מ ‪822015‬‬
‫‪29,279‬‬
‫‪2,196,383‬‬
‫‪ 07.10.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 07.10.2014‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 07.10.2014‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫ביו‪-‬סל בע"מ ‪278010‬‬
‫‪95,668‬‬
‫‪267,713‬‬
‫‪ 07.10.2014‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי קוצ'יק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אבינועם שנידמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דורון שנידמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של דר' דני בן שחר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור חידוש הסכם העסקתו של מר אבינועם שנידמן