דרישות סף לפתיחת בקשה

‫עירית רמת גן – אגף הנדסה ותשתית‪ ,‬מחלקת רישוי בניה‬
‫רחוב המעגל ‪ ,62‬רמת גן‪ ,‬טלפון‪ 30-2350503 :‬פקס‪30-2350660 :‬‬
‫גרסה ‪2.1‬‬
‫דרישות סף לקליטת בקשה להיתר בניה‬
‫לא תיקלט בקשה ללא הגשת הדרישות הבאות‪:‬‬
‫‪ .2‬תיק ורוד לבקשה להיתר‪.‬‬
‫‪ .1‬נסח טאבו מרוכז חתום‪ ,‬מעודכן לחצי שנה אחרונה‪.‬‬
‫‪ .3‬תשלום פיקדון (לאחר פתיחת הבקשה)‪.‬‬
‫‪ .4‬מפת מדידה טופוגרפית ערוכה באופן ממוחשב ע"י מודד מוסמך‪ ,‬מאושרת וחתומה ע"י‬
‫מחלקת התכנון של אגף הנדסה‪ ,‬הכוללת‪ :‬נספח זכויות בניה התואם למהות הבניה המבוקשת‬
‫ועליה סימון קווי בניין והפקעות וחתימת פקידת יערות עירונית‪.‬‬
‫במקרים הבאים‪ ,‬אין צורך במפה טופוגרפית וניתן להסתפק בדפי מידע בלבד ממחלקת תכנון‬
‫(הכוללים זכויות בניה התואמים למהות הבנייה המבוקשת)‪:‬‬
‫‪.4.2‬‬
‫חדרי יציאה לגג‪.‬‬
‫‪.4.1‬‬
‫מחסנים בקומת עמודים מפולשת‪ ,‬מתחת לקונטור הבניין‪ ,‬ללא חריגה ממנו‪.‬‬
‫‪.4.3‬‬
‫שימוש חורג ללא תוספת שטח וללא שינויים חיצוניים‪ ,‬לשיקול דעת מהנדס הועדה‪.‬‬
‫‪.4.4‬‬
‫שינויים פנימיים בלבד ו‪/‬או תוספות מתחת לקונטור הבניין‪.‬‬
‫‪ .5‬תשריט בקשה להיתר בניה (גרמושקה)‪ ,‬ערוך בצורה ממוחשבת ע"י עורך הבקשה אדריכל‪,‬‬
‫מהנדס או הנדסאי (במקרה של מבנה פשוט)‪ ,‬ואת הפרטים הבאים‪:‬‬
‫‪.5.2‬‬
‫מילוי טופס ‪ : 1‬חשוב להקפיד על מילוי כל הפרטים כולל כל החתימות הנדרשות‪:‬‬
‫שם מלא‪ ,‬ת‪.‬ז‪ 9( .‬ספרות)‪ ,‬מס' רישום (כולל צילום תעודת רישום אנשי מקצוע – במידה וזו‬
‫הגשה ראשונה לעירייה)‪ ,‬מס' טלפון‪ ,‬מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני‪.‬‬
‫‪ ‬מבקש הבקשה (כולל צילום ת‪.‬ז‪ .‬וכתובת אימייל) ובעל הזכות בנכס‪.‬‬
‫חברה בע"מ המגישה בקשה נדרשת לצרף אישור ח‪.‬פ ‪ ,‬פירוט בעלי המנייה עם זכות‬
‫חתימה ובמידת הצורך לצרף ייפויי כוח‪.‬‬
‫‪ ‬מגיש הבקשה‬
‫‪ ‬מתכנן השלד‬
‫‪ ‬מהנדס אינסטלציה ‪ ,‬האחראי לביצוע השלד ‪ ,‬האחראי לביקורת‬
‫‪ ‬יועץ תנועה (במקרה הצורך‪ ,‬בבתים משותפים)‪.‬‬
‫‪www.ramat-gan.muni.il‬‬
‫עירית רמת גן – אגף הנדסה ותשתית‪ ,‬מחלקת רישוי בניה‬
‫רחוב המעגל ‪ ,62‬רמת גן‪ ,‬טלפון‪ 30-2350503 :‬פקס‪30-2350660 :‬‬
‫‪.5.1‬‬
‫יידוע בעלי זכויות בנכס‪:‬‬
‫‪ .5.1.2‬על גבי הגרמושקה חתימות מקוריות של בעלי הזכויות תוך ציון‪ :‬שם מלא‪ ,‬מס'‬
‫ת‪.‬ז‪ .‬של החותם (תקנה ‪ 1‬א')‪ .‬במידה ומי מהבעלים נפטר (בצרוף שאילתה‬
‫ממשרד הפנים) ‪ ,‬יש להמציא הוכחה לגבי מהות היורשים ואת חתימותיהם‪.‬‬
‫לא יתקבלו צילומי חתימות‪.‬‬
‫‪ .5.1.1‬במידה ומי מהבעלים לא חתם‪ ,‬יש להודיע על כך בפתיחת הבקשה ולצרף‬
‫כתובתם העדכנית ממשרד הפנים‪ .‬הודעה על הגשת בקשה להיתר תשלח (על‬
‫חשבון המבקש)‪ ,‬לבעלי הזכויות בנכס אשר לא חתמו על הבקשה (תקנה ‪ 1‬ב')‪.‬‬
‫‪.5.3‬‬
‫עריכת "גרמושקה" ללא הדבקות‪ ,‬ללא טיפקס‪ ,‬ללא תיקונים ע"ג התכנית‪ ,‬בהעתק‬
‫שמש‪ ,‬לפי תקנות תכנית הבנייה (בקשה להיתר‪ ,‬תנאים ואגרות)‪ ,‬הכוללת טופס ‪,2‬‬
‫טבלאות שטחים‪ ,‬תרשים סביבה‪ ,‬תרשים מגרש‪ ,‬תכניות הקומות‪ ,‬חתכים‪ ,‬חזיתות‪,‬‬
‫כנדרש בחוק‪.‬‬
‫‪.5.4‬‬
‫במקרה והבקשה כוללת הקלות או שימוש חורג‪ ,‬הרי שהיא מחייבת פרסום לפי סעיף‬
‫‪ 241‬לחוק התכנון והבניה‪ ,‬לפיכך על עורך הבקשה ליידע על כך‪ ,‬עם קליטת הבקשה‬
‫ולפרט את מהות ההקלה‪ /‬שימוש חורג‪ ,‬בטבלה המיועדת לכך בתשריט‪.‬‬
‫‪ -‬יש לצרף דף שמנמק את הבקשה להקלה‪.‬‬
‫‪ .6‬על עורך הבקשה לבדוק מול מחלקת תכנון אם חלות תב"עות מופקדות במגרש‪ .‬אם חלות –‬
‫מוטלת עליו החובה להגיש מזכר ממדור מידע שבמחלקת תכנון למנהלת מוקד המידע ההנדסי‬
‫בעת קליטת הבקשה‪.‬‬
‫‪ .7‬לבניינים חדשים (מגדלים ובנייה רוויה)‪ :‬הדמיה עתידית משתי פינות נגדיות (‪ 4‬חזיתות)‬
‫בסביבה האמיתית‪ ,‬כולל חומרי גמר‪.‬‬
‫‪ .8‬בתכנון חניות חדשות – בבנייה חדשה רוויה ‪ -‬אישור יועץ תנועה‪ ,‬בוילות – אישור מחלקת‬
‫תנועה‪.‬‬
‫‪ .1‬עבודה מצומצמת –לצורך עבודה זו יש למלא טפסים הנמצאים באתר ההנדסי של העיריה‪,‬‬
‫בצירוף מסמכים נדרשים (כולל הגשת נסח טאבו‪ ,‬מפה מצבית‪ ,‬מילוי טופס ‪ ,2‬חתימות‬
‫מקוריות של בעלי הזכויות)‪.‬‬
‫‪ .21‬טופס הגשת שינויים ‪ -‬ע"פ סעיף ‪ 245‬ה' לחוק התכנון והבנייה‪ ,‬לאחר קבלת היתר בנייה‬
‫ובמהלך ביצוע העבודה‪ ,‬רשאי מהנדס העיר להתיר שינויים בהיתר‪ ,‬תחת התנאים הרשומים‬
‫בחוק‪ .‬על עורך הבקשה להגיש למהנדס העיר מכתב נלווה (טופס בקשה לשינויים בהיתר)‪ ,‬עם‬
‫מפרט שיכלול תיאור מלא של השינויים המבוקשים‪ ,‬נימוקים תכנוניים‪ ,‬לגבי כל שינוי‪ ,‬הצורך‬
‫בו במהלך ביצוע העבודה ומדוע אינו גורע מעיצובו של הבניין‪ .‬הבקשה לשינויים תהיה חתומה‬
‫ביד מבקש ההיתר וביד כל מי שערך את הבקשה להיתר שלגביו מתייחסת הבקשה לשינוי‪.‬‬
‫‪www.ramat-gan.muni.il‬‬