20 102/ 5 פומבי מכרז

‫יחידת המכרזים‬
‫אשקלון‬
‫עיריית‬
‫אגף החינוך‬
‫מכרז פומבי ‪20102/5‬‬
‫להפעלת קפיטריה לממכר מוצרי שתייה ומזון‬
‫במקיפים א'‪,‬ב'‪,‬ד'‪,‬ה' ישיבת צביה ואולפנת‬
‫צבייה באשקלון‬
‫עיריית‬
‫אשקלון‬
‫מכרז פומבי ‪70107/5‬‬
‫להפעלת קפיטריה לממכר מוצרי שתייה ומזון‬
‫במקיפים א'‪,‬ב'‪,‬ד'‪,‬ה'‪ ,‬ישיבת צבייה ואולפנת צבייה באשקלון‬
‫עיריית אשקלון מודיעה בזאת על קבלת הצעות למכרז הנ"ל‪.‬‬
‫פרטים נוספים ביחס למכרז וקבלת מסמכי מכרז‬
‫ניתן לקבל ביחידת המכרזים בבניין העירייה‬
‫ברח' הגבורה ‪ 7‬באשקלון תמורת סך של ‪₪ /,777‬‬
‫אשר לא יוחזרו‪ ,‬ובטלפון ‪80-4760776 :‬‬
‫את חוברת המכרז ניתן לראות באתר האינטרנט של העירייה‬
‫בכתובת ‪www.ashkelon.muni.il :‬‬
‫סיור קבלנים חובה יצא ממשרדי אגף החינוך‬
‫בבניין האקדמיה באשקלון ביום ‪ 0/17/107/5‬שעה_‪___. /7077‬‬
‫את ההצעות יש להגיש ביחידת המכרזים ברח' הגבורה ‪7‬‬
‫קומה ראשונה חדר ‪ 078‬באשקלון‪ ,‬במסירה ידנית בלבד‬
‫לא יאוחר מיום ‪ 70170107/5‬שעה ‪. /0077‬‬
‫הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל‪ ,‬לא תתקבל‪.‬‬
‫איתמר שמעוני‬
‫ראש העיר אשקלון‬
‫מכרז פומבי מס' ‪/102/70‬‬
‫להפעלת קפיטריה לממכר מוצרי שתייה ומזון‬
‫במקיפים א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ד'‪ ,‬ה' ישיבת צביה ואולפנת צביה באשקלון‬
‫תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז‬
‫‪.1‬‬
‫מוזמנות בזה הצעות להפעלתה של קפיטריה לממכר שתייה‪ ,‬מוצרי מזון במקיפים‬
‫א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ד'‪ ,‬ה'‪ ,‬ישיבת צביה ואולפנת צביה באשקלון (להלן ‪" -‬השירותים" ‪0‬‬
‫"העבודה")‪.‬‬
‫מסמכי המכרז‬
‫‪.2‬‬
‫ההצעות תהיינה מבוססות בהתאם למסמכי המכרז המצ"ב‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי מכרז (‪ 2‬עותקים ; אחד יוחזר‬
‫לעירייה)‪.‬‬
‫מסמך "הצעת משתתף במכרז" (‪ 2‬עותקים ; אחד יוחזר לעירייה)‪.‬‬
‫חוזה (להלן גם – "הסכם") (‪ 2‬עותקים; אחד יוחזר לעירייה)‪.‬‬
‫מפרט טכני (‪ 2‬עותקים; אחד יוחזר לעירייה)‪.‬‬
‫תצהיר בעניין עובדים זרים וחוק שכר מינימום (‪ 2‬עותקים ;אחד יוחזר‬
‫לעירייה)‪.‬‬
‫כתב ערבות בנקאית (‪ 2‬עותקים; אחד יוחזר לעירייה)‪.‬‬
‫אישור על קיום ביטוחים (‪ 2‬עותקים; אחד יוחזר לעירייה)‪.‬‬
‫תצהיר העדר ניגוד עניינים (‪ 2‬עותקים; אחד יוחזר לעירייה)‪.‬‬
‫מעטפת המכרז (תוחזר לעירייה)‪.‬‬
‫ביקור באתר העבודה‬
‫‪.3‬‬
‫מקום בו כולל המכרז ביצוע עבודה באתר מסוים‪ ,‬על המציע לבדוק היטב את‬
‫התוכניות‪ ,‬לבקר באתר העבודה ולנקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים‪ ,‬כדי‬
‫לחקור את תנאי המקום ולהעריך את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים‬
‫העלולים להתגלות בעבודה במשך הביצוע‪.‬‬
‫בדיקת מסמכים‬
‫‪.4‬‬
‫א‪.‬‬
‫על המציע לקרוא היטב את כל מסמכי המכרז‪ .‬אם המציע ימצא סתירות‪,‬‬
‫שגיאות ו‪/‬או אי התאמות במסמכי המכרז ו‪/‬או יהיה לו ספק כלשהו בקשר‬
‫למובן המדויק של עניין‪ ,‬סעיף או פרט כלשהו‪ ,‬חובה עליו להודיע על כך‬
‫במכתב‪ ,‬שיימסר למנהלת יחידת המכרזים בעירייה‪ ,‬לפחות ‪ 11‬ימים לפני‬
‫המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז‪.‬‬
‫תנאי מכרז כללי פומבי‪/‬זוטא‬
‫‪11.11.2113‬‬
‫‪2/..‬‬
‫‪- 2 -‬‬
‫‪.5‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תשובות לאמור במכתב תימסרנה‪ ,‬במידת הצורך‪ ,‬לרוכשי המכרז ולמשתתפים‬
‫בסיור הקבלנים‪ ,‬ככל שנערך‪ .‬על כל מציע לצרף להצעתו מסמך התשובות הנ"ל‬
‫ולחתום עליו‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫הגשת ההצעה תשמש ראייה לכך שהמציע בדק את כל המסמכים‪ ,‬מכיר‪ ,‬מבין‬
‫ויודע את תוכנם‪ ,‬מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫על המציע לברר עם סו כן‪0‬חברת ביטוח לפני הגשת הצעתו למכרז כי יוכל‬
‫לקבל אישור על קיום ביטוחים בנוסח המצורף למכרז‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫לאחר הגשת ההצעה לא תתקבל שום טענה או תביעה מצד המציע המבוססת על‬
‫חוסר ידיעה‪ ,‬אי הבנה‪ ,‬ספק במשמעות‪ ,‬כוונה שונה‪ ,‬טעות או ברירה כלשהי ביחס‬
‫למסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫ההצעה תיחשב כתקפה לכל פרטיה למשך ‪ 01‬יום מיום המועד האחרון להגשת‬
‫ההצעות‪ .‬לא נקבע הזוכה במכרז בתוך פרק זמן זה‪ ,‬תיחשב ההצעה כתקפה למשך ‪01‬‬
‫יום נוספים‪ .‬אם תודיע העירייה למציע במשך פרקי זמן אלו על זכייתו במכרז תחייב‬
‫ההצעה את המציע עד לחתימת ההסכם עמו‪.‬‬
‫מילוי טופס הצעת משתתף במכרז‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫מחיר י ההצעה של המציע יתייחסו לכל העבודות‪ ,‬הציוד וחומרי העזר‪ ,‬ולכל‬
‫הדרוש לביצוע העבודות על פי כל מסמכי המכרז‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫המציע יגיש הצעתו למכרז על גבי טופס "הצעת משתתף במכרז"‪ ,‬שבה מולאו‬
‫כל הפרטים כולל הצעת המחיר לעבודה‪ ,‬ללא מע"מ‪ .‬מע"מ יתווסף ע"י‬
‫העירייה על בסיס הצעת המחיר הנ"ל וכמפורט במסמכי המכרז‪.‬‬
‫כתב כמויות למילוי ע"י המציע‬
‫בכתב כמויות בו נדרש מציע למלא סכומים‪ ,‬וסיכומו של כתב זה‪ ,‬יצוינו‬
‫ג‪.‬‬
‫סכומים אלה ללא מס ערך מוסף‪ .‬מע"מ ישולם בהתאם לחוק כנגד חשבוניות‬
‫מס‪.‬‬
‫הנחה‬
‫ד‪.‬‬
‫אם בכוונת המציע ליתן הנחה‪ ,‬עליו לציין את אחוז ההנחה במפורש בגוף‬
‫מסמך "הצעת משתתף במכרז" בלבד‪ .‬ההנחה הנקובה באחוזים תחול על כל‬
‫סעיף וסעיף מסעיפי כתב הכמויות ועל כל פריט המפורט בהם‪ ,‬וכל הוראות‬
‫החוזה תתייחסנה לסכום לאחר ההנחה כאמור לעיל‪ .‬כל צורה אחרת של מתן‬
‫הנחה תביא לפסילת ההצעה‪.‬‬
‫תנאי מכרז כללי פומבי‪/‬זוטא‬
‫‪11.11.2113‬‬
‫‪3/..‬‬
‫ ‪- 3‬‬‫כתב כמויות עם מחירים‬
‫ה‪.‬‬
‫כלל המכרז כתב כמויות שבו צוינו גם מחירים‪ ,‬חייב המציע למלא בטופס‬
‫הצעת משתתף במכרז רק אחוזי הנחה‪/‬תוספת למחירי כתב הכמויות‪ .‬אחוז‬
‫הנחה‪/‬תוספת זה יתייחס לכל סעיף וסעיף מסעיפי כתב הכמויות ולכל פריט‬
‫המפורט בהם‪ ,‬אלא אם צוין אחרת במפורש בתנאים אלו‪ .‬הוראות החוזה‬
‫תתייחסנה לסכום לאחר ההנחה‪/‬תוספת כאמור לעיל‪.‬‬
‫כתב כמויות עם מחירים הוא האומדן של העירייה למכרז‪.‬‬
‫חתימה על מסמכי המכרז‬
‫‪.0‬‬
‫‪.7/‬‬
‫א‪.‬‬
‫המעוניין להשתתף במכרז זה (להלן ‪ -‬המציע) יחתום על כל עמוד של כל אחד‬
‫ממסמכי המכרז המקוריים (למעט מעטפת המכרז)‪ ,‬ויחזירם עם הצעתו‬
‫במעטפת המכרז‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תצהיר בעניין העסקת עובדים זרים וחוק שכר מינימום חתום ע"י המציע‬
‫יצורף להצעת המשתתף וליתר מסמכי המכרז שיוחזרו לעירייה‪ .‬מציע שהצעתו‬
‫תזכה במכרז יהיה חייב להגיש לעירייה‪ ,‬כתנאי לחתימת החוזה עמו‪ ,‬תצהיר‬
‫כאמור חתום על‪-‬ידו ומאושר ע"י עו"ד‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫אי חתימת המציע על טופס "הצעת משתתף במכרז" כאמור לעיל ‪ -‬תפסול‬
‫הצעתו למכרז‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מחיקות בגוף ההצעה‪ ,‬אי מילוי כל הפרטים‪ ,‬מילוי פרטים בלתי ברורים או אי‬
‫חתימה על כל מסמכי המכרז עלולים לגרום לפסילת ההצעה לפי שיקול דעת‬
‫ועדת המכרזים‪.‬‬
‫כל הצעה שתצורף לה הסתייגות עקרונית למכרז או לתנאיו או שינוי יסודי להם ‪-‬‬
‫תיפסל‪.‬‬
‫תנאי מכרז כללי פומבי‪/‬זוטא‬
‫‪11.11.2113‬‬
‫‪4/..‬‬
‫ ‪- 4‬‬‫ערבות בנקאית‬
‫‪.77‬‬
‫א‪.‬‬
‫על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית‪ ,‬בלתי מותנית‪ ,‬מבנק מורשה מסחרי‬
‫מוכר‪ ,‬לטובת העירייה‪ ,‬בהתאם לנוסח המצ"ב‪ ,‬בסכום של ‪₪ 2/,///‬‬
‫( עשרים אלף ‪ .) ₪‬הצעה ללא צירוף הערבות הבנקאית ‪ -‬תיפסל‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כל שינוי של תנאי מהותי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"ב ‪ -‬יגרום לפסילת‬
‫הצעת המשתתף‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תנאים מהותיים בכתב הערבות יהוו‪ :‬סכום הערבות‪ ,‬הצמדת הסכום (לרבות‬
‫סוג המדד וחודש המדד הקובע להצמדה)‪ ,‬זהות בין המציע לנערב‪ ,‬אופן ו‪/‬או‬
‫מועד דרישת העירייה לפירעון הערבות‪ ,‬עצמאות הערבות‪ ,‬תקופת תוקף‬
‫הערבות‪ ,‬מועד פקיעתה‪ ,‬וכל תנאי נוסף העלול לגרוע או להגביל זכויות‬
‫העירייה ו‪/‬או אפשרות פירעון ערבות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ועד בכלל (להלן ‪" -‬מועד‬
‫הערבות תהיה תקפה עד ליום ‪570/002/70‬‬
‫הערבות")‪.‬‬
‫אם לא נקבע הזוכה במכרז עד למועד הערבות‪ ,‬יגרום המציע להארכת הערבות‬
‫למשך ‪ 3‬חודשים נוספים‪ .‬המציע ידאג לכך כי הארכת הערבות תומצא לעירייה‬
‫לפני מועד הערבות‪ .‬אין העירייה אחראית למתן הודעה למציע בדבר הארכת‬
‫הערבות‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז‪ ,‬תחולנה על‬
‫המציע בלבד‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ע"י העירייה ואשר נמסרה ע"י המציע‬
‫שלא זכה במכרז תוחזר למציע לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא‬
‫יאוחר מ ‪ 3 -‬חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או ממועד‬
‫הארכת הערבות כאמור בס"ק (ד) לעיל‪ ,‬לפי המאוחר מבין מועדים אלו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫מציע במכרז שהצעתו לא זכתה במכרז תוחזר לו ערבות המכרז‪ .‬קיבל המציע‬
‫את הערבות ולא השיבה לעירייה‪ ,‬במסירה אישית בתוך ‪ 7‬ימים‪ ,‬ייחשב הדבר‬
‫כוויתור על הצעתו במכרז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫במכרז בו יש לפחות ‪ 5‬הצעות כשרות שלא נפסלו‪ ,‬תוחזר למציע הערבות שנתן‬
‫ובלבד שהמציע יבקש זאת בכתב ושהצעתו אינה בין ‪ 2‬ההצעות הזולות (או ‪2‬‬
‫ההצעות הגבוהות אם מדובר במכירת נכס ע"י העירייה)‪ .‬ביקש מציע להחזיר‬
‫ערבותו כאמור לעיל ייחשב הדבר כוויתור על הצעתו במכרז‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫ערבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך ‪ 5‬ימים לאחר חתימת ההסכם עמו‬
‫והמצאת ערבות בנקאית לביצוע ההסכם‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫הודע למציע על זכייתו במכרז כאמור בסעיף ‪ 7‬לעיל‪ ,‬רשאית העירייה לדרוש‬
‫מהמציע הארכת תוקף הערבות לתקופה שתיקבע על‪-‬ידה והמציע מתחייב‬
‫להאריך את תוקף הערבות בהתאם‪ .‬הארכת התוקף כאמור לא תעלה על ‪3‬‬
‫חודשים‪.‬‬
‫תנאי מכרז כללי פומבי‪/‬זוטא‬
‫‪11.11.2113‬‬
‫‪5/..‬‬
‫ ‪- 5‬‬‫יא‪.‬‬
‫לא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בס"ק (ד) או (ט) לעיל‪ ,‬רשאית‬
‫העירייה לדרוש ולקבל פירעון הערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים‬
‫ו‪/‬או סעדים נוספים‪.‬‬
‫חתימת ההסכם‬
‫‪ .12‬מציע שיזכה במכרז יחתום על ההסכם (ונספחיו) וימציא לעירייה את ההסכם וכל‬
‫המסמכים הנדרשים לרבות טופס אישור על קיום ביטוחים חתום ע"י חברת הביטוח‬
‫תוך ‪ 11‬ימי עבודה מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז (להלן ‪ -‬מועד החתימה)‪.‬‬
‫‪ .13‬הודעה כאמור תישלח למציע באמצעות פקסימיליה או בדואר או תימסר לו ידנית‪.‬‬
‫נשלחה ההודעה בפקסי מיליה יחשב יום משלוחה כמועד קבלת הודעת הזכייה;‬
‫נשלחה בדואר ‪ -‬יחשב מועד קבלת ההודעה ‪ 3‬ימים ממשלוח ההודעה‪.‬‬
‫‪ .14‬במידה ולא ימציא המציע שזכה במכרז אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת‬
‫ביטוח בנוסח שפורסם במכרז‪ ,‬תהיה רשאית העירייה‪ ,‬אך לא חייבת‪ ,‬לערוך ביטוח‬
‫על חשבונה ולחייב את המציע הזוכה בהוצאות‪.‬‬
‫‪ .15‬יחזור בו המציע מהצעתו‪ ,‬או לא ימציא כל המסמכים הדרושים לחתימת ההסכם‬
‫(לרבות ‪ -‬ערבות לביצוע ואישור על קיום ביטוחים‪ ,‬כנדרש במכרז ו‪/‬או בהסכם)‪ ,‬או‬
‫לא ימציא לעירייה ההסכם החתום על ידו עד למועד החתימה או לא ימלא אחר‬
‫התחייבות אחרת כלשהי בהתאם לתנאי המכרז ‪ -‬תהיה רשאית העירייה לבטל‬
‫זכייתו במכרז‪ ,‬וועדת המכרזים תוכל להחליט על זכייתו של מציע אחר במכרז‪.‬‬
‫‪ .16‬בו טלה זכיית המציע במכרז כאמור לעיל תדרוש ותקבל העירייה פירעון הערבות‬
‫הבנקאית שהגיש המציע ולא תהיינה לו טענות או תביעות בקשר לכך‪.‬‬
‫‪ .17‬מנכ"ל או גזבר העירייה יהיה רשאי להאריך מועד החתימה ב‪ 7-‬ימי עבודה נוספים‬
‫במידה וייווכח כי קיימים עיכובים אובייקטיביים שמנעו מהמציע לחתום על‬
‫ההסכם או למלא אחר התחייבות אחרת כאמור לעיל‪.‬‬
‫דחיית מועד ביצוע‬
‫‪ .11‬העירייה רשאית לדחות תחילת העבודה עד ‪ 3‬חודשים לאחר תאריך חתימת ההסכם‬
‫או המועד שנקבע בהסכם להתחלת ביצועה או עד למועד אחר האמור במסמכי‬
‫המכרז ‪ -‬לפי המאוחר שבין מועדים אלו‪ .‬כמו כן רשאית העירייה להתנות תוקפו של‬
‫ההסכם או ביצוע העבודה בתנאים כאמור במסמכי המכרז ו‪/‬או ההסכם‪.‬‬
‫סכום ההצעה‪ ,‬טעויות‬
‫‪ .10‬במקרה ובעת בקורת כתב הכמויות ע"י העירייה תימצא שגיאה בהכפלת מחירי‬
‫היחידות בכמויות‪ ,‬או שגיאה בסיכום הסעיפים‪ ,‬תחשב העירייה אך ורק במחירי‬
‫היחידות‪ ,‬וסיכומי הסעיפים והסיכום הכללי בכתב הכמויות יתוקנו בהתאם‪ .‬סיכום‬
‫מתוקן זה ייחשב כסכום ההצעה של המציע‪.‬‬
‫תנאי מכרז כללי פומבי‪-‬זוטא‬
‫‪0.1.2113‬‬
‫‪6/..‬‬
‫ ‪- 6‬‬‫המשתתפים במכרז‬
‫‪ .21‬א‪.‬‬
‫הצעה למכרז תוגש רק ע"י אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי‬
‫אחד הרשום כדין בישראל‪ .‬הצעה שלא תוגש כאמור ‪ -‬תיפסל‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫היו מספר מציעים המבקשים להגיש הצעה משותפת למכרז‪ ,‬יגישו הצעה‬
‫באמצעות אחד מהם בלבד (אדם או תאגיד אחד)‪ ,‬בצירוף ייפוי ‪ -‬כוח נוטריוני‬
‫בלתי חוזר המייפה כוחו לייצגם במכרז‪ ,‬והוא ייחשב למגיש ההצעה‪ .‬כל אחד‬
‫מהמציעים המגישים הצעה משותפת חייב לעמוד בכל תנאי הסף של המכרז‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הצעה ממי שלא רכש (או במכרז זוטא ממי שלא קיבל) מסמכי המכרז ישירות‬
‫מהעירייה ‪ -‬תיפסל‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫לא תוגש הצעה למכרז בניגוד לאמור בסעיף ‪122‬א לפקודת העיריות ובניגוד‬
‫לאמור בסעיף ‪ 174‬לפקודת העיריות‪.‬‬
‫משתתף במכרז יצרף להצעתו תצהיר העדר קרבה לחבר מועצה והעדר ניגוד‬
‫עניינים לפי סעיף ‪ 174‬כאמור‪ ,‬חתום על‪-‬ידי המשתתף ומאומת ע"י עו"ד‪.‬‬
‫התצהיר יינתן על גבי טופס התצהיר המהווה חלק ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .21‬א‪.‬‬
‫משתתף במכרז שהוא תאגיד רשום‪ ,‬יצרף להצעתו תעודת התאגדות של‬
‫התאגיד אצל רשם התאגיד ורשימה של מנהליו כשהיא מאושרת ע"י‬
‫עו"ד‪/‬רו"ח של התאגיד‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫משתתפת במכרז שהיא שותפות רשומה‪ ,‬תצרף להצעתה גם אישור עו"ד‪/‬רו"ח‬
‫בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות השותפות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד‪/‬רו"ח של התאגיד המפרט מי‬
‫הזכאים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫תאגיד רשום שהצעתו זכתה במכרז חייב להמציא לעירייה‪ ,‬כתנאי לחתימת‬
‫החוזה עמו‪ ,‬תמצית רישום מרשם התאגיד‪ ,‬להנחת דעתו של היועמ"ש‬
‫לעירייה‪.‬‬
‫‪ .22‬המציע יצרף להצעתו אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות‬
‫גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס)‪ ,‬התשל"ו ‪ 1076 -‬וכן‬
‫אישור לצורך ניכוי מס‪ .‬תוקף האישורים ‪ -‬לפחות למועד האחרון להגשת ההצעות‪.‬‬
‫‪ .23‬במכרז לאספקת שירותים או מוצרים לגביהם חייב המציע ברישיון עסק לפי חוק‬
‫רישוי עסקים‪ ,‬תשכ"ח ‪ ,1061 -‬רשאי להשתתף במכרז רק מציע שיש לו רישיון עסק‬
‫מתאים התקף למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז‪ .‬הצעת מציע שאין לו רישיון‬
‫כאמור ‪ -‬תיפסל‪ .‬המציע יצרף להצעתו צילום רישיון העסק‪.‬‬
‫תנאי מכרז כללי פומבי‪/‬זוטא‬
‫‪11.11.2113‬‬
‫‪7/..‬‬
‫ ‪- 7‬‬‫תנאי סף‬
‫‪ .24‬למכרז זה רשאים לגשת רק מציעים אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים‪,‬‬
‫כדקלמן‪:‬‬
‫‪24.1‬‬
‫‪24.2‬‬
‫‪24.3‬‬
‫ניסיון קודם ומוכח של חמש שנים רצופות מתוך שבע השנים האחרונות‬
‫במתן שירות להפעלת קפיטריה‪ ,‬בהיקף של ‪ ₪ 3,111‬ליום הפעלה‪.‬‬
‫תעודת כשרות בתוקף‪.‬‬
‫היעדר רישום פלילי‪.‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי מציע לא יוכל לזכות בהפעלת יותר מ‪ 2 -‬קפיטריות במקיפים במסגרת‬
‫מכרז זה‪.‬‬
‫‪ .25‬א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫המציע יצרף להצעתו אישורים והוכחות לעניין‪:‬‬
‫‪ ‬ותק‪.‬‬
‫‪ ‬כושרו לבצע את העבודה‪.‬‬
‫‪ ‬המלצות‪.‬‬
‫‪ ‬ניסיונו כאמור בסעיף ‪ 24‬לעיל‪.‬‬
‫‪ ‬תעודות כאמור בסעיף ‪ 24‬לעיל‪.‬‬
‫לוועדת המכרזים שמורה הזכות‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לחקור ולדרוש‬
‫ממציע כל מידע ו‪/‬או מסמך ו‪/‬או אישור שיידרש להוכחת כשירותו‪ ,‬ניסיונו‪,‬‬
‫מומחיותו‪ ,‬יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע העבודות נשוא המכרז‪ .‬המציע‬
‫יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע ו‪/‬או המסמכים להנחת דעתה‪.‬‬
‫במקרה בו מציע יסרב למסור מסמך‪ ,‬אישור או מידע כאמור‪ ,‬תהיה רשאית‬
‫הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה‪.‬‬
‫הוגשה הצעה על ידי מציע שלעירייה היה ניסיון לא טוב עמו‪ ,‬רשאית וועדת‬
‫המכרזים‪ ,‬עפ"י שקול דעתה‪ ,‬לפסול הצעתו‪.‬‬
‫מסמך שעל המציע לצרף להצעתו‪ ,‬עפ"י מסמכי המכרז‪ ,‬ולא צורף להצעה‪,‬‬
‫רשאית וועדת המכרזים‪ ,‬עפ"י שיקול דעתה‪ ,‬להחליט אם אי צירוף המסמך‬
‫מהוה פגם מהותי או טכני‪.‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי האמור לעיל אינו חל לגבי למסמכים ואישורים אשר לגביהם‬
‫נרשם במסמכי המכרז באופן מפורש‪ ,‬כי אי צירופם להצעה יגרום לפסילת‬
‫ההצעה‪.‬‬
‫אופן שקלול ההצעות‬
‫‪ .26‬שקלול ההצעות יהיה כך שלמחיר יינתן משקל של ‪ 71%‬ולאיכות יינתן משקל של‬
‫‪.31%‬‬
‫תנאי מכרז כללי פומבי‪/‬זוטא‬
‫‪11.11.2113‬‬
‫‪1/..‬‬
‫ ‪- 1‬‬‫א‪.‬‬
‫שיטת חישוב הניקוד עבור המחיר‪:‬‬
‫הספק שיציע את ההצעה הגבוהה ביותר יקבל את מלוא הניקוד עבור המחיר‬
‫(‪ 71‬נקודות)‪ .‬לספקים שיציעו הצעות מחיר נמוכות יותר יחושב הניקוד‬
‫בהתאם לפירוט הבא‪:‬‬
‫ספק שיציע מחיר הנמוך ב ‪ 11% -‬מהמחיר הגבוה ביותר‪ ,‬יקבל ניקוד הנמוך ב‬
‫ ‪ 11%‬מהניקוד שקיבל בעל ההצעה הגבוהה (דהיינו יקבל ‪ 63‬נקודות מתוך ‪71‬‬‫נקודות)‪.‬‬
‫ספק שיציע מחיר הנמוך ב ‪ 21% -‬מהמחיר הגבוה ביותר‪ ,‬יקבל ניקוד הנמוך ב‬
‫ ‪ 21%‬מהניקוד שקיבל בעל ההצעה הגבוהה (דהיינו יקבל ‪ 56‬נקודות מתוך ‪71‬‬‫נקודות)‪.‬‬
‫וכך הלאה‪...‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שיטת חישוב הנקודות עבור איכות ההצעה‪:‬‬
‫הניקוד בסעיף זה יינתן על ידי וועדת מקצועית שתבחר על ידי העירייה (להלן ‪-‬‬
‫"הוועדה המקצועית")‪ ,‬בהתאם לקריטריונים המפורטים מטה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫בגין כל שנת ניסיון נוספת‪ ,‬מעבר לשנות הניסיון הדרושות בתנאי הסף‪,‬‬
‫יקבל המציע ‪ 2.5‬נקודות נוספות‪ .‬סה"כ הניקוד בסעיף זה לא יעלה על ‪5‬‬
‫נקודות‪.‬‬
‫מציע בעל תפריט מגוון ובריא על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך‪" -‬הזנה‬
‫וחינוך לתזונה במוסדות החינוך"‪ ,‬אשר יצורף למכרז זה‪ ,‬יזכה את‬
‫המציע בניקוד נוסף של עד ‪ 11‬נקודות על פי שיקול הוועדה המקצועית‪.‬‬
‫מציע בעל ניסיון בהפעלה עם ילדים יזכה בניקוד נוסף של עד ‪ 5‬נקודות‪,‬‬
‫על פי שיקול דעת הוועדה המקצועית‪.‬‬
‫מציע בעל ציוד איכותי להצבה בקפיטריה ‪ -‬יקבל עד ‪ 11‬נקודות נוספות‬
‫על פי שיקול דעת הוועדה המקצועית‪.‬‬
‫התמחרות‬
‫‪ .27‬במכרז שבו הוגשו ‪ 2‬הצעות מחיר זהות שהן אף ההצעות הזולות (או ההצעות‬
‫הגבוהות אם מדובר במכירת נכס ע"י העירייה) והיועמ"ש לעירייה אישר כי הן נחזות‬
‫כהצעות כשירות‪ ,‬יוכלו יו"ר ועדת המכרזים ומנהלת יחידת המכרזים לפנות למציעי‬
‫הצעות אלו על‪-‬מנת שיגישו הצעות מתוקנות למכרז‪ .‬ההצעות תוגשנה בתוך פרק זמן‬
‫שתקבע מנהלת יחידת המכרזים‪ ,‬במעטפה סגורה‪ ,‬על‪-‬גבי טופס הצעות משתתף חדש‬
‫כאמור בסעיף ‪ 21‬להלן‪.‬‬
‫תנאי מכרז כללי פומבי‪/‬זוטא‬
‫‪11.11.2113‬‬
‫‪0/..‬‬
‫ ‪- 0‬‬‫שינויים‪ ,‬תיקונים והבהרות‬
‫‪ .21‬א‪.‬‬
‫העירייה אינה אחראית לכל הבהרה‪ ,‬פירוש ו‪/‬או הסבר שניתן בעל‪-‬פה‬
‫למשתתפים במכרז‪ ,‬ומשתתף במכרז לא יהא רשאי להסתמך עליהם‪ ,‬אלא רק‬
‫על הבהרות בכתב מאת יחידת המכרזים בעירייה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫העירייה רשאית בכל עת‪ ,‬לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לדחות‬
‫מועד זה ו‪/‬או להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ולתת הבהרות‬
‫למסמכי המכרז‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫שינויים‪ ,‬תיקונים והבהרות‪ ,‬שיינתנו בכתב במהלך הליכי המכרז‪ ,‬מהווים חלק‬
‫בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪ ,‬ובכל מקרה של סתירה יגברו על האמור ביתר‬
‫מסמכי המכרז‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫שינויים‪ ,‬תיקונים והבהרות כאמור יובאו בכתב לידיעת כל רוכשי המכרז‬
‫והמשתתפים בסיור הקבלנים (אם נערך) בדואר ו‪/‬או במברק ו‪/‬או בפקסימיליה‬
‫ו‪/‬או במסירה ידנית‪.‬‬
‫פסילה‬
‫‪ .20‬מבלי לפגוע בהוראות הפסילה המפורשות לעיל‪ ,‬אי מילוי אחר הוראות‪0‬תנאי מסמך‬
‫זה ככתבם עלול לגרום לפסילת ההצעה‪.‬‬
‫ביטול המכרז או אי ביצועו‬
‫‪ .31‬א‪.‬‬
‫העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא‬
‫ושומרת הזכות לבטל המכרז או כל חלק או פריט שלו‪ ,‬לפי שיקול דעתה‬
‫הבלעדי‪ ,‬בכל מועד ו‪/‬או שלב במכרז‪ ,‬לא לחתום על ההסכם ו‪/‬או לא לבצעו‪,‬‬
‫כולו או מקצתו‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫העירייה רשאית לא להתחשב ו‪/‬או לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה‪ ,‬לרבות‬
‫מבחינת מחירה‪ ,‬ו‪/‬או לפסול הצעה החורגת מתקציב העירייה למכרז‪ ,‬לפי‬
‫שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫א ם תחליט העירייה כאמור לעיל‪ ,‬לבטל המכרז ו‪/‬או שלא לבצע את העבודות‬
‫ו‪/‬או לא לחתום על ההסכם‪ ,‬לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה‪ ,‬ו‪/‬או‬
‫דרישה ו‪/‬או טענה מכל סוג שהיא‪ ,‬למעט ההוצאה בגין רכישת טפסי המכרז‪,‬‬
‫שתוחזר לזוכה במכרז בלבד‪ ,‬אם כבר נקבע זוכה כאמור או שתוחזר לכל‬
‫המשתתפים במכרז אם טרם נקבע זוכה במכרז‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫לעירייה שיקול דעת בלעדי להגדיל או להקטין היקף העבודה כולה או חלק‬
‫ממנה‪ ,‬כמפורט בהסכם‪.‬‬
‫תנאי מכרז כללי פומבי‪/‬זוטא‬
‫‪11.11.2113‬‬
‫‪11/..‬‬
‫ ‪- 11‬‬‫ה‪.‬‬
‫העירייה שומרת לעצמה‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬את הזכות להחליט על‬
‫ביצוע העבודות נשוא המכרז‪ ,‬בשלמותן או חלקים מהן בלבד‪ ,‬ו‪/‬או על דחיית‬
‫ביצוע חלק מהעבודות לשלב מאוחר יותר‪ ,‬ו‪/‬או לפצל המכרז כולו‪ ,‬ו‪/‬או‬
‫העבודות האמורות בו ו‪/‬או לחלקו בין מציעים שונים‪ .‬למרות זאת המציע חייב‬
‫למסור הצעה שלמה ומלאה לכל סעיפי כתב הכמויות (אם קיים במכרז)‪ ,‬אלא‬
‫אם צוין במפורש אחרת במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .31‬א‪.‬‬
‫סיור קבלנים חובה ויצא ממשרדי אגף החינוך בבניין האקדמיה ביום‬
‫‪ 270/70270‬שעה ‪. 7/://‬‬
‫‪.1‬‬
‫ב‪.‬‬
‫על כל מציע לצרף להצעתו פרוטוקול סיור הקבלנים ולחתום עליו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כאמור לעיל‪ ,‬השתתפות בסיור קבלנים היא חובה‪ ,‬ורשאי להשתתף בסיור רק‬
‫המציע עצמו‪ ,‬ואם המציע הוא תאגיד ‪ -‬רק מנהל בתאגיד‪.‬‬
‫ניתן לקבל פרטים נוספים ביחס למכרז ולרכוש טפסי המכרז תמורת סך של ‪7,///‬‬
‫‪ ,₪‬שלא יוחזר‪ ,‬ביחידת המכרזים בבניין העירייה‪ ,‬קומה א'‪ ,‬חדר ‪ ,151‬רח' הגבורה‬
‫‪ ,7‬אשקלון‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫המקום והזמן להגשת ההצעה‬
‫‪.3‬‬
‫הצעת המשתתף במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים תוכנס‬
‫למעטפת המכרז המצורפת למסמכי המכרז ותוגש סגורה במסירה ידנית בלבד לידי‬
‫עובד שהוסמך לקבל ההצעות ביחידת המכרזים הנ"ל בכל יום עבודה של העירייה‬
‫בימים א' ב' ד' ו‪-‬ה' בין השעה ‪ – 11:31‬לשעה ‪ 14:31‬וביום ג' בין השעה ‪ - 11:31‬ועד‬
‫לשעה ‪ 12:31‬ומהשעה ‪ 16:31‬עד לשעה ‪ . 11:31‬ההצעה תוגש לא יאוחר מיום‬
‫‪ /10/202/70‬בשעה ‪. 72://‬‬
‫‪.4‬‬
‫מעטפת המכרז תוכנס ע"י העובד הנ"ל בלבד‪ ,‬לתיבת המכרזים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫מ עטפה שתימסר לאחר תום המועד להגשת ההצעות תוחזר למוסר‪.‬‬
‫תאריך __________‬
‫תנאי מכרז כללי פומבי‪/‬זוטא‬
‫‪11.11.2113‬‬
‫___________‬
‫איתמר שמעוני‬
‫ראש העירייה‬
‫טופס הצעת משתתף‬
‫לכבוד‬
‫עיריית אשקלון‬
‫אג"נ‬
‫הנדון‪ :‬מכרז פומבי ‪ /102/70‬להפעלת קפיטריה לממכר מוצרי שתייה ומזון במקיפים‬
‫א‪ ,‬ב'‪ ,‬ד'‪ ,‬ה'‪ ,‬בישיבת צביה ובאולפנת צביה באשקלון‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫אני הח"מ‪ ,‬מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז‪ ,‬הבנתי אותם וכי תנאי העבודה‬
‫וכל הגורמים המשפיעים על העבודה‪ ,‬ידועים ומוכרים לי‪ ,‬וכי בהתאם לכך קבעתי את‬
‫הצעתי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הצעתי למכרז (לרבות ביצוע כל העבודות‪/‬אספקת כל השירותים‪/‬הטובין) הינה כדלקמן‪:‬‬
‫א‪ .‬לשלם לעירייה סך של ___________ ‪ ₪‬לחודש (במילים‪)_________________:‬‬
‫בגין הפעלת קפיטריה במקיף א'‪.‬‬
‫ב‪ .‬לשלם לעירייה סך של ___________ ‪ ₪‬לחודש (במילים‪)_________________:‬‬
‫בגין הפעלת קפיטריה במקיף ב'‪.‬‬
‫ג‪ .‬לשלם לעירייה סך של ___________ ‪ ₪‬לחודש (במילים‪)_________________:‬‬
‫בגין הפעלת קפיטריה במקיף ד'‪.‬‬
‫ד‪ .‬לשלם לעירייה סך של ___________ ‪ ₪‬לחודש (במילים‪)_________________:‬‬
‫בגין הפעלת קפיטריה במקיף ה'‪.‬‬
‫ה‪ .‬לשלם לעירייה סך של ___________ ‪ ₪‬לחודש (במילים‪)_________________:‬‬
‫בגין הפעלת קפיטריה בישיבת צביה‪.‬‬
‫ו‪ .‬לשלם לעירייה סך של ___________ ‪ ₪‬לחודש (במילים‪)_________________:‬‬
‫בגין הפעלת קפיטריה באולפנת צביה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי מציע לא יוכל לזכות בהפעלת יותר מ‪ 2 -‬קפיטריות במקיפים במסגרת מכרז‬
‫זה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הנני מצהיר כי ההצעה דלעיל כוללת את כל ההוצאות בהן אהיה חייב בקשר עם המכרז‬
‫וההסכם המהווה חלק ממסמכיו‪ ,‬בין מיוחדות ובין כלליות‪ ,‬מכל מין וסוג‪ ,‬ולקחה‬
‫בחשבון כל התשלומים וההוצאות שתהיינה לי בקשר למילוי התחייבויותיי עפ"י ההסכם‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אני מצהיר ומתחייב בזאת כי‪:‬‬
‫הנני בעל הידע‪ ,‬הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודה נשוא המכרז‬
‫א‪.‬‬
‫וההסכם‪.‬‬
‫ברשותי‪ ,‬או יש בכוחי להשיג את כל כח האדם הדרוש על מנת לבצע את העבודות‬
‫ב‪.‬‬
‫נשוא המכרז וההסכם‪ ,‬במועדים המפורטים בהסכם‪.‬‬
‫הנני מסוגל‪ ,‬מכל בחינ ה שהיא לבצע את כל הדרישות ו‪/‬או ההתחייבויות על פי‬
‫ג‪.‬‬
‫ההוראות הקבועות במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫אם אזכה במכרז הנדון‪ ,‬הנני מתחייב לבצע את ההתחייבות נשוא המכרז וההסכם‬
‫בהתאם לכל תנאי המכרז וההסכם לשביעות רצון העירייה‪ ,‬במחיר הצעתי כמפורט לעיל‪.‬‬
‫טופס הצעת משתתף כללי ללא הנחה‬
‫‪11.11.2111‬‬
‫‪2/..‬‬
‫ ‪- 2‬‬‫‪.7‬‬
‫אם הצעתי תתקבל‪ ,‬הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות דלקמן‪ ,‬וזאת תוך ‪11‬‬
‫ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז‪-:‬‬
‫‪ 7.1‬לחתום על ההסכם ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום ומבויל כדין‪.‬‬
‫‪ 7.2‬להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה ומבוילת‪ ,‬להבטחת קיום תנאי ההסכם‬
‫כמפורט בהסכם‪.‬‬
‫‪ 7.3‬להמציא לכם אישור על קיום ביטוחים בהתאם לנוסח האישור המפורט במסמכי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף ‪ 6‬לעיל‪ ,‬כולן או‬
‫מקצתן‪ ,‬אאבד את זכותי לזכות במכרז והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות‬
‫הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם מציע אחר‪.‬‬
‫כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות‬
‫העירייה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫הריני מצרף להצעתי את המסמכים והאישורים הבאים‪:‬‬
‫‪ 9.1‬העתק אישור בר תוקף כמפורט בסעיף ‪ 24‬לתנאי המכרז‪.‬‬
‫‪ 9.2‬אישורים והוכחות כמפורט בסעיף ‪ 21‬לתנאי המכרז‪.‬‬
‫‪ 9.3‬אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ואישור לצורך ניכוי מס כמפורט בסעיף‬
‫‪ 18‬לתנאי המכרז‪.‬‬
‫‪ 9.4‬ערבות בנקאית בהתאם לסעיף ‪ 11‬לתנאי המכרז‪.‬‬
‫‪ 9.5‬מסמכי ההתאגדות של התאגיד ומסמכים נוספים לפי סע' ‪ 17‬לתנאי המכרז‪,‬‬
‫במידה וההצעה מוגשת ע"י תאגיד‪.‬‬
‫‪ 9.6‬מסמכים נוספים הנדרשים עפ"י תנאי המכרז ואינם מפורטים לעיל‪.‬‬
‫שם מלא של המציע (באותיות דפוס) ____________________________‬
‫אישיות משפטית‪:‬‬
‫אדם‪/‬שותפות‪/‬חברה‪ :‬נא לפרט __________________________________‬
‫ת‪.‬ז‪ .‬או מס' חברה‪_________________________________ :‬‬
‫שמות ומספרי הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע (במידה ומדובר בתאגיד)‪:‬‬
‫________________________________________‬
‫כתובת‪___________________________________ :‬‬
‫טלפון‪____________________ :‬‬
‫פקס'‪_____________________ :‬‬
‫תאריך‪________________ :‬‬
‫חתימה מלאה‪_________________ :‬‬
‫אישור חתימה (כשמציע היא תאגיד משפטי‪ ,‬חברה‪ ,‬שותפות וכיו"ב)‬
‫אני הח"מ ______________‪ ,‬עו"ד‪/‬רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה _______________ ת‪.‬ז‪.‬‬
‫_____________ ו‪ _________________ -‬ת‪.‬ז‪ ______________ .‬מוסמכים לחתום בשם‬
‫___________________‪ ,‬ולחייב אותה‪ ,‬וכי הם חתמו על מסמך זה בפני‪.‬‬
‫תאריך‪_________________ :‬‬
‫טופס הצעת משתתף כללי ללא הנחה‬
‫‪11.11.2111‬‬
‫חתימה‪____________________ :‬‬
‫אל‪ :‬הבנקאים !‬
‫אבקשכם ערבות בנקאית זהה לנוסח זה‪.‬‬
‫מס' בנק‪___________ :‬‬
‫מס' סניף‪:‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫מיקוד‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫עיריית אשקלון‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‬
‫הנדון‪ :‬ערבות בנקאית מס' ________________‬
‫‪ .1‬אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום של ‪ 2,0,,,‬ש"ח ובמילים‬
‫(_עשרים אלף ‪ ₪‬בלבד) (להלן – סכום הערבות)‪ ,‬שתדרשו מאת‪_______________ :‬‬
‫(להלן – הנערב)‪ ,‬בקשר להשתתפות במכרז פומבי ‪,712,/5‬‬
‫להפעלת קפיטריה לממכר מוצרי שתייה ומזון במקיפים א'‪0‬ב'‪0‬ד'‪0‬ה' ישיבת צבייה‬
‫ואולפנת צבייה באשקלון‪.‬‬
‫‪ .2‬סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה בתנאי ההצמדה שלהלן‪:‬‬
‫"המדד היסודי" לעניין ערבות זו‪ ,‬יהא מדד חודש ‪//12,/4‬‬
‫שהתפרסם ב‪ 11 -‬בחודש שלאחריו (או סמוך למועד זה)‪.‬‬
‫הפרשי הצמדה יחושבו כדלהלן‪:‬‬
‫אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי‪ ,‬יהיו הפרשי ההצמדה – הסכום השווה‬
‫למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה‪ ,‬מחולק במדד היסודי‪ .‬אם המדד‬
‫החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי‪ ,‬נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות‪,‬‬
‫ללא הפרשי הצמדה‪.‬‬
‫‪ .3‬לפי דרישתכם הראשונה בכתב‪ ,‬אנו נשלם לכם תוך שבעה ימים כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד‬
‫שלא יעלה על סכום הערבות‪ ,‬מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם‪ ,‬מבלי‬
‫שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה‬
‫שיכולה לעמוד לנערב ו‪/‬או למי מטעמו ו‪/‬או בקשר לחיובים כלפיכם‪.‬‬
‫‪ .4‬ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ‪_1/‬חודש ‪ ,5‬שנת ‪( 2,/5‬ועד בכלל) ולאחר תאריך זה‬
‫תהיה בטלה ומבוטלת‪.‬‬
‫‪ .1‬כל דרישה על‪-‬פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו לעיל או באמצעות כל‬
‫סניף של הבנק לא יאוחר מהתאריך הנ"ל‪ ,‬או באמצעות פקסימיליה‪.‬‬
‫‪ .6‬ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫_________________‬
‫ערבות בנקאית‬
‫נוסח ‪6//6‬‬
‫‪1‬‬
‫הסכם‬
‫שנערך ונחתם באשקלון ביום _________ לחודש _________שנת ‪4115‬‬
‫בין‪:‬‬
‫עיריית אשקלון‬
‫מרחוב הגבורה ‪7‬‬
‫(להלן‪ -‬העירייה)‬
‫מצד אחד‬
‫לבין‪:‬‬
‫_______________‬
‫_______________‬
‫_______________‬
‫(להלן‪-‬הזכיין)‬
‫מצד שני‬
‫הואיל‪:‬‬
‫והעירייה פרסמה מכרז פומבי מס' ‪( 1704115‬להלן ‪" -‬המכרז") להפעלת קפיטריה לממכר‬
‫מוצרי שתייה ומזון במקיפים א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ד'‪ ,‬ה'‪ ,‬בישיבת צביה ובאולפנת צביה באשקלון‬
‫(להלן‪" -‬בית הספר")‪.‬‬
‫והואיל‪:‬‬
‫והזכיין הגיש הצעתו למכרז (להלן ‪" -‬ההצעה");‬
‫והואיל‪:‬‬
‫וועדת המכרזים המליצה על הצעתו של הזכיין כהצעה הזוכה המכרז וראש העיר אישר את‬
‫המלצת וועדת המכרזים מיום ____________‪.‬‬
‫והואיל‪:‬‬
‫וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים‪ ,‬זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע להפעלת‬
‫הקפיטריה נשוא הסכם זה‪.‬‬
‫לפיכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬מבוא‬
‫המבוא להסכם זה והנספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו‪.‬‬
‫‪ .4‬הצהרות הזכיין‬
‫‪4.1‬‬
‫הזכיין מצהיר בזאת כי הוא בעל היכולת הכספית והמיומנות המקצועית לביצוע‬
‫התחייבויותיו נשוא הסכם זה והוא מתחייב לבצען ברמה גבוהה ביותר‪.‬‬
‫‪4.4‬‬
‫הזכיין מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרים כחוק‬
‫וכי ברשותו כל האישורים והרישיונות הנדרשים עפ"י כל דין לביצוע התחייבויותיו‬
‫עפ"י ההסכם‪.‬‬
‫‪4.2‬‬
‫הזכיין מצהיר בזה כי הפעלת הקפיטריה לממכר מוצרי המזון והמשקאות על ידו‬
‫אושרה על ידי משרד הבריאות‪ ,‬המחלקה לגיהות ובטיחות במשרד העבודה וכל גוף‬
‫אחר שאישורו נדרש עפ"י כל דין‪ .‬הזכיין מצהיר בזה כי עלות השגת כל האישורים‬
‫הנדרשים לצורך מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה תהיה על חשבונו של הזכיין‪.‬‬
‫‪40...‬‬
‫הסכם הפעלת קפיטריה‬
‫ספטמבר ‪4112‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4.2‬‬
‫הזכיין מצהיר כי אין לו כל עבר פלילי וכי באפשרותו להמציא תעודת יושר ממשטרת‬
‫ישראל‪ ,‬במידה ויידרש לעשות כן על ידי העירייה‪.‬‬
‫‪ .2‬הרשות‬
‫‪2.1‬‬
‫ניתנת בזאת רשות לזכיין להפעיל קפיטריה לממכר שתייה ומזון במקום אשר הוקצה‬
‫למטרה זו בבית הספר‪.‬‬
‫‪2.4‬‬
‫למען הסר ספק מוצהר בזאת כי לזכיין ניתנת עפ"י הסכם זה הנו לרשות שימוש בלבד‬
‫ולזכיין לא מוקנות זכויות חזקה כלשהן‪ .‬כמו כן מובהר בזאת כי רשות השימוש היא‬
‫למטרת ביצוע ההתחייבות נשוא הסכם זה ולמטרה זו בלבד‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫למען הסר ספק מוצהר בזאת כי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב ‪ 1774 -‬ו‪0‬או‬
‫כל חוק אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו‪ ,‬לא יחולו על הסכם זה‪ ,‬וכי הזכיין לא שילם‬
‫לעירייה דמי מפתח בכל צורה שהיא‪.‬‬
‫‪ .2‬תקופת הרשות‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.1.1‬‬
‫רשות השימוש נשוא הסכם זה תתחיל לאחר חתימת הצדדים על ההסכם‬
‫לרבות המצאת ערבות בנקאית ופוליסות ביטוח‪ ,‬הכל כקבוע בהסכם‪ ,‬ובכפוף‬
‫לקבלת רישיון עסק כדין‪.‬‬
‫‪2.1.4‬‬
‫ליום‬
‫רשות השימוש תהיה לשנה החל‬
‫__________(להלן ‪" -‬תקופת הרשות")‪.‬‬
‫מיום‬
‫________‬
‫ועד‬
‫‪2.4‬‬
‫לעירייה תהא האופציה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת ההסכם‬
‫לתקופה נוספת של שלוש שנים נוספות‪ ,‬כל פעם לשנה אחת בלבד‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫הודעה על הארכת תקופת ההסכם תינתן לזכיין בכתב לא יאוחר מ‪ 21 -‬ימים לפני‬
‫סיומה של תקופת הרשות‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫כל הוראות הסכם זה יחולו על תקופת הארכה בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫‪ .5‬התמורה‬
‫‪5.1‬‬
‫תמורת רשות השימוש עפ"י הסכם זה ישלם הזכיין לעירייה תשלום בסך של‬
‫______ש"ח לחודש (להלן ‪" -‬סכום התמורה") אשר ישולם במהלך חודשים‬
‫ספטמבר – יולי של כל שנה קלנדרית‪.‬‬
‫‪5.2‬‬
‫מוסכם ומוצהר כי הזכיין יעביר על שמו את חשבונות החשמל‪ ,‬מים וארנונה‬
‫בקפיטריה ויהיה אחראי באופן בלעדי לתשלום חשבונות אלו באופן רציף‪ ,‬כאמור‬
‫בסעיפים ‪ 6‬ו‪ 7 -‬מטה‪.‬‬
‫‪5.2‬‬
‫למען הסר כל ספק מצהיר הזכיין כי ידוע לו שאין הוא רשאי לעשות שימוש כלשהו‬
‫בריהוט וציוד בית הספר כגון טלפון‪ ,‬מכונות צילום וכיו"ב‪.‬‬
‫‪5.5‬‬
‫ככל שיחול מע"מ בגין עסקה זו‪ ,‬הוא יחול על הזכיין‪.‬‬
‫הסכם הפעלת קפיטריה‬
‫ספטמבר ‪4112‬‬
‫‪2‬‬
‫‪20...‬‬
‫‪ .6‬ארנונה‬
‫הזכיין ישלם דמי ארנונה לעסקים עבור השטח העומד לרשותו לצורך תפעול הקפיטריה‪.‬‬
‫‪ .7‬הוצאות‬
‫‪7.1‬‬
‫מוסכם בזאת מפורשות ע"י הזכיין כי כל ההוצאות הנדרשות ו‪0‬או הכרוכות ברשות‬
‫השימוש עפ"י הסכם זה ‪ -‬תחולנה על הזכיין בלבד‪.‬‬
‫‪7.4‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור בס"ק ‪ 7.1‬מודגש בזאת כי הזכיין ישא בכל הוצאות השימוש‬
‫בחשמל (לרבות הוצאות בגין תשלום קבוע)‪.‬‬
‫‪ .8‬כפיפות לממונה‬
‫‪1.1‬‬
‫בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיה הזכיין כפוף למנהל בית הספר ו‪0‬או מי‬
‫מטעמו (להלן ‪" -‬הממונה") וימלא את כל התחייבויותיו לשביעות רצונו המלא של‬
‫הממונה‪.‬‬
‫‪1.4‬‬
‫לזכיין ידוע כי הפיקוח הישיר על הפעלת הקפיטריה יעשה בידי הממונה‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫הזכיין יהא חייב לדווח‪ ,‬בכל עת שיידרש לכך‪ ,‬על מוצרי המזון והשתייה‪ ,‬על‬
‫המחירים‪ ,‬הניקיון‪ ,‬וכל פרט אחר הקשור בביצוע הסכם זה מיד לכשיידרש לכך‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫הזכיין יציג‪ ,‬בכל עת שיידרש לכך‪ ,‬כל אישור‪ ,‬רישיון‪ ,‬היתר או מסמך כפי שיידרש‬
‫הנוגע‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬לקיום התחייבויותיו של הזכיין כגון‪ :‬רישיונות עסק של‬
‫יצרני מוצרי המזון‪ ,‬תעודת כשרות תקפה‪ ,‬אישורים לתקינות המכונות שיוצבו‬
‫בקפיטריה‪ ,‬אישורי משרד הבריאות וכיו"ב‪ .‬עלויות הנפקת האישורים תחולנה על‬
‫חשבונו של הזכיין‪.‬‬
‫קבלת רישיון עסק וכל אישור נדרש כאמור בהסכם זה הינם תנאי מהותי למתן‬
‫הרשות נשוא ההסכם‪ .‬באחריות הזכיין להשיג את כל האישורים המתאימים ועל‬
‫חשבונו‪.‬‬
‫‪ .7‬ניקיון‬
‫‪7.1‬‬
‫הזכיין יציב פחי אשפה דקורטיביים בסמוך לשטח המשמש את הקפיטריה ובמקום‬
‫שיתואם עם הממונה ויאושר על ידו‪ ,‬טרם הצבתו‪ .‬כמו כן יספק הזכיין שקיות אשפה‬
‫גדולות ואטומות בכמות ובסוג שייקבעו‪.‬‬
‫‪7.4‬‬
‫הזכיין ידאג לאחר כל אירוע במסגרתו תהיה הקפיטריה פתוחה לסילוק וריכוז שקיות‬
‫האשפה המלאות לחדר האשפה של בית הספר לצורך פינויו על ידי העירייה‪.‬‬
‫‪7.2‬‬
‫הזכיין מתחייב להפעיל את הקפיטריה וסביבתה תוך שמירה על הניקיון והאסתטיקה‬
‫של המקום‪.‬‬
‫‪ .11‬פינוי‬
‫‪11.1‬‬
‫בכפוף לאמור בסעיף ‪ 2.1‬ו‪ ,2.4 -‬הרי שעם תום תקופת הרשות הזכיין מתחייב לפנות‬
‫את שטח בית הספר מכל הציוד שהוצב על ידו‪ ,‬אם הוצב‪ ,‬מפחי אשפה וכן כל אדם‬
‫ו‪0‬או חפץ השייכים לו‪ ,‬וזאת תוך ‪ 21‬שעות מתום תוקפו של ההסכם‪.‬‬
‫‪20...‬‬
‫הסכם הפעלת קפיטריה‬
‫ספטמבר ‪4112‬‬
‫‪2‬‬
‫‪11.4‬‬
‫לא פינה הזכיין את שטח בית הספר כאמור בסעיף ‪ 11.1‬לעיל‪ ,‬ישלם הזכיין לעירייה‬
‫דמי שימוש ראויים קבועים ומוסכמים מראש בסכום של ‪ 511‬ש"ח לכל יום איחור‬
‫בפינוי‪ .‬סכום זה יוצמד למדד המחירים לצרכן של חודש____‪.‬‬
‫‪11.2‬‬
‫מבלי לפגוע באמור לעיל תהיה העירייה רשאית‪ ,‬בנסיבות המתוארות בסעיף ‪11.4‬‬
‫לבצע את הפינוי במקום הזכיין‪ ,‬ולחייבו בהוצאות הפינוי‪.‬‬
‫‪11.2‬‬
‫הזכיין מתחייב בזאת לתקן על חשבונו כל נזק ו‪0‬או פגיעה שייגרמו עקב ו‪0‬או בגין ו‪0‬או‬
‫בקשר עם הפעלת הקפיטריה במשכן‪ ,‬ולהחזיר לעירייה את השטח במצב שקבלו‪,‬‬
‫בכפוף לבלאי סביר‪.‬‬
‫‪ .11‬הקפיטריה והפעלתה‬
‫‪11.1‬‬
‫הקפיטריה תופעל במועדים כדלקמן‪:‬‬
‫________________‬
‫________________‬
‫________________‬
‫‪11.4‬‬
‫מבלי לפגוע באמור בסעיף ‪ 11.1‬לעיל‪ ,‬הזכיין מתחייב להיערך לשעות הלחץ של הקניה‬
‫ולדאוג לכוח אדם מספיק על מנת לתת שירות הולם בכל שעות תפעול הקפיטריה‪.‬‬
‫‪11.2‬‬
‫הזכיין מתחייב להפעיל את הקפיטריה תוך שמירה על שקט סביר‪.‬‬
‫‪11.2‬‬
‫הזכיין מתחייב להפעיל את הקפיטריה מתוך התחשבות בפעילות המתקיימת בבית‬
‫הספר‪.‬‬
‫‪11.5‬‬
‫על הזכיין להפעיל את הקפיטריה תוך שמירה על שלימות בית הספר‪ ,‬ולתחזקה‬
‫ולהחזיקה ברמה גבוהה‪ ,‬ולתת שירות טוב‪ ,‬יעיל ואדיב לציבור מבקרי בית הספר‪.‬‬
‫‪11.6‬‬
‫הזכיין יציג במקום בולט תפריט שבו מפורטים המוצרים השונים ומחירם‪.‬‬
‫‪11.2‬‬
‫מובהר כי‪ ,‬הקפיטריה תופעל בהתאם ללוח החופשות של בית הספר‪ ,‬ככל שבית הספר‬
‫ישהה בחופשה לא תופעל הקפיטריה ודמי השימוש ישולמו באופן יחסי‪.‬‬
‫‪11.5‬‬
‫בחודשי יולי ‪ -‬אוגוסט לא תופעל הקפיטריה ולא תשולם שכירות עבור הקפיטריה‪.‬‬
‫‪11.7‬‬
‫‪ 11.7.1‬הזכיין מתחייב לפעול בהתאם למפרט הכללי‪ ,‬נספח ג' לחוזה‪ ,‬בדבר מידות‬
‫הקפיטריה ובכלל זה הציוד ו‪0‬או ריהוט הדרוש לצורך הפעלת הקפיטריה‬
‫ובתיאום מלא עם הממונה‪ .‬הזכיין מתחייב לפעול בהתאם למפרט הכללי‬
‫בדבר הצבת הקפיטריה והצבת הציוד שיאושר ו‪0‬או יידרש לצורך הפעלת‬
‫הקפיטריה וזאת תוך ‪ 5‬ימים ממועד קבלת אישור ו‪0‬או דרישת הממונה בכתב‬
‫ובתיאום מלא עמו‪.‬‬
‫‪ 11.7.4‬כל שינוי בפריטי המפרט הכללי בדבר הצבת הקפיטריה ו‪0‬או הציוד שיוצבו‬
‫כאמור בסעיף ‪ 11.7.1‬יעשה רק לאחר קבלת אישור הממונה בכתב ומראש או‬
‫תוך ‪ 12‬ימים ממועד קבלת דרישת הממונה בכתב בנוגע לכך‪.‬‬
‫‪50...‬‬
‫הסכם הפעלת קפיטריה‬
‫ספטמבר ‪4112‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ .14‬אירועים מיוחדים‬
‫‪14.1‬‬
‫הזכיין מצהיר שידוע לו שמידי פעם יתקיימו בבית הספר אירועים והופעות ביוזמת‬
‫בית הספר‪ ,‬העירייה וגופים חוץ עירוניים‪ .‬במקרים אילו יחולו הוראות כדלקמן‪:‬‬
‫‪ 14.1.1‬כל הגופים הללו יהיו רשאים להזמין שירותי קייטרינג חיצוניים‪ .‬העירייה‬
‫מתחייבת להודיע לזכיין על קיום אירועים אלו ולאפשר לו להגיש הצעת מחיר‬
‫בנוגע אליהם‪.‬‬
‫לעירייה או לכל גוף אחר יהא שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט באם לקבל את‬
‫הצעתו אם לאו‪.‬‬
‫‪ 14.1.4‬לא התקבלה הצעת הזכיין כאמור או הוזמנו שירותי קייטרינג חיצוני כאמור‪,‬‬
‫הזכיין מתחייב להפעיל את הקפיטריה בהתאם להוראות המנהל בעניין זה‪.‬‬
‫‪ 14.1.4‬מבלי לפגוע באמור לעיל‪ ,‬העירייה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי‬
‫להחליט כי ביחס לאירוע מסוים או אירועים מסוימים לא יינתן שירות‬
‫בקפיטריה‪.‬‬
‫‪14.4‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‪ 14.1‬לממונה הזכות לתאם עם הזכיין ‪ 7‬ימים לפני קיומו‬
‫של אירוע על מכירת מוצרי מזון ושתייה כפי שיקבעו ע"י הממונה ובין הזכיין בכתב‬
‫ומראש‪.‬‬
‫הזכיין מתחייב למכור את מוצרי השתייה והמזון שנקבעו כקבוע בס"ק זה (מעבר‬
‫לנמכר ע"י הזכיין כקבוע בסעיף ‪ )12‬רק באירוע עצמו ולא כל זמן אחר‪ ,‬הכל בהתאם‬
‫להתחייבויותיו על פי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .12‬כשרות‬
‫מוצרי המזון והשתייה יהיו כשרים ויהיו כפופים לאישור הרשויות המוסמכות לכך‪ ,‬הזכיין‬
‫מתחייב להמציא אישורים לכשרות המוצרים כל אימת שיידרש לכך ע"י הממונה‪.‬‬
‫‪ .12‬מוצרי המזון והשתייה‬
‫‪12.1‬‬
‫מוצרי המזון והשתייה שיסופקו ע"י הזכיין יאושרו בכתב ומראש ע"י הממונה‪.‬‬
‫‪12.4‬‬
‫הזכיין מתחייב שלא לספק מוצרים שאריזתם עשויה זכוכית זאת בהתאם להנחיות‬
‫משטרת ישראל או מוצרים שיש בצורת אריזתם כדי לגרום נזק ידוע כלשהו‪ .‬ניתנת‬
‫האפשרות לקיים מכירה של משקאות קלים בכוסות חד פעמיים‪.‬‬
‫‪12.2‬‬
‫מוצרי המזון והשתייה שיסופקו ע"י הזכיין יהיו טריים‪ ,‬ארוזים באריזתם המקורית‬
‫ובצורה הרמטית ו‪0‬או היגיינית‪ .‬המוצרים שיסופקו יהיו מסופקים ומיוצרים בהתאם‬
‫לכל תקן ישראלי אשר קיים ובהתאם להנחיות משרד הבריאות ו‪0‬או בהתאם לכל דין‬
‫החל במוצרי מזון כאמור‪.‬‬
‫‪12.2‬‬
‫הזכיין מתחייב לספק מוצרים באיכות גבוהה‪ ,‬לשביעות רצונו של הממונה‪.‬‬
‫‪12.5‬‬
‫למען הסר ספק מודגש בזאת כי הזכיין לא יהיה רשאי למכור גרעינים למיניהם‪,‬‬
‫פופקורן‪ ,‬גומי לעיסה‪ ,‬סיגריות או שתייה חריפה כלשהי‪ ,‬לרבות בירה‪ ,‬והממונה לא‬
‫יהיה רשאי לאשר מכירת מוצרים כאמור‪.‬‬
‫‪60...‬‬
‫הסכם הפעלת קפיטריה‬
‫ספטמבר ‪4112‬‬
‫‪6‬‬
‫‪12.6‬‬
‫ידוע לזכיין כי חל איסור מוחלט על טיגון ובישול בשטח שיעמוד לרשותו בבית הספר‪.‬‬
‫‪12.7‬‬
‫הזכיין בלבד יפעיל את המיחם וימזוג לקונים משקאות חמים‪ .‬הזכיין ידאג לבטיחות‬
‫המיחם וסביבתו וימנע כל אפשרות של מזיגה עצמית ע"י הקונים‪.‬‬
‫‪12.1‬‬
‫מוצרי המזון והשתייה שיסופקו ע"י הזכיין יהיו חלביים ו‪0‬או פרווה בלבד‪.‬‬
‫‪ .15‬המחירים‬
‫עבור מכירת מוצרי המזון והשתייה יגבה הזכיין מחירים סבירים ומקובלים בכפוף לכל דין‬
‫החל ו‪0‬או שיחול על מחירי מוצרים ו‪0‬או העלתם‪ .‬הזכיין מתחייב שלא למכור מוצרים‬
‫במחירים הגבוהים מאילו המקובלים בשוק‪.‬‬
‫‪ .11‬אחריות‬
‫‪16.1‬‬
‫הזכיין לבדו יהיה אחראי לכל אבדן ו‪0‬או נזק לקפיטריה‪ ,‬לתכולתה ולציוד המותקן בה‬
‫ו‪0‬או לציוד המובא על ידו שיגרם מכל סיבה שהיא ויהיה אחראי לתקן כל אבדן ו‪0‬או‬
‫נזק כאמור על חשבונו מיד לאחר התרחשותו‪.‬‬
‫‪16.4‬‬
‫הזכיין יהיה אחראי לכל אבדן ו‪0‬או נזק לגוף ו‪0‬או לרכוש שייגרמו לעירייה‪ ,‬לעובדיה‬
‫ולכל הפועל מטעמה‪ ,‬ולצד שלישי אחר כלשהו תוך כדי הפעלת הקפיטריה ו‪0‬או בקשר‬
‫עם הפעלת הקפיטריה‪ ,‬בשל מעשה ו‪0‬או מחדל של הזכיין ו‪0‬או עובדיו ו‪0‬או קבלנים‬
‫וקבלני משנה וכל הפועל בשמו ומטעמו‪.‬‬
‫‪16.2‬‬
‫הזכיין לבדו יהיה אחראי לכל אבדן ו‪0‬או נזק שיגרם לגוף ו‪0‬או לרכוש של עובדיו‪,‬‬
‫קבלנים וקבלני משנה מטעמו‪ ,‬נותני שירותים וכל הפועלים בשמו ומטעמו‪ .‬הזכיין‬
‫מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים מהזכיין על פי דין לעובד או לכל אדם‬
‫אחר הנמצא בשירותו של הזכיין כתוצאה מהאמור לעיל‪.‬‬
‫‪16.2‬‬
‫הזכיין פוטר את העירייה‪ ,‬עובדיה וכל הבא מטעמה מאחריות לגבי נזקים כאמור‬
‫בסעיפים לעיל ו‪0‬או אחריות על פי דין ומוותר על כל זכות תביעה שהייתה לו ו‪0‬או שיש‬
‫לו ו‪0‬או שתהיה לו כנגד העירייה‪ ,‬עובדי העירייה ו‪0‬או כל מי שפועל מטעם העירייה‬
‫(למעט כלפי מי שגרם למקרה הביטוח בכוונת זדון) ומתחייב לשאת בעצמו ועל חשבונו‬
‫(ו‪0‬או בעזרת ביטוחים שיערכו לשם כך) בתשלומי תביעות ונזקים אשר הוא אחראי‬
‫להם כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪16.5‬‬
‫הזכיין מתחייב לפצות ולשפות את העירייה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה‪ ,‬מכל‬
‫עילה שהיא‪ ,‬שתוגש‪ ,‬אם ומיד כאשר תוגש‪ ,‬על ידי כל אדם‪ ,‬בלי יוצא מן הכלל‪ ,‬נגדם‬
‫ו‪0‬או נגד מי מהם ו‪0‬או כנגד כל מי מעובדיהם ושולחיהם‪ ,‬בגין כל תאונה‪ ,‬חבלה או נזק‬
‫המפורט בחוזה ו‪0‬א קבוע בכל דין‪ ,‬לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו‬
‫לעירייה במלואן‪.‬‬
‫‪16.6‬‬
‫העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הזכיין זכאי להם מכוח הסכם זה ו‪0‬או מכל‬
‫סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או‬
‫מחדל שהם באחריותו של הזכיין כאמור לעיל ו‪0‬או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת‬
‫מעשה או מחדל שהם באחריותו של הזכיין כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪70...‬‬
‫הסכם הפעלת קפיטריה‬
‫ספטמבר ‪4112‬‬
‫‪7‬‬
‫אי קיום יחסי עובד ‪ -‬מעביד‬
‫‪.18‬‬
‫‪17.1‬‬
‫מוסכם מפורשות בין הצדדים כי הזכיין הינו זכיין עצמאי וכי אין נקשרים בינו ו‪0‬או‬
‫בין מי מעובדיו ו‪0‬או ממועסקיו לבין העירייה יחסי עובד ומעביד‪.‬‬
‫‪17.4‬‬
‫הזכיין מצהיר בזאת כי הוא אחראי כמעביד לכל האנשים שיועסקו על ידו לצורך‬
‫הפעלת הקפיטריה עפ"י הסכם זה‪ ,‬בהתאם לכל דין‪ ,‬וכי הוא מתחייב למלא את כל‬
‫חובותיו כלפי עובדיו‪ ,‬לרבות תשלום כל התשלומים המגיעים לעובד ממעבידו עפ"י כל‬
‫דין והעירייה לא תהא אחראית כלפי עובדי הזכיין אחריות כלשהי‪.‬‬
‫‪17.2‬‬
‫מוסכם ומוצהר בזאת כי כל עובד שיועסק ע"י הזכיין יהא בעל עבר ללא דופי ולא עבר‬
‫פלילי‪ .‬העירייה תהא רשאית לדרוש מהזכיין להפסיק או להימנע מהעסקתו של עובד‬
‫כלשהו אם לפי שיקול דעתה הבלעדי אין הוא מתאים לתפקידו והכל בהתחשב בכך‬
‫שהמדובר במוסד ציבורי‪.‬‬
‫ביטוח‬
‫‪11.1‬‬
‫להבטחת אחריות הזכיין כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבויותיו‬
‫וחובותיו‪ ,‬מתחייב הזכיין לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד‬
‫קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו כאמור לפי שיקול‬
‫דעתו‪ ,‬ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום‬
‫ביטוחים‪ ,‬נספח א' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן‪" :‬טופס האישור על‬
‫קיום ביטוחים")‪.‬‬
‫‪11.4‬‬
‫הזכיין ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום‬
‫כדין בידי מבטחי הזכיין המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים‬
‫לעיל‪ .‬מסירת האישור חתום על‪-‬ידי מבטחי הזכיין לעירייה במועדים הינה תנאי עיקרי‬
‫בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את העירייה בתרופות בגין הפרת ההסכם‪ .‬הזכיין ישוב‬
‫וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח‪ ,‬במשך כל זמן חלותו של הסכם זה‪,‬‬
‫וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מאת העירייה‪.‬‬
‫‪11.2‬‬
‫עריכת הביטוחים ו‪0‬או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו‪0‬או האישורים על קיום‬
‫ביטוחים לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מאת העירייה על התאמת הביטוחים ולא‬
‫יטילו עליהן אחריות כלשהי בקשר לכך ו‪0‬או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריות‬
‫הזכיין על‪-‬פי הסכם זה או על‪-‬פי כל דין‪.‬‬
‫‪11.2‬‬
‫הזכיין לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות‬
‫העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח‪.‬‬
‫‪11.5‬‬
‫הזכיין לבדו יהי ה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של‬
‫הזכיין ו‪0‬או הפועלים מטעמו‪ ,‬לרבות קבלנים מבצעי עבודות‪ ,‬קבלני משנה ועובדיהם‪,‬‬
‫אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין‬
‫אותם נזקים‪ .‬מובהר‪ ,‬כי הזכיין יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים‪ ,‬לרבות נזקים‬
‫שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות‪.‬‬
‫‪11.6‬‬
‫הזכיין מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע‬
‫בכלליות האמור‪ ,‬לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות‬
‫הביטוח‪ .‬ולדרישת העירייה לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת‬
‫הצורך‪.‬‬
‫‪11.7‬‬
‫הפר הזכיין את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה‪ ,‬יהיה הזכיין‬
‫אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל‬
‫נזק כספי ו‪0‬או אחר שיגרם לה עקב זאת‪.‬‬
‫‪10...‬‬
‫הסכם הפעלת קפיטריה‬
‫ספטמבר ‪4112‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11.1‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.41‬‬
‫‪.41‬‬
‫על הזכיין לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו‪0‬או כל‬
‫חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים‪.‬‬
‫קיום חוקים והימנעות מקיום מטרדים‬
‫‪17.1‬‬
‫הזכיין מתחייב למלא אחר הוראות כל דין לרבות חוקי העזר העירוניים‪ ,‬לעניין רשות‬
‫השימוש‪.‬‬
‫‪17.4‬‬
‫הזכיין מתחייב בזאת להימנע מקיום מטרדים לדיירי הסביבה במשך תקופת הרשות‬
‫על פי הסכם זה‪.‬‬
‫רישיונות והיתרים‬
‫‪41.1‬‬
‫הזכיין מתחייב לקבל רישיון ו‪0‬או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהי שיש צורך בביצועה‬
‫לצורך הפעלת הקפיטריה על ידו ו‪0‬או ע"י עובדיו ו‪0‬או מועסקיו‪ ,‬וזאת בכפוף לכל דין‪.‬‬
‫‪41.4‬‬
‫בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום‪ ,‬רישיון או היתר עפ"י דין חייב הזכיין להעסיק‬
‫רק מי שרשום כבעל רישיון כאמור‪.‬‬
‫הפרה ובטלות ההסכם‬
‫‪41.1‬‬
‫הפר הזכיין הוראה מהוראות הסכם זה ו‪0‬או לא מילא התחייבות מהתחייבויותיו‬
‫לשביעות רצונו של הממונה יהיה הממונה רשאי להתרות בו בכתב והזכיין יהיה חייב‬
‫לתקן את ההפרה ו‪0‬או למלא את התחייבותו לשביעות רצונו של הממונה‪ ,‬לפי העניין‪,‬‬
‫תוך המועד שיקבע לכך ע"י הממונה‪.‬‬
‫התראה של המנהל תחשב לצורך זה כהתראה של העירייה‪.‬‬
‫‪41.4‬‬
‫לא פעל הזכיין כאמור בסעיף ‪ 41.1‬לעיל תהיה העירייה רשאית לבטל הסכם זה‪,‬‬
‫בהודעה בכתב של ‪ 74‬שעות מראש‪.‬‬
‫‪41.2‬‬
‫בוטל ההסכם כאמור בפסקה ‪ 41.1‬לעיל יהיה הזכיין חייב לפנות תוך המועד הנקוב‬
‫בהודעת הביטול‪ ,‬את שטח בית הספר‪ ,‬מכל הציוד שהוצב על ידו‪ ,‬פחי האשפה וכן כל‬
‫אדם ו‪0‬או חפץ השייכים לו‪.‬‬
‫על פינוי לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף ‪ 11‬לעיל בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫‪41.2‬‬
‫בלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הזכיין כמי שהפר את ההסכם‬
‫הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים‪:‬‬
‫‪ 41.2.1‬אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לזכיין מן העירייה והעיקול לא יוסר תוך‬
‫‪ 41‬יום מיום הטלתו‪.‬‬
‫‪ 41.2.4‬אם הזכיין הינו שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידה של השותפות צו‬
‫לקבלת נכסים‪.‬‬
‫‪ 41.2.2‬אם הזכיין הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים‪.‬‬
‫‪ 41.2.2‬בכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה בידי נאמן‪ ,‬מנהל עיזבון או כל אדם‬
‫הממונה על נכסי הזכיין‪.‬‬
‫‪70...‬‬
‫הסכם הפעלת קפיטריה‬
‫ספטמבר ‪4112‬‬
‫‪7‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי האמור לעיל אינו בא לגרוע מכל זכות או סעד אחר של העירייה לפי ההסכם‬
‫ולפי כל דין עקב ובגין ההפרה‪.‬‬
‫‪.44‬‬
‫‪.42‬‬
‫ערבות‬
‫‪44.1‬‬
‫על מנת להבטיח קיום כל תנאיו של הסכם זה‪ ,‬הזכיין מתחייב בזאת להמציא לעירייה‬
‫עם חתימת ההסכם ערבות בנקאית לפקודת העירייה‪ ,‬צמודה‪ ,‬אוטונומית ובלתי‬
‫מותנית בסך ‪ ,₪ 5,111‬בנוסח כמפורט בנספח ב'‪.‬‬
‫‪44.4‬‬
‫הערבות הבנקאית תעמוד בתוקפה לתקופה שתסתיים חודש לאחר תום תקופת‬
‫ההסכם‪.‬‬
‫‪44.2‬‬
‫ראש העירייה ו‪0‬או גזבר העירייה יהיו מוסמכים לחלט את הערבות באופן אוטומטי‪,‬‬
‫כל אימת שיסברו כי הופר תנאי או הופרו תנאים בהסכם זה‪ ,‬ומבלי שהיא עליהם‬
‫להוכיח זאת‪.‬‬
‫‪44.2‬‬
‫האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות העירייה עקב ובגין‬
‫ההפרה‪.‬‬
‫‪44.5‬‬
‫למען הסר ספק מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות ו‪0‬או בחידושה‬
‫תחולנה על הזכיין בלבד‪.‬‬
‫העברת זכויות וחובות‬
‫ה זכיין לא יהא רשאי למסור לאחר ו‪0‬או לאחרים‪ ,‬במישרין ואו בעקיפין‪ ,‬זכות שימוש כלשהי‬
‫בקפיטריה או בכל חלק ממנה וכמו כן‪ ,‬לא יהא רשאי להעביר לאחר או לאחרים את זכויותיו‬
‫ו‪0‬או חובותיו מכוח הסכם זה כולו או מקצתו‪ .‬כל מסירה או העברה כזו שיתיימר הזכיין‬
‫לעשות בניגוד לאמור לעיל תהא בטלה ומבוטלת מעיקרה וחסרת כל תוקף‪.‬‬
‫‪.42‬‬
‫שינוי ההסכם‬
‫אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב‪ ,‬ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל‪-‬פה או מכללא‪.‬‬
‫‪.45‬‬
‫ויתור והימנעות מפעולה‬
‫כל ויתור‪ ,‬הימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד העירייה לא יחשבו כויתור העירייה על‬
‫זכויותיה‪ ,‬אלא אם כן ויתרה העירייה בכתב ומראש‪.‬‬
‫‪.46‬‬
‫כתובות והודעות‬
‫‪46.1‬‬
‫כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה‪.‬‬
‫‪46.4‬‬
‫כל הודעה אשר תשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו עפ"י הכתובת דלעיל תחשב‬
‫כמתקבלת תוך ‪ 21‬שעות מעת מסירתה כדבר דואר רשום‪ ,‬אם נמסרה ביד בעת‬
‫מסירתה ואם נשלחה בפקסימיליה בעת שיגורה בפקסימיליה‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום ‪:‬‬
‫_______________‬
‫העירייה‬
‫הסכם הפעלת קפיטריה‬
‫ספטמבר ‪4112‬‬
‫________________‬
‫הזכיין‬
‫‪11‬‬
‫נספח א'‬
‫אשור על קיום ביטוחים‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫עיריית אשקלון‬
‫הגבורה ‪ , 7‬ת‪.‬ד ‪ , 1001‬אשקלון‬
‫(להלן ‪" -‬העירייה")‬
‫הנדון‪ :‬אישור על קיום ביטוחים של ______________________(להלן‪" :‬הזכיין") בגין‬
‫הפעלת קפיטריה כולל יצור מכירה ואספקה של דברי מאכל ומשקה בבית ספר תיכון‬
‫מקיף _____באשקלון (להלן‪" :‬הפעלת הקפיטריה" ו‪/‬או "הפעילות")‬
‫אנו הח"מ_____________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלהלן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫אנו ערכנו לזכיין פוליסות לביטוח בגין הפעילות ו‪0‬או כללנו את הפעילות בפוליסות קיימות של‬
‫הזכיין‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬ביטוח אחריות חוקית כלפיעל פי דין המכסה את אחריותו של הזכיין לרבות בגין הפעלת הקפיטריה וכן את‬
‫אחריותו של הזכיין ו‪0‬או מי מטעמו בגין יצור‪ ,‬מכירה ואספקה של מזון ו‪0‬או‬
‫הציבור ("ביטוח צד‬
‫שלישי") פוליסה מספר דברי מאכל ומשקה ו‪0‬או הפעלת הקפיטריה ‪ ,‬לרבות כיסוי בגין הרעלה מכל סוג‬
‫שהוא‪ ,‬לרבות אחריות בגין קיומו של חומר זר או מזיק במאכל או במשקה‪,‬‬
‫_________________‬
‫בגבולות אחריות‪.‬‬
‫גבולות אחריות‪:‬‬
‫תנאים מיוחדים‪:‬‬
‫סך ‪ 2,000,000‬ש"ח למקרה ולתקופת ביטוח שנתית‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫השתתפות עצמית‪:‬‬
‫ב‪ .‬ביטוח חבות מעבידים‬
‫פוליסה מספר______‬
‫גבולות אחריות‪:‬‬
‫תנאים מיוחדים‪:‬‬
‫ג‪ .‬ביטוח אש מורחב‬
‫הסכם הפעלת קפיטריה‬
‫ספטמבר ‪4112‬‬
‫הביטוח מכסה את חבות העירייה ועובדיה בגין ו‪0‬או בקשר עם מעשה‬
‫או מחדל של הזכיין ומי מטעמו בביצוע השירותים‪.‬‬
‫יובהר כי פעילות הזכיין בקפיטריה‪ ,‬בסביבתה ובחצרי בית הספר תחשב‬
‫ככזו הנמצאת בחזקתו הישירה של הזכיין ולא יחול לגביה כאמור חריג‬
‫אחריות מוצר‪.‬‬
‫הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת‪.‬‬
‫הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המל"ל לפי סעיף ‪ 241‬לחוק הביטוח‬
‫הלאומי‪.‬‬
‫כיסוי בגין פריקה וטעינה בקשר עם הפעילות‪.‬‬
‫לא תעלה על סך של ‪ 21,111‬ש"ח לכל מקרה ביטוח‪.‬‬
‫לכיסוי אחריות הזכיין על פי פקודת הנזיקין ו‪0‬או חוק האחריות למוצרים‬
‫פגומים בגין תאונת עבודה ו‪0‬או מחלות מקצוע שייגרמו לעובדי הזכיין‪ ,‬קבלנים‪,‬‬
‫קבלני משנה ועובדיהם ולכל המועסקים ע"י הזכיין ביצור‪ ,‬שיווק‪ ,‬מכירה‬
‫ואספקה של ארוחות‪ ,‬מזון‪ ,‬דברי מאכל ומשקה וביצוע הפעלת הקפיטריה‪.‬‬
‫סך ‪ 1,000,000‬ש"ח לתובע ו ‪ 20,000,000‬ש"ח למקרה ולתקופת ביטוח שנתית‪.‬‬
‫הביטוח מורחב לכסות את אחריות העירייה ועובדיה היה ותוטל עליהם אחריות‬
‫כמעביד לנזקים בגין תאונת עבודה ו‪0‬או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי הזכיין‬
‫בקשר עם ביצוע הפעילות‪.‬‬
‫לציוד ותכולת הקפיטריה כתוצאה מהסיכונים המקובלים בפוליסת אש מורחב‬
‫לרבות נזקי רעידת אדמה‪ ,‬נזקי טבע‪ ,‬נזקי גניבה ופריצה של הציוד המתקנים‬
‫התכולה והמלאי המשמשים את הזכיין לצורך הפעלת הקפיטריה במלוא ערכם‬
‫על בסיס ערך כינון‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪.4‬‬
‫תקופת הביטוח היא החל מ‪ _____________ -‬ועד______________(כולל)‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בפוליסות הנ"ל שם "המבוטח" יהיה – הזכיין ו‪0‬או העירייה‪.‬‬
‫"העירייה" לעניין אישור זה‪ :‬עיריית אשקלון ו‪0‬או תאגידים עירוניים לרבות חברות בנות‬
‫ועובדים של הנ"ל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ביטול זכות השיבוב ו‪0‬או התחלוף כלפי העירייה‪ ,‬למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון‪.‬‬
‫הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הזכיין ו‪0‬או ביוזמתנו ו‪0‬או לשנוי תנאיהם‬
‫לרעה‪ ,‬אלא לאחר שנמסור לזכיין ולעירייה הודעה בכתב‪ ,‬במכתב רשום‪ 61 ,‬יום‬
‫לפחות לפני מועד הביטול ו‪0‬או השינוי המבוקש‪.‬‬
‫היקף הכיסוי לא יפחת מהיקף הכיסוי בפוליסת "ביט" השוטפת הנהוגה בקבוצת כלל‬
‫ביטוח‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הזכיין לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות‬
‫העצמיות הקבועות בהן‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הפוליסות המפורטות לעיל קודמות לכל פוליסת ביטוח של העירייה וכל סעיף בפוליסות (אם‬
‫יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא‬
‫יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה‪ ,‬ולגבי העירייה על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח‬
‫ראשוני"‪ ,‬המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו‪ ,‬ללא זכות השתתפות בביטוחיה‬
‫מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף ‪ 57‬לחוק‬
‫חוזה הביטוח תשמ"א – ‪ ,1711‬ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי‬
‫הנ"ל‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף לשינויים‬
‫ההרחבות והתנאים המיוחדים המפורטים באישור זה‪.‬‬
‫_____________ ___________________‬
‫שמות החותמים‬
‫תאריך‬
‫ולתשלום ההשתתפויות‬
‫________________‬
‫חתימת חברת הביטוח‬
‫פרטי סוכן הביטוח‪:‬‬
‫שם__________________ כתובת _________________טלפון __________‬
‫הסכם הפעלת קפיטריה‬
‫ספטמבר ‪4112‬‬
‫נספח ב'‪-‬ערבות למילוי התחייבויות‬
‫חוזה‬
‫אל‪ :‬הבנקאים !‬
‫אבקשכם ערבות בנקאית זהה לנוסח זה‪.‬‬
‫מס' בנק‪___________ :‬‬
‫מס' סניף‪:‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫מיקוד‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫עיריית אשקלון‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‬
‫הנדון‪ :‬ערבות בנקאית מס' ________________‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.6‬‬
‫אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום של ‪_( ₪ 00555‬חמשת אלפים _ ‪ ₪‬בלבד)‬
‫(להלן – סכום הערבות)‪ 0‬שתדרשו מאת‪( _______________ :‬להלן – הנערב)‪ 0‬בקשר למילוי‬
‫התחייבויות חוזה ___________ ל‪.____________________________________ -‬‬
‫סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה בתנאי ההצמדה שלהלן‪:‬‬
‫"המדד היסודי" לעניין ערבות זו‪ 0‬יהא מדד חודש‬
‫שהתפרסם ב‪ 10 -‬בחודש שלאחריו (או סמוך למועד זה)‪.‬‬
‫הפרשי הצמדה יחושבו כדלהלן‪:‬‬
‫אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי‪ 0‬יהיו הפרשי ההצמדה – הסכום השווה‬
‫למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה‪ 0‬מחולק במדד היסודי‪ .‬אם המדד‬
‫החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי‪ 0‬נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות‪0‬‬
‫ללא הפרשי הצמדה‪.‬‬
‫לפי דרישתכם הראשונה בכתב‪ 0‬אנו נשלם לכם תוך שבעה ימים כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד‬
‫שלא יעלה על סכום הערבות‪ 0‬מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם‪ 0‬מבלי‬
‫שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה‬
‫שיכולה לעמוד לנערב ו‪/‬או למי מטעמו ו‪/‬או בקשר לחיובים כלפיכם‪.‬‬
‫ערבות בו תישאר בתוקפה עד ליום __________ בחודש ______ שנת _______ (ועד בכלל)‬
‫ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת‪.‬‬
‫כל דרישה על‪-‬פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו לעיל או באמצעות כל‬
‫סניף של הבנק לא יאוחר מהתאריך הנ"ל‪ 0‬או באמצעות פקסימיליה‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪0‬‬
‫_________________‬
‫ערבות בנקאית‬
‫נוסח ‪6/56‬‬
‫מפרט כללי ‪ -‬הצבת קפיטריה במקיפים א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ד'‪ ,‬ה'‪,‬‬
‫בישיבת צביה ובאולפנת צביה‬
‫שטח רשות השימוש במקיף א'' ‪ 05 :‬מ"ר‪.‬‬
‫שטח רשות השימוש במקיף ב' ‪ 05 :‬מ"ר‪.‬‬
‫שטח רשות השימוש במקיף ד' ‪ 05 :‬מ"ר‪.‬‬
‫שטח רשות השימוש במקיף ה' ‪ 05 :‬מ"ר‪.‬‬
‫שטח רשות השימוש בישיבת צביה ‪ 05 :‬מ"ר‪.‬‬
‫שטח רשות השימוש באולפנת צביה ‪ 05 :‬מ"ר‪.‬‬
‫ריהוט נייד וקבוע ‪:‬‬
‫להפעלת הקפיטריה ידרשו פרטי ריהוט ניידים וקבועים בהתאם לשימוש והצרכים‬
‫ובכפוף לאישור הממונה טרם הצבתם‪.‬‬
‫‪ 21 ‬שולחנות עגולים ו‪ 05 -‬כסאות‬
‫‪ 25 ‬פחי אשפה‬
‫בסיום האירוע על הזכיין לקפל את הכיסאות ולהכניס את כל הציוד למחסן ולנקות‬
‫את השטח שעליו ניצבו השולחנות והכיסאות‪.‬‬
‫סוגי מזון המותרים למכירה בקפיטריה ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫פירות טריים‪.‬‬
‫ירקות טריים‪.‬‬
‫סלט פירות טרי‪.‬‬
‫סלט ירקות טרי‪.‬‬
‫כריכים מלחם אחיד‪ /‬פיתה‪ /‬לחמנייה מקמח מלא עם ממרחים‬
‫ותוספת ירק כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪ .2‬סוגי ממרחים ותוספות לכריכים‪:‬‬
‫ביצה קשה‪ ,‬חביתה‪ ,‬גבינה צהובה או תחליף לגבינה צהובה‪ ,‬גבינה לבנה‬
‫‪ /‬מלוחה עד ‪ 0%‬שומן‪ ,‬חומוס‪ ,‬טחינה‪ ,‬סרדינים‪ ,‬אבוקדו‪ ,‬פסטרמה‬
‫ממרחי גבינה עד ‪ 0%‬שומן‪.‬‬
‫‪ .1‬סוגי ירקות לכריכים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫פרוסות עגבנייה‪ ,‬מלפפון‪ ,‬גזר‪ ,‬עלי חסה‪ ,‬רצועות פלפל‪.‬‬
‫תפוח אדמה מבושל ‪ /‬אפוי במילוי מזין (טונה‪ ,‬גבינה‪ ,‬יוגורט)‪.‬‬
‫יוגורט טבעי ‪ /‬לבן (עד ‪ 3%‬שומן)‪.‬‬
‫מעדני חלב בטעמי פירות (עד ‪ 3%‬שומן ועד ‪ 25%‬פחמימות)‪.‬‬
‫דגני בוקר דלי סוכר ושומן במנה אישית עד ‪ 35‬גרם‪ ,‬בתוספת חלב‪.‬‬
‫חטיף דגנים (עד ‪ 6%‬שומן ועד ‪ 25%‬פחמימות לחטיף)‪.‬‬
‫סוגי משקאות המותרים למכירה בקפיטריה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מים‪.‬‬
‫מיץ טבעי ללא תוספת סוכר‪ ,‬במנה אישית של ‪ 335‬מ"ל לכל היותר‪.‬‬
‫חלב ‪ /‬שוקו ‪ /‬יוגורט‪.‬‬
‫משקאות דיאט‪.‬‬
‫מובהר כי‪ ,‬המשקאות יימכרו בכוסות פלסטיק מתכלים וללא שימוש בבקבוקי‬
‫שתייה‪.‬‬
‫יודגש כי חל איסור מכירה של המזונות הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מזונות מטוגנים ועשירים בשומן‪ ,‬כגון צ'יפס וחטיפים מלוחים‪.‬‬
‫מיני מאפה העשירים בשומן כגון ‪ -‬בורקס‪ ,‬מלאווח‪ ,‬ג'חנון‪.‬‬
‫מזון מעובד‪ ,‬מזון מטוגן‪ ,‬נקניקיות‪ ,‬המבורגרים‪ ,‬קבב‪ ,‬שניצלים‬
‫מעובדים ומטוגנים‪.‬‬
‫מזונות עשירים בסוכר כגון ‪ -‬עוגות‪ ,‬עוגיות‪ ,‬רוגלך‪ ,‬ופלים‬
‫וממתקים‪.‬‬
‫שתייה ממותקת‪.‬‬
‫תצהיר העדר ניגוד עניינים‬
‫אני הח"מ‪ ____________________ ,‬לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה‬
‫צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזה כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫תצהיר זה מוגש כחלק ממסמכי מכרז מס' ______‪ ______/‬של עיריית אשקלון‬
‫(להלן ‪ -‬המכרז)‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הנני מצהיר כי איני חבר מועצה ואיני קרובו‪ ,‬סוכנו או שותפו של חבר מועצה‬
‫מכהן בעיריית אשקלון או של מי שכיהן כחבר מועצה ב‪ 11-‬החודשים שלפני‬
‫המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫לעניין זה "קרוב" משמעו ‪ -‬בן זוג‪ ,‬הורה‪ ,‬בן או בת‪ ,‬אח או אחות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הנני מצהיר כי איני עובד עירייה ואיני בן זוגו‪ ,‬שותפו או סוכנו של עובד‬
‫עירייה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫אני משמש כמנהל של תאגיד ___________________________ (להלן ‪-‬‬
‫התאגיד) אשר מגיש הצעה למכרז‪ ,‬ומוסמך לתת תצהיר זה בשמו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אין בתאגיד עובד של עיריית אשקלון‪ ,‬בן זוגו‪ ,‬שותפו או סוכנו שהנו בעל מניות‬
‫עיקרי בתאגיד או מנהל של התאגיד‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫אין בתאגיד חבר מועצה‪ ,‬קרובו (כמשמעותו בסעיף ‪( 2‬א) לעיל)‪ ,‬סוכנו או‬
‫שותפו של חבר מועצה מכהן בעיריית אשקלון או של מי שכיהן כחבר מועצה‬
‫בעירייה ב‪ 11-‬החודשים שלפני המועד להגשת הצעות למכרז‪ ,‬אשר יש לו יותר‬
‫מ‪ 11%-‬מהון או רווחי החברה או שהוא ‪ -‬למיטב ידיעתי ו‪/‬או אמונתי ‪ -‬מנהל‬
‫או עובד אחראי בחברה‪.‬‬
‫ידוע לי‪ ,‬כי וועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי‬
‫קרבה משפחתית כאמור לעיל‪ ,‬או אם מסרתי הצהרה כוזבת‪.‬‬
‫אישור‬
‫__________________‬
‫חתימה‬
‫אני‪__________________ ,‬עו"ד‪ ,‬מאשר כי ביום _____________ הופיע בפני מר‬
‫___ _________________המוכר לי אישית‪/‬נושא ת"ז מס' ______________‬
‫ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק אם‬
‫לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני‪.‬‬
‫_________________‬
‫‪,‬עו"ד‬
‫הערה‪ :‬כאשר המציע במכרז הוא אדם פרטי יינתן תצהיר זה על ידו ויש למחוק את‬
‫סעיף ‪.3‬‬
‫כאשר המציע במכרז הוא תאגיד יינתן התצהיר על ידי מנהלו או על ידי בעל המניות‬
‫העיקרי בו וימחק סע' ‪ 2‬וימולא סע' ‪.3‬‬
‫נוסח ‪2.12.2113‬‬
‫תצהיר‬
‫(בענין עובדים זרים וחוק שכר מינימום)‬
‫אני הח"מ_______________________________________________________ לאחר‬
‫שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪,‬‬
‫מצהיר בזה בכתב כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫אני או "בעל זיקה" אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף ‪2‬ב בחוק עסקאות גופים‬
‫ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪( 1791-‬להלן – החוק)‪:‬‬
‫**א‪ .‬לא הורשענו בעבירה לפי חוק עובדים זרים‪ ,‬התשנ"א‪ ;1771-‬או –‬
‫**ב‪ .‬לא הורשענו ביותר מ‪ 2-‬עבירות לפי חוק עובדים זרים‪ ,‬התשנ"א‪ ;1771-‬או –‬
‫**ג‪ .‬הורשענו ביותר מ‪ 2-‬עבירות לפי חוק עובדים זרים‪ ,‬התשנ"א‪ ,1771-‬אך חלפה שנה‬
‫אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אני או "בעל זיקה" אלי כמשמעותו בסעיף ‪2‬ב לחוק‪:‬‬
‫**א‪ .‬לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום‪ ,‬התשמ"ז‪( 1799-‬להלן – חוק שכר‬
‫מינימום); או ‪-‬‬
‫**ב‪ .‬לא הורשענו ביותר מ‪ 2-‬עבירות לפי חוק שכר מינימום‪ ,‬התשמ"ז‪ ;1799-‬או ‪-‬‬
‫**ג‪ .‬הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום‪ ,‬התשמ"ז‪ ,1799-‬אך חלפה‬
‫שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז‪/‬התקשרות בחוזה עם עיריית אשקלון‪.‬‬
‫___________________‬
‫אני ___________________‪ ,‬עו"ד מאשר‪/‬ת כי ביום _______________ הופיע‪/‬ב בפני‬
‫מר‪/‬גב' _____________________ נושא‪/‬ת ת"ז מס' _______________ המוסמך‪/‬ת לתת‬
‫התצהיר בשם תאגיד***_________________________ ולאחר שהזהרתיו‪/‬ה כי עליו‪/‬ה‬
‫להצהיר את האמת וכי י‪/‬תהיה צפוי‪/‬ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י‪/‬תעשה כן אישר‪/‬ה את‬
‫נכונות ההצהרה דלעיל וחתם‪/‬ה עליה בפני‪.‬‬
‫___________________‬
‫* ניתן התצהיר ע"י תאגיד – יש לרשום שמו המלא של התאגיד‬
‫** מחק‪/‬י הסעיפים המיותרים‬
‫*** למילוי כאשר התצהיר נחתם ע"י תאגיד‬
‫תצהיר ‪ -‬עובדים זרים‬
‫‪22.1.2229‬‬