דרשת שבת הגדול

÷"áù ÷"ùò
íéðîæ
5:34 5:36
þì¾í ³îñ¼
6:46 6:48
íôìí ±ò
9:17 9:18 ¾"þš öôï ¹î½
9:53 9:54 ê"þè
10:32 10:32 íñõ³ öôï ¹î½
10:56 10:56 ê"þè
1:01 1:01
³î®ì
Fax: 718-384-4631  Email: [email protected]
1:40 1:41
íñîðè íìòô
ìàåé úéø÷

øåáéöä ìå÷ - éñðàî

øåáéöä
çåì
ô"á
5:22 5:22
3:26
845-662-3137
845-425-1313
718-303-4300 í¼−š¾
7:16 7:15
8:29 8:27
³"þ
#11-147
8:29 ‫ • מוצש"ק‬7:00 ‫הדלקה"נ‬
718-384-4190 :ñìé÷ñèò÷ -âøåáñîàéìéåå
ñîðèí - î® š"ë¾ š"¾¼
Mar. 26
’½ôñ
ö½−ò ’ï
 íéëåãéù 
àðéèðòâøà é"ð äøéàë øéàî óñåé ä"åî
á"ñîåå ä"ò øòøéôù á÷òé íäøáà ä"åî
á"ñîåå é"ð ïàîãòéøô êìîéìà ìàéúå÷é ä"åî
á"ñîåå é"ð ïàîøò÷à ùøòä àãåé ä"åî
é"÷ é"ð ïéåøáðäòù äîìù ä"åî
á"ñîåå é"ð ùà÷øàô àãåé äîìù ä"åî
é"ð ìàåé
é"ð ìàðúð
é"ð 'éøà íééç
é"ð 'éìãâ 'éáåè
é"ð àãåé äùî
é"ð ãåã øãðñëìà
àðéèðòâøà é"ð àøáâ äùî ä"åî
ô"á é"ð ùéô øèìà ÷çöé ä"åî
á"ñîåå é"ð òéàîù ãåã íåçð ä"åî
á"ñîåå é"ð øòîéååù ö"çøá áééì ïîìæ ä"åî
é"÷ é"ð ïàîééð ììéä ä"åî
á"ñîåå é"ð ïòöèåî íééç íäøáà ä"åî
 èëàð êàåå - øëæ íåìù 
åúøçîì î"éøáäå
ùèéìãàø 55 øàîèàñ ã"îäéáá
åúøçîì î"éøáäå
9:30 úéøçù ì"ðä úéáá
äìéôúä øçà àáø àùåãé÷
åúøçîì î"éøáäå
ãàøà ã"îäéáá
é"ð øäòù ìàøùé ä"åî ïúç
94 Wilson ç"åî úéáá
é"ð ïàîãòéøô óñåé ïøäà íééç ä"åî ïúç
223 Lee basment éúéáá
é"ð ïééèùðéáåø óñåé íäøáà ä"åî ïúç
é"ð ïäà÷ á÷òé ø"á íäøáà ä"åî
ìàéæåò øæòìà ä"åî
é"ð ñìòæééî êìîéìà øùà ø"á
ìùéô íéøôà ìàøùé ä"åî
é"ð âééååöðòæàø íåìù íäøáà ø"á
ìàåé úåìäú ì"èé÷ ã"îäéáá
 øëæ íåìù 
÷éðôåæ íéëøáà
é"ð õéùôéì ÷çöé ä"åî ïúç é"ð ñàøâ ìàéøæò íééç ø"á àãåé ä"åî
øòîééì÷ 48 ïàøáéà
à"èéìù æééø óñåé ïåòîù áøä ïúç à"èéìù àãåé ÷çöé áøäá é"ð óòéøá áàæ ïåòîù ä"åî
'á 'å÷ ññàø 141 øãðñëìà é"ð ìñòèù ìëéî ìàéçé ä"åî ïúç é"ð ùèéååà÷ùøòä áàæ ïéîéðá â"äøä ïá ìàåé ä"åî
á"ù ìöà (àðñàø÷) ïåéøôà
é"ð ÷éìâ áééì ïîìæ ä"åî ïúç é"ð ùøéä àáé÷ò ø"á àâøù ìà÷æçé ä"åî
ì"èé÷øåäèä
ìåãâä
ã"
îäéá
à"èé
ì
ù
øàîèàñî
ø"åîãà
÷"ë ïúç ì"èé÷ã õ"ãáä øáç à"èéìù àãåäé ìàéúå÷é ö"äâä ïá à"èéìù óôàìéô íééç ïðçìà áøä
ïçìåù ìöà
øòôåä øàåôîä ã"îäéá
é"ð ùèéååàáà÷àé ìøòá ä"åî ïúç é"ð ïøòèù íéøôà ø"á áàæ íçðî ä"åî
ïòéåå
é"ð ñééåå íééç ìàøùé ä"åî ïúç ä"ò óñåé ø"á é"ð ùèéååà÷øòá éëãøî øéàî ä"åî
ïàùæéååéã 319 éãìàäéî
é"ð øòëééøèñò ïéîéðá ÷çöé ä"åî ïúç é"ð ïééèùøòáìéæ 'éòùé ø"á íäøáà ä"åî
ãøàôãòá 467 àðøåáãð
ìàéøèðàî - ùèéååà÷ñàî ìëéî â"äøä ïúç àðøåáãðî ø"åîãà ÷"ë ïá é"ð íéåáðòæàø øòá øëùùé ä"åî
àôàô ‫ תאומים‬é"ð øòâøòáãìàâ àáé÷ò ïøäà ä"åî ïúç é"ð ãìàååðéøâ äùî ø"á àãåé íøîò ä"åî
àôàô
é"ð ïéåøá íåìù ä"åî ïúç é"ð ïàîøòñàåå ïøäà ø"á éëãøî äîìù ä"åî
æåéä 188 áåìà÷ ïàéàá õ"îåã à"èéìù õéååàðéáàø ÷çöé â"äøä ïúç à"èéìù ïéùåìà÷ ååàøèñàî ö"äâä ïá é"ð ìâéôù äîìù ä"åî
8 èåàñ àâéô ìäåà ì"èé÷
é"ð ñàøâ ìà÷æçé íäøáà ä"åî ïúç é"ð ïàîãòéøô øéàî ø"á ìàåé ä"åî
ïàñéøòä ì"èé÷ é"ð ïàøà øæòìà ïøäà ä"åî ïúç é"ð ùèéååà÷øàî äùî ø"á íçðî ãåã ìàåîù ä"åî
ñðéãøàâ éì ì"èé÷ é"ð íéåáìèééè éëãøî á÷òé äùî ä"åî ïúç é"ð ùèéååà÷øòá øåãâéáà òùåé ø"á øùà ä"åî
ãøàôãòá 651 á÷òé úòìåú
é"ð ïàîãòéøô êìîéìà ïåéöðá ä"åî ïúç é"÷ - é"ð õøòî 'éìà ø"á àâøù ìà÷æçé ä"åî
.‫ נא ללמוד משניות ולומר תהלים לע"נ‬,‫היום חל היארצייט של הבתולה הצדיקת מרת אסתר ע"ה בת רבינו יואל מסאטמאר זי"ע‬
‫הגה"צ גאב"ד ור"מ שליט"א ידרוש‬
‫דרשת שבת הגדול‬
‫קהל בית יוסף צבי‬
‫דושינסקיא‬
6:00 ‫בבית מדרשינו • בשב"ק אחצ"ה • בשעה‬
‫דרשת שבת הגדול ע"י הרה"ג אב"ד בית מדרשינו‬
‫( להלכה ולמעשה בדיני פירות‬.‫בסוגיא שומרי ספיחין בשביעית )מנחות פ"ד עמוד א‬
5:45 ‫ בשעה‬- ‫שביעית הנמצאים בינינו ושאר הל' החג‬
‫בנשיאות מרן הגאב"ד‬
‫ור"מ שליט"א‬
‫בית המדרש‬
‫מהר"י ט"ב‬
7 Franklin Ave.
‫ בבית מדרשינו‬5:45 ‫ דרשת שבת הגדול ע"י הרה"ג ר' ישעי' ווייס שליט"א מגי"ש בקהלתינו בשעה‬- ‫קהל בני יששכר דקוויאשד‬
‫ אחצ"ה‬5:45 ‫ דרשת שבת הגדול ע"י הגה"צ אבדק"ק שליט"א בשעה‬- ‫ דיוויזשאן‬182 ‫קהל שערי חיים יעמרינג‬

ìàéøòôîéà
ïåéøôà
æé÷øàî éã
æé÷øàî éã
íåéøà÷éã
äùî ìàåéå
éìòäèàáîàñ
øàðòî ÷øàô
øàðòî ÷øàô
ìàèðòðéèðà÷
ìàèðòðéèðà÷
ìèñò÷ æåàø
ñòøòè øòååéø
çîùú çîù
çîùú çîù
çîùú çîù
(àðñàø÷)
úåëøá òáù úáù
é"ð ÷àèùðééåå íøîò ä"åî
é"ð ÷éìâ ïäëä áééì ïîìæ ä"åî
é"ð ñééåå ÷çöé ä"åî
é"ð ñéåø÷ óìàåå ùøòä ä"åî
à"èéìù ñééåå äîìù óñåé áøä
é"ð ãìòôâéìòæ ÷çöé ãåã ìàåîù ä"åî
å"çøäî ã"áà à"èéìù áéãäåî 'éìà áøä
é"ð ïàîãòéøô ïåòîù ïøäà ä"åî
é"ð ñå÷øàî áééì äùî ä"åî
é"ð ùøéä éáö ïîìæ äîìù ä"åî
é"ð ùèéååàáòì íééç ä"åî
é"ð âøòáðòæàø àôæåé óñåé ä"åî
é"ð ‫ מאיר ראזען‬ä"åî
é"ð òèò÷òô ù"øá ìùøòä ä"åî
ä"ò èòîàñ ïåòîù ìàåîù ä"åî ïúç
é"ð ìòãðàñ áééì ïîìæ ä"åî
é"ð ãòéøô ìùøòä ä"åî
 ÷"ùöåî èëàð êàåå
239 Lee #2-l ïåàèìãéî ïåô âðàâðééøà éúéáá ,é"ð ùèéååàáòì ìùøòä ä"åî ïúç
8:00 úéøçù ìàåé úåìäú ì"èé÷ ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå

é"ð øòðæàô íçðî óñåé ä"åî
é"ð ùèéååà÷ôòì ìàéæåò ä"åî
é"ð éååòì äùî íéøôà ä"åî
é"ð õéáåøéàî ãåã ä"åî
à"èéìù ãìòôðãééæ íåìù áøä
é"ð ùèéååà÷ôòì áééì ãåã ä"åî
ìàéøèðàî - à"èéìù âðéìôðàä ïåòîù áøä
é"ð ùèéååà÷ùàî øòá äùî ä"åî
é"ð âééååöðòæéåø á÷òé ä"åî
é"ð øòáéåìâ ñçðô ä"åî
é"ð ïàîãòéøô óñåé áàæ ïðçìà ä"åî
é"ð øòôééì øîúéà ä"åî
é"ð ‫ אלי' ברוין‬ä"åî
é"ð ïéåøá åå"øá ÷çöé ä"åî
é"ð ïééèùøòáìéæ ùøòä á÷òé ä"åî
é"ð ÷éìàî áééì äîìù ä"åî

é"ð
øòéåðøéè êåøá á÷òé ø"á øåãâéáà ä"åî
‫לכבוד המנהל הרב נחום דוד שמאיע שליט"א‬
‫לרגל קישור החיתון אצל בנו הח' המופלג בתוי"ש חיים ארי' הי"ו‬
‫ נפתלי הירצקא רייז סגן המנהל‬:‫העונה יותר מן המברך‬
‫ גדול‬- '‫ צוות המלמדים כיתות ד' ה' ו' סניף טרופ חלק ב‬:‫המברכים‬
‫ברכת‬
‫מזל טוב‬
‫קרן חתנים דישיבה גדולה שערי אפרים‬
,‫ ב"פ‬- ‫ משפחת לעבאוויטש‬- ‫ קעש‬$12,000 ‫געווינער פון די גרענד ראפפעל‬
,‫ מאנסי‬- ‫ משפחת פייערווערקער‬- ‫ דיינינג רום סעט‬:‫צווייטע פרייז‬
,‫ משפחת ווערצבערגער‬- ‫ און א לערנער שטריימאל‬G&B ‫ חתן פעקקעדז ביי‬:‫דריטע פרייז‬
,‫ פלעטבוש‬-‫ משפחת פעלדמויז‬- China Glatt ‫ אויסגעצאלטע שמחה ביי‬:‫פערטע פרייז‬
‫ תזכו למצוות‬.‫דערמיט ווילען מיר זיך באדאנקן פאר די אלע וואס האבן זיך משתתף געוועהן‬
!!‫טייערע קינדער !! קומט אויסליידיגן אייערע רבי מאיר בעל הנס 'זינבערגען' היים פושקעס‬
,‫און באקומט דערפאר א שיינע מתנה‬
.‫ביי די פאלגענדע אדרעסן קענט איר אפנעמען אייער מתנה‬
202 Hewes St. #1-A 718-388-1168 :‫ביי אונז אין אפיס‬
104 Ellery St. 718-963-3565 • 179 Lorimer St. #2-R, 718-782-6623 • 70 Ross St. # 2-L 718-387-0887
75 Skillman St.#4-A 718-643- 0953 • 564 Wythe Ave #3-C 718-387-2357
214 Hooper St. 718-384-3246 • 210 Rutledge St. 718-387-2015 • 481 Bed. Ave. Top Fl. 718-522-6552

ùåãé÷ 
èåàáàìàåå/éì àèôà
é"ð ïàîãòéøô äùî ÷çöé ä"åî ïúç é"ð ìñòèù ÷çöé ìàåîù ø"á ìàéçé ä"åî
èåàáàìàåå/éì àèôà ä"ò øòâøòá êìîéìà áøä ïúç à"èéìù øàååùåàî ø"åîãà ïá é"ð òèò÷òô ìàåé ä"åî
ì"èé÷ ìåãâä ã"îäéá à"èéìù ïàîùééìô áééì àãåé áøä ïúç é"ð ïééèùðòèëéì íééç íäøáà ø"á óñåé ìàôø ä"åî
é"ð ùèééã 'éìà ÷çöé ä"åî ïúç é"ð ‫ וועבער‬óñåé íéøôà ø"á ‫ משה‬ä"åî
ãàøá
òéì 6 õéðæéåå
é"ð øòâøòáãìàâ àáé÷ò ïøäà ä"åî ïúç é"ð ïàîééð ìàøùé ø"á ìà÷æçé ä"åî
ïòéåå
é"ð âøòáðòæàø ïåéöðá íééç ä"åî ïúç é"ð øòðéá ÷çöé ø"á ìãåé ä"åî
ïàùæéååéã 132 àãàî
é"ð ùèéååà÷øòá øåãâéáà òùåé ä"åî ïúç é"ð ïàîèéá äùî ìàéîçøé áøäá êìîéìà òùåé ä"åî
ãøàôãòá 625 àãåäé ãâî
é"ð øòìñò÷ íåçð 'éòîù ä"åî ïúç é"ð ïàîñééåå äùî íééç ø"á àôæåé óñåé ä"åî
ïðòô 44 à÷ðéôñ
é"ð øòöèéôù øåãâéáà ä"åî ïúç é"ð õèøàååù éáö äùî ø"á ìàéøæò ìàéçé ä"åî
àôàô ‫ תאומים‬é"ð øòâøòáãìàâ àáé÷ò ïøäà ä"åî ïúç é"ð ãìàååðéøâ äùî ø"á àãåé íøîò ä"åî
ïàñéøòä 95 ÷ñøàååòùô
à"èéìù õéùôéì ÷çöé áøä ïúç é"ð øòáòåå íéøôà áøäá øëùùé ìàåé ä"åî
12:45 äòù ãò
ññàø 159 áåìà÷
é"ð ùèéååà÷ôòì ìàéæåò ä"åî ïúç é"ð àãðàì íééç ø"á ïäëä ìàåé ä"åî
8 èåàñ/éøòá øéèñòøò÷
à"èéìù øòôééì äîìù áøä ïúç øéèñòø÷ ã"áà à"èéìù 'éòùé áøäá é"ð ïéáåø ùéøòá øëùé ä"åî
ãøàôãòá 631 àðñàø÷
é"ð ùèéååàãéååàã á÷òé íäøáà ä"åî ïúç é"ð ïàîøò÷à ìàåîù øéàî ø"á óñåé íééç ä"åî
ïàøôàù é"ð âøòáðòæàø ïäëä ìãðòî ä"åî ïúç é"ð ïééèù êìîéìà éëãøî ø"á ùøòä øéàî ä"åî
ïðòô 261 äùî úøàôú
äøäè éçúô ñ"çî à"èéìù âìàáòòðù áàæ íäøáà ö"äâä ïúç à"èéìù äùî úøàôú ã"áà ö"äâä ïá é"ð ìäàùâàåå ùéøòá øëùé ä"åî
 íéìáà íåçéð 
‫ עד יום ב' בבוקר‬212 Keap ‫אצל מו"ה מאיר יודא ב"ר עזרא גראס הי"ו על פטירת אמו יושב בביתו‬
‫צו באקומען די אפליקעשאן פון הילף פאר שכר לימוד רופט‪718-362-8869 :‬‬
‫גמ"ח פאר נייע הערליכע ‪ poya‬און ברית ‪ ,outfits‬לע"נ הבתולה שרה ע"ה ב"ר אשר יעקב יודא נ"י שווארץ‪718-388-3273 ,‬‬
‫זינגער'ס טליתים • ‪ - 718-522-6124 • 142 Lee‬איר קענט נאך וואשן אייער טלית‪ ,‬פאלישן די עטרה לכ' יו"ט‪ ,‬ברענגט עס אריין צו אונז פון ‪ 10‬ביז ‪8‬‬
‫יראים טשאפעל זוכט א שומר‪ ,‬דארף זיין עוועיליבל בייטאג‪ ,‬ביינאכט‪ ,‬שבתים און ימים טובים‪718-384-6784 ,‬‬
‫‪ - ë"½ôîî −−ò‬צו פארדינגען גרויסע לעכטיגע דירה‪ 4 ,‬בעדרומ'ס‪ 2 ,‬פארטשעס‪ 2 ,‬בהכ"ס‪ ,‬נאר מיט סעקשן ‪ ,8‬עוועיל‪ 347-651-1818 ,June 1 .‬ל‪.‬מ‪.‬‬
‫‪ - −½òêô‬צו פארדינגען א ‪ 5‬רומיגע דירה אין א פריוואטע הויז אויף דיקעיטער‪ ,‬גרויסע פארטש‪ ,‬לאנדרי רום‪914-419-5468 ,‬‬
‫‪ - −½òêô‬צו פארקויפן א ברענד ניי ‪ 4‬בעדרום דירה‪ ½ 2 ,‬ביה"כ‪ ,‬פסח קאך‪,‬סוכה‪ ,‬אין די בארימטע ‪914-419-5468 ,Parkview Terr.‬‬
‫‪Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800, for only $99 a month, Call For Free Consultation 800-209-8530‬‬
‫געזוכט א מענעדזשער פאר א גראסערי אין וומס"ב‪ ,‬מיט גוטע ‪ ,potential‬רופט‪ 347-362-5008 :‬לאזט קלארע מעס‪.‬‬
‫ראזענבערג'ס היימישע מאסט ‪ -‬ספעציעל קלאר אן קיין זאץ צו באקומען ביי אלע מקוה אידן ‪ -‬וכל הקודם זכה ‪917-623-0486 -‬‬
‫ווארימע נייעס לכבוד ערב פסח!!!‬
‫מיט גרויס פרייד מעלדן מיר אז דאס יאר וועלן מיר צושטעלן גאר געשמאקע‬
‫נאכטמאהל מיט גאר א רייכע אויסוואהל פון די בארימטע‬
‫אין די זאל פון‬
‫‪River Terrace 31 Division Ave‬‬
‫עס וועט זיין פלאץ כיד המלך אן א פרעשור‪ ,‬ווי מען וועט זיך קענען אריינזעצן מיט די גאנצע‬
‫פאמיליע ווי לאנג איר ווילט‪ ,‬מיט ספעציעלע פרייזן דערצו‪.‬‬
‫אזוי ווי אלע יארן ‪ -‬אפען טעגליך פון ‪ 4:30‬ביז ‪ - 12:00‬פאר מער אינפארמאציע רופט‪718-782-7272 :‬‬