שדרוג , מחשוב למתן שירותי 2/2015 מכרז מס` – הזמנה להציע

‫הזמנה להציע הצעות – מכרז מס' ‪ 2/2015‬למתן שירותי מחשוב‪ ,‬שדרוג‬
‫ואחזקת מערכות מחשוב ותקשורת לתאגיד המים והביוב מי שיקמה בע"מ‬
‫‪ .1‬מי שיקמה בע"מ (להלן‪" :‬החברה" או "המזמינה") מזמינה בזאת הצעות מספקים למתן שירותי‬
‫מחשוב‪ ,‬שדרוג ואחזקת מערכות מחשוב ותקשורת לתאגיד המים והביוב מי שיקמה בע"מ והכל‬
‫בהתאם ובתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז (להלן‪" :‬השירותים")‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫את חוברת מסמכי המכרז להגשה ניתן לקבל‪ ,‬כנגד תשלום בגין השתתפות בהפקת המכרז בסך של‬
‫‪ ₪ 1,500‬בתוספת מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החברה ברחוב פרופ' שור ‪ 40‬חולון‪ ,‬וכנגד מסירת‬
‫פרטים של המשתתף‪ ,‬בימים א'‪-‬ה' בין השעות ‪ 08:30‬עד ‪.15:00‬‬
‫‪.3‬‬
‫רשאים להשתתף במכרז מציעים‪ ,‬העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים‬
‫המצטברים המפורטים להלן‪:‬‬
‫‪ .3.1‬עוסק מורשה או תאגיד רשום כדין בישראל המספק שירותי מחשוב ל ‪ 3-‬ארגונים לפחות‪,‬‬
‫בעלי ‪ 100‬משתמשים ומעלה (בכל ארגון)‪ ,‬במהלך שנת ‪.2014‬‬
‫‪ .3.2‬מעסיק‪ ,‬באופן קבוע‪ ,‬מנהל פרויקטים‪ ,‬בעל תעודת ‪ ,VMWARE VCP‬וכן ‪ 2‬עובדים נוספים‬
‫לפחות בעלי ‪ 2‬תעודות הסמכה ‪.MCITP/MCSE‬‬
‫‪ .3.3‬מחזיק במוקד שירות לקוחות מאויש בשני עובדים לכל הפחות‪ ,‬ובעל מערכת לניהול ותיעוד‬
‫קריאות שירות‪.‬‬
‫‪ .3.4‬אינו חברה מפרת חוק ואינו עומד בפני התראה קודם רישום כחברה מפרת חוק‪.‬‬
‫‪ .3.5‬שילם את דמי הפקת המכרז בסך של ‪ ₪ 1,500‬בתוספת מע"מ‪.‬‬
‫‪ .3.3‬נציגו נכח ונרשם בכנס הספקים בתאגיד מי שקמה ‪ -‬ביום חמישי ה ‪ 23/03/2015‬בשעה‬
‫‪ – 13:00‬נדרש להופיע בשעה המדויקת‪.‬‬
‫הניסיון ושאר המסמכים המוגשים במסגרת מכרז זה צריכים להיות של המציע וע"ש המציע‬
‫בלבד‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫החברה תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו‪ ,‬ניסיונו‪ ,‬כישוריו‪,‬‬
‫יכולתו ואיתנותו הפיננסיות של המציע‪ ,‬ואת ניסיונה של החברה ושל גופים אחרים עם המציע‬
‫בעבר‪ ,‬וכן את התרשמותה של ועדת המכרזים מן המציע‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫תקופת ההתקשרות הינה ל‪ 33-‬חודשים ממועד חתימת החברה על חוזה ההתקשרות‪ .‬לחברה‬
‫נתונה אופציה‪ ,‬לפי שיקול דעתה המלא‪ ,‬הבלעדי והמוחלט‪ ,‬להאריך את תקופת החוזה לשנה‬
‫נוספת או חלק ממנה‪ ,‬ועד לתקופה מצטברת של ‪ 5‬שנים‪ ,‬בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫את ההצעות‪ ,‬בשני העתקים במעטפה סגורה‪ ,‬יש להפקיד במסירה אישית עד ליום ‪21/04/2015‬‬
‫בשעה ‪ 10:00‬בדיוק בתיבת המכרזים במשרדי התאגיד ברחוב פרופ' שור ‪ 40‬בחולון והכל‬
‫בהתאם להוראות מסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫שאלות יש להגיש בכתב בלבד לדוא"ל ‪ [email protected]‬או לפקס שמספרו‪:‬‬
‫‪ .0722735353‬מועד אחרון להגשת שאלות עד לתאריך ה‪ 12/04/2015 -‬בשעה ‪ .09:00‬העתק‬
‫השאלות והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫מפגש עם המציעים יתקיים ביום ‪ 23/03/2015‬שעה ‪ ,13:00‬במשרדי החברה ברח' פרופסור שור ‪40‬‬
‫חולון‪.‬‬
‫מובהר כי הנוכחות במפגש הינה חובה!‬
‫‪.9‬‬
‫מובהר בזאת כי החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא‬
‫רשאית לבטל את המכרז‪ ,‬מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה‪.‬‬
‫‪ .10‬מובהר‪ ,‬כי כל הפרטים המפורטים להלן‪ ,‬הינם כלליים בלבד והוראות מסמכי המכרז המפורטות‬
‫הן המחייבות את הצדדים‪.‬‬
‫‪ .11‬כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא יחולו על המציע‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫אריק מולה‬
‫מנכ"ל התאגיד‬