2015 /102 - מכרז פומבי לרכישת, אספקת, התקנת ותחזוקת מכשיר גנרטור RF

‫קרן מחקרים רפואיים‪ ,‬פיתוח תשתית ושירותי בריאות‬
‫ע"י המרכז הרפואי תל אביב‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ 015/ 5102‬לרכישת‪ ,‬אספקת‪ ,‬התקנת ותחזוקת מכשיר גנרטור‬
‫‪ RF‬לטיפול בכאב‬
‫‪ .1‬קרן מחקרים רפואיים‪ ,‬פיתוח תשתיות ושירותי בריאות ע"י המרכז הרפואי ת"א‪-‬יפו‬
‫(להלן‪ :‬קרן מחקרים) מבקשת הצעות לרכישת‪ ,‬אספקת‪ ,‬התקנת ותחזוקת מכשיר גנרטור‬
‫‪ RF‬לטיפול בכאב (להלן‪ :‬הציוד)‪ ,‬הכל כמפורט במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי קרן מחקרים‪ ,‬רחוב ויצמן ‪ ,6‬תל אביב קומה ‪,7‬‬
‫בימים א'‪-‬ה' בשעות ‪ 00:00‬עד ‪ 10:00‬תמורת תשלום של ‪ 200‬ש"ח (שלא יוחזר) בהמחאה‬
‫לפקודת קרן מחקרים וזאת החל מיום ‪.010111/‬‬
‫‪.3‬‬
‫במכרז יבחר זוכה אחד ‪,‬לפי אמות המידה כמפורט במכרז‪ .‬קרן מחקרים אינה מתחייבת‬
‫לקבל את ההצעה הזולה ביותר‪ ,‬או כל הצעה שהיא‪ .‬קרן מחקרים רשאית לבטל או‬
‫להרחיב או לצמצם את היקף המכרז‪ ,‬בגלל סיבות תקציביות ו‪1‬או מנהליות ו‪1‬או ארגוניות‬
‫ו‪1‬או אחרות‪ ,‬לפי שיקול דעתה‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫מתוך המציעים יבחר‪1‬ו אך ורק מציע‪1‬ים העומד‪1‬ים בדרישות הבאות‪ )1( :‬הוא בעל ניסיון‬
‫של ‪ 3‬שנים לפחות באספקת‪ ,‬התקנת ותחזוקת הציוד המוצע על ידו (‪ )2‬לציוד המוצע על‬
‫ידו אישור אמ"ר ו‪1‬או אישור ‪ CE‬ו‪1‬או ‪ FDA‬ו‪1‬או אשור תקן בטיחות אחר המתאים‬
‫למכשור והמקובל על קרן מחקרים לפי שיקול דעתה המוחלט‪ )3 .‬למציע אישור רשויות‬
‫מע"מ בדבר היות המציע עוסק מורשה‪ )0 .‬למציע אישור על ניהול ספרים ודיווח כנדרש‬
‫בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס)‪ ,‬התשל"ו ‪-‬‬
‫‪.1776‬‬
‫‪./‬‬
‫המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ו‪1‬או ערבות של חברת ביטוח הפועלת‬
‫כדין בישראל‪ ,‬על סך של ‪ /%‬מהצעת המציע כולל מע"מ בנוסח כמפורט במסמכי המכרז‪.‬‬
‫הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ותהיה בתוקף ‪ 120‬יום מהמועד האחרון‬
‫להגשת ההצעות‪ .‬לפי דרישת קרן מחקרים יוארך תוקף הערבות הבנקאית לתקופה נוספת‬
‫כפי הנדרש על ידי קרן מחקרים‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ההוראות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז‪ ,‬הם חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫בכפוף לתנאי המכרז‪ ,‬המכרז יתנהל בשלבים ‪,‬כאשר במסגרת השלב התחרותי קרן‬
‫מחקרים תנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם ‪,‬בטרם קביעת הצעה זוכה‪.‬‬
‫‪0.‬‬
‫המועד האחרון להכנסת ההצעות לתיבת המכרזים נקבע ל‪ 1010211/ -‬בשעה ‪.12:00‬‬