מזמינה הצעות לביצוע מרכז קהילתי "קלור", שכ` חליסה, חיפה

‫יפה נוף‬
‫תחבורה תשתיות ובניה בע"מ‬
‫מזמינה הצעות לביצוע מרכז קהילתי "קלור" שכ' חליסה‪ ,‬חיפה‬
‫מכרז ‪76102/5‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫תיאור העבודה‪ :‬עבודות הריסה ובניה‪.‬‬
‫משך הביצוע‪ /0 :‬חודשי עבודה ממועד הוצאת צו התחלת העבודה‪.‬‬
‫רשאים להגיש הצעות רק מציעים העומדים בתנאים המצטברים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫המציע מחזיק את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪.6791-‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבלן המגיש יהיה רשום בפנקס הקבלנים בענף ‪ /22‬קבוצה ג' סוג ‪ 3‬ומעלה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לקבלן ניסיון מוכח‪ ,‬שיוצג על ידי מסמכים‪ ,‬בביצוע פרויקטים דומים בחמש השנים שקדמו להגשת‬
‫המכרז‪ .‬יש לצרף אישורים והמלצות מגופים מוסדיים או רשויות מקומיות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת של המציע בכל שנה בשלוש השנים האחרונות שקדמו‬
‫להגשת הצעתו‪ ,‬אינו שלילי‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ה‪.‬‬
‫למציע הון עצמי חיובי בשלוש השנים האחרונות‪ ,‬שקדמו להגשת הצעתו במכרז‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫יש לצרף אישור רו"ח‪/‬עו"ד לסעיפים ‪3‬ד'‪3-‬ה'‪.‬‬
‫המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית ע"ס ‪ ,₪ 022,222‬שתוקפה עד ליום ‪ , 201/21/5‬בנוסח המפורט‬
‫במסמכי המכרז ‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫המכרז מותנה באישור תקציבי וקבלת תקציב מתאים‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ניתן לעיין במסמכי המכרז באופנים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫באתר האינטרנט של יפה נוף ‪www.yefenof.co.il‬‬
‫ב‪.‬‬
‫במשרדי יפה נוף‪ ,‬רחוב ביאליק ‪ 3‬קומה ‪ ,7‬החל ‪ 251271/5‬ועד ‪ 84‬שעות לפני המועד האחרון‬
‫להגשת הצעות‪ .‬בימים א'‪-‬ה' בין השעות ‪. 07:00-60:00‬‬
‫‪.7‬‬
‫מסמכי המכרז ניתנים לרכישה תמורת תשלום בסך של ‪( ₪ 0,222‬שלא יוחזר)‪ ,‬במשרדי יפה נוף‪.‬‬
‫סיור קבלנים ייערך ביום ‪ 251271/5‬בשעה ‪ . /2:22‬נקודת המפגש ‪:‬רח' הירדן מס' ‪ ,03‬שכ' חליסה‪ ,‬חיפה‪.‬‬
‫ההשתתפות בסיור קבלנים הינה חובה‪ ,‬ועל המציע לוודא כי נוכחותו נרשמה ולצרף את פרוטוקול סיור‬
‫קבלנים להצעתו כשהוא חתום על ידו‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫ההצעות יוגשו עד ליום ‪ 031271/5‬בשעה ‪ , /0:22‬לתיבת המכרזים במשרדי יפה נוף ברח' ביאליק ‪( 3‬קומה‪-‬‬
‫‪ )7‬בחיפה‪ .‬תיבת המכרזים תיפתח בנוכחות המעוניינים בכך‪ ,‬סמוך לאחר המועד האחרון להגשת הצעות‪.‬‬
‫יש לוודא טלפונית את מועד הפתיחה המדויק‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫מודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .11‬החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא‪.‬‬
‫‪ .11‬מודעה זו מכילה מידע ראשוני וחלקי‪ .‬כל התנאים המחייבים בקשר עם ההליך קבועים במסמכי ההזמנה‬
‫להציע הצעות ובכל מקרה של סתירה – האמור בהם הוא הקובע‪.‬‬
‫‪ .12‬יפה נוף שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את תנאי המכרז‪.‬‬
‫מכרזי יפה נוף מופיעים באתר האינטרנט ‪www.yefenof.co.il‬‬
‫אבישי כהן‬
‫מנכ"ל‬