מודעה על מכרז 01/15 לביצוע ניתוח תאי שטח ע"פ תכנית מתאר ארצית 9/13

‫החברה הממשלתית להגנות מצוקי‬
‫חוף הים התיכון בע"מ‬
‫‪The Mediterranean Coastal Cliffs‬‬
‫‪Preservation Government Company Ltd‬‬
‫החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ 1/2015‬מכרז לביצוע ניתוח תאי שטח ע"פ תכנית‬
‫מתאר ארצית ‪/9/13‬א‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ (להלן‪" :‬החברה") מזמינה‬
‫בזאת הצעות לביצוע ניתוח תאי שטח ע"פ תכנית מתאר ‪/13/9‬א‪ ,‬הכול על פי ההגדרות‬
‫המופיעות במפרטים הטכניים ובנספחים המצורפים למסמכי המכרז‪.‬‬
‫תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות הינה שישה חודשים עם אופציה להארכת תקופת‬
‫ההתקשרות בעוד שישה חודשים‪ ,‬החל ממועד החתימה על חוזה ההתקשרות‪.‬‬
‫את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום ‪ 8.9.15‬לאחר תיאום טלפוני מראש‪ ,‬במשרדי‬
‫החברה ברחוב הצורן ‪4‬א' נתניה‪ ,‬תמורת תשלום של ‪( 1,500‬אלף חמש מאות ש"ח)‪ ,‬שלא‬
‫יוחזרו בכל מקרה‪ ,‬באמצעות המחאה בלבד‪.‬‬
‫ניתן לעיין במסמכי המכרז‪ ,‬ללא תשלום במשרדי החברה‪ .‬ניתן לראות את ממסמכי המכרז‬
‫באתר האינטרנט של החברה‪ www.mccp.co.il :‬הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח‬
‫המלא‪.‬‬
‫על המשתתף לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן‪ ,‬ולעמוד ביתר התנאים והדרישות‬
‫כמפורט בהרחבה בדרישות המכרז‪:‬‬
‫‪ 5.1‬החברה מעוניינת להתקשר עם גורם אשר יספק את השירותים האמורים‬
‫באמצעותו או באמצעות עובדיו או באמצעות קבלני משנה מטעמו‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪ 5.2‬ערבות מכרז בנקאית אוטונומית בסכום של ‪ 100,000‬ש"ח (במילים‪ :‬מאה אלף‬
‫ש"ח) ‪.‬‬
‫‪ 5.3‬רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר על תנאי הסף המופיעים‬
‫במסמכי המכרז‪.‬‬
‫ניתן לפנות בשאלות הבהרה לגב' שרית אושר עד לא יאוחר מיום ‪ 1.10.15‬באמצעות מייל‬
‫‪ [email protected]‬בלבד‪ .‬תוך ציון פרטי המכרז ופרטי הפונה‪.‬‬
‫המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (על כל נספחיו בהתאם להוראות המכרז) הינו ביום‬
‫‪ 23.10.2015‬עד השעה ‪ 12:00‬ולאחר תיאום טלפוני מראש‪ .‬את ההצעות יש להגיש במסירה‬
‫אישית (לא בדואר) במעטפות סגורות לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה‪.‬‬
‫החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא‪ .‬החברה תהא‬
‫רשאית לנהל מו"מ עם המציע הזוכה‪.‬‬
‫לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למזמין בטל'‪ 09-7794333 :‬שלוחה ‪.4‬‬
‫במועד הגשת ההצעות המציע נדרש לעמוד בכול דרישות המכרז כלשונן‪.‬‬
‫האמור במודעה זו אינו ממצה את כל תנאי הסף ותנאי המכרז‪ ,‬והם מופיעים במלואם‬
‫במסמכי המכרז‪ .‬בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – תגבר‬
‫ההוראה המופיעה במסמכי המכרז‪.‬‬
‫יעקב בכר‪ ,‬מנכ"ל‬