קובץ להורדה - תוכנייה להצגה

‫תיאטרון‬
‫המדיטק‬
‫בשיתוף‬
‫להקת‬
‫המחול‬
‫פרסקו‬
‫מציגים‪:‬‬
‫צילומים‪ :‬בני גם זו לטובה‬
‫לפרטים נוספים ולמועדי ההצגות הבאות‪:‬‬
‫‪www.mediatheque.org.il | www.fresco.org.il‬‬
‫קופות ושירות לקוחות‪03-5021552 :‬‬
‫‪ ‬תיאטרון המדיטק | ‪ Fresco dance company‬‬
‫מדיטק מתחם תרבות יוצר‬
‫גולדה מאיר ‪ ,6‬חולון‬
‫מחזה‪ :‬דניאל אפרת כוריאוגרפיה‪ :‬יורם כרמי בימוי‪ :‬גלעד קמחי‬
‫עיצוב תלבושות‪ :‬מאור צבר מוסיקה‪ :‬נדב רובינשטיין עיצוב תאורה‪ :‬אורי מורג‬
‫עיצוב תפאורה‪ :‬ערן עצמון רקדנים‪ :‬להקת המחול פרסקו ‪ -‬יורם כרמי‬
‫שחקנית‪ :‬דקלה הדר ניהול חזרות‪ :‬נועה רוזנטל מפיק פרסקו‪ :‬גיל מאורי‬
‫מנהלת להקת המחול‪ :‬נעמי קומלוש כספי‬
‫מופע מחול מרהיב לילדים ולכל המשפחה‪ ,‬מבוסס על הסיפור הנודע מאת‬
‫ה‪.‬כ‪.‬אנדרסן ‪ -‬בגדי המלך החדשים‪.‬‬
‫מחול‪ ,‬מוסיקה‪ ,‬הומור‪ ,‬תנועה‪ ,‬צבע ומשחק משתתפים יחד בסיפורו של מלך‬
‫עריץ חובב אופנה המשגע את תושבי ממלכתו בצווי אופנה חדשים בכל יום‪.‬‬
‫הממלכה עייפה ומותשת מהמאמץ‪ ,‬וליצנית החצר הקרובה למלך יוצאת‬
‫ללמד אותו לקח‪.‬‬
‫"ׁשיק‪ׁ-‬שּוק"‪ִ ,‬אם ַּת ְרׁשּו ִלי ְל ַה ְס ִ ּביר‪,‬‬
‫ַה ּׁ ֵשם ֶׁשל ֶא ֶרץ ִ‬
‫נֹולד ִּבגְ ַלל ַהחֹק ֶׁש ָחל ַעל ּכֹל ֶאזְ ָרח ָ ּב ִעיר;‬
‫ָ‬
‫ְּב ֶע ֶצם ֶ ּזה ְלגַ ְמ ֵרי ּלֹא ַמ ְצ ִחיק‪.‬‬
‫מּותר ּ ָל ֶהם ִל ְלבּ ֹׁש ַר ּק ֶ ּבגֶ ד 'שיק'‪,‬‬
‫ָּ‬
‫ֲא ֶח ֶרת יְ ַׁש ּ ְלמּו ַעל ָּכ ְך ְ ּבי ֶֹקר;‬
‫ָּכל יֹום ַה ּ ֶמ ֶל ְך ָ ּקם ְּב ֵׁשׁש ַ ּבבּ ֶֹקר‬
‫ּומכְ ִריז ַעל ָה ָא ְפנָ ה ַה ֲח ָד ָׁשה‪.‬‬
‫ַ‬
‫יׁש ּה‬
‫ֲא ָבל ֲאבֹוי ָל ִאיׁש אֹו ְל ִא ָ‬
‫לֹוב ִׁשים ּפֹה ֶ ּבגֶ ד ֵמ ֶא ְתמֹול‪,‬‬
‫ֶׁשיִ ָּת ְפסּו ְ‬
‫ְ‬
‫ִּכי ָאז ַה ּ ֶמ ֶלך יִ ְת ַר ֵ ּגז‪ ,‬יִ ְצ ַעק ְ ּבקֹול‪:‬‬
‫"ע ְצרּו ַה ּכֹל! ַהחֹק ֲה ֵרי ָחקּוק!‬
‫ִ‬
‫ּ‬
‫ָאז ִמי ֶ ּזה ֶׁש ּ ֵמ ֵעז ִל ְלבּ ֹׁש פֹה ֶ ּבגֶ ד 'שּוק'?!"‬
‫ילה יִ ָּת ֵפס‪,‬‬
‫ּומי ֶׁש ָאז ָח ִל ָ‬
‫ִ‬
‫ר־כבֹוד ְל ִהדָּ ֵחס‬
‫יֻ ְׁש ַל ְך ַא ַח ָּ‬
‫י־א ְפנָ ה!‬
‫ית־ה ּס ַֹהר ְל ִפ ְׁש ֵע ָ‬
‫ְּב ֵב ַ‬
‫יתם ַּת ָ ּקנָ ה ּכֹה ְמ ֻׁש ָ ּנה?!‬
‫ָר ִא ֶ‬
‫ֶא ְפ ָׁשר ְל ִה ְׁש ַּת ֵ ּג ַע! לֹא נָ ִעים‪...‬‬
‫ַ(רק ֶׁש ֻּכ ּ ָלם ּפֹה ְּכ ָבר ִמ ְ ּז ַמן ְמ ֻׁש ָ ּג ִעים!)‬
‫"ׁשיק" ְל ֵבין ַה"ׁשּוק"‪,‬‬
‫ֵּכן‪ָּ ,‬ככָ ה ֵ ּבין ַה ִ‬
‫עֹוס ִקים ּפֹה ַרק ְ ּב ַפ ַחד וְ ִׁש ְיקׁשּוק‪.‬‬
‫ּולם ְ‬
‫ּכ ּ ָ‬
‫יצנית ָח ֵצר‪.‬‬
‫ּומי ֲאנִ י? ְס ָתם ְּכלּום‪ֵ ,‬ל ָ‬
‫ִ‬
‫ּ‬
‫ְ ּב ֶע ֶצם ַּת ְפ ִק ִידי פֹה ְל ַבדֵּ ר‪,‬‬
‫לֹוחׁשת‬
‫ֲא ָבל ֵ ּבין ְצחֹוק ִל ְצחֹוק‪ֲ ,‬אנִ י ֵ‬
‫חֹוׁשׁשת‪:...‬‬
‫לֹומר ֵ‬
‫ֶאת ָה ֱא ֶמת ֶׁש ּכֹל ֶאזְ ָרח או אזרחית ַ‬
‫‪...‬ה ּ ֶמ ֶל ְך הּוא ְ ּב ֶע ֶצם ְק ָצת ָע ִריץ!‬
‫ַ‬
‫ּול ַה ְׁשוִ ויץ‬
‫ִּב ְמקֹום ִל ְבחֹר ְ ּבגָ ִדים‪ְ ,‬ל ִה ְׁש ָת ְח ֵצן ְ‬
‫ֲה ֵרי ָ ּיכֹול ָהיָ ה ַל ְחׁשֹב ַעל ְּבנֵ י ַה ָעם‪,‬‬
‫אּולי ָל ֵתת ָל ֶהם ְק ָצת ח ֶֹפׁש ּפֹה וְ ָׁשם‪?...‬‬
‫ָ‬
‫ֲא ָבל ֵ ּבינְ ַתיִ ם הּוא ָעסּוק ַרק ְ ּב ַע ְצמֹו‪.‬‬
‫הּוא ִמ ְת ּכֹונֵ ן‪ְּ ,‬כמֹו ִמדֵּ י ּיֹום ְ ּביֹומֹו‪,‬‬
‫כּותית‪ָ .‬אז ֶׁשנָ ִציץ ַל ֶמ ְל ָּת ָחה?‬
‫ַל ְּתצּוגָ ה ַה ּ ַמ ְל ִ‬
‫יחה!‬
‫יצד הּוא ִמ ְּתגָ נְ ֵדר‪ַ ,‬מ ּ ָמׁש ְ ּב ִד ָ‬
‫ִּת ְראּו ֵּכ ַ‬
‫ליצנית החצר‪.‬‬