מדינת ישראל

‫מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת כפר כנא‬
‫מועצה מקומית כפר כנא‬
‫=====================‬
‫מכרז מס' _‪2015/_5‬‬
‫פנייה לקבלת הצעות תכנית ליישום וביצוע תכנית חינוכית והסברה במרחב הרשות המקומית לשם‬
‫העצמתה והפנמת ערכי הקיימות‬
‫הזמנה למתן הצעות למכרז‬
‫‪.1‬‬
‫מועצה מקומית כפר כנא מזמינה בזאת הצעות תכנית עבודה מאת מציעים‪ ,‬ליישום וביצוע תכנית חינוך‬
‫והסברה במתחמה לשם העצמתה והפנמת ערכי החינוך והקיימות ‪ ,‬כפי שמפורט במסמכי מכרז זה –‬
‫מכרז מס ' ‪( 2012 /.....‬להלן‪":‬המכרז")‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫את מסמכי ותנאי המכרז לרבות נוסח חוזה עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ונספחיו (להלן‪":‬מסמכי‬
‫המכרז")‪ ,‬ניתן לרכוש תמורת סך של ‪ 2000‬אלף ‪ ,) ₪‬שלא יוחזרו‪ ,‬במשרדי הרשות המקומית‪ ,‬הנמצאים‬
‫בכפר כנא טל‪ , 04-8847627 :‬בימים ב' – ה'‪ ,‬בין השעות ‪ 09:00‬עד ‪.12:00‬‬
‫ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם‪ ,‬בנוכחות מ‪.‬מ מנהל מחלקת התברואה מר' באסל עואודה‬
‫ולא ניתן לצלמם‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫למסמכי המכרז חובה לצרף ערבות בנקאית על שם המציע ‪ ,‬סכום הערבות יהיה על סך של ‪₪ 30000‬‬
‫לפקודת המועצה המקומית כפר כנא ‪.‬לתקופה של ‪ 00‬יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫את כתב ההצעה בצרוף כל מסמכי המכרז וצרופותיו‪ ,‬הצעות תכנית ‪,‬ניסיון ‪,‬המלצות וממליצים‪ ,‬וכל‬
‫מסמך הבהרה‪/‬תשובה‪/‬עדכון שנשלח למציעים‪ ,‬כשהם חתומים על ידי המציע בחותמת וחתימה של‬
‫מורשה החתימה של המציע על כל דף‪ ,‬יש להגיש במסירה ידנית ותוכנס לתיבת המכרזים במשרדי‬
‫המועצה (חדר מנכ"ל המועצה מר אסלאם אמארה ) עד ‪ 11.0..2012‬בשעה ‪. 12:00‬‬
‫‪.5‬‬
‫אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא‪ ,‬וכל רשות רשאית להתקשר‬
‫לביצוע העבודות עם זוכה יחיד או עם מספר זוכים‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫מוג'אהד עואודה‬
‫ראש המועצה המקומית‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪1‬‬