שרותי הסעות למתן - מועצה אזורית בני שמעון

‫יוני ‪2015‬‬
‫המועצה אזורית בני שמעון‬
‫מכרז פומבי מספר ‪/2015‬ת‪15/‬‬
‫למתן שרותי הסעות‬
‫המועצה האזורית בני שמעון (להלן‪" :‬המועצה") מזמינה בזה הצעות לשרותי הסעות‬
‫את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בסכום של ‪ ₪ 500‬שבכל מקרה לא יוחזרו במשרדי המועצה‬
‫בימים א'‪-‬ה' בשעות העבודה (‪ )15:30-8:00‬החל מיום א' ‪.07/06/15‬‬
‫תנאי הסף המלאים‪,‬ערבות מכרז‪ ,‬אופן ביצוע העבודות‪ ,‬מתן השירותים‪ ,‬התמורה ותנאי‬
‫תשלומה‪ ,‬ויתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הזוכה במכרז‪ ,‬מפורטים במסמכי המכרז‪.‬‬
‫בחירת הזוכה תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז‪ ,‬אולם בכל מקרה‪ ,‬אין‬
‫המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא‪.‬‬
‫אין בפרסום המכרז משום התחייבות של המועצה להזמין את השירותים נשוא המכרז‪ ,‬כולם‬
‫או חלק מהם‪.‬‬
‫את ההצעות‪ ,‬בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז‪ ,‬יש להגיש‬
‫במסירה ידנית (לא בדואר) במשרדי המועצה‪ ,‬לא יאוחר ועד ליום א' ‪ 21/06/15‬בשעה ‪12:00‬‬
‫בתיבת המכרזים במועצה‪.‬‬
‫הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל‪.‬‬
‫המציע יקרא את כל מסמכי המכרז‪ ,‬יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים‬
‫הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המכרז‪ ,‬ומפרטי העבודות‪.‬‬
‫מפגש מציעים יערך ביום א' ‪ 14/06/15‬בשעה ‪ 11:30‬נפגשים בחדר הישיבות של המועצה‪.‬‬
‫השתתפות במפגש המציעים חובה‪ ,‬מציע אשר לא ישתתף במפגש הצעתו לא תידון‪.‬‬
‫בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז‪,‬‬
‫יגברו התנאים והכללים שבמסמכי המכרז‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫סיגל מורן‬
‫ראש המועצה האזורית בני שמעון‬
‫‪11/06/14 14.4234.1‬‬