שיכון ובינוי בע״מ )״החברה״(

‫נספח ב'‬
‫שיכון ובינוי בע״מ (״החברה״)‬
‫כתב הצבעה‬
‫בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה)‪ ,‬התשס״ו‪2005-‬‬
‫חלק ראשון‬
‫‪.1‬‬
‫שם החברה‪ :‬שיכון ובינוי בע״מ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫סוג האסיפה הכללית‪ ,‬מועד ומקום כינוסה‪ :‬אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות (להלן‪:‬‬
‫״האסיפה״) אשר תתכנס ביום ד׳‪ 11 ,‬בדצמבר ‪ ,2014‬בשעה ‪ ,08:10‬במשרדי החברה ברחוב הירדן ‪1‬א'‪,‬‬
‫קרית שדה התעופה (איירפורט סיטי)‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫פירוט הנושא שעל סדר היום באסיפה שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה‪ :‬מינוי‬
‫דירקטורים (למעט הדירקטורים החיצוניים) בחברה‪ ,‬כאשר ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת‬
‫דירקטור תעשה בנפרד‪ .‬לפרטים נוספים ראה דוח מיידי שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו להלן‪:‬‬
‫"הדוח המיידי")‪.‬‬
‫נוסח הצעת החלטה‪ :‬למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה ‪ -‬ה״ה משה לחמני‪ ,‬אפרת‬
‫פלד‪ ,‬אירית איזקסון‪ ,‬ניר זיכלינסקי‪ ,‬טל עצמון‪ ,‬עידו שטרן ושלום שמחון (הדירקטורים החיצוניים‬
‫המכהנים בחברה ימשיכו בכהונתם עד לתום תקופת כהונתם הסטטוטורית)‪.‬‬
‫פרטים נוספים בקשר לדירקטורים לפי תקנה ‪(7‬א)(‪()5‬ב) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות‬
‫עמדה)‪ ,‬התשס״ו‪:2005-‬‬
‫משה לחמני ‪ -‬החל את כהונתו ביום‪.20.0..2010 :‬‬
‫חברות בוועדות הדירקטוריון‪ :‬ועדת משאבי אנוש‪ ,‬ועדת קיימות‪ ,‬ועדת ממשל תאגידי‪.‬‬
‫אפרת פלד ‪ -‬החלה את כהונתה ביום‪.2..11.200. :‬‬
‫חברה בוועדות הדירקטוריון‪ :‬ועדת משאבי אנוש‪ ,‬ועדת קיימות‪.‬‬
‫אירית איזקסון ‪ -‬החלה את כהונתה ביום‪.10.02.2004 :‬‬
‫חברה בוועדות הדירקטוריון‪ :‬לא‪.‬‬
‫ניר זיכלינסקי ‪ -‬החל את כהונתו ביום‪.2..11.200. :‬‬
‫חבר בוועדות הדירקטוריון‪ :‬ועדת קיימות‪ ,‬ועדת תגמול‪.‬‬
‫טל עצמון ‪ -‬החל את כהונתו ביום‪.20.05.2007 :‬‬
‫חבר בוועדות הדירקטוריון‪ :‬ועדת ממשל תאגידי‪ ,‬ועדת משאבי אנוש‪.‬‬
‫עידו שטרן ‪ -‬החל את כהונתו ביום‪.21.11.2011 :‬‬
‫חבר בוועדות הדירקטוריון‪ :‬ועדת ממשל תאגידי‪ ,‬ועדת משאבי אנוש‪.‬‬
‫שלום שמחון ‪ -‬החל את כהונתו ביום‪.2..05.2011 :‬‬
‫חבר בוועדות הדירקטוריון‪ :‬ועדת ביקורת‪ ,‬ועדת כספים ומאזן‪ ,‬ועדת קיימות‪.‬‬
‫‪-2-‬‬
‫למיטב ידיעת החברה‪ ,‬לא חל שינוי ביתר הפרטים הנדרשים לפי תקנה ‪ 2.‬לתקנות ניירות ערך (דוחות‬
‫תקופתיים ומיידיים)‪ ,‬התש"ל‪ ,1070-‬לעניין המועמדים למינוי מחדש כדירקטורים‪ ,‬מאז שפורסמו‬
‫במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת ‪ 2011‬מיום ‪( 25.1.2014‬מספר אסמכתא‪2014-01- :‬‬
‫‪ ,)021.14‬למעט כמפורט להלן‪:‬‬
‫א) משה לחמני אינו מכהן כדירקטור ב‪. MIYA S.a.r.L -‬‬
‫ב) אפרת פלד אינה מכהנת כדירקטורית בביומדיקל אינווסטמנטס (‪ )1007‬ו‪.MIYA S.a.r.L -‬‬
‫ג) אירית איזקסון אינה מכהנת בחברות הבאות (כיהנה כיו״ר עד ינואר ‪ :)2014‬ישראכרט בע"מ‪,‬‬
‫יורופי (יורוקרד) בע"מ‪ ,‬פועלים אקספרס בע"מ ואמינית בע"מ‪ .‬פעילות ציבורית‪ :‬חברה בוועד‬
‫הפועל של איגוד החברות הציבוריות ובוועד עמותת קרן עזריאלי‪.‬‬
‫ד) ניר זיכלינסקי מכהן כדירקטור בחברת ג'רוזלם טכנולוגיות בע"מ‪.‬‬
‫הצהרות הדירקטורים שמועמדים לכהונה מחדש מצורפות כנספח לדוח המיידי‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעות‪:‬‬
‫הדוח המיידי (אשר כתב הצבעה זה מהווה נספח לו)‪ ,‬ובו הנוסח המלא של ההחלטה‪ ,‬יעמוד לעיון‬
‫במשרדי החברה ברחוב הירדן ‪1‬א'‪ ,‬איירפורט סיטי‪ ,‬בשעות ‪ 00:00‬עד ‪ ,1.:00‬בתאום מראש בטלפון‪:‬‬
‫‪ 01-.101517‬וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית וכן באתר ההפצה של רשות ניירות‬
‫ערך ובאתר הבורסה בכתובות הרשומות להלן‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הרוב הנדרש‬
‫הרוב הדרוש באסיפה הכללית השנתית לאישור ההחלטה המנויה בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬הינו רוב רגיל מכלל‬
‫ה קולות הנוכחים באסיפה‪ ,‬בעצמם או באמצעות ייפוי כח‪ ,‬הזכאים להשתתף בהצבעה והצביעו בה‪,‬‬
‫מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים‪.‬‬
‫‪..‬‬
‫תוקף כתב ההצבעה‬
‫הצבעה בכתב תעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה זה‪ ,‬אשר בו יציין בעל המניה את אופן‬
‫הצבעתו לגבי ההחלטה שעל סדר היום‪ ,‬וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום‪.‬‬
‫לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (כמשמעו לפי‬
‫סעיף ‪ )1(177‬לחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪( 1000-‬להלן‪ :‬״חוק החברות״))‪ ,‬או צילום תעודת זהות‪ ,‬דרכון‬
‫או תעודת התאגדות ‪ -‬אם הוא בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות‪ .‬את כתב ההצבעה‬
‫והאישורים האמורים יש להמציא לחברה עד ‪ 72‬שעות לפני מועד כינוס האסיפה‪ .‬לעניין זה מועד‬
‫ההמצאה הי נו המועד בו התקבל כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים לו למשרדי החברה כמפורט‬
‫להלן‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הצבעה באמצעות כתב הצבעה‬
‫בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה‪ ,‬זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה‬
‫שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח‬
‫בלבד‪ ,‬אם ביקש זאת‪ ,‬ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים‪.‬‬
‫בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה) בלא תמורה‬
‫קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה‪ ,‬מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא‬
‫מחזיק במניותיו‪ ,‬אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או‬
‫‪-1-‬‬
‫שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום‪ .‬הודעתו לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין‬
‫קבלת הודעות העמדה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫מועדים למסירת הודעות עמדה ותגובת הדירקטוריון להודעות העמדה‪:‬‬
‫המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה (‪ )10‬ימים לאחר המועד הקובע לקביעת זכאות‬
‫בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 182‬לחוק החברות‪ ,‬קרי עד ליום ‪11‬‬
‫בדצמבר ‪ .2014‬המועד האחרון לפרסום תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה‪ ,‬ככל שתפורסם‪ ,‬הינו עד‬
‫ליום ‪ 18‬בדצמבר ‪.2014‬‬
‫‪.0‬‬
‫מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה‬
‫משרדי החברה בכתובת‪ :‬רחוב הירדן ‪1‬א'‪ ,‬קריית שדה התעופה (איירפורט סיטי)‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה‬
‫והודעות עמדה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך‪.www.magna.isa.gov.il :‬‬
‫‪‬‬
‫כתובת אתר האינטרנט של הבורסה‪.maya.tase.co.il :‬‬
‫‪.11‬‬
‫החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫עיון בכתבי ההצבעה‬
‫בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך‬
‫כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו ‪ 10,811,072‬מניות רגילות בנות ‪ 1.00‬ש״ח ערך נקוב כל אחת של‬
‫החברה או יותר)‪ ,‬וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי‬
‫בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף ‪ 2.8‬לחוק החברות (היינו ‪ 10,281,270‬מניות רגילות בנות ‪1.00‬‬
‫ש״ח ערך נקוב כל אחת של החברה או יותר)‪ ,‬זכאי לעיין במשרדה הרשום של החברה‪ ,‬בימים א'‪ -‬ה'‪,‬‬
‫בשעות העבודה המקובלות‪ ,‬בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה‪ ,‬בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו‪,‬‬
‫לאחר כינוס האסיפה הכללית‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫הוספת נושא לסדר היום‬
‫לאחר פרסום כתב ההצבעה‪ ,‬ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום‪ ,‬לרבות הוספת נושא לסדר היום‪,‬‬
‫ועשויות להתפרסם הודעות עמדה‪ .‬במקרה זה‪ ,‬ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה‬
‫שיתפרסמו בדיווחי החברה‪ ,‬באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו הובאה לעיל‪.‬‬
‫אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל‬
‫נושא‪/‬ים נוסף‪/‬ים כאמור)‪ ,‬אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום‬
‫העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף ‪5‬ב לתקנות החברות (הודעה‬
‫ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום)‪ ,‬תש"ס‪.2000-‬‬
‫בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה‪ ,‬בחלקו השני‬
‫של כתב ההצבעה‪.‬‬
‫‪-4-‬‬
‫שיכון ובינוי בע״מ (״החברה״)‬
‫כתב הצבעה‬
‫בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) התשס״ו‪2005-‬‬
‫חלק שני‬
‫חלק א'‪:‬‬
‫שם החברה‪ :‬שיכון ובינוי בע״מ‬
‫מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה)‪ :‬רחוב הירדן ‪1‬א'‪ ,‬קריית שדה התעופה (איירפורט סיטי)‬
‫מס׳ החברה‪52001.104 :‬‬
‫מועד האסיפה‪ :‬האסיפה תכונס ביום ד'‪ 11 ,‬בדצמבר ‪ ,2014‬בשעה ‪ 08:10‬או במועד שיקבע לאסיפה הנדחית‬
‫סוג האסיפה‪ :‬אסיפה כללית שנתית‬
‫המועד הקובע‪ :‬יום ד'‪ 01 ,‬בדצמבר ‪( 2014‬להלן‪ :‬״המועד הקובע״)‪ .‬אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע‪ ,‬אזי‬
‫המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה‪.‬‬
‫הצבעה באינטרנט‪ :‬החברה אינה מאפשרת להצביע באמצעות האינטרנט‪.‬‬
‫חלק ב' (ימולא על ידי בעלי המניות)‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫פרטי בעלי המניות‪:‬‬
‫שם בעל המניות‪_________________ :‬‬
‫(כפי שרשום בתעודת הזיהוי או ברשם החברות‪ ,‬לפי העניין)‬
‫מס׳ זהות‪:‬‬
‫_________________‬
‫אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית ‪-‬‬
‫מס׳ דרכון‪:‬‬
‫_________________‬
‫המדינה שבה הוצא‪______________ :‬‬
‫בתוקף עד‪:‬‬
‫_________________‬
‫אם בעל המניות הוא תאגיד –‬
‫‪-‬‬
‫מס׳ תאגיד‪_________________ :‬‬
‫‪-‬‬
‫מדינת ההתאגדות‪____________ :‬‬
‫‪-5-‬‬
‫‪.2‬‬
‫אופן ההצבעה‬
‫הנושא שעל סדר היום‬
‫מינוי משה לחמני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי אפרת פלד כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינוי אירית איזקסון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינוי ניר זיכלינסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי שלום שמחון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי טל עצמון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי עידו שטרן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫בעד‬
‫אופן ההצבעה‬
‫נגד‬
‫‪1‬‬
‫נמנע‬
‫לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף ‪ )1(177‬לחוק החברות) ‪ -‬כתב‬
‫הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה ‪ -‬כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום‬
‫תעודת הזהות‪/‬דרכון‪/‬תעודת התאגדות‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫יש למסור כתב זה לחברה‪ ,‬או לשלחו בדואר רשום‪ ,‬כך שכתב הצבעה זה והמסמכים הנ״ל‬
‫יתקבלו במשרדה הרשום של החברה לא יאוחר משבעים ושתיים שעות לפני מועד כינוס האסיפה‬
‫הכללית‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫כתב הצבעה שיגיע מאוחר יותר לא ייחשב כנוכחות באסיפה לצורך קיום המניין החוקי להצבעה‬
‫ולא ייספר בהצבעה‪.‬‬
‫תאריך‪2014,___________ :‬‬
‫______________________‬
‫[חתימת בעל המניות]‬
‫‪1‬‬
‫אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא‪.‬‬