טופס בקשה לרכישת בעלות

‫קוד מפתח‬
‫‪ – 3.1.6‬העברת בעלות‬
‫טופס בקשה לרכישת בעלות‬
‫*שדה חובה‬
‫א‪ * .‬פרטי המבקש (יש למלא פרטים של בעלי הזכויות בנכס עבורו מבוקשת הבעלות‪ ,‬במקרה של תאגיד או אגודה יש למלא את‬
‫פרטי התאגיד‪ /‬אגודה ופרטי ‪ 2‬מורשי חתימה מטעמה)‪:‬‬
‫פרטי‬
‫תאגיד‬
‫ברמ"י‪:‬‬
‫*מס' תיק א‪.‬‬
‫אגודה‬
‫שם התאגיד‪ /‬אגודה‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה‬
‫מספר ח‪.‬פ‪.‬‬
‫אזרח ישראל‪ :‬מספר ת‪.‬ז‬
‫ת‪.‬ז‬
‫אחר‪:‬‬
‫ארץ‪:‬‬
‫‪:‬מספר‬
‫אזרח ישראל‪ :‬מספר ת‪.‬ז‬
‫אחר‪:‬‬
‫ארץ‪:‬‬
‫‪:‬מספר‬
‫דרכון‬
‫דרכון‬
‫ת‪.‬ז‬
‫ג‪.‬‬
‫רשיון נהיגה‬
‫תוקף‪:‬‬
‫‪Social Security‬‬
‫ד‪.‬‬
‫תפקיד בתאגיד‪/‬‬
‫חברה‪/‬משרד‪ /‬רשות‬
‫מקומית‬
‫רשיון נהיגה‬
‫תוקף‪:‬‬
‫‪Social Security‬‬
‫* פרטי התקשרות עם המבקש‪:‬‬
‫כתובת למשלוח דואר (מכתבים מטעם רשות מקרקעי ישראל יישלחו לכתובת זו)‪:‬‬
‫דירה‬
‫מספר *‬
‫רחוב*‬
‫* ישוב‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫תפקיד בתאגיד‪/‬‬
‫חברה‪/‬משרד‪ /‬רשות‬
‫מקומית‬
‫טלפון‬
‫*מיקוד‬
‫טלפון נייד‬
‫ת‪.‬ד‪.‬‬
‫פקס‬
‫אני מסכים לקבל הודעות בדבר מצב הטיפול בפנייתי בדוא"ל ו‪/‬או במסרון‬
‫לא‬
‫כן‬
‫ב‪ * .‬האם מיוצג על ידי בא כוח?‬
‫פרטי בא כוח (אם מיוצג חובה למלא חלק זה‪ ,‬אם אינו מיוצג דלג לחלק ג')‪:‬‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫מספר ת‪.‬ז‬
‫פרטי התקשרות עם בא הכוח‪:‬‬
‫כתובת למשלוח דואר (מכתבים מטעם רשות מקרקעי ישראל יישלחו לכתובת זו)‪:‬‬
‫דירה‬
‫מספר *‬
‫רחוב*‬
‫* ישוב‬
‫טלפון‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫מספר רשיון (לעו"ד)‬
‫או‬
‫*מיקוד‬
‫טלפון נייד‬
‫ת‪.‬ד‪.‬‬
‫פקס‬
‫אני מסכים לקבל הודעות בדבר מצב הטיפול בפנייתי בדוא"ל ו‪/‬או במסרון‬
‫ג‪ * .‬פרטי המקרקעין נשוא הבקשה (יש לפרט ככל הניתן)‪:‬‬
‫*רחוב‬
‫* ישוב‬
‫*תוכנית‬
‫דירה‬
‫*מספר‬
‫*מספר מגרש‬
‫*מיקוד‬
‫גודל השטח‬
‫*גוש חלקה‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪3‬‬
‫רשות מקרקעי ישראל‬
‫‪www.land.gov.il‬‬
‫|‬
‫מוקד טלפוני‪*5575 / 03-9533333 :‬‬
‫|‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬
‫ד‪ * .‬הצהרת המבקש או אנשי הקשר מטעם התאגיד‪ /‬אגודה‪:‬‬
‫הריני להצהיר כי הפרטים המפורטים במסמך זה מלאים ונכונים‪.‬‬
‫ידוע לי כי ללא מילוי כל פרטי החובה וללא המצאת כל מסמכי החובה‪ ,‬הבקשה תוחזר אלי ללא טיפול ברשות מקרקעי‬
‫ישראל‪.‬‬
‫ידוע לי כי אישור הבקשה מותנה באישור הגורמים המוסמכים ברשות מקרקעי ישראל‪ ,‬אשר מוסמכת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לדחות‬
‫את הבקשה‪ ,‬לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים‪.‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫ה‪ * .‬למבקש שהוא תאגיד‪ /‬אגודה – אישור עו"ד כי החתומים הם מורשי חתימה מטעם התאגיד‪ /‬אגודה‬
‫מ‪.‬ר‬
‫אני‪ ,‬עו"ד‬
‫מאשר בזאת כי החתומים מעלה הם מורשי חתימה מטעם‬
‫חתימה וחותמת‬
‫תאריך‬
‫לתשומת לבך! עליך להמציא ולמלא כנדרש את המסמכים המפורטים בעמוד הבא ולצרפם לטופס הבקשה‪.‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪3‬‬
‫רשות מקרקעי ישראל‬
‫‪www.land.gov.il‬‬
‫|‬
‫מוקד טלפוני‪*5575 / 03-9533333 :‬‬
‫|‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬
‫מסמכי חובה להגשת הבקשה (המסמכים בחלקו הראשון של הטבלה הם חובה לכל הבקשות)‬
‫‪‬‬
‫לכל הבקשות‬
‫טופס בקשה מלא וחתום‬
‫לתאגיד ‪ -‬פרוטוקול מטעם האגודה‪ /‬תאגיד לצורך ביצוע הפעולה‬
‫במידה והמבקש מיוצג על ידי בא כוח – ייפוי כוח מטעם המבקש למיופה הכוח‪,‬‬
‫מקור‪ /‬העתק‬
‫כמות‬
‫מקור‬
‫‪1‬‬
‫מקור או העתק נאמן‬
‫למקור‬
‫‪1‬‬
‫מקור‬
‫‪1‬‬
‫אם מיופה הכוח אינו עו"ד – ייפוי כוח נוטריוני‬
‫עבור נכס הרשום או ניתן לרישום בלשכת רישום מקרקעין ‪ -‬נסח רישום עדכני‬
‫מקור‬
‫‪1‬‬
‫עבור נכסים שאינם במגזר העירוני במסגרת אגודה ‪ -‬הסכמת האגודה להקניית הבעלות‬
‫(הסכמת האגודה נדרשת לצורך רישום הבעלות בטאבו‪ .‬ללא הסכמת האגודה ניתן יהיה‬
‫לקבל שדרוג חכירה בלבד)‬
‫מקור‬
‫‪1‬‬
‫עבור נכסים בישובים בעלי חוזה תלת צדדי עם הסוכנות היהודית ‪ -‬הסכמת הסוכנות‬
‫להקניית הבעלות (הסכמת הסוכנות נדרשת לצורך רישום הבעלות בטאבו‪ .‬ללא הסכמת‬
‫הסוכנות ניתן יהיה לקבל שדרוג חכירה בלבד)‬
‫מקור‬
‫‪1‬‬
‫למקרקעין בייעוד מגורים מעל דונם ולמקרקעין בייעוד תעסוקה (בנוסף למסמכים לעיל)‬
‫מקור‬
‫תצהיר מגזר עירוני ב'‬
‫‪1‬‬
‫דף מידע תכנוני מהוועדה המקומית‬
‫אם ישנם שימושים חורגים בנכס ‪ -‬אישור על שימוש חורג‬
‫אישור על ביטול עיקולים‬
‫אם הנכס אינו רשום בלשכת רישום המקרקעין – אישור החברה המשכנת (אם יש)‬
‫‪‬‬
‫מסמכי השלמה‬
‫מפת מדידה ‪ /‬חלוקה בנכס שאינו רשום בטאבו ו‪/‬או נכס תעסוקה עם שטח רצפה בלבד‪.‬‬
‫מקור‪ /‬העתק‬
‫כמות‬
‫מקור‬
‫‪1‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪3‬‬
‫רשות מקרקעי ישראל‬
‫‪www.land.gov.il‬‬
‫|‬
‫מוקד טלפוני‪*5575 / 03-9533333 :‬‬
‫|‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬