Aktuell ärendelista Nämnden för funktionshindrade

Ärendelista
Nf 220/2015
Nämnden för funktionshindrade
OBS!
Av hänsyn
till dem som
är allergiska/
överkänsliga:
Undvik
dofter, tack!
Datum: 2015-04-16
Klockan: 9.00–12.00
Plats: Obs! Studieförbundet Vuxenskolan, lokal Längan, Fabriksgatan 8
Ledamöter
Susanne Lindholm (KD), ordf.
Fisun Yavas (S), 1:a v. ordf.
Emelie Jaxell (M), 2:a v. ordf.
Lasse Lorentzon (S)
Pia Rehnberg (S)
Linus Haraldsson (S)
Bodil Svensson (S)
Shahroz Wanli (S)
Ingvar Ernstson (C)
Birgitta Karlsson Feldgrill (V)
Marianne Hamp (M)
Stig Westlén (M)
Joakim Lindgren (SD)
Ann-Kristin Spåls (MP)
Lars-Eric Gustafson (FP)
Ersättare
Marie Georgson (S)
Jan-Eric Borneblad Norman (S)
Fredrik Norrström (KD)
Jessika Edetun Falk (C)
Andrej Wicklund (V)
Karin Qviberg (M)
Josefin Petterson (SD)
Najib Zakhilwal (MP)
Pia Delin Stadig (FP)
Gruppmöten
– (S), (KD) och (C): måndagen den 13 april kl. 15.00–17.00 i Dojan Söder
Ringgatan 32, vån. 3, och torsdagen den 16 april kl. 8.30–9.00 vid
Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 8
– (V): måndagen den 13 april 15.00–15.30 i Dojan Söder, Ringgatan 32,
vån. 3, och torsdagen den 16 april kl. 8.30–9.00 vid Studieförbundet
Vuxenskolan, Fabriksgatan 8
– (FP), (M) och (MP): tisdagen den 14 april kl. 16.00–18.00 Dojan Söder,
Ringgatan 32, vån. 3
– (FP), (M) och (MP): torsdagen den 16 april kl. 8.30–9.00 vid
Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 8
Obs! Förhinder till nämndsammanträde anmäls till nämndsekreterare Robert
Lindby på tfn 21 42 29 eller via e-post: [email protected]
Förhinder till gruppmöte anmäls till gruppledaren.
Välkommen!
Susanne Lindholm, ordförande
1 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Lars-Eric Gustafsson (FP), med Stig Westlén (M) som ersättare, föreslås
justera protokollet den 30 april 2015.
2 Ändring av ärendelistan
Ärendebeskrivning
Eventuella övriga frågor anmäls.
3 Marknadsföringsarbetet inom personlig assistans
Handläggare: Jeanette Ohlsson m.fl. – ca. kl. 9.05
Ärendebeskrivning
Områdeschef Jeanette Ohlsson m.fl. informerar om marknadsföringsarbetet
inom personlig assistans och visar en film.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
4 Information om SV Kulturcollege
Handläggare: Maria Östby – ca kl. 9.30
Ärendebeskrivning
Maria Östby vid SV Kulturcollege informerar om sin verksamhet och
presenterar sitt projekt.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Kafferast ca kl. 10.00–10.20
2
5 Information om Vilmergruppen och andra
samverkansformer
Handläggare: Johanna Viberg – ca kl. 10.20
Ärendebeskrivning
Lars-Eric Gustafsson (FP) framförde vid förra nämndsammanträdet
önskemål om att nämnden informeras om Vilmergruppen och dess arbete.
Utvecklingschef Johanna Viberg informerar om Vilmergruppen och andra
samverkansforum som Förvaltningen för funktionshindrade deltar i.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
6 Verksamhetsplan med budget 2015
Ärendenummer: Nf 139/2015
Handläggare: Sofia Persson, Lena Segerberg – ca kl. 10.35
Ärendebeskrivning
Verksamhetsplan med budget 2015 bereddes vid nämndsammanträdet den
12 mars 2015 och beslutas vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan med budget 2015
Handling i senare utskick
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
1. Verksamhetsplan med budget 2015 fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2015 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom.
7 Ekonomisk månadsrapport mars 2015
Ärendenummer: Nf 104/2015
Handläggare: Lena Segerberg – ca kl. 11.05
Ärendebeskrivning
3
Ekonom Lena Segerberg presenterar det ekonomiska läget efter mars 2015.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi mars 2015
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
8 Information om Investeringsplan IT – underlag till
budgetförslag 2016–2019
Ärendenummer: Nf 221/2015
Handläggare: Johanna Viberg – ca kl. 11.10
Ärendebeskrivning
Utvecklingschef Johanna Viberg informerar om Investeringsplan IT.
Planen är ett underlag för beslut i Programnämnd social välfärd.
Beslutsunderlag
Investeringsplan IT – underlag till budgetförslag 2016–2019
PPT-presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
9 Flyktingar med funktionsnedsättning som beräknas tas
emot av Örebro kommun
Ärendenummer: Nf 253/2015
Handläggare: Lennart Balkstedt, Annelie Fridman – ca kl. 11.15
Ärendebeskrivning
Situationen i omvärlden har gett upphov till ett ökat antal flyktingar. Mot
denna bakgrund har frågor aktualiserats om flyktingar med
funktionsnedsättning som beräknas tas emot av Örebro kommun.
Lennart Balkstedt, strateg med ansvar för integration, och Annelie
Fridman, planerare, informerar om detta vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-09
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
4
- Informationen tas till protokollet.
10 Hälso- och sjukvård inom funktionshinderområdet –
delegeringar
Ärendenummer: Nf 595/2013
Handläggare: Åsa Tiderman – ca kl. 11.25
Ärendebeskrivning
Åsa Tiderman, områdeschef för hälso- och sjukvårdsenheten, informerar
om hälso- och sjukvård inom funktionshinderområdet – delegeringar.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
11 Ändrat och kompletterat beslut om införande av rätt till
heltid
Handläggare: Johanna Viberg – ca kl. 11.45
Ärendebeskrivning
Utvecklingschef Johanna Viberg informerar om ändrat och kompletterat
beslut om införande av rätt till heltid.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-20
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
12 Information från förtroendevalda som deltagit i kurser
och konferenser
13 Ordförandens information
14 Förvaltningens information
5
15 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 255/2015
Ärendebeskrivning
Nämnden får enligt kommunallagen ge utskott, ledamot eller anställd i
uppdrag att besluta på nämndens vägnar i vissa ärenden, dvs. delegera
beslutanderätten. Beslut som har fattats med stöd av delegation ska
anmälas till nämnden.
De delegationsbeslut som anmäls till nämnden finns i de skrivelsepärmar
som är utdelade till gruppmöten före nämndens sammanträde.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet.
6