Tuffare tag mot rökning

TISDAG 14 APRIL 2015. MITT I UPPLANDS VÄSBY 5
Messingen Väsby fyr ska bli kom-
munens högsta bostadshus med
fjorton våningar. Men att bygga huset har visat sig svårare än beräknat. Det byggs ovanpå ett p-garage
men till skillnad från vad som var
sagt från början så var grunden inte
planerad för ett så högt hus. Därför
har man nu varit tvungen att borra
nya hål för de 46 pålarna i marken.
Reflexer:
Krävs fram (vit)
och bak (röd)
samt på sidan.
500 kr i böter.
Och djupt ner ska de – inte mindre
än 16 meter ner i marken.
Detta är också förklaringen till
att p-garaget tvingats stänga. Men
någon risk för att bygget av Väsby
fyr ska bli försenad finns inte i
nuläget, uppger platschefen Leif
Paulsson.
Planerad inflyttning är satt till
senvåren 2016.
Foto: brabo
Nya pålar ska hålla Väsby fyr uppe
81-årig kvinna fick rätt
till särskilt boende
Upplands Väsby Förvaltningsrätten har beslutat att
en 81-årig kvinna har rätt till
särskilt boende. I slutet av förra
året avslog Upplands Väsby
kommun kvinnans ansökan om
särskilt boende. Anledningen
Med sina 14 våningar blir Väsby fyr
kommunens högsta byggnad.
Ringklocka:
Krav enligt lag.
500 kr i böter.
Broms:
Krävs
enligt
lag.
Lyse:
Krävs fram
(vitt eller gult)
och bak (rött).
500 kr i böter.
Foto: Pekka Pääkkö
Gör cykeln säker och
laglig – slipp böter
– Det är jäkligt mycket service­
Singelolyckan, när bara en
och reparationer just nu. Alla ­cyklist är inblandad, stod för 73
kommer när det blir vår, säger procent av olyckorna.
han.
Lokaltidningen Mitt i har gått För att undvika cykelolyckor är
igenom samtliga 105 cykel­olyckor det en god idé att börja med att
titta över själva cykeln. Många
i Upplands Väsby kommun­­
som sjukvården och polisen de cyklar uppfyller inte ens lagens
senaste­fyra åren rapporterat in minimikrav, säger Roger Anders­
till S
­trada, Transportstyrelsens son.
– Många har undermålig belys­
olycksregister.­
Statistiken visar att omkring ning eller saknar det helt.
Det är även krav på att ha re­
varannan cykelolycka i Väsby in­
träffar på cykelbanor. Var tredje flexer och ringklocka – något som
sker på vägar där även bilar kör. många missar.
– I dag går alla och tittar på
De allra flesta olyckor, fyra av fem,
sina mobiltelefoner eller har lurar
sker under sommarhalvåret.
i öronen. Då är det bra med en
ringklocka. Det kan undvika
olyckor mellan cyklister och fot­
gängare, säger Roger Andersson.
Sex svåra olyckor sedan 2011
w De senaste fyra åren har sex
svåra cykelolyckor inträffat i Upplands Väsby. Ingen har haft
dödlig utgång.
w Antalet inrapporterade cykel­
olyckor har legat stabilt kring 30
de senaste fyra åren.
w Fyra av fem olyckor inträffar
mellan april och september.
September och maj har varit de
mest olycksdrabbade måna­
derna sedan 2011.
w 73 procent är singelolyckor.
12 procent är mellan cykel och
motorfordon.
Källa: Strada
En ny uppdaterad
­cykelkarta över Väsby
finns nu att hämta hos
kommunen.
Samtidigt planeras
flera nya cykelbanor,
däribland en förbindelse till Kairobadet.
Kartan finns att hämta i recep­
”Många har undermålig belysning eller saknar det helt”, säger Roger Andersson på Cykelhuset.
Det är högt tryck hos Roger An­
dersson på Cykelhuset i dessa da­
gar. Barmark och plusgrader får
många att plocka fram cykeln.
Ny fräsch
cykelkarta
över hela
Väsby
I dag finns det drygt 10 mil
cykelbana i Upplands Väsby
­
kommun. Att hitta dessa blir nu
betydligt enklare när kommu­
nen är klara med sin nya cykel­
karta.
– Den gamla kartan var från
2008 och vägar förändras
så det behövdes en ny, säger
Rolands Edbom som är chef
­
för kommunens kart- och GIS-­
enhet.
Däck:
Pumpa däcken
hårt och byt när
de börjar spricka.
Dock inga lagkrav.
Omkring 30 cykelolyckor
i Väsby rapporteras varje
år in av polis och sjukvård.
Flest olyckor inträffar
när flest också cyklar –
under sommarhalvåret.
Men med en cykel i
trim kan många olyckor
­undvikas.
var att hennes behov kunde
tillgodoses med hemtjänst.
Förvaltningsrätten konstaterade att kvinnans trygghets­
behov inte kunde säkras
genom insatser i hemmet och
biföll därför överklagan.
av Trafikverkets
nollvision som går ut på att ingen
ska dö eller skadas allvarligt i tra­
fiken. Förra året tog myndighe­
ten fram en strategi för att göra
cyklingen säkrare.
– Vi lyfter fram underhållet som
särskilt viktigt eftersom vi vet att
Cykling är en del
is, snö och grus orsakar många
olyckor, säger Lars Darin som är
utredare med fokus på cykelolyck­
or på Trafikverket.
Även Lars Darin betonar att det
är viktigt att själva cykeln är säker.
– Dåliga bromsar är en orsak
till många olyckor. Även felaktigt
lastade cyklar som gör att saker
hamnar i hjulen förklarar en del
olyckor.
Trafikverkets cykelstrategi tar
ett samlat grepp om cykelsäker­
heten. Infrastrukturen för cykel
ska bli bättre och säkrare och även
cyklisterna själva mer skyddade.
Lars Darin hymlar inte med att cy­
kelsäkerheten är ett område som
tidigare har släpat efter.
– Det är tröga system. Vägar har
en livslängd på mellan 60 och 100
år och på 50- och 60-talen byggde
man för bilarna. I dag har nästan
alla kommuner skiftat fokus och
vill i stället satsa på cykel och kol­
lektivtrafik.
l  Kristian Lönner
[email protected]
tel 550 553 53
tionen hos Väsby direkt. Tan­
ken är att den så småningom
också ska finnas i digital form.
– Det har vi
inte gjort tidiga­ ”Den gamla
re men vi jobbar kartan var
med frågan. Pla­ från 2008
nen är att den ska och ­vägar
kunna användas för­ändras
i mobiltelefonen, så det
säger
Roland behövdes
­Edbom.
en ny.”
På kartan går
det också att utläsa var kom­
munen planerar för nya cykel­
banor. Under året hoppas kom­
munen komma igång med
arbetet med cykelbana på Eke­
bovägen i Smedby och i nästa
års plan finns Valhallavägen
i stadsdelen Sjukyrkoberget
med.
Den rödgröna m
ajoriteten
har
i sin politiska plattform för
mandatperioden också lovat en
cykelförbindelse till det populä­
ra Kairobadet.
För den som är nyfiken på
cykel­
kartan kommer kommu­
nen den 24–25 april att arrang­
era ett c­ ykelevent i Väsby cen­
trum.
l  Kristian Lönner
Med den nya uppdaterade
­cykelkartan blir det nu betydligt enklare att hitta.