Dagordnig till medlemsmötet finns här

KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE 2015-04-14
Alla medlemmar hälsas välkomna till medlemsmöte tisdagen den
14 april klockan 19.00.
Efter mötet bjuder klubben på fika.
Dagordning
§1
Mötets öppnande
§2
Val av justerare
§3
Mötet stadgeenligt utlyst
§4
Föregående mötesprotokoll
§5
Ekonomisk rapport
§6
Information ifrån kommittéerna:
Hundägarutbildningskommittén
Tävlingskommittén
Rasutvecklingskommittén
Stugakommittén
PR-INFO
TEMA
Agilitykommittén
Rallylydnadskommittén
Kommittén för funktionärsutbildning
§7
Motioner inför kongressen 2015
§8
Övriga frågor
§9
Mötets avslutande
www.sbkronneby.com
Östra Varevägen 39 • 372 34 Ronneby • Tel 0708-23 09 29 • e-post [email protected]