File

Så tunn är hinnan
2:a söndagen i Påsktiden
h = 55
1
%1 Œ
Œ
% 11
œ ∀œ ∀œ
Så tunn är
Så djupt är
att
en har
˙
> 1 ˙˙
1
œ
kort
ro?
röst:
tar
Men
Kom
% ˙ϖ−
> ∀ ϖ˙
œ
µ˙
2
% 1 œ ∀œ
1, 2.
9
ϖ
vi rycks bort.
jag vill tro
2
% 1 œœ ∀ œœ Μ ϖϖ
9
> 12 ˙˙
Μ œ˙ ∀ œ
˙
˙
∀ ˙œ œ
% ˙−
œ µœ
∀œ
hin - nan mel - lan
ha - vet mel - lan
å - ter - vänt till
œ ∀œ ∀œ
∀ ˙
5
5
Μœ ∀œ
œ−
œ µœ
˙
∀œ œ µœ
Ι
da - gen slut
nå - gon står
hit,
min vän,
œ−
Μϖ
α˙
α˙
œ
och
på
och
œ
˙
Μ ˙˙
Μ ˙˙
−− œ ∀ œ
ϖ
sma - ka tröst.
˙˙ ˙ −− ˙
˙
˙
˙˙ ˙
˙
och död,
och död.
från död.
∀ œœ
œœ ∀ ˙˙
œ
œ
∑
3.
−− œ ∀ œ
œ œ Μ ϖϖ
liv
liv
liv
him - len
stran - den
ät
av
ι
∀œ œ µœ
ϖϖ
ϖ
ϖ
Œ
˙
œ
œ˙ ∀ œ
Μ ˙˙
Text: Bertil Murray
Musik: Maria Löfberg
Ó
Ó
© 2015 SepteMa Musik
˙
˙
˙
œ
˙˙
œ
fär - gas
vid en
fär - de -
œœ œœ
œ
œ
Œ
œ
œ
œ ∀œ
œ
œ ∀ œ˙
œ
och
in - om
Var finns det
Jag hör hans
˙˙
œ
2
1
∀˙ œ
2
1
˙−
röd
glöd
bröd,
˙−
Μ˙
ϖ
œ−
och
och
och
œ ∀˙
Ι
12