Invigning av butiken i Spånga

Information från Kylma AB - nr 2 2010
Redaktion: Johan Bern, Ingrid Lilja och Malin Grundström
Invigning av butiken i Spånga
Den 18 mars invigdes nya butiken i Spånga
med många besökande kunder. Några leverantörer fanns på plats och visade produkter
och kunderna fick också själva möjlighet att
testa sin egen utrustning av vakuumpumpar, läcksökare etc.
T.v.: Många kunder i butiken.
Nedan: Advanced pratar rengöringsprodukter med en kund
Brist på köldmedium
Det råder stor obalans på världsmarknaden mellan utbud och efterfrågan på
köldmedium vilket har lett till mycket
kraftiga prisökningar det sista kvartalet.
Det är framförallt R134a och R125 som
drabbats vilket i sin tur påverkat R404A,
R407C och R410A. Prognosen är fortsatt höjda priser men en utjämning kan
förväntas under senhösten. Detta har
tvingat oss att införa rörliga priser på
köldmedium. Viktigast i rådande situation är tillgängligheten av köldmedium
och vår bedömning i dagsläget är att vi
skall klara alla leveranser till våra kunder
under sommaren.
Kylma har haft stor invigning av den
nya butiken i Spånga, Stockholm Norr.
Intresset var stort och många kom för
att få se det nya lagret och butiken. Då
lagret även är Kylmas huvudlager för
Sverige så ska du som hämtkund få med
dig alla grejerna på en gång. Har du bråttom? Ring innan så är det plockat och
klart när du kommer.
Komfortkyla-programmet från Aermec har utvecklats mycket positivt under
det sista året. Nya produkter med bättre
energieffektivitet till mycket konkurrenskraftiga priser har medfört kraftigt
ökade förfrågningar och leveranser. Ta
chansen och fråga Kylma om Aermecs
produkter nästa gång. Bli en Aermec-are
du också!
Johan Bern
Det tävlades i dart och helikopterflygning samt bjöds på nygrillade hamburgare.
För den vetgirige höll Mats Blomqvist ett
seminarium om EN378 som idag gäller
som svensk standard för kylanläggningar
och värmepumpar.
Ovan: Hestra fanns med och visade sitt sortiment av handskar
Nedan: Seminarium om EN378
T.h.: ClimaCheck visade sin
mätutrustning
Nedan: Helikoptertävling
Luft i köldbärarsystem
Luft består av: 78% kvävgas, 21% syrgas,
1% ädelgaser, koldioxid, vattenånga m.m.
I dåligt avluftade system kan olika typer av
problem uppkomma som t.ex.:
• Försämrad pumpkapacitet
• Sämre värmeöverföring
• Reglerproblem
• Erosion och korrosion
• Tätningsläckage
Syret i luften gynnar korrosion i systemet.
Eftersom syre är en av förutsättningarna i
korrosionsprocessen, medför detta att korrosionen ökar i dåligt avluftade system.
Hur avlägsna luft ur vätskor?
• Kemisk avluftning
• Fysikalisk avluftning
• Termisk avluftning
Vid kemisk avluftning används olika medel
för att binda syre; hydrazin, natriumsulfit
etc. Dessa är i vissa fall hälsovådliga och
vissa är förbjudna att använda. Vid användande av sådana bindemedel måste man
noga kontrollera koncentrationen av dessa
i köldbäraren så att inte motsatt effekt eller
andra problem uppkommer.
Vid fysikalisk avluftning tillämpas Henrys lag vilket beskriver att gasers löslighet i
vätska avtar med sjunkande tryck. Trycksänkning medför att bunden luft övergår i
det fria området där den sedan kan avlägsnas.
Den termiska avluftningen sker först vid
30°C och högre så att bunden luft övergår
till fri luft.
Övrigt
Luft i olika former
• Fri luft (luftfickor, luftbubblor)
• Bunden luft (löst i vätskan)
Hur mycket luft en vätska kan binda beror i huvudsak på tryck och temperatur.
Hög temperatur och lågt tryck medför att
vätskan kan binda mindre mängd luft. Låg
temperatur och högt tryck bidrar till att
vätskan kan binda mer luft.
Låg ytspänning på vätskan ökar risken för
skumning. I vätskor med hög viskositet
stiger luften långsammare. Densiteten påverkar inte luftens löslighet i vätskan. Tryck
och temperatur påverkar lösligheten av luft
och därmed avluftning (Henrys lag).
Koll på köldbäraren?
Kylmas mätset REF413 för köldbärare
innehåller det du behöver för att ha koll
på att fryspunkt och pH-värdet är vad
de ska vara.
Innehåll: elektronisk pH-mätare,
refraktometer,
putsduk,
sugpip och
skruvmejsel.
AIA 50 år!
Asarums Industri AB startade sin verksamhet 1960 i ett gammalt stall i Asarum, Karlshamn. Företaget växte snabbt
och en expansion skedde sedermera i sadelkammaren och hönshuset!
Asarums Industri AB har 50 års erfarenhet av att leverera avancerade värmeväxlare, i huvudsak för kylapplikationer.
Bolaget har ca 90 anställda som arbetar
med utveckling, försäljning och produktion av kvalitetsprodukter. Under senare
år har stora investeringar gjorts i fabriken
och i framtagning av nya produkter. AIA
kan idag erbjuda ett komplett produktprogram av högeffektiva luftvärmeväxlare kompletterade med avancerade styrsystem, EC-fläktar, vattenspraysystem
mm.
Sedan 1979 har AIA och Kylma ett
nära samarbete på den svenska marknaden. Tillsammans erbjuder vi en kombination av lång erfarenhet, hög kompetens och kvalitetsprodukter för olika
kylapplikationer.
Kyltekniska föreningens medlemsmöte
hos Kylma
Best nr 17 466 01
Anders Hiorth, ordförande i Huvudföreningen,
informerade om samarbetet med tidningen
KYLA plus
Den ”grönaste” köldbäraren
När miljö och miljöanpassade produkter föreskrivs ”glömmer” man ibland bort
köldbäraren. Ska anläggningen utföras så
miljövänligt som möjligt finns miljövänliga
alternativ till exempelvis propylenglykol.
VegoCool -15 är en miljöanpassad glycerolbaserad köld- och värmebärarvätska
tillverkad av vegetabilisk råvara. Produkten
har mycket god termodynamisk prestanda.
VegoCool -15 är i första hand avsedd att
KYLMAGASINET NR 2
2010
användas inom temperaturområdet -15°C
till +95 °C. Hör med närmsta Kylmakontor för mer information.
Ett 60-tal medlemmar deltog i mötet hos
Kylma. Johan Bern berättade om Kylmas
verksamhet och Mats Blomqvist om nya
produkter samt framtida köldmedium.
Anders Hiorth, ordförande i Huvudföreningen, informerade om nedläggningen
av tidningen ScanRef. Samarbete har nu
inletts med tidningen KYLA plus där föreningen får visst utrymme för publicering
av medlemsnytt etc.
Mötet avslutades med husesyn i Kylmas
nya lokaler i Spånga.
Kylma - den kompletta leverantören av komfortprodukter
Sortimentet utökas kontinuerligt och det mesta har vi på lager! Se tips nedan.
Kylbag
Kylkapacitet 3,5 och
4,4 kW
Aircool
On/off-aggregat med
kylkapacitet 2,1-5,3 kW
Mitsubishi Heavy Industries
Splitaggregat för vägg- och
golvmontage
Ny högeffektiv Inverter
med EER upp till 5,71
Ny multisplit
Nya högeffektiva Inverteraggregat med 2-4 innedelar
Multisplit för
parallelldrift
För parallelldrift med 2-4 innedelar upp till 25 kW. Utmärkt
för lokaler där fler enheter och
större effekt behövs.
Splitaggregat med
kassettinnedel
Större aggregat upp till 14 kW
Splitaggregat för tak
Större aggregat upp till 14 kW
Splitaggregat för
kanalmontage
2,5-14 kW
Fläktkonvektorer
SINKO
KAC
Luftkylda aggregat
on/off
5-23,5 kW
Mitsubishi Heavy Industries
Luftkylda aggregat Inverter
5-28 kW
Marknadens lägsta ljudnivåer
Golv- eller takmodell
Aermec
Europas största tillverkare
FCX-U för golv-, vägg- eller
takmontage
AERMEC
Vätskekylaggregat
NRL 173-523 kW, R410A
2-6 scrollkompressorer/
2 kretsar
(Ej lagervara)
KYLMAGASINET NR 2 2010
Avs: Kylma AB, Box 8213, 163 08 SPÅNGA
Aggregatet betjänar ett antal kylrum
samt produktionslokaler hos Norrvidinge
boställe utanför Kävlinge.
Kylkapaciteten är på 355 kW vid följande driftpunkt -7/-3°C, (köldbärartemeratur, 33 % etylenglykol) och +30°C omgivande temperatur.
Välkommen Niclas!
Niclas Eklund, Lagret Spånga
Niclas började som extra resurs på
lagret i höstas och är nu fast anställd.
Han har flera års erfarenhet av lagerarbete och kommer att ansvara för utleveranserna.
ClimaCheck sparar
energi
• Med en portabel ClimaCheck kan
prestandamätning och felsökning enkelt utföras i fält. En sammanställning
av 164 prestandakontroller visade att
87% av de uppmätta anläggningarna
hade lägre prestanda än förväntat. 10%
lägre energikonsumtion i denna sektor
motsvarar 2% av all producerad el vilket
i sin tur motsvarar all vindkraft i EU eller
Danmarks hela elförbrukning. I enskilda
fall är besparingen större än 30%.
• Med ClimaCheck för fast montage kan
prestanda övervakas via webben och
varna om prestanda försämras eller fel
uppstår. Detta minimerar kostnader för
drift och haverier. Uppkoppling kan göras över befintligt nätverk eller trådlöst
via mobilnätet.
Har du tänkt på:
Spolning med kvävgas vid
lödning
Då koppar värms i närvaro av luft bildas
kopparoxid både på ut- och insida av
rörytorna. Då anläggningen sedan startas
sköljs kopparoxiden inuti rören loss och
cirkulerar sedan fritt med köldmediet och
oljan. Oljeburna oxider blir oundvikligen
utsatta för hög temperatur vid kompressorns högtryckssida och kan då förorsaka
sönderdelning av olja och köldmedium.
Det är lätt och väl värt sitt pris att
förhindra oxidbildning. Det avsnitt av
rörsystemet som är under arbete avskiljs
och genomblåses med t.ex. kvävgas. Kvävet undantränger luften och förhindrar
oxidation. Kvävemängden avpassas så att
den strömmar lagom fort för att avlägsna
den luft som finns i röret och vanligen är
0,5-1,5 l/s tillräcklig.
Höga tryck! Trycket i en fylld kvävgasbehållare vid rumstemperatur är ungefär
165 bar, vilket är långt över beräkningstrycket för ett kylsystem. Av denna orsak
skall alltid tryckreducering användas mellan kvävgasbehållaren och kylsystemet så
att köldmediesystemets (eller delar därav)
beräkningstryck ej överskrids.
nskar alla en
ar!
Berglunds kyl och frys har installerat ett
Aermec luftkylt vätskekylaggregat, modell
NRL 2000 XAD04, samt elva fläktluftkylare av fabrikat AIA.
Vi ö
Aermec i Kävlinge
s k ön so mm
Kylma har öppet
som vanligt.
Välkommen!
GÖR JOBBET LÄTTARE
HUVUDKONTOR
GÖTEBORG
JÖNKÖPING
MALMÖ
Box 8213
Fagerstagatan 29
Gruvgatan 25
Granitvägen 5
Höjagatan 19
163 08 SPÅNGA
421 30 V FRÖLUNDA
553 03 JÖNKÖPING
212 33 MALMÖ
Telefon 08-598 908 00
Telefon 031-49 99 50
Telefon 036-31 23 80
Telefon 040-59 22 80
Telefax 08-598 908 91
Telefax 031-45 52 81
Telefax 036-31 23 86
Telefax 040-59 22 84
www.kylma.se
Juni 2010
STOCKHOLM N
Box 8213
Fagerstagatan 29
163 08 SPÅNGA
Telefon 08-598 908 40
Telefax 08-598 908 49
STOCKHOLM S
SUNDSVALL
VÄSTERÅS
Årsta Skolgränd 14D
117 43 STOCKHOLM
Telefon 08-794 06 60
Telefax 08-744 08 08
Trafikgatan 11
856 44 SUNDSVALL
Telefon 060-64 12 90
Telefax 060-64 12 96
Sigurdsgatan 6
721 30 VÄSTERÅS
Telefon 021-15 05 90
Telefax 021-15 05 96
ett
företag