grundfos leverans- & garantivillkor – förlängd garanti

BLANKETT – REKLAMATIONS- & SERVICEANMÄLAN INOM SVERIGE
□ Vi vill ha hjälp med service på plats
2015-02-01
1 / 2 (GSVJAN)
□ Defekt pump returneras för utbyte
KUND- & ANVÄNDARINFORMATION
Installationsplats
adress
Anmälande
företag/kund
adress
Kontaktperson
Kontaktperson
Tel.nr.
Tel.nr.
E-post
E-post
REKLAMATIONSUPPGIFTER
Modellnummer (typskylt)
Produkttyp (typskylt)
Motornummer. - vid elfel (typskylt)
Typ av applikation
Värme
VVC
Kyla
Tryckstegring
Dränering
Industri
Annat:
Borrhål
Avlopp
ANMÄLT FEL
Läckage
Startar ej
Stannar ej
Dåligt tryck
Reglerar ej
Annat:
Löser ut
Oljud pump
Oljud motor
KOMPLETTERANDE UPPGIFTER/FELBESKRIVNING
SYSTEMKONTROLL
Vätska
Vatten
Glykol
Spritlösning
Oljemix
Avlopp
Varubeteckning på vätskan (om annat än vatten):
Annat:
Tryck in (bar):
Brine (salt)
Tryck ut (bar):
Avstängningsventiler monterade:
Ja
Nej
Finns det spänning fram till pumpen
?
Ja
Nej
Koncentration:
Pumpen isolerad:
Ja
Temperatur:
Nej
KONTROLLISTA
Är ventiler helt öppna ?
Ja
Pumpen monterad:
På pelare
Åberopas garanti ?
Nej
Ja
Övrig information som kan vara av avgörande betydelse:
Checklista ifylld av:
Se nästa sida för mer information !
Tel.nr.:
Frihängande
E-postadress:
Nej
BLANKETT – REKLAMATIONS- & SERVICEANMÄLAN INOM SVERIGE
2015-02-01
2 / 2 (GSVJAN)
INFORMATION TILL ANMÄLARE/KUND
GRUNDFOS produkter omfattas av en produkt-garanti
som skyddar användaren mot fel som kan hänföras till:
Material – Produktion – Konstruktion
GRUNDFOS allmänna produktgaranti gäller i:
24 månader (2 år) från leveransdatum, dock som längst
30 månader (2 ½ år) från produktionsdatum
GRUNDFOS GARANTI-POLICY lägger en minimigräns. Separat avtal mellan parterna, annan lokal överens-kommelse
eller villkor som övergripande avtalats mellan marknadens parter och som avviker från ovan-stående allmänna
garantivillkor, gäller.
Garantin gäller endast under förutsättning att produkten är installerad i enlighet med GRUNDFOS monterings- &
driftsinstruktion och användes för ändamål som rekommenderats av GRUNDFOS.
För att kund skall kunna hävda en garanti som avviker mot GRUNDFOS allmänna produktgaranti enligt ovan måste
avtal om detta kunna visas, vid behov också en kopia av aktuell faktura. Avtalet framgår av orderbekräftelsen från
GRUNDFOS.
Reklamationsanmälan skall vara skriftlig (denna blankett kan användas). I fall där reklamationen inte omfattas av
GRUNDFOS garantiåtagande fungerar reklamationsanmälan som en beställning av service. Kostnader för utfört
arbete (material, & arbets- och reskostnader) faktureras i sådant fall anmälaren av denna reklamation.
Skicka denna reklamations- & serviceanmälan till:
per e-post:
[email protected]
eller per post:
Grundfos AB
Service
Box 333
431 24 MÖLNDAL
◊