Teknisk Information

2013-01
Teknisk Information
Produktbeskrivning
Produkten är en vattendispersion av styren-akrylhartser, konserveringsmedel, förtjockningsmedel,
skumdämpare, metylcellulosa, mineral-och syntetetiska aggregrat.
Denna produkt innehåller inga ämnen som klassificeras som farliga ämnen eller att deras
koncentration inte överstiger de gränser som anges i Healt Department nr 171 av 2003 avsnitt
1666.3.
Skyddsutrustning
Vi rekommenderar gummihandskar och glasögon vid bearbetning av material.
Exponering
Hudkontakt
Skölj med vatten
Ögon
Skölj omedelbart med mycket vatten och kontakta ev. ögonläkare.
Inandning
Om det mot förmodan skulle uppkomma någon form av symtom se till
att personen vistas i frisk luft under uppsyn, vid behov kontakta läkare.
Hantering och lagring
Lagring av materialet kan ske i rumstemperatur men skyddas mot kyla.
Spädning
Kan ske med vatten om materialet känns tjockt eller verkar trögt vid applicering. Dock med max 2%.
Materialreaktioner
Undvik kyla då materialet fryser under +-0 C
Några farliga reaktioner av materialet är inte känt.
Återvinning
Plastspannen tvättas ur med vatten och lämnas som återvinning av hårdplast.
Eventuellt material inlämnas som sten/betong avfall.
Övriga upplysningar
Information och data i detta blad baseras på de nu kända uppgifterna om materialet. Användaren av
materialet skall följa rekommendationer vid applicering av materialet enligt föreskrifter som inte
bifogas detta blad men som finns under Manual på Glarea's hemsida.
Glarea Box 27 343 21 Älmhult Sweden
www.glarea.se [email protected]
Sida 1