Rutiner vid elevs frånvaro på Kullingsbergsskolan

Datum
12-11-15
Rektor
Annica Steneld
Enhet
Kullingsberg
Tel: 0322-616391, 0706-750840
Rutiner vid elevs frånvaro på Kullingsbergsskolan
Skolan är enligt Skollagen (2010:800) 7 kap 17§ skyldiga att se till
att samma dag eleven varit frånvarande informera elevens
vårdnadshavare.
Vårdnadshavare ska varje dag meddela skolan om att eleven inte
kommer, detta gäller även dag två, tre etc vid sjukdom.
Sjukanmälan sker genom att vårdnadshavare ringer till skolans
expedition. Se telefonnummer nedan.
0322-61 63 96 fram till kl 08.00.
Vårdnadshavare meddelar skolan om deras dotter/son är
frånvarande.
Om elev ej kommit till skolan och ej är anmäld frånvarande så
kontaktar lärarpersonal vårdnadshavare i samband med första
rasten eller så snart som möjligt. Om lärare inte får kontakt med
vårdnadshavare görs fler försök av aktuell lärare.
Alingsås kommun
Kullingsberg-Nolhaga enhet
Postadress/Besöksadress: Nolhaga skola, Nolhaga allé, 441 55 ALINGSÅS
Telefon: exp 0322-61 64 33, fax: 0322-103 05
Kullingsbergsskolan, Rosenvägen 16, 441 43 ALINGSÅS
Telefon exp: 0322-61 63 61, fax: 0322-63 90 20
Webbplats: www.alingsas.se