Björkhagen/ Hammarbyhöjdens förskolor

K V A L I T E T S G A R A N T I
Sid 1 (3)
Dnr 1.2.1.-631/2011
Giltig fr.o.m. 2012-02-10
Björkhagen/ Hammarbyhöjdens
förskolor
Vision
”Mod, kraft och nyfikenhet för alla barn”
Björkhagen/Hammarbyhöjdens förskolor är en plats för vänskap, gemenskap,
delaktighet, lustfyllt lärande och nyfikenhet.
Barn, föräldrar och andra besökare är välkomna till våra förskolor. Vi har en
god pedagogisk verksamhet och omsorg i samverkan med föräldrar. Vi
inspireras av Reggio- Emilias pedagogiska filosofi i vår tolkning av läroplanen
och i förskolans praktik.
ÅTAGANDEN
BARNS

INFLYTANDE
Vi åtar oss att ditt barn är delaktig och kan påverka sin dag på förskolan
genom att:




vara delaktiga i planering, genomförande och i gemensam reflektion
av de aktiviteter som förskolan erbjuder
ge en mångfald av möjligheter att själva välja aktiviteter och lekar
tillsammans med sina kamrater
ha en miljö som är väl genomtänkt, med varierat mångsidigt och
omsorgsfullt utvalt material som ett komplement till hemmet
använda pedagogisk dokumentation som verktyg i reflektion över
det pedagogiska arbetet tillsammans med barnen.
Sid 2 (3)
Dnr 1.2.1.-631/2011
Giltig fr.o.m. 2012-02-10
FÖRSKOLA

OCH HEM
Vi åtar oss att du är delaktig och har inflytande
genom att:





ge kontinuerlig information om ditt barns vistelse på förskolan
ge information om vad som händer på förskolan varje dag
erbjuda föräldramöten och utvecklingssamtal minst en gång per år
du ska få ta del av planering och utvärdering av verksamheten
du har möjlighet att delta på förskoleråd.
UTVECKLING

OCH LÄRANDE
Vi åtar oss att ditt barn kommunicerar på många olika sätt
genom att:






erbjuda en mångfald av olika språk och uttrycksmedel verbalt,
kroppsligt, bild- och symbolspråk
arrangera en pedagogisk miljö, rik på material så ditt barn kan uttrycka
sig på många olika sätt
synliggöra och utveckla ditt barns tankar och teorier om sig själva,
varandra och omvärlden
arrangera så att ditt barn kan pröva sina tankar och teorier i praktiken
tillsammans med andra
arrangera så att kommunikation uppstår mellan barnen och mellan
barnen och pedagogerna
skapa förutsättningar för ditt barn att tillsammans med andra fördjupa
sin förståelse kring begrepp och sammanhang inom
matematik, språk och naturvetenskap.
RÄTTELSE
Om du anser att vi inte lyckas leva upp till vårt åtagande så vill vi att du genast
berättar det för oss. Vi kommer då att ta upp dina synpunkter i arbetsgruppen
och/eller med dem det berör. Tillsammans med dig försöker vi sedan komma
fram till en lösning.
Sid 3 (3)
Dnr 1.2.1.-631/2011
Giltig fr.o.m. 2012-02-10
SYNPUNKTER/KLAGOMÅL
Vi vill gärna att du hör av dig om du har synpunkter på verksamheten eller inte
tycker att vi lever upp till våra åtaganden. Vår ambition är att ha god kvalitet i
vår verksamhet. Dina synpunkter är därför mycket viktiga.
Du kan lämna dina synpunkter och klagomål såväl muntligt som skriftligt till
oss som arbetar i verksamheten eller till förskolechef Helena Tennhage
telefon 08-508 15 161 eller via e-post. Biträdande förskolechef Pernilla
Hägerbäck telefon 08-508 15 163, biträdande förskolechef Lena Rebane telefon
08-508 15 846. Det finns en särskild blankett om du vill lämna synpunkter och
klagomål skriftligt.
Om du inte är nöjd med hur synpunkten/klagomålet har hanterats kan du vända
dig till avdelningschef Monica Ulvede telefon 08-508 15 013 eller via e-post.
Vår ledning får regelbundet information om vilka synpunkter/klagomål som
inkommit.
VILL DU VETA MER?
De åtaganden som presenterats ovan har vi sett som viktiga och värdefulla för
dig. Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar är du välkommen
att ringa till oss eller besöka vår webbplats
www.stockholm.se/skarpnack/forskola/bjorkhagen
Stockholm 2011-12-10
Helena Tennhage
Förskolechef
Björkhagen – Hammarbyhöjdens förskolor
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Besöksadress:
Björkhagsplan 6
Telefon: 08-508 15 161
Telefax: 08-508 15 099
E-post:
h elen a .t en n h a ge @st o ck h ol m. se
mon ic a .u l v ed [email protected] st o ckh o lm .se
Adress:
Box 5117, 121 17 Johanneshov
Telefon: 08-508 15 000
DE N N A G A R AN TI G O D K ÄN DE S A V S KA R PN ÄC K S ST A D S DE LS N ÄM ND
2 0 1 2 -0 2 -0 9