Verksamhetsplan 2012 för Utbildnings- och

2011-08-18
Sid 1 (5)
Dnr 11UAN64
Handläggare Hans Brandén
Doknr 117291
Verksamhetsplan 2012 för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden till kommunplan
2012 med utblick 2013-2015
I Verksamhetsplan 2012 för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Gävle
presenteras nämndmålen och den planerade inriktningen utifrån de
kommunövergripande styrperspektiven1. I enheternas verksamhets- och
arbetsplaner redovisas en fördjupad version av verksamhetens inriktning i form
av operativa och konkreta mål. Respektive enhet ska i sin verksamhets/arbetsplan definiera den profil och de prioriteringar som ger verksamheten dess
särskilda prägel. Måluppfyllelsen redovisas därefter årligen i delårsbokslut samt
i kvalitets- och verksamhetsberättelser.
Strategiskt mål
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden medverkar till säkerställande av
regionens kompetensförsörjning
Enheternas strategiska mål
Gymnasieskolan
Alla gymnasieelever når Gymnasieexamen (slutbetyg 2011, 2012, 2013)
Vuxenutbildningen, VUX Studerande inom vuxenutbildningen når sina
individuella mål / är efter avslutade studier anställningsbar och/eller behörig för
vidare studier
Arbetsmarknadsenheten, AME
Deltagare inom AME ges adekvat tjänsteutbud/kedja av aktiviteter för närmaste
vägen till arbete
Enheten för daglig verksamhet, EDV
Individens utveckling optimeras genom sin sysselsättning inom EDV.
Samverkan skola arbetsliv, SSA
Ökad samverkan mellan skola och arbetsliv
1
”Medborgare och brukare”, ”Medarbetare”, ”Hållbart samhälle” och ”Ekonomi”.
GÄVLE KOMMUN
Sid 2 (5)
Medborgare och brukare
Nämndmål
Gävles medborgare och brukare får kunskap om och förtroende för
verksamheterna inom Utbildning & Arbete Gävle (UAG) genom systematiska
informationsinsatser, god service, gott bemötande, hög tillgänglighet och
ärendehantering enligt lagar och förordningar med beaktande av särskilda skäl.
Genom ett systematiskt kvalitetsarbete upplever verksamheternas brukare
nöjdhet, trygghet och delaktighet.
Verksamhetens inriktning
Utbildning & Arbete Gävle (UAG) är en mångfaldens förvaltning där individers
olikheter ska premieras och ses som en styrka och tillgång vid såväl planering
som genomförande av verksamheten.
För att Gävle kommuns medborgare och brukare ska få kunskap om och känna
förtroende för Utbildning & Arbete Gävle (UAG) ska alla verksamheter
identifiera rutiner och arbetssätt kring systematiska informationsinsatser, service,
tillgänglighet, bemötande och hantering av ärenden.
Att ha ett arbete eller en arbetsrelaterad sysselsättning betyder att medborgaren
och brukaren kan känna delaktighet i samhället, skapa sig större kontaktytor och
därmed öka möjligheterna till inflytande och medverkan i frågor som berör och
engagerar dem. Därför ska alla verksamheter identifiera och genomföra
specifika och systematiska aktiviteter som medverkar till delaktiga, trygga och
nöjda brukare.
Medarbetare
Nämndmål
Utbildning & Arbete Gävle (UAG) är en attraktiv arbetsplats där jämställda och
konkurrenskraftiga löner och villkor råder. Detta sker genom att alla
medarbetare
-
känner till och förstår sitt uppdrag såväl på arbetsplatsen som i ett
kommunkoncernsperspektiv
har adekvat kompetens för att utföra sitt uppdrag
Sid 3 (5)
-
tar personligt ansvar för och får uppföljning på genomförandet av sitt
uppdrag
arbetar för verksamhetsförbättringar i ett tillåtande klimat
tar ansvar för och deltar aktivt i kompetensutveckling utifrån sitt
uppdrag och verksamhetens behov.
Verksamhetens inriktning
Genom av cheferna fastställda och tydliga uppdrag för varje medarbetare samt
genom uppdragsdialog, ska varje medarbetare genom sitt uppdrag utvecklas och
medverka till verksamhetens ökade måluppfyllelse. Arbetsplatserna präglas av
hög kompetens, god arbetsmiljö, arbetsglädje och likabehandling.
Genom ett tillåtande klimat, tillvaratagande av allas kompetens, stort
ansvarstagande och delaktighet utvecklas verksamheten genom varje
medarbetare.
Hållbart samhälle
Nämndmål
Utifrån omvärldsanalys fastställs utbudet av verksamheter så att framtida
kompetens säkerställs för såväl yrkesliv som vidare studier.
Samarbete med för verksamheterna viktiga samarbetspartners såsom exempelvis
näringsliv, högskola, intresseorganisationer, politiska partiers ungdomsförbund
och internationella kontakter sker, utifrån ett tydligt syfte, i linje med uppdraget.
Alla verksamheter har, i enlighet med fastställda styrsystem, ett kvalitetssystem
som genomsyrar alla delar av det dagliga arbetet.
Miljöperspektivet genomsyrar verksamhetens alla delar.
Verksamhetens inriktning
Kompetensförsörjning, i form av att lyfta utbildningsnivån för Gävle kommuns
invånare, ger tillväxt för såväl individ som samhälle. För att optimera
måluppfyllelsen för individ och samhälle ska arbete ske för att förena individens
intresse med arbetsmarknadens kompetensbehov. Utbildning är en central kugge
i detta. Utbildning & Arbete Gävle (UAG) ska genom ett rikt och medvetet
Sid 4 (5)
utbud av verksamheter ge kompetens för arbete eller vidare studier. Genom
systematisk omvärldsorientering, omvärldsanalys och vägledning ska
verksamheterna inom Utbildning & Arbete Gävle (UAG) motsvara framtida
kompetensförsörjningsbehov och därmed bidra till bibehållen och ökad välfärd.
För att optimera individens möjlighet till måluppfyllelse sker kartläggning av
brukaren. Arbetssättet genomsyras av positiva och höga förväntningar på varje
brukare.
Samverkan med för verksamheten viktiga och strategiska samarbetspartners
identifieras och utvecklas.
Ekonomi
Nämndmål
Utbildning & Arbete Gävle (UAG) har en god ekonomisk hushållning avseende
ett verksamhetsmässigt perspektiv.
Med kompetent personal samt ändamålsenliga lokaler och utrustning genomför
Utbildning & Arbete Gävle (UAG) individanpassade åtgärder inom ram.
Verksamhetens inriktning
Väl underbyggda prognoser redovisas vid såväl månatlig som tertial uppföljning.
Genom kompetensutveckling ska den ekonomiska medvetenheten höjas hos alla
medarbetare.
Vid beslut om verksamhetsförändring ska en helhetsanalys göras utifrån ett
brukarperspektiv avseende lokalyta, personal och materiel.
Åtgärder för en budget i balans
Sid 5 (5)
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har under perioden 2010–2011 fått
rationaliseringskrav på 21,3 mnkr 2010 och ytterligare 5,1 mnkr 2011. I planen
2012–2015 kommer ytterligare rationaliseringskrav på 2,7 mnkr 2012, 8,2 mnkr
2013, 13,7 mnkr 2014 och 19,3 mnkr 2015. Dessutom kommer nämndens
kommunbidrag utifrån volymförändringar (gymnasieelever och brukare inom
EDV) under perioden minskas med 8,7 mnkr 2012, 18,5 mnkr 2013, 26,1 mnkr
2014 och 29,1 mnkr 2015. Volymförändringen samt övriga beslutade
rationaliseringskrav kommer att innebära anpassningar av enheternas budget vad
gäller personal, lokaler samt övriga kostnader.
Investeringsverksamhet
Trots ett minskat elevunderlag krävs kraftfulla investeringar för att kunna
utveckla gymnasieskolan vidare. Gymnasieskolans yrkesprogram behöver
moderniseras för att ligga i linje med vad arbetsmarknaden efterfrågar.
Nyckeltal mm
Nyckeltal
Antal gymnasieelever
skrivna i Gävle
Antal brukare inom
EDV
Antal sysselsatta per
månad inom AME
Antal studerande inom
komvux ( inkl. SFI)
År 2011
3817
År 2012
3667
År 2013
3445
År 2014
3374
År 2015
3298
345
360
375
390
405
950
950
950
950
950
2800
2000
2000
2000
2000