Ekonomistyrning

KURSPLAN
AUKTORISATIONSUTBILDNING – STEG 2
EKONOMISTYRNING
MOTSVARANDE 10 HP
SYFTE
Kursen syfte är att ge en fördjupad helhetssyn på modern ekonomistyrning inom varu- och tjänsteproducerande organisationer.
LÄRANDEMÅL
efter genomgången kurs ska följande lärandemål ha uppnåtts
• redogöra för olika sätt att styra organisationer med hjälp av mål
• analysera och tolka produktkalkyler i relation till internredovisningen
• redogöra för, upprätta och tolka investeringskalkyler
• redogöra för olika principer för intern redovisning, samt kunna utforma, tolka och analysera
standard- och specialrapporter
•
använda kalkylprogram för att framställa beslutsunderlag
INNEHÅLL
På kursen diskuteras resursallokering i företag med start från övergripande nivå, i form av ägarnas
krav i förhållande till ledningens agerande. Avkastningen på en investering i relation till risk och osäkerhet, beräkning av kapitalbehov och beslut om kapitalanskaffning i förhållande till företagets kapitalstruktur studeras.
Investeringskalkylering i olika situationer diskuteras, liksom diskonteringsmodellens vidare tillämpning i t ex finansiell planering. Inom ramen för kursen studeras också modeller för exempelvis lagerplanering. Genomgående i kursen är ett fokus på att utveckla förståelsen för ekonomiskt tänkande,
begrepp och modeller.
Prognostisering, behovsberäkning, dimensionering av säkerhetslager och lagerstyrningsmodeller. Aktivitetsbaserad kalkylering och målkostnadskalkylering. Kretslopps- och upplysningsmodeller för intern
redovisning, standardrapporter, differensanalys. Koppling mellan påläggskalkyler och intern redovisning.
Kursen omfattar finansiell planering, vari ingår interaktionen mellan företagsledning och ägare, ägarens
och ledningens beslutsfattande under risk och osäkerhet samt företagets kapitalbehov, kapitalanskaffning, likviditetshantering och investeringsbedömning.
UNDERVISNINGSFORM
• 3 fysiska lärarledda lektionstillfällen om 2 dagar, totalt 6 dagar
• 6 webinarier mellan de fysiska träffarna
• Obligatoriska inlämningsarbeten som rättas och kommenteras
• Distansstudier med detaljerade studiehandledningar och kontinuerlig tillgång till lärare
EXAMINATION
Underlag för bedömningen utgörs av skriftlig tentamen
LITTERATUR
Finansiering, Andrén, Eriksson o Hansson
Upplaga 11, Liber,
ISBN: 978914706529-5
Kalkyler för investeringar och verksamheter Yard
Upplaga 2, Studentlitteratur.
ISBN: 9789144010571
Ekonomistyrning, Andersson
Upplaga 1, Studentlitteratur
ISBN: 9789144081397
Ekonomistyrning, övningsbok, Andersson
Upplaga 1, Studentlitteratur
ISBN: 9789144081403
Redovisning för intern styrning + Övningsbok, Prenkert
Upplaga 4, Studentlitteratur
ISBN: 9789144094038 + 9789144099804
Kompendier