Psykologprogrammet med inriktning mot idrott

Foto: Andreas Nilsson, Erica Åström, Elin Berge, Mattias Pettersson
Utbildningsbeskrivning
Psykologprogrammet
med inriktning mot idrott
300 hp
Är du intresserad av både idrott och psykologi? I psykologpro-
rådet är psykologi med profilering mot idrottspsykologi men även
grammet med inriktning mot idrott kombinerar du båda dessa
inslag från sociologi och idrottsmedicin ingår. Viktiga inslag är ock-
områden till en yrkesutbildning mot psykolog. Psykologprogram-
så klientarbete och egenterapi.
met med inriktning mot idrott är en yrkesutbildning med bunden
studiegång som leder till psykologexamen. Programmet har en
En psykolog med inriktning mot idrott och efterföljande praktik
profilering mot idrott och ger behörighet att efter ett års praktisk
som godkänts av Socialstyrelsen kan vara verksam inom idrotts-
tjänstgöring som psykolog (PTP) hos Socialstyrelsen ansöka om le-
området men även inom vårdområdet, skola/förskola, kriminal-
gitimation som psykolog.
vården, försvaret och arbetsmarknadsverket. Tillgången till legitimerade psykologer med inriktning mot idrott är starkt begränsad
De teoretiska inslagen samordnas med praktiska övningar för att
för närvarande. Andelen privatpraktiserande psykologer ökar och
träna nödvändiga yrkesfärdigheter. Det dominerande huvudom-
efter viss vidareutbildning kan man också vara psykoterapeut som
anställd eller egen företagare. Utbildningen ger behörighet för forskarutbildning.
Utbildningens mål
gärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och
etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättighe-
Beskrivning av utbildning på aktuell nivå
Utbildning på grund- och avancerad nivå för psykologexamen: Se
högskolelagen 1 kap 8 och 9 §§ och högskoleförordningen, bilaga 2 –
examensordningen.
terna,
• visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och
utvecklingsarbete,
• visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter
och deras närstående, och
Nationella mål för psykologexamen
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att
För psykologexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga
fortlöpande utveckla sin kompetens.
som krävs för att självständigt arbeta som psykolog och för att fullgöra
(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)
föreskriven praktisk tjänstgöring (PTP) som fordras för att få behörighet
som psykolog.
Lokala mål
För att erhålla examen skall den studerande
Kunskap och förståelse
För psykologexamen skall studenten
• visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan
vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
• visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och
åtgärd avseende individer, grupper och organisationer,
• ha förmåga att anlägga intersektionella perspektiv (inbegripande
exempelvis genus, etnisk tillhörighet, och sexuell läggning) på sina
studier och på psykologisk yrkesverksamhet.
• visa särskild förmåga att tillämpa sina kunskaper och metoder inom
områdena idrott, friskvård och hälsa
• ha kunskaper och färdigheter för den kompetens som fastställs i de två
första faserna i läroplanen (EuroPsyT A framework for Education and
Training of Psycologists in Europe) för erhållande av the European Cer-
• visa fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och familjeförhål-
tificate in Psychology (EuroPsy). Fas 1 uppnås efter de tre första åren
landen som påverkar olika grupper och individer, såväl barn som
och Fas 2 efter hela programmet. Efter ytterligare ett års godkänd
kvinnor och män, och
handledd praktik (fas 3) kan kraven för det EuroPsy uppnås. Detta
• visa kunskap om relevanta författningar.
ger möjlighet att arbeta som psykolog inom EU och relaterade länder
som anslutit sig till överenskommelsen om EuroPsy
Färdighet och förmåga
För psykologexamen skall studenten
• visa förmåga att kommunicera på engelska inom programmets huvudområde.
• visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling,
• visa förmåga att under handledning bedriva psykoterapi,
Examen
• visa fördjupad förmåga att självständigt planera, leda och genomföra
Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan
förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med
erhålla en psykologexamen, inriktning mot idrott.
inriktning på individer, grupper, organisationer och miljöer,
• visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera
och utveckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram inom verksam-
Innehåll och uppläggning
hetsområdet,
Psykologutbildningen med inriktning mot idrott omfattar tio terminer
• visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
och leder till psykologexamen med inriktning mot idrott. Den är en ge-
• visa förmåga att för berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för
neralistutbildning som skall ge de studerande en grund att arbeta som
utredning, åtgärd och resultat samt i enlighet med relevanta författ-
psykologer, förutom inom idrottsområdet, också inom andra inriktningar
ningar dokumentera dessa, och
av psykologyrket. Efter ett års praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP)
• visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda
relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och fråge-
har psykologen möjlighet att hos Socialstyrelsen ansöka om legitimation
som psykolog.
ställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket
och verksamheten.
Efter en introducerande kurs om utbildningen och yrket följer under termin 1 och 2 en översikt av de allmänpsykologiska ämnena utvecklings-,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
personlighets- och kognitiv/biologisk psykologi liksom en introduktion i
För psykologexamen skall studenten
psykologisk forsknings- och testmetodik. Under termin 2 och tre vidgas
• visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk
samhällsperspektivet genom en kurs i sociologi och de idrottspsykologiska
förmåga,
• visa fördjupad förmåga att med helhetssyn på människan göra åt-
Utbildningsplanen fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-04-27
inslagen fokuseras i två kurser i idrottspsykologi. På termin 4 och 5 arbetar
man med gruppsykologi, samt introduceras i teorier om behandlingsar-
bete. Termin 6 upptas främst av en praktikperiod inom externa verk-
Programöversikt
samheter med yrkesverksam psykolog som handledare. Därefter arbetar
man med kliniskt/psykoterapeutiskt arbete under resten av utbildningen.
Samtidigt sker fördjupningar på avancerad nivå av utvecklings-, per-
Psykologin och psykologen
även två kurser i forskningsmetodik, den ena inriktad mot kliniskt arbete.
Termin 1
termin 8 och 9 ges kurser inom organisationspsykologins område, även
18 hp
Utvecklings- och
personlighetspsykologi
22,5 hp
Idrottspsykologi I
enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.
Individuellt vald kurs
inom idrottsmedicin
15 hp
7,5 hp
Sociologi
Examensarbete med
inriktning mot idrott
15 hp
Termin 3
men för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) på avancerad nivå om minst 30 högskolepoäng i psykologi med
Idrottspsykologi II
15 hp
Grupp och organisation
22,5 hp
Grundläggande behörighet samt Ma B, Sh A (områdesbehörighet 5).
Urval
Mer information om urval finns i universitetets antagningsordning som finns
Termin 4
Behörighetskrav
System, kommunikation
och hälsa
7,5 hp
på: www8.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html
Kliniskt behandlingsarbete
Termin 5
Examination och betygssättning
31,5 hp
Examinationsformer
Regler för prov och betygssättning framgår av respektive kursplan. Studerande som underkänts vid prov har möjlighet att delta i förnyat prov
Kommunikation i yrke
och undervisning
7,5 hp
Termin 6
enligt de regler som anges i kursplanen. Antalet provtillfällen framgår av
respektive kursplan. Om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs
skall som betyg användas något av uttrycken underkänd eller godkänd.
Yrkespraktik
Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
22,5 hp
Vid prövning av den studerandes kunskaper och färdigheter skall, i
fråga om tillämpliga kurser och moment, även mognad, självständigt
omdöme och förmåga till kritisk analys beaktas. Prövningen inriktas så
att den särskilt beaktar kraven på integrerade kunskaper, professionellt
förhållningssätt och utbildningens mål som förberedelser för utövningen av
psykologyrket.
Betyg
På programmet tillämpas tvågradig betygsskala med betygen godkänd
och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs.
30 hp
Termin 10
För psykologexamen med inriktning mot idrott skall studenten inom ra-
Behörighet och urval
Termin 9
Termin 2
ansvarig. Kurserna läses i den ordning som anges nedan. Ordningsföljden
inriktning mot idrott.
39 hp
15 hp
Egenterapi
Kognitiv och
biologisk psykologi
Klientarbete, 9 hp
Organisations-, miljöoch arbetspsykologi
valbara/valfria. Val av valbara/valfria kurser görs i samråd med program-
Självständigt arbete (examensarbete)
Termin 8
upptas av examensarbetet med inriktning mot idrott.
på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de
Kognitiv neuropsykologi
15 hp
På termin 9 finns också en valbar kurs inom idrottsmedicin. Termin 10
Av programöversikten framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive
Termin 7
7,5 hp
sonlighets- och kognitiv/biologisk psykologi under termin 7 och 8. Under
innehållande analys av en extern organisation. Senare delen innehåller
Personlighets- och
utvecklingspsykologi
Tillgodoräknande
Studieuppehåll
Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieup-
Tillgodoräknande av kurs
pehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll
Som student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verk-
med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller
samhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se
andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller
högskoleförordningen samt:
civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Övriga skäl ger nor-
www8.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html
malt studieuppehåll utan platsgaranti. Studieuppehåll utan platsgaranti
ger förtur till utlysta platser till senare del av program.
Ansökan om tillgodoräknande av kurs kan ske när man antagits till
psykologprogrammet. Mer information hittar du på:
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan
www.psy.umu /student/psykologprogrammen/studievagledning/
överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till
Studieavbrott
Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även
Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till
motiveras skriftligt.
studie-/programvägledaren.
Övriga föreskrifter
Tröskelprövning
Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.
Ansökan
Internationalisering
Enklaste sättet att anmäla sig är att göra en webbanmälan på www.
Alla studerande har möjlighet att söka utbytesstudier utomlands inom
studera.nu Om det inte är möjligt att använda internet, kan anmälnings-
ramen för utbytesavtal eller att åka som ”free-mover”. Varje program
blankett beställas på telefon 08-613 99 00. Pappersanmälan skickas per
ska också innehålla minst en kurs på engelska för att underlätta för
post till: Antagningen, 833 82 Strömsund. Om både en webbanmälan och
utländska studerande att läsa kurser. Det är också ett sätt att ge stu-
en pappersanmälan görs, kommer webbanmälan att gälla.
derande på hemmaplan möjlighet att få internationella perspektiv och
knyta internationella kontakter.
Den 15 april är normalt sista dag för anmälan till program som startar
på höstterminen, och den 15 oktober för program som startar på vårterminen. För mer information om anmälan, se: www.studera.nu
Anstånd med studiestart
Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger.
Exempel på särskilda skäl är sociala, medicinska eller andra särskilda
omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen
(1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om
anstånd lämnas till StudentCentrum.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.
2011-04-27