Peter Astner Utbildning Peter Astner

Peter Astner
Peter Astner
Business Intelligence
Architecture & Development
Peter har flera års erfarenhet av Business Intelligence lösningar och är specialiserad inom både Microsoft och
Qlikviews plattformar. Han har arbetat med IT sedan 2006 både i Sydafrika och i Sverige. Peter jobbar dagligen med
utredningar, dataflödesanalyser och utveckling. Han har en god analytiskt förmåga, en positiv attityd och är alltid
resultatfokuserad.
Experience
IT since 2006
Architectures
DW/DM - Kimball
DW/DM - Inmon
QlikTech Architect group
Roles
Business Intelligence Architect
Business Intelligence Developer
Qlikview Developer
Solution Architect
Quality Assurance Analyzer
Configuration Control Manager
Production Planner
Teacher
Microsoft
Analysis Services (SSAS)
Integration Services (SSIS)
Information Services (IIS)
Reporting Services (SSRS)
SQL Server
Visual Studio (BIDS)
Visual Studio .NET
QlikTech
Qlikview Developer
Qlikview Publisher
Qlikview Server
Operation Systems
MS Windows
Programming
.NET Forms
ASP
ASP.NET
C#
Flash ActionScript
HTML/XHTML
JavaScript
Qlikview Scripting
SQL/TSQL
VBScript
Spoken languages
Utbildning
Vidareutbildning
2012-13 Certifierad IT-Arkitekt Master (Dataföreningen Kompetens)
2011
Dimensional modeling in depth (Kimball University)
2010
Designing SQL Server 2008 R2 Business Intelligence
Solutions
2010
Qlikview Set Analysis (QlikTech)
2008
Designing, Implementing and maintaining Microsoft SQL
Server 2005 Integration Services
2008
Advanced Qlikview development
2008
Qlikview Server & Publisher
2008
Qlikview Professional
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Göteborg
Stockholm
Stockholm
Grundläggande utbildning
2005
2005
2003
English
Swedish
Contact Peter Astner for more information
Mail: [email protected]
Telephone: +46 (0)70 415 98 27
Degree of Bachelor of Science (with a major in Computer
Science)
Project Management, 10p
Bachelor of Science in Industrial Economics Engineering
Gävle
Gävle
Gävle
Peter Astner
Uppdrag/Projekt
2014
Swedbank
BI-Specialist
Back-end utveckling
Peter sysslade med olika rapporteringsprojekt inom Swedbanks BI-avdelning. De flesta projekten
handlade om finansiell rapportering av Swedbanks affärer, ex. equity/currency swaps, IRS’er mm.
Verktyg: MSSQL, SSIS, TSQL
2014
2013
MoneyMatch
IT- Architect
Förstudie och arkitekturförslag på ett E-låningssystem
Företaget MoneyMatch ville starta bankverksamhet med fokus på snabba automatiserade blancolån
via nätet. Tanken var att systemet i stort skulle vara fullt automatiserat gällande fakturering,
utbetalning, signering och rapportering. Därmed skulle systemet ha integrationer mot Bankgirot, UC
och E-legitimation. Vidare ville MoneyMatch även stödja olika typer av rabattfunktioner. Systemet
skulle även hantera investerare vilka kunde ha olika krav för att låna ut pengar. Investerare skulle
knytas mot olika lån samt att ersättning per lån skulle beräknas. Vidare integrationer som
undersöktes var mot Lendo, Compricer och Freedom Finance. Peters uppgift var att ta fram en
kravspecifikation samt rita upp en detaljerad arkitekturspec över systemet.
Verktyg: Office, Visio
2013
Västerås kommun
IT- Architect
Migrering av faktureringssystem
Peter jobbade med integrationen av ett faktureringssystem (Purchase) utvecklat av Insera AB.
Västerås kommun var i färd att genomföra en organisationsförändring i samband med införandet av
bokföringssystemet Raindance. Peters arbete bestod i att analysera påverkan på Purchase samt att
sätta upp integrationer till och från Raindance. Arbetet innefattade även tekniska justeringar i
Purchase utifrån omorganiseringen.
Verktyg: Office, Visio, MSSQL Server, MSSQL SSIS
2013
Gant AB
Business Intelligence Architect
Datawarehouse utveckling/arkitektur
Peter jobbade i ett mindre team med utredningar, arkitekturfrågor och utveckling av ett EDW. Gant
EDW bestod i huvudsak av två grova områden: delivery och retail. Delivery handlade om inköp och
leveransprecision mellan Gant AB och dess leverantörer. Retail handlade om försäljning mot kund
samt de ingående stödprocesser som t.ex. lagerhantering, lagerrörelser, budget/prognos och footfall.
Då Gant Sweden bedriver back-office låg den initiala kravbilden där, dock ingick även integration av
Gant UK i scoopet. Arkitekturen som togs fram byggde i hög grad på modularisering och separation
av logik samt hantering av flera Gant instanser. Lösningen byggde på en segmenterad Kimball
modell där moduler exekverar fristående från varandra. Inferred member hanterades i inkrementella
kärnor medan default member användes i mindre icke inkrementella kärnor. Verktyg: Office, Visio, MSSQL
Server, MSSQL SSIS, MSSQL SSAS
Contact Peter Astner for more information
Mail: [email protected]
Telephone: +46 (0)70 415 98 27
Peter Astner
2013
2012
2011
Ambea Sverige AB
Business Intelligence Architect
Integrationsfrågor och arbetsprocesser
Dokument för utvecklingsprinciper och best-practice-lösningar för olika typer av problem utformades
löpande. Även processer för beställningar, produktionssättning mm togs fram. Peter arbetade även
löpande med utvärderingar av befintliga systemintegrationer och systemfunktioner vilka placerades i
en plan för re-design. Peter satt även med i processen för nyförvärv av system för att ansvara för
integrationsfrågorna (HR/Lön och Koncernjusteringar).
Verktyg: Office, Visio
2013
2012
2011
Ambea Sverige AB
Business Intelligence Developer
Löpande utveckling inom Front-End
Peter utförde vidareutveckling, incidenthantering och nyutvecklingsprojekt inom Qlikview, SSAS och
SSIS. Utvecklingen syftade i huvudsak på områdena finans, planering, HR och inköp. Ett antal
Qlikview applikationer skapades. Inom SSAS skapade Peter två kuber för Ad-hoc behov inom finans
och HR. Kuberna byggde på det tidigare datalagret och hade olika partitioner som exekverade
självständigt beroende på hur DW-modulerna laddades.
Verktyg: Qlikview, SSAS, SSIS, Office
2012
Ambea Sverige AB
Business Intelligence Architect
Standardiseringsprojekt
Peter ingick i en mindre projektgrupp tillsammans med IT-drift och IT-utveckling, vilken hade till
uppgift att se över arbetsmetodik och tekniska aspekter gällande utvecklingsförfarande,
systemupplägg och namnstandarder. Gruppen tog fram regelverk för serverinstanser och ett ramverk
för BI-system samt även namnstandarder för kategorisering av systemprojekt och dess data. Syftet
med projektet var att klargara ansvarstaganden, behov och förhållningsregler inom BI- och ITutveckling samt förväntningar på IT-driftens tjänster.
Verktyg: Visio, Office
2012
Ambea Sverige AB
Business Intelligence Architect
Migrering av Qlikview
Migrering från Qlikview 9.7 till version 11. Migreringen medförde en förstudie där Peter tog fram nya
principer och regelverk för Sourcedocument- och publisherstrukturen (Qlikview Bak-End). I samband
med projektet tog Peter även fram utvecklingsprinciper samt ett regelverk (best-practice) för hur nya
Qlikviewapplikationer får programmeras och se ut. Syftet med det senare var att BI-avdelningen
fortsättningsvis ska kunna sätta arkitekturkrav på framtida utvecklingsprojekt inom Qlikview som köps
in av extern part.
Verktyg: Visio, Qlikview, Office
Contact Peter Astner for more information
Mail: [email protected]
Telephone: +46 (0)70 415 98 27
Peter Astner
2012
Ambea Sverige AB
Business Intelligence Architect
Pilotprojekt för datainsamlingssystem
Peter arbetade fram en arkitektur för att öka kvalité samt minska manuella arbetsprocesser vid
datainsamling från Carema Sjukvårds enheter. Systemet tillät olika roller där admin kunde definiera
olika mätetal och koppla dessa till scheman. Ett schema bestod av en återkommande rapporteringstid
samt ett antal ansvariga kostnadsställen. Därefter tvingade systemet in siffrorna genom hårt styrda
regelverk och påminnelsefunktioner samt visualiserade rapporteringen för anslutande BI system.
Verktyg: Visio, Office, Visaul Studio .NET, MSSQL Server
2012
Ambea Sverige AB
Business Intelligence Architect
Utveckling av ett Datawarehouse
Peter ansvarade för arkitekturen och utvecklingen av ett Datawarehouse. Projektet byggde på en
tidigare förstudie och resulterade i en implementering av ett Buss-baserat Datawarehouse.
Arkitekturen byggde på Kimball strategi där modularisering av olika funktionsareor definierades
(finans, personal, planering) i separata ETL moduler. Projektet involverade även en rad sidoprojekt
som syftade till att reparera underliggande arbets- och dataflödesprocesser för att öka datakvalité och
minimera merkostnader i form av manuellt arbete i Back-End. Implementeringen av planering (HR)
skedde i två steg då kund var osäkra på definitioner och behov. Det första steget ämnade utreda
HR’s behov och realiserades först i ett QlikMart-projekt där produkten Qlikview användes för att
emulera DW-funktionalitet och presentera data. Då behov och definitioner började ta form påbörjades
implementeringen i Datawarehouse.
Verktyg: MSSQL, SSIS, Visio, Office, Visual Studio (BIDS), SSAS, Qlikview
2012
2011
Ambea Sverige AB
Business Intelligence Architect
Förstudie av ett Datawarehouse
Peter var med och ledde en förstudie inför ett DataWarehouse projekt. Förstudien syftade till att
utreda befintlig systemarkitektur samt samla in och utvärdera kravställningar från beslutsprocesser i
verksamheten. Projektet byggde på workshops och intervjuer av kunder, systemanvändare och
systemadministratörer. Begrepps- och flödesmodeller samt integrationskartor togs fram och
analyserades mot kunds behov.
Verktyg: Visio, Office, Qlikview
20112009
Sandvik Systems & IT Services
Qlikview Developer
Löpande Front-End utveckling
Vid sidan av andra projekt jobbade Peter löpande med förändringar, incidenter samt nyutveckling
inom Qlikview mot SITS kunder.
Verktyg: Qlikview, Visio, Office
Contact Peter Astner for more information
Mail: [email protected]
Telephone: +46 (0)70 415 98 27
Peter Astner
2011
Sandvik Systems & IT Services
Business Intelligence Architect
Migrering av Qlikview
Migrering av Qlikview från 8.5 till version 10. Då arkitekturen i version 10 skiljer sig mycket från
version 8.5 framarbetades en ny systemarkitektur som stödjer Sandviks många applikationer. Då
Qlikview på Sandvik är tjänstefierad och bygger på QikTechs tidigare licensmodell inkluderades även
emulering av dessa tjänster (dvs funktionsbegränsning i Qlikview beroende på licens). Peters
huvudansvar var att undersöka och rekommendera en ny lösningsarkitektur för att bibehålla/förbättra
Sandviks administrations- och tjänstegrad i version 10.
Verktyg: Visio, Office, Qlikview
2011
Sandvik Head Office
Business Intelligence Architect
Architectual Review
Peter ansvarade för att se över arkitekturen i en lösning för granskning och uppföljning av
sandviksenheter. Systemet byggde på en kombination av produkterna Office, Lotus Notes och
Qlikview. Systemet led av kvalitetsproblematik varvid både beställare och leverantör var missnöjda.
Peter anlitades som medlare och för att göra en architectual review av lösningen samt förslå lämpliga
åtgärder. Via intervjuer och tester togs två lösningsförslag fram varvid ett implementerades.
Verktyg: Visio, Office, Qlikview
2011
2010
Sandvik Systems & IT Services
Business Intelligence Architect
Utveckling av en plattform för accesshantering i Front-End
Peter var ansvarig för arkitekturen i en säkerhetsplattform som skulle underlätta accesshantering mot
Front-End. Säkerhetsplattformen skulle förenkla, automatisera samt standardisera de processer som
hör till access management. Den slutliga lösningen skulle omfatta godkännandeflöden av accesser,
funktioner för dataägandeskap, loggning och säkerhetsmatriskonfigurering. En pilotlösning som
bestod av ett DOTNET system kombinerat med ETL flöden togs fram av Peter.
Verktyg: Visio, Office, Qlikview, SSIS, MSSQL, Visual Studio.NET
2010
Sandvik Material & Technology
Solution Architect
Arkitektur och utveckling av ett planeringsverktyg
Peter var ansvarig för arkitekturen i ett system för prognos- och produktionsplanering. Målet var att
skapa stöd för insamling av budget-, prognos- och kapacitetsdata från produktions- och säljenheter.
Systemet bestod av tre delar: webinterface för insamling av data, SSIS flöde och webinterface för
konstruktion av ”supply-plan” samt qlikview för analys av data. Analysdelen lät även användarna
analysera prognoser och ”supply plans” tillsammans med utfallsdata. Peters huvudansvar låg i att
säkerställa funktionalitet i lösningen samt skapa databasarkitekturen och ETL flöden. Han var också
ansvarig för att ta fram front-end lösningen i Qlikview.
Verktyg: Visio, Office, Visual Studio (BIDS), MSSQL Server, Qlikview
Contact Peter Astner for more information
Mail: [email protected]
Telephone: +46 (0)70 415 98 27
Peter Astner
2010
Sandvik Mining & Construction
Qlikview Developer
Utveckling av ett DataMart ovanpå Aurora (S21)
Peter ansvarade för Front-End i ett DataMart projekt. Målet var att skapa en DataMart struktur över
de Aurora system som Sandvik Mining & Construction har. Projektet innebar utredningar om
definitioner, gränsnitt och kvalitetsaspekter.
Verktyg: Qlikview, Visio, Office
2009
Sandvik Mining & Construction
Project Coordinator
Koordinering av ett Datawarehouse projekt
Peter ansvarade för koordinationen mellan kunder och projektgruppen i ett Datawarehouse projekt.
Projektet gick ut på att realisera säljenheternas behov av analys- och rapportstöd hos Sandvik Mining
& Construction.
Verktyg: Office
2009
Fujitsu Services
Business Intelligence Developer
Utveckling av Business Intelligence modul
Peter var en del av ett team som tog fram en BI modul till Cenit (en av Fujitsu Services största IT
produkter). BI modulen bestod av ett DataMart i kombination med två alternativa gränssnitt, Qlikview
och Windows Forms i kombination med SSAS. Syftet med projektet var att utveckla
rapporteringsfunktionalitet samt stöd för Ad-hoc analyser.
Verktyg: SSIS, Qlikview, MSSQL, SSAS, Visio, Office
2009
Biotech Fuel
Solution Architect/System Developer
Utveckling av ett logistiksystem
Peter var ansvarig för arkitekturen och utvecklingen av ett logistiksystem till pelletstillverkaren Biotech
Fuel i Sydafrika. Syftet med projektet var att ge Biotech kontroll över lagersaldon och kvalité på
råmaterial samt en förståelse för hur pass väl leverantörerna kunde leverera. Ett annat syfte med
projektet var att automatiskt räkna av råmaterial utifrån invägd färdigprodukt. Övriga krav på systemet
var att hantera kostnader, grundläggande rapportering och system accesser.
Verktyg: MYSQL, Visual Studio .NET, Visio, Office
2008
Sandvik Mining & Construction
Qlikview Developer, Technical Advisor
Utveckling av en prognosmodul
Peter var involverad i utvecklingen av en prognosmodul för Sandvik Mining & Construction.
Produkten ämnade fungera prediktivt utifrån historiska data och bestod av ETL transformationer samt
ett gränssnitt i Qlikview. Peters huvudansvar var att fungera som en teknisk rådgivare vid utveckling
av Datawarehouse logik. Han var även delvis ansvarig för leveransen av Qlikview applikationen.
Verktyg: Qlikview, MSSQL Server
Contact Peter Astner for more information
Mail: [email protected]
Telephone: +46 (0)70 415 98 27
Peter Astner
2008
Fujitsu Services / Sandvik Material Technology
Business Intelligence Developer
Front-End utveckling mot rörtillverkning
Peter var involverad i utvecklingen av ett analysverktyg mot ett produktionssystem som Fujitsu
Services skapat till Sandvik Material Technology. Qlikview, SSRS och Excel valdes som interface.
Syftet med projektet var att ge kunden en bättre bild av sin kostnadssituation vid rörtillverkning.
Peters huvudansvar i projektet var kravanalys och utformning av BI motorn.
Verktyg: Qlikview, SSRS, Excel
2008
2007
Sandvik Mining & Construction
Quality Assurance Analyzer
Kvalitetssäkring och utveckling mot ett Datawarehouse
Peter ansvarade för kvalitetssäkringen av ett Datawarehouse projekt (Inmon arkitektur). Hans
huvuduppgift bestod i att evaluera dataflödesprocesser och databasarkitektur. Han designade
kvalitetssäkringsprocesser för validering av dataflöden samt utvecklade verktyg för validering av data
och verksamhetsobjekt.
Verktyg: Visual Studio .NET, MS SQL Server, Excel, Qlikview
Övriga Anställningar
2006
2005
Ericsson AB, Gävle
2004
Ericsson AB, Gävle
Configuration Control Manager
Production planner
2003
Högskolan i Gävle, Gävle
Lärare
20052003
Hagaskolan, Hofors
Lärare
Contact Peter Astner for more information
Mail: [email protected]
Telephone: +46 (0)70 415 98 27