Verksamhetsberättelse 2012 - CUL

TEMAOMRÅDET LÄRARYRKETS PRAKTIK
Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning
Göteborgs Universitet
Verksamhetsberättelse för 2012
Ansvariga för temaområdet är
professor Karin Rönnerman ([email protected]) och professor Jan Bengtsson
([email protected]), från 2 oktober även Peter Erlandsson
([email protected])
Deltagare i temaområdet Läraryrkets praktik var under 2012 följande doktorander i forskarskolan
CUL.
Annika Lilja ([email protected])
Ilona Rinne ([email protected])
Airi Bigsten ([email protected])
Anna-Carin Bredmar ([email protected])
Robert Sjöberg ([email protected])
Anna-Lena Lilliestam ([email protected])
Lena Tyrén ([email protected])
Richard Baldwin ([email protected])
Agneta Thörner ([email protected])
Helena Wallström ([email protected])
Karin Kittelman-Flensner ([email protected])
Marita Cronqvist ([email protected])
Anneli Bregnell ([email protected])
Lisbeth Gyllander ([email protected])
Niklas Karlsson ([email protected])
Jaana Nehez ([email protected])
Susanne Jämsvi ([email protected])
Carina Peterson ([email protected])
Marie Grice ([email protected])
Sara Stark ([email protected])
Deltagare utom forskarskolan CUL
Lena Eckerholm ([email protected])
Mikael Karlsson ([email protected])
–2–
Sedan förra verksamhetsberättelsen är antalet doktorander detsamma i temaområdet.
Tre doktorander tillkom från höstens antagning och några har gått över till annat område. Totalt består gruppen för närvarande av 22 doktorander, varav tre inte är antagna
till forskarskolan CUL. Två av doktoranderna är antagna vid Humanistiska fakulteten
och en vid Naturvetenskapliga fakulteten. Övriga är antagna vid något av de båda forskarutbildningsämnena vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Verksamhet
Temaområdet Läraryrkets praktik startade 2009 och har sedan dess fortsatt med Karin
Rönnerman och Jan Bengtsson som temaledare för detta tema. Kärnverksamheten i temaområdet består av regelbundna seminarier där doktorandernas forskningsarbeten och
aktuell forskning diskuteras. Under 2012 har temaverksamheten fokuserat på praktikteori och lärarprofessionen. Med strategiskt stöd från CUL ordnades en skrivarvecka i
TanumStrand i augusti, i vilken 12 doktorander deltog. Under skrivarveckan diskuterades och planerades en kommande workshop om lärarprofessionen i ett nordiskt perspektiv. Tre av doktoranderna gjorde under våren 2012 en inventering av de avhandlingar som finns inom avgränsat området och presenterade en sammanställning. Under
hösten 2012 bearbetades denna och ett urval på sex forskare gjordes som tillfrågades att
delta i ett två-dagars symposium under våren 2013. Övrigt seminarieprogram har varit
följande:
14 februari 15-17 i sal B3 307
Seminarium om Aktuell nordisk forskning inom lärarprofessionen. Seminariet ses som en
startpunkt på den inventering av nordisk forskning om lärarprofessionen som temat ska
genomföra under våren för att senare anordna en workshop kring med inbjudna forskare. Detta sker troligen i januari 2013. Ilona, Lena och Robert har anmält intresse för
inventeringen. Medel finns avsatta för att arvodera arbetet genom den ansökan vi fick
beviljad från CUL/LUN.
20 mars 13-15 i sal B1 116
Seminarium inleds av Helena Wallström kring hennes text med titel ”Mentorskap i gymnasieskolan”.
24 april 10 – 12 i sal B2 241
Seminarium med inledning av Marita Cronqvist med titel ”Yrkesetik i lärarutbildningen”.
29 maj 15-17 i sal B3 307
Seminarium med inledning av Annika Lilja med titel "The body, the space and the time – and
their influences on trustful relationships in the classroom".
–3–
Under höstens program var syftet att gå tillbaka till klassiska texter för att se hur de hanterar ett individ- och systemperspektiv och försöka anknyta det till det fokus temat har
om profession och praktik.
4 september kl. 15.00 – 17.00, AK2 138
Praktiken mellan system och individ – hur går de ihop? Diskussion av två texter: Durkheim
(1983). Självmordet. Lund: Argos. Del 3 Om självmordet som socialt fenomen, s. 249300. Piaget (1954). The construction of reality in the child. New York: Basic Books.
Conclusion, The elaboration of the universe, s. 350-386.
Kommande workshop om nordisk forskning om läraryrket: beslut om tidpunkt för
workshop.
2 oktober kl. 15.00 – 17.00, OBS! Skolgatan 2 (LUN/CUL:s lokaler)
Praktiken mellan system och individ – hur går de ihop? Fortsatt diskussion av texterna av Durkehim och Piaget första timmen.
Seminarium som inleds av Sara Stark kring hennes text: ”Kundorderstyrning och kvalitet - en
studie av kundanpassningens materialisering i kommunal vuxenutbildning”
Kommande workshop om nordisk forskning om läraryrket: gemensamt urval av 12 intressanta avhandlingar utifrån gjord sammanställning.
6 november kl. 15.00 – 17.00, A1 318
Seminarium som inleds av Robert Sjöberg kring hans text med titel: ”Att värdera kunskapskvaliteter likvärdigt - om lärare som betygsättare”.
Kommande workshop om nordisk forskning om läraryrket: val av nyckelord, urval av
sex forskare, som bjuds in.
4 december kl. 15.00 – 17.00, A1 318
Nyantagna doktorander till forskarskolan CUL och nykomna till temat LYP, presenterar
sina avhandlingsprojekt
Kommande workshop om nordisk forskning om läraryrket: förbereda allmänna frågor
om forskning kring läraryrket för panelen.
Sammanfattningsvis har sex doktorander diskuterat egna texter under året, en inventering av forskning har gjorts inför en planerad workshop samt att temat genomfört en
skrivarvecka för 12 doktorander. För att stärka temaområdets verksamhet inledde vi
dessutom diskussioner om att delta kollektivt på NERA. De doktorander som önskat
har skickat in abstract och som tema kommer vi att följa presentationer som riktas
forskning om läraryrket som profession. Detta för att ytterligare stärka kunskapen om
den workshop som planeras till maj 2013.
–4–
Tvärfakultativ inriktning
Temaområdet Läraryrkets praktik erbjuder ett fakultetsövergripande innehåll som är av
stor betydelse för CUL:s uppdrag att främja och stödja den utbildningsvetenskapliga basen för läraryrke och lärarutbildning vid GU. Temaområdet fungerar som mötesplats för
utbildningsvetenskaplig forskning inom skilda forskningsområden vid GU. Detta sker
genom att forskarskolans doktorander deltar i temaområdets verksamhet och genom att
engagera andra fakultetsområden i temaverksamheten. Verksamheten är öppen för alla
med intresse för temaområdets innehåll.
Den tvärfakultativa inriktningen i temaområdet tillgodoses genom att de båda temaledarna har olika akademisk bakgrund där den ena har filosofisk bakgrund och den andra
lärarbakgrund. Dessa erfarenheter kompletterar varandra i temaområdets vetenskapliga
arbete. De flesta av forskarskolans doktorander kommer från den utbildningsvetenskapliga fakultetens forskarutbildningsämnen. Andelen doktorander från dessa forskarutbildningsämnen är även i temaområdet Läraryrkets praktik flest, men även doktorander
från humanistiska och naturvetenskapliga fakulteterna ingår i temat. Dessutom har doktoranderna avhandlingsämnen med olika inriktningar som gynnar en tvärvetenskaplig
diskussion.
Ekonomisk redovisning
Under 2012 har medel för temakoordinatorerna använts till löner och strategiska medel
till innehåll i verksamheten. Under våren 2012 gjordes en inventering av nordisk forskning om lärarprofessionen av tre doktorander, som avlönades. Den skrivarvecka som
genomfördes i augusti 2012 belastade de överblivna medel som fanns från 2011-års strategiska medel. Tema ledare jan Bengtsson har inte tagit ut medel för koordination under
hösten 20112 pga sjukdom. Kvarvarande strategiska medel kommer under våren 2013
att användas för att genomföra den workshop om nordisk forskning om lärarprofessionen som planerats. Forskare är inbjudna och har tackat ja till medverkan.
Intäkter
Temakoordinators arbete (inklusive 45% OH)
Strategiska medel inför 2012 (inklusive 45% OH)
150 000
205 000
Kostnader
Temakoordination Karin Rönnerman
OH
Lokalkostnad och IT-stöd
Kvarvarande medel
43730
44568
16616
676
–5–
Temakoordination Jan Bengtsson
OH
Lokalkostnad och IT-stöd
Kvarvarande medel
41400
18945
9108
5547
Strategiska medel: Lön doktorand IPS
OH
Lokalkostnad och IT-stöd
Kvarvarande medel
9060
4616
1721
87101
Strategiska medel: Arvode doktorander IDPP
Förtäring
OH
Kvarvarande medel
23592
289
10507
68112
Skrivarvecka Tanum Strand
bekostades av kvarvarande medel från
2011- års strategiska satsning
62418
Göteborg den 24 januari, 2013
Karin Rönnerman, Jan Bengtsson och Peter Erlandsson