Produktutvecklingsmetodik

Produktutvecklingsmetodik
Vad får företaget?
Vid deltagande i denna kurs får ditt företag en
kartläggning och analys av er produktutvecklingsprocess och förbättringsförslag utifrån era
behov. Ni får även en viss jämförelse med andra
företags produktutvecklingsprocess. Det hela dokumenteras i en rapport som företaget erhåller.
Studenterna som läser denna kurs om produktutvecklingsmetodik går fjärde eller femte året
civilingenjörsutbildningen Design och produktutveckling vid Linköpings universitet. Kursen
syftar till att ge studenterna fördjupad kunskap
om produktutvecklingsmetodik, t ex olika metoder och produktutvecklingsprocesser och hur
man styr, väljer och implementerar. Kursen ska
vidare ge studenterna förmåga att analysera olika
företags (t ex stora och små) behov av produktutvecklingsmetodik.
Hur går det till?
Studenterna jobbar i grupper om 4–5 personer.
Kontakten mellan företaget och studenterna sker
via besök, e-post och telefon. Om så önskas hålls
företagets identitet hemlig för övriga studenter i
kursen och i rapporten.
För att kunna genomföra uppdraget måste studenterna få möjlighet att intervjua ett par av
personerna som ansvarar för och är involverade
i er produktutveckling. Ju fler personer de får
möjlighet att intervjua, desto bättre underlag har
de för sin analys. För att det ska ge er och studenterna något bör de åtminstone få intervjua 2 personer. Intervjuerna tar cirka 30-60 minuter per
person och i vissa fall intervjuas flera personer
samtidigt. Som komplement till intervjuerna är
Kurskod: TKMJ34
Kontaktperson:
Mattias Lindahl
Tel: 013-28 11 08
E-post: [email protected]
det bra om studenterna får tillgång till eventuell
dokumentation av hur den nuvarande produktutvecklingsprocessen är uppbyggd och vilken typ
av produkter företaget fokuserar på.
För att säkerställa att studenterna har uppfattat
de intervjuade rätt är det bra om de efter intervjuerna får stämma av sina resultat / renskrivna
intervjuer.
NOV
DEC
JAN
Intresseanmälan
FEB
Bokning av intervjuer
MARS
Vid seminarier som arrangeras på universitetet
kommer de olika studentgrupperna diskutera
och analysera deras olika företags produktutvecklingsprocesser. De kommer i detta sammanhang även diskutera dessa utifrån ett teoretiskt
perspektiv.
APRIL
Resultaten kommer att presenteras muntligt på
universitetet och du/ni som uppdragsgivare är
mycket välkomna att var med då. Om ni önskar
en muntlig presentation på företaget kommer ni
själva överens med studenterna om det. En sådan
redovisning brukar vara mycket uppskattad av
båda parter.
AUG
MAJ
Intervjuer
Redovisning av arbetet
JUNI
JULI
SEPT
OKT
Kursen pågår under tiden januari till maj. Studenterna kontaktar i slutet av februari ditt företag
och intervjuerna sker efter överenskommelse under mars. Arbetet redovisas i slutet av maj.
Vad krävs av företaget?
Vi söker främst företag som utvecklar fysiska
produkter och medverkande företag måste ha en
egen produktutveckling alternativt vara i begrepp
att starta upp en egen produktutveckling. I det
sistnämnda fallet måste företaget ha ett antal personer som är intresserade av produktutveckling
så att studenterna kan få fram data för sin analys.
Anmälan senast: Januari
2011-12