Multiprofessionella mallar och gemensam termbank

VISPH-projektet
Multiprofessionella journalmallar
och gemensam termbank
Skövde 2010-09-29
Camilla Eriksson
Elisabeth Wehlander
VISPH-projektet
VISPH-projektet
Omfattning
5 primärvårdsförvaltningar
Habilitering & Hälsa
Ca 6.500 användare
Ca 120 enheter
220 databaser
71 BHV-databaser
120 integrationer
VISPH-projektet
VISPH-projektet
Mål med VISPH
Effektivitet
Patientsäkerhet
Utvecklingsbarhet
En strukturerad journal, dvs en större del av den medicinska
informationen inmatad i fördefinierade fält eller enligt strikta mallar
som följer vårdprocessen
Minskat dubbelarbete och dubbeldokumentation
Uppfylla nationella och regionala riktlinjer och strategier
VISPH-projektet
Bakgrund
Nuläge
- 17 000 sökord – skrivs idag på många olika sätt
- Journaldokumentation ser olika ut för olika enheter och
förvaltningar
- Svårt att få enhetlig verksamhetsuppföljning
Framtid
- En databas för primärvård och Habilitering och Hälsa
- En gemensam termbank som följer nationella och
regionala beslut och används multiprofessionellt
- En term – en betydelse
- Verksamhetsuppföljning på alla nivåer
VISPH-projektet
Exempel på inventering
Aktuella sjd
Aktuella sår
Aktuell medicin
Aktuell frågeställning
Aktuella insulindoser
Aktuell sit
Aktuell symtombild
Aktuell_sjd
Aktuell diabete
Aktuell beh
Aktuell problematik
Aktuella läkemedel
Aktuell
Aktuell behandl
Aktuell sjukdom:
Aktuell med
Aktuell problem Aktuella mediciner
Aktuella insatser Aktuell diagnos
Aktuell medicinering
Aktuella läkeme Aktuell insulin
Aktuell situati
Aktuell med.
Aktuella symtom
Aktuell situation Aktuella medici
Aktuella symptom
VISPH-projektet
Vinsterna
Överskådlig och sökbar journal
Enhetliga begrepp och termer
Alla professioner använder samma språk
Alla termer används multiprofessionellt
Uppfyller kraven på NPÖ
Verksamhetsuppföljning
VISPH-projektet
VISPH-projektet
Referensgrupp Strukturerad journal
Vårt uppdrag innefattar fyra leveranser:
Multiprofessionella journalmallar
Gemensamma termer
Mätvärden
Bedömningsinstrument
=> Ändamålsenlig vårddokumentation
=> Gemensamt språk
Består av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter samt psykologer
VISPH-projektet
VISPH-projektet
Referensgruppen påverkar
Den inre, grå cirkeln står för de beslut som referensgruppen
måste förhålla sig till, men som inte går att påverka
Den yttre, gröna cirkeln står för det arbete som referensgruppen
har framför sig, där vi tillsammans fattar beslut hur det ska
se ut, hanteras.
Allt vi gör ska i slutändan utmynna i en
strukturerad, ändamålsenlig patientjournal
VISPH-projektet
VISPH-projektet
Tillsammans är vi starka
Genom att följa nationella och regionala
riktlinjer, skapar vi:
Multiprofessionella journalmallar
Gemensamma termer
Vi får då ett gemensamt, enhetligt språk och en
förståelse mellan alla professioner
VISPH-projektet
VISPH-projektet
Lagar, beslut och riktlinjer
I projektmålen framgår att följa
nationella och regionala beslut och
riktlinjer
Några exempel som påverkar:
Nationella IT-strategin
Nationell Patientöversikt (NPÖ)
Projekt Nationell informationsstruktur
Projekt Nationellt fackspråk
Tillämpad informationsstruktur
Socialstyrelsen
God vård
ICF
VISPH-projektet
VISPH-projektet
Balansakt
Å ena sidan väger kraven från de nationella och
regionala besluten, riktlinjerna och
rekommendationerna tungt
Å andra sidan de högst påtagliga och starka
önskemålen från användarna om en journal
som är lätthanterlig, enkel att dokumentera i
och som inte är så lång/omfattande
VISPH-projektet
Strukturerad journal
”ICF klassificerar hälsa”
”ICD klassificerar sjukdom”
* Sjukdom
* Symtom
* Diagnos
* Funktionstillstånd
* Funktionshinder
* Hälsa
Vårdprocess
Patientens bakgrund,
upplevelser, erfarenheter
KVÅ
Klassifikation av
vårdåtgärder
Administrativa
termer
* Problem/Risk/Resurs
* Mål
* Åtgärd
* Utvärdering
VISPH-projektet
ICF – en del av journalen
VISPH-projektet
ICF urval
”Bas”
Core Sets
Sjukskrivning
Komplett med sina fyra domäner
VISPH-projektet
VISPH-projektet
Ordning och reda
Målet är att dokumentationen ska vara tydlig och
enkel, att ”var sak har sin plats”.
Dokumentationen möjliggör uttag för
kvalitetsuppföljning, ersättningskrav och dylikt
för att den dokumenteras korrekt från början.
”Kraven kan komma och gå, men informationen ska bestå”
VISPH-projektet
Besöksmall ”lång”
VÅRDBEGÄRAN
Orsak till vårdbegäran
Remiss
Närvarande
AKTUELL HÄLSOHISTORIA
Hälso- och sjukdomshistoria
Upplevd hälsa
Social situation
[Familj]
[Sysselsättning]
Levnadsvana
[Fysisk aktivitet]
[Matvanor]
[Tobaksvanor]
[Alkoholvanor]
[Sömn]
[Stress]
Ärftlighet
Tidigare utredning/behandling
Pågående utredning/behandling
KARTLAGT HÄLSOTILLSTÅND
ICF Urval
[ICF bas]
[ICF sjukskrivning]
[Core set Diabetes]
[Core set Kronisk smärta]
[Core set Obesitas]
[Core set Bröstcancer]
[Core set Reumatisk artrit]
[Core set Osteoporos]
[Core set Depression]
[Core set KOL]
[Core set Ländryggssmärta]
[Core set Kronisk ischemisk hjärtsjukdom]
[Core set Osteoartrit]
[Core set Stroke]
Kroppsfunktion
Kroppsstruktur
Aktivitet och delaktighet
Omgivningsfaktorer
BEDÖMNING
Bedömt hälsotillstånd
Diagnos
MÅL
Mål
PLANERAD ÅTGÄRD
Planerade åtgärder
[Utredande åtgärder]
[Behandlande åtgärder]
UTFÖRD ÅTGÄRD
Utförda åtgärder
[Utredande åtgärder]
[Behandlande åtgärder]
UTVÄRDERING
Behandlingsperiod
Antal tillfällen
Sammanfattande åtgärder
Måluppfyllelse
Effekt på upplevd hälsa
Komplikation
Avvikelse
Kvarstående behov
Fortsatt planering
Utkast referensgrupp 2010-09-21
VISPH-projektet
Besöksmall ”kort”
VÅRDBEGÄRAN
Orsak till vårdbegäran
Remiss
AKTUELL HÄLSOHISTORIA
Hälso- och sjukdomshistoria
KARTLAGT HÄLSOTILLSTÅND
ICF Urval
[ICF bas]
Kroppsfunktion
Kroppsstruktur
Aktivitet och delaktighet
Omgivningsfaktorer
BEDÖMNING
Bedömt hälsotillstånd
Diagnos
MÅL
Mål
Resurser
UTFÖRD ÅTGÄRD
Utförda åtgärder
[Utredande åtgärder]
[Behandlande åtgärder]
PLANERAD ÅTGÄRD
Planerade åtgärder
[Utredande åtgärder]
[Behandlande åtgärder]
UTVÄRDERING
Måluppfyllelse
Utkast referensgrupp 2010-09-21
VISPH-projektet
VISPH-projektet
VISPH-projektet
FRÅGOR?
VISPH-projektet
Kontakta oss gärna!
Elisabeth Wehlander:
Epost: [email protected]
Tfn: 0706-997156
Camilla Eriksson:
Epost: [email protected]
Tfn: 0736-254471