Gastroenterologisk vård och omvårdnad för sjuksköterskor

KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kursinformation
Gastroenterologisk vård och
omvårdnad för sjuksköterskor
7,5 hp HT 2014, avancerad nivå
Utbildningen vänder sig till dig som legitimerad sjuksköterska
Kursens mål
Kursens huvudsakliga mål är att deltagaren ska
fördjupa sina kunskaper i omvårdnad av patienter i
behov av gastroenterologisk vård och behandling.
Lärandemål
Deltagaren ska efter avslutad kurs kunna:
 analysera uppkomsten av gastroenterologiska
sjukdomstillstånd och patofysiologiska
mekanismer
 förklara diagnostik, behandling och prevention vid
gastroenterologiska sjukdomstillstånd
 bedöma omvårdnadsbehov hos en patient med
gastroenterologiska sjukdomar samt förklara
sambandet mellan omvårdnadsbehov,
omvårdnadshandlingar, medicinsk vård och
behandling
 tillämpa evidensbaserad vård utifrån relevanta
forskningsresultat i patientens omvårdnad
 tillämpa personcentrerad vård vid
gastroenterologiska sjukdomar
 självständigt kunna generalisera inhämtad
kunskap och kunna reflektera om och planera för
att implementera detta i den egna verksamheten
Kursen ges i studietakt motsvarande ½-fart med
föreläsningar, interaktiva seminarier, egna studier, ett
eget arbete och gruppdiskussioner. Vid frånvaro ska
ersättningsuppgift inlämnas skriftligt efter
överenskommelse med kursledaren. Undervisningen
är obligatorisk
Oili Dahl, leg. sjuksköterska, Med.dr och kursledare hälsar
Kursupplägg
Dig varmt välkommen till en utvecklande och stimulerande
Kursen hålls vid Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge, start torsdag den 11 december 2014. Den
är förlagd på totalt 7 dagar, med fem schemalagda
dagar och två inläsningsdagar som deltagaren själv
schemalägger.
utbildning där Du får ny kunskap. Kursen vänder sig till
sjuksköterskor som vill öka sina kunskaper om
gastroenterologi för att med den ökade kompetensen
utveckla omvårdnaden på sin enhet.
I samarbete med:
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3, 171 77 Stockholm
Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: [email protected] | ki.se/uppdragsutbildning
KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kursinformation
Gastroenterologisk vård och omvårdnad för sjuksköterskor HT 2014
Ur kursinnehållet
Profession - omvårdnad

Sjuksköterska på avancerad nivå – vad
innebär det?

Evidensbaserad omvårdnad

Personcentrerad vård som utgångspunkt för
omvårdnad

Kommunikation – avgörande för en god
omvårdnad
Gastrointestinalcancer

lever – diagnostik, kirurgisk och medicinsk
behandling, specifik omvårdnad

pancreas – diagnostik, kirurgisk och medicinsk
behandling, specifik omvårdnad

kolo-rektal – diagnostik, kirurgisk och
medicinsk behandling, specifik omvårdnad
Inflammatorisk tarmsjukdom

Ulcerös colit och Crohns sjukdom –
diagnostik, medicinsk och kirurgisk
behandling, specifik omvårdnad
Funktionella tarmsjukdomar

IBS – diagnos, behandling, specifik
omvårdnad
Hepatologi

Levercirrhos - medicinsk behandling, specifik
omvårdnad
Ansvarig institution
Tid och plats
Kursstart den 11 december 2014 kl 09.00-16.00
Karolinska Institutet, Campus Syd, Huddinge.
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
Föreläsningssal meddelas senare.
Schemalagda kursdagar:
11 dec 2014
16 jan 2015
30 jan 2015
20 feb 2015
6 mars 2015
Mer information
Kursledare Oili Dahl,
Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset.
E-post; [email protected]
Tel: 070-4846724
För administrativa frågor, kontakta
Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Tel: 08-524 838 91
E-post: [email protected]
Karolinska Institutet, Inst för neurobiologi,
vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad.
Alfred Nobels allé 23, Huddinge
Pris
Behörighet och antagning
Anmälan
Svensk legitimation som sjuksköterska.
Denna uppdragsutbildning arrangeras på uppdrag av
Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset,
Stockholms läns landsting (SLL) och för dem som är
yrkesmässigt verksamma inom SLL.
I mån av plats kan även deltagare från andra landsting
erbjudas plats.
Anmälan senast 2014-10-31
www.ki.se/uppdragsutbildning
(I mån av plats kan senare anmälningar komma att
accepteras.) Antal platser 25.
13 500 SEK exkl. moms
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet.
I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den
medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av
medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid
Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Karolinska Institutet levererar kompetens- utveckling för
landsting, kommun och företag – framför allt inom vård, omsorg och
hälsa – och verkar för utveckling i hälso- och sjukvården samt för ett
friskare samhälle.
Karolinska Institutet – KI Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3 171 77 Stockholm
Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: [email protected] | ki.se/uppdragsutbildning