Patientsäkerhetsarbete - Karolinska Institutet

KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kursinformation
Patientsäkerhetsarbete
Händelseanalys
3 hp, HT 2012
Kursen vänder sig till personal inom vården som ska leda eller delta i händelseanalyser.
Varför ska man gå kursen:
Patientsäkerhetslagen från 2011 (2010:659), ställer tydliga krav på att händelseanalyser ska genomföras. För att
kunna dra lärdom av och vidta förbättringsåtgärder utifrån inträffade tillbud och negativa händelser inom vård och
omsorg krävs att verksamheterna har kompetent personal som kan utreda orsakerna till händelsen.
Efter genomgången kurs har du fått:
1. En grundläggande genomgång av metodiken vid
händelseanalys.
2. Teori och praktiska övningar.
3. En djupare kunskap i intervjuteknik och vilka
förbättringsåtgärder som är mer effektiva än andra.
Kursens mål
Att ge ett tydligt fokus på ett optimalt säkerhetsarbete.
Kursens syfte
Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna kunskap
och redskap för att kunna delta i händelseanalysteam
som arbetar med patientsäkerheten i fokus och som
tar fram förbättringsförslag som är effektiva och
eliminerar eller begränsar den bakomliggande
orsaken till händelsen.
Karolinska Institutet – Avdelningen för uppdragsutbildning | Nobels väg 15A, 171 77 Stockholm
Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: [email protected] | ki.se/uppdragsutbildning
KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kursinformation
Patientsäkerhetsarbete - Händelseanalys
Kursinnehåll
Tid och plats
Initiering av analys/ansvarsfördelning
Journalgranskning
Planering av arbetet
Intervjuteknik
Utarbetande av händelsekedja
Bakomliggande orsaker, barriärer och
förbättringsförslag
Utarbetande av slutrapport
Godkännande av förbättringsförslag, förankring
och uppföljning i verksamheten
Patientmedverkan
Pris
8 600 SEK exkl moms.
Antal platser 20.
Mer information och anmälan
http://ki.se/uppdragsutbildning
Sista anmälningsdag 14 november 2012
Frågor besvaras av:
Kursupplägg
Kursen läggs upp med en inledande seminariedag då
teori om metodiken varvas med praktiska övningar.
Mellan kursträffarna sker självstudier på distans.
Kursdeltagarna får sedan till uppgift att genomföra en
händelseanalys utifrån sin egen verksamhet under
handledning. Vid den andra seminariedagen
presenteras deltagarnas genomförda
händelseanalyser inför resten av kursdeltagarna.
Diskussion och reflektion av kursdeltagarnas
genomförda arbeten ger möjlighet att lära av varandra
och att få en djupare insikt av metodiken i
Socialstyrelsens handbok.
Ansvarig institution och examinator
Sari Ponzer, professor, överläkare
Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och
utbildning, Södersjukhuset
Behörighet
Kursdagar är 30 november 2012 och 11 januari 2013
Karolinska Institutet.
Anna Lundin, kursledare
Tel: 08-58 70 14 01
E-post: [email protected]
Kristoffer Mörtsjö, projektkoordinator,
Avd. för uppdragsutbildning
E-post: [email protected]
Tel: 08-524 86032
Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in
kursomgång vid för få sökande.
Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska
universitet. KIs uppdrag är att genom forskning och utbildning
medverka till att förbättra människors hälsa. I Sverige står KI för
drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och
har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser
Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset
i fysiologi eller medicin.
KI uppdragsutbildning levererar kompetensutveckling för landsting,
kommun och företag – framför allt inom vård, omsorg och hälsa
– och verkar för utveckling i hälso- och sjukvården samt för ett
friskare samhälle.
Inga förkunskaper krävs.
Karolinska Institutet – Avdelningen för uppdragsutbildning | Nobels väg 15A, 171 77 Stockholm
Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: [email protected] | ki.se/uppdragsutbildning