Katarina Hansson, Sysav

Biogödsel
Katarina Hansson, Sysav
6 mars 2014 1
Certifierad Biogödsel
Ett flytande gödselmedel
Bildas efter rötning av godkända substrat i en
samrötningsanläggning för produktion av biogas och
biogödsel.
Kan även vara från en gårdsanläggning och behöver då
inte alltid vara certifierad.
Godkänd av de flesta av lantbrukets branschföreningar
och uppköpare.
6 mars 2014 / bild 2
Biogasanläggning
Rötkammare
Substrattank
Hygienisering
Efterrötning
Biogödsellager
Gasuppgradering
Förbehandlingsanläggning Luktreducering
6 mars 2014 / bild 3
Exempel på substrat
 Matavfall från hushåll
 Förpackat livsmedel (som frånskilts från sin förpackning)
 Gödsel (svin, nöt, höns)
 Pumpbart från livsmedelsindustrin (t.ex.
slakteriavfall, mjölkprodukter, potatisskal,
processvatten)
 Restaurangavfall (fettslam, matavfall)
6 mars 2014 / bild 4
Behov av förbehandling
• Göra pumpbart (matavfall från hushåll och förpackat livsmedel)
• Avvattning
• Hygienisering
6 mars 2014 / bild 5
(satsvis upphettning till 700C 1 tim)
Förbehandlingsanläggning för matavfall
6 mars 2014 / bild 6
Tippficka
6 mars 2014 / bild 7
Valskross
6 mars 2014 / bild 8
Skruvpress
6 mars 2014 / bild 9
Förbehandlingsanläggning för förpackat
livsmedel
6 mars 2014 / bild 10
Rötprocessen
• 10-12 % torrsubstans
• Anaerob miljö
• Temperatur vid rötning ca 370C (mesofil)
• Ca 25 dagars uppehållstid
6 mars 2014 / bild 11
Biogödselns egenskaper
TS-halt
pH
Lukt
Konsistens
Färg
6 mars 2014 / bild 12
4-5%
ca 8
minskar väsentligt
homogen lättflytande
brunsvart
Biogödselns växtnäringsinnehåll (exempel)
Totalkväve
Ammoniumkväve
Fosfor
Kalium
Magnesium
Svavel
Natrium
6 mars 2014 / bild 13
Kg/ton
4-5
3 – 3,5
0,5 – 0,7
1-2
0,1
0,4
0,8
Biogödsel jmf handelsgödsel
+ Innehåller humus och mikroorganismer
+ Kretsloppsgödselmedel
+ Snabbare kväveeffekt vid torr väderlek
- Dyrare att sprida
- Markpackning
- Väderlekskänsligt vid spridning
6 mars 2014 / bild 14
Biogödsel jmf svingödsel
+ Högre andel växttillgängligt kväve
+ Mindre lukt
+ Lättare att sprida
- Okänd produkt?
6 mars 2014 / bild 15
Tack!
[email protected]
www.sysav.se
6 mars 2014 / bild 16