Adobe PDF-fil med produktinformation.

Sida 1 / 4
SÄKERHETSDATABLAD
Suma Multipurpose cleaner D2.3
Tidigare datum
29/09/2010
-
MSDS7439-02
1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET
Handelsnamn
Suma Multipurpose cleaner D2.3
Användning av ämnet eller beredningen
Uttryckt i skrift
Allrengöringsmedel för professionell användning i storkök
Leverantör
Diversey Sverige AB
Kontaktuppgifter
Box
Postnummer och postkontor
Telefon
Telefax
Email
Box 47313 (Liljeholmsvägen 18)
100 74 Stockholm
08-7799300
08-7799399
[email protected]
För nödsituationer
Telefonnummer
Ring 112. Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen.
2. FARLIGA EGENSKAPER
Irriterande
Speciella risker
Risk för allvarliga ögonskadaor
3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR
Farliga komponenter
CAS-nr
EINECS
61789-40-0
263-058-8
61788-90-7
263-016-9
68515-73-1
500-220-1
Ämnesnamn
Halt (%)
Klassificering
Kokosamidopropylbetain
5-15
Xi; R36
Dimetylkokosalkylaminoxid
5-15
Xi, N; R38-41-50
alkylpolyglukosid
<5
Xi; R41
färgämne CI 74180
<0,2
Ingredienser enligt förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel
amfotära tensider, nonjoniska 5-15
tensider
parfym, Linalool, Geraniol
4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN
Inandning
Inga speciella åtgärder krävs.
Hudkontakt
Inga speciella åtgärder krävs.
Stänk i ögon
Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare.
Förtäring
Skölj munnen. Ge ett par glas mjölk eller vatten. Omedelbart till sjukhus.
5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
Sida 2 / 4
SÄKERHETSDATABLAD
Suma Multipurpose cleaner D2.3
Tidigare datum
29/09/2010
-
MSDS7439-02
Lämpliga brandsläckningsmedel
koldioxid, pulver eller vatten. Bekämpa större bränder med vatten eller skum.
Särskilda åtgärder
Förpackningar i närheten av brand flyttas eller kyles med vatten för att undvika att de skadas och börjar läcka.
6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Försiktighetsåtgärder beträffande miljön
Förhindra utsläpp i avlopp och vattendrag.
Åtgärder vid omhändertagande av spill
Mindre spill/läckage torkas upp med trasa, avlägsna resten med vatten. Större mängder samlas upp med
absorberande material (sand, jord) och skickas till destruktion. Förhindra utsläpp i avlopp i större mängder.
7. HANTERING OCH LAGRING
Specifika användningsområden
Förpackningen förvaras väl tillsluten.
8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD
Begränsning av exponeringen
På arbetsplatsen
Andningsskydd
Inga speciella.
Handskydd
Skölj och torka händerna efter användning. Vid långvarig kontakt ska skyddshandskar bäras.
Ögonskydd
Tätt sittande skyddsglasögon.
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Utseende
Klar blå vätska
Lukt
Lätt parfymerad
pH koncentrat
Flampunkt (°C)
Relativ densitet (kg/m3)
Löslighet
Vattenlöslighet
7,5-8,0
ej tillämpligt
1020
fullt blandbar
10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Material som skall undvikas
Inga farliga reaktioner kända.
Farliga sönderdelningsprodukter
Inga typiska farliga nedbrytningsprodukter kända.
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Sida 3 / 4
SÄKERHETSDATABLAD
Suma Multipurpose cleaner D2.3
Tidigare datum
-
29/09/2010
MSDS7439-02
Akut toxicitet (oralt LD50)
>2000 mg/kg kroppsvikt
Hudkontakt
Skadliga effekter osannolika.
Kontakt med ögonen
Stänk i ögonen ger intensiv smärta. Risk för frätsår och bestående synskada.
Inandning
Orsakar irritation.
Förtäring
Orsakar irritation
12. EKOLOGISK INFORMATION
Persistens och nedbrytbarhet
Bionedbrytning
Den/de tensider som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr
648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Beredningen har bedömts enligt gällande lagstiftning och är inte
klassificerad som miljöfarlig men innehåller ett ämne/ämnen som är klassificerade som miljöfarliga. Se avsnitt
3 för detaljer.
13. AVFALLSHANTERING
Förorenad förpackning
Diversey Sverige AB är registrerat hos REPA för omhändertagande av tömda förpackningar. Tömda
förpackningar ska sköljas noggrant med vatten och sorteras som hårdplast.
Europeiska avfallskatalogen (EWC)
20 01 29 (rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen)
14. TRANSPORTINFORMATION
Landtransport
Officiell transportbenämning
Ej transportklassificerad
15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
Information på etiketten
EG-märkning
Farokod
Xi
Irriterande
R-fras(er)
R41
Risk för allvarliga ögonskador.
S-fras(er)
S26
S39
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
16. ANNAN INFORMATION
Förteckning över relevanta R-fraser
R36
Irriterar ögonen.
R38
Irriterar huden.
R41
Risk för allvarliga ögonskador.
Sida 4 / 4
SÄKERHETSDATABLAD
Suma Multipurpose cleaner D2.3
Tidigare datum
29/09/2010
R50
-
MSDS7439-02
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Ytterligare information
Informationen på detta säkerhetsdatablad har angivits i enlighet med gällande myndighetsbestämmelser och
IIHs branschrekommendationer avseende säkerhetsdatablad.
Ombearbetning
Ändringar markeras i höger marginal med lodräta streck.
Intern information
MSDS7439-02 (21-08-2009) FM004462